Dna üzerinden sentezlenirYüklə 153,28 Kb.
tarix10.06.2018
ölçüsü153,28 Kb.
#47813

1. Aşağıdakilerden hangisi hücrede bulunan RNA molekülleriyle ilgili doğru bir ifade değildir?
 1. DNA üzerinden sentezlenir


 2. Tek zincirlidir

 3. Bir gen tarafından kopyalanır

 4. Azotlu bazlarının birbirine oranı her zaman birdir.

E) Protein sentezinde iş görür
2. Nükleik asitlerin yapısına,

 1. Protein

 2. Karbonhidrat

 3. Yağ

moleküllerinden hangilerine ait bazı monomerier katılabilir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) l ve II D) l ve III E) II ve III


3. Hücre zar yapısına,

 1. DNA

 2. Protein

 3. RNA

 4. Karbonhidrat
  moleküllerinden hangileri katılamaz?

A) l ve II B) l ve III C) l ve IV D) II ve III E) III ve IV
4. Adenozin molekülünün yapısında,

 1. Baz

 2. Şeker

 3. Fosfat
  moleküllerinden hangileri bulunur?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız D) l ve II E) l, II ve III
5. DNA moleküllerindeki nükleotitlerin tam hidrolizi ile oluşan

 1. Azotlu organik baz

 2. Pentoz

 3. Fosforik asit

moleküllerinden hangilerinin tamamı ATP mole­külünün yapısına katılabilir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) II ve III


6.

l. Ribozomlarda okunma 1. Amino asit bağlama

 2. Proteinlerle kompleks oluşturma
  Yukarıdaki özelliklere sahip RNA çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

l II III

A) mRNA rRNA tRNA

B) rRNA tRNA mRNA

C) mRNA tRNA rRNA

D) tRNA mRNA rRNA

E) tRNA rRNA mRNA


7. ATP hidrolizinin gerçekleştiği bir hücrede,

 1. Adenin bazı

 2. Deoksiriboz

 3. Rİboz

 4. Fosforik asit

moleküllerinden hangilerinin miktarı artar?

A) l ve II B) II ve III C) III ve IV D) l, III ve IV E) l, II, III ve IV


8

I. Glikozit bağı bulundurma

II. Çift sarmal yapıya sahip olma

III. Genetik bilgiyi bulundurma

V. Purin ve pirimidin bazları bulundurma

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sadece DNA ya aittir?

A) l ve II B) II ve III C) III ve IV D) l, H ve IV E) l, II, III ve IV


9.

Farklı türlere ait iki canlının vücut hücrelerindeki DNA'lar ile ilgili;

1. Taşıdıkları gen sayısı aynıdır

2. Nükleotid dizilimleri farklıdır

3. Oranları birbirlerine yakındır

A+T : G+C

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız II D) l ve II E) l, II ve III
10. Bir nükleotidin birimleri arasında bulunan l ve II numaralı bağlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)Glikozit Hidrojen


 1. Glikozit Ester

 2. Hidrojen Ester

 3. Ester Glikozit

E) Ester Hidrojen
11. Bir hücrede görev yapan mRNA,

 1. Riboz şekerine sahip olma

 2. Tekrar tekrar kullanılabilme

 3. Timin nükleotidi bulundurma

 4. Ribozomla kompleks oluşturma
  özelliklerinden hangilerine sahiptir?

A) l ve II B) II ve III C) III ve IV D) l, II ve IV E) l, II, III ve IV
12. Bir mRNA nm yapısına,

 1. Guanin bazı

 2. Fosforik asit

 3. Urasil bazı

 4. Riboz şekeri

moleküllerinden hangileri en fazla sayıda katılır?

A) l ve II B) II ve III C) II ve IV D) II, III ve IV E) l, II, III ve IV


13. l. Ester
  1. Hidrojen

  2. Giikozid


Yukarıdaki bağ çeşitlerinden hangilerinin sürekli varlığı ve birimler arasındaki sayısı nükleik asit çeşidinin belirlenmesinde her zaman kullanılabi­lir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) II ve III


14. Aşağıda verilen olaylardan hangisi her zaman DNA sentezine yönelik olarak gerçekleştirilir?

 1. Pürin ve pirimidinler arasındaki hidrojen bağlarının yıkılması

 2. Ribonükleositin fosforik asitle bağlanması

 3. DNA polimerazın sentezi

 4. Deoksiriboz nükleotidlerin analizi

E) Tamamlayıcı zincir ile kalıp zincir arasında hidrojen bağlarının kurulması
15.Nükleotid dizilimi yukarıdaki gibi değişikliğe uğrayan DNA molekülü ile ilgili olarak verilen,

 1. Tek hücrelilerde kalıtsal değişikliğe neden olur.

 2. Çok hücrelilerde her zaman kalıtsal değişikliğe neden olur.

 3. DNA’daki tüm hatalar, DNA polimeraz tarafından düzeltilebilir.

gibi açıklamalardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) II ve III

16. DNA molekülünün sentezine yönelik olarak aşa­ğıdaki molekül çiftleri arasında kurulan kimyasal bağların hangisi oluşurken su molekülü açığa çıkmaz?


 1. Fosfat - Deoksiriboz

 2. Deoksiriboz - Adenin

 3. Fosfat - Fosfat

 4. Pürin - Primidin

E) Timin - Deoksiriboz
17. Fosforik asit,

 1. Deoksiriboz

 2. Fosfat

 3. Riboz

 4. Adenin

moleküllerinden hangileri ile ester bağı oluştura­bilir?

A) l ve II B) l ve III C) II ve IV D) III ve IV E) l, II, III ve IV


18. GGSTGATTTTATTA

Zincirlerinden birinin baz dizilimi yukarıdaki gibi olan bir DNA molekülü parçasının toplam hidro­jen bağı sayısı kaçtır?

A) 32 B) 24 C) 20 D) 15 E) 12
19. Bir DNA molekülünün bulundurduğu purin sayı­sı biliniyorsa aşağıdakilerden hangisinin sayısı bilinemez?

A) Pirimidin B) Pentoz

C) Nukleotit D) Gen

E) Fosfat


20. Nükleik asitlerin yapısında en çok kaç çeşit pu­rin bazı bulunur?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 8

21. DNA'nın yarı korunumlu eşlenebilmesi (replikasyonu) ile hücreye ait kalıtsal karakterler;


 1. Değişerek aktarılır

 2. Korunur

 3. Seçilerek aktarılır

gibi yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) II ve III22. Yapısında 70 ikili, 70 üçlü hidrojen bağı bulun­duran bir DNA molekülünde guaninli nukleotitlerin/adeninli nükleotitlere oranı kaçtır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1TEST - 2


1. Bir hücrede bulunan DNA ve RNA molekülleriyle ilgili olarak verilen,

I. Kod sayısı sabittir

II. Antikodon sayısı sabittir

II Pürin çeşitleri aynıdır.

V. Pürinlerle primidinlerin sayısı aynıdır gibi

ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız l B) Yalnız III C) l ve III D) II ve IV E) II, III ve IV


2. Aynı türe ait çok hücreli iki canlının kalıtsal maddeleriyle ilgili olarak verilen aşağıdaki özel­liklerden hangisi her zaman ortaktır?

A) DNA’larının sentezi sırasında dört çeşit nükleotid tüketilir

B) DNA’larında aynı sayıda nükleotid kulla­nılır.


 1. Nükleotidlerin dizilişleri tamamen aynıdır

 2. Birim zamanda aynı sayıda tRNA sentez emri verir.

Birim zamanda aynı sayıda protein için sentez emri verir.
3. DNA molekülünün yapısını oluşturan,

I. Azotlu organik baz

II. Pentoz

III. Fosforik asit moleküllerinden hangilerinin sayı ve dizilimi türe özgü karakterlerin ortaya çıkmasını sağlar?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) l ve II D) l ve III E) II ve III
4. Nükleik asit sentezi yapan bir hücrede, aşağıda verilen bileşiklerden hangisi bir organik birleşiğin dönüşümüyle oluşturulamaz?

A) Riboz B) Deoksiriboz C) Adenin D) Guanin E) Fosforik asit


5. Adeninli nükleotidlerinin sayısı bilinen bir DNA molekülünün,

 1. Timin nükleotidlerin sayısı

 2. Pürinli bazların primidinli bazlara oranı

 3. Nükleotid sayısı

 4. Adenin ve timinli nükleotidlerin birbirine oranı
  gibi sayısal değerlerinden hangileri tespit edile­bilir?

A) l ve II B) l ve III C) II ve III D) l, II ve IV E) l, III ve IV

6. Bir bireye ait kalıtsal bilgilerin gözlemlenebilme-si için,

 1. DNA

 2. RNA

 3. Protein

moleküllerinden hangilerinin sentezi zorunlu de­ğildir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) II ve III

7. 110 nükleotidlik bir DNA molekülü üç kez eşlendi­ğinde ortamdan eksilecek pentoz sayısı kaçtır?

A) 770 B) 330 C) 220 D) 110 E) 55


8.

l. Krossingover

II. Replikasyon

III. Mutasyon

Üreme hücrelerinde yukarıdaki olaylardan han­gileri gerçekleştiğinde DNA’nın niteliğinde bir değişme olmaz?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) II, III E) III, IV


9. GGSTGATTTTATTA

Zincirlerinden birinin baz dizilimi yukarıdaki gibi olan bir DNA molekülü parçasından sentezlenen m RNA da bulunacak riboz sayısı kaçtır?

A)14 B) 24 C) 330 D) 44 E) 5410. ATP’nin yapısında bulunan;

 1. Adenin

 2. Riboz

 3. Fosfat

moleküllerinden hangileri DNA ve RNA da bulu­nur?

A) l ve II B) l ve III C) II ve III D) Yalnız l E) Yalnız III


11. l. Nükleotidlerden oluşma

 1. Amino asit taşıma

 2. Riboz bulundurma

 3. DNA'nın bir zincirden sentezlenme

 4. Ribozomda görev yapma

Yukarıda verilen tRNA'ya ait özelliklerden hangi­leri mRNA'nm da özelliğidir?

A) l ve II B) II ve III C) II, III, IV D) l, III, IV ve V E) II, III, IV ve V


12. DNA'nın bir zincirinde bulunan aşağıdaki mole­küllerden hangisinin sayısı, bu zincirden üretilen tamamlayıcı zincirde de kesinlikle aynı sayıda­dır?

A) Adenin B) Timin C) Guanin D) Sitozin E) Deoksiriboz


13. Yapısında 240 timinli, 140 guaninli nükleotit bu­lunan bir DNA molekülündeki pürin bazı sayısı kaçtır?

A)120 B)190 C) 380 D) 420 E) 68014. Nükleik asitlerle ilgili olarak verilen,

 1. Kalıtım materyali DNA dır.

 2. Hücrelere ait karakterler oğul döllere DNA aracılığı ile aktarılır.

 3. Kalıtsal bilginin ortaya çıkması RNA ve protein sentezine bağlıdır.

gibi ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve III E) l, II ve III


15. Normal azotlu bir DNA ağır azotlu bir ortamda bir kez eşlendikten sonra meydana gelen her bir DNA normal azotlu ortamda iki kez eşleniyor. Meydana gelen DNA'larda ağır azot taşımayan­ların oranı kaçtır?

A) %0 B}%15 C}%45 D)%75 E)%100


16. DNA'nın yapısında bulunan,

 1. Adenin nükleozid

 2. Fosforik asit

 3. Pentoz

gibi moleküllerden hangileri ATPnin de yapı­sında bulunabilir?

A) Yalnız l B) Yalnız II Z Yalnız III D) l ve II E) I, II, III


17. Tüm nükleotit çeşitlerinin yapısında, aşağıda verilenlerden hangisi bulunmak zorunda değil­dir?

A) Glikozid bağı B) Pentoz şekeri C) Fosfat grubu D) Ester bağı E) Adenin bazı


18. Bir nükleik asitin çeşidini yapısındaki,

 1. Azotlu organik baz

 2. 5C'lu şeker

 3. Fosforik asit

moleküllerinden hangileri kesinlikle belirleye­mez?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve III E) l, II ve IIITEST - 3


1. Çok hücreli bir bireye ait hücrelerin farklı özellik­lere sahip olması bu hücrelerde sentezlenen,

 1. DNA

 2. mRNA

 3. Protein

gibi moleküllerden hangilerinin birbirinden farklı yapıda olmaları ile açıklanabilir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) II ve III D) l ve III E) l, II ve III


2. RNA,

 1. Mitokondri

 2. Golgi

 3. Ribozom

 4. Kloroplast

gibi organellerden hangisinin yapısında bulun­maz?

A) Yalnız II B) l ve II C) II ve IV D) III ve IV E) l, III ve IV


3.

1. Purin sayısı : Primidin sayısı

II. Fosfat sayısı : Riboz sayısı

III. Primidin sayısı : Riboz sayısı

IV. Glikozit bağ sayısı : Purin sayısı

Nükleik asitlerle ilgili olarak yukarıda verilen oran­lardan hangileri RNA molekülü için 1'e eşittir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) l ve II D) II ve III E) II ve IV

4.

l. Protein bilgisine sahip olma 1. Kodon dizilişine sahip olma

 2. Protein sentezinde görev yapma

 3. Riboz bulundurma

Yukarıdakilerden hangileri tRNA ile mRNA'nm ortak Özelliğidir?

A) l ve II B) l ve III C) II! ve IV

D) l, II ve III E) l, II, III ve IV


5. DNA ve RNA'nın yapısına katılan,

 1. Adenin

 2. Riboz

 3. Deoksiriboz

 4. Sitozin

gibi moleküllerden hangilerinin yapılarında eşit sayıda karbon elementi bulunur?

A) l ve II B) l ve III C) l ve IV D) II ve III E) III ve IV6. DNA molekülünün,

 1. Nükleotit yapılı olma
    1. Hidrolize uğrayabilirle

    2. Çift zincirli olma

     Protein molekülünün,

 1. Ribozomun yapısına katılabilme


 2. Yüksek ısıda bozulma

gibi özelliklerinden hangileri RNA molekülünün de özelliğidir?

A) I ve IV B) I ve V C) III ve IV D) I, II ve IV E) I, II, IV ve V


7. DNA molekülünün kopyalanması sırasında aşa­ğıdaki metabolik olaylardan hangisi en son ger­çekleşir?

A) Azotlu organik bazların sentezlenmesi


B) Polinükleotitler arasında hidrojen köprülerinin kurulması

C) Nükleotidlerin sentezlenmesi

D) Deoksiribozlarm fosfat ile esterleşmesi

E) Polinükleotitler arasındaki hidrojen köprüle­rinin yıkılması


8. I. Her hücrede kendini eşler.

II. Her hücrede mRNA sentezler.

III. Adenin ve guaninli nükleotidleri her zaman aynı sayıda bulunur.

DNA molekülü ile ilgili olarak verilen yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III


9. Mutant DNA nm replikasyonuyla meydana gelen yeni DNA moleküllerinde aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle değişmemiştir?

 1. Nükleotit sayısı

 2. Azotlu organik baz sayısı

 3. Pentoz sayısı

 4. Fosfat sayısı

E) Kimyasal bağ çeşitleri
10. Yukarıdaki tabloda bazı canlılardaki farklı hücre­lerde bulunan adenin ve timin bazlarının yüzde oranlan gösterilmiştir.

Bu canlılarda adenin bazı sayılarının eşit olma­ması hücrelerdeki

 1. Çekirdek DNA sı

 2. RNA

 3. ATP

moleküllerinden hangilerinin yapı veya sayı fark­lılığına bağlı olarak açıklanabilir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) l ve II D) l ve III E) II ve III

11. 800 tane adeninli nükleotid bulunduran 5000 nükleotidli, bir DNA molekülü ile ilgili olarak veri­len,


 1. 1700 tane guanin nükleotid bulundurur.

 2. Nükleotidleri arasında 6700 tane hidrojen bağı vardır.

 3. Guaninli nükleotitlerin adeninli nükleotitlere oranı 3/2 dir.

gibi ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III


12. mRNA ve tRNA molekülleri,

 1. Her hücrede aynı sayıda bulunma

 2. RNA polimeraz ile sentezlenme
  III. Tekrar tekrar kullanılabilme

 3. Çok sayıda kodondan oluşma

gibi özelliklerden hangilerine ortak olarak sahip­tir?

A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) I, III ve IV E) l, II, III ve IV


13.

I. Radikal II. Amino III. Karboksil

Amino asitlerde bulunan yukarıdaki molekül gruplarından hangilerinin yapısı tüm amino asit çeşitlerinde aynıdır?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
14.


Amiple yapılan yukarıdaki deneylerden birinci­sinde canlıdan ayrılan yapılar ölürken ikincisin de çekirdekli kısım canlı kalmaktadır.

Bu deney DNA'nın

 1. Sitoplazma ile çekirdeğin etkileşimde olduğunu

 2. Hücre için önemli olduğunu

III. Replikasyon gerçekleştirdiğini
kanıtlama amaçlarından hangilerine yönelik ola­rak gerçekleştirilmiştir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III15. Yapısındaki toplam zayıf hidrojen bağı sayısı 2800 olan bir DNA molekülünde 200 adenin nükleotid bulunmaktadır.

Bu DNA molekülündeki guanin ve sitozin nükleotidlerin tamamının moleküldeki deoksiriboz şe­kerlerine oranı aşağıdakilerden hangisidir?


A) 1 : 2 B) 2 : 5 C) 4 : 5 D) 4 : 7 E) 5 : 816. Nükleotidlerin yapısında bulunan,

- Adenin


- Guanin

- Timin


- Fosfat

gibi moleküllerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 1. Deoksiriboz şekeriyle bağ yapabilirler

 2. ikinci moleküle ester bağı ile bağlanabilirler

 3. Hidrojen bağı oluşturabilirler

 4. Fosfat molekülüyle bağ oluşturabilirler

E) Hem riboz hem de deoksiriboz içeren nükleotidlerde bulunurlar
17. Nükleoprotein yapıda olan,

 1. Kromozom

 2. Virüs

 3. Ribozom

gibi yapılardan hangileri deney ortamında hidro­lize uğratıldığında ortamda her zaman deoksiriboz birikir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


18. DNA molekülünün eşlenmesi sırasında aşağı­daki molekül çiftlerinden hangileri aynı miktarda tüketilmez?

 1. Deoksiriboz - Fosfat

 2. Timin - Adenin

 3. Guanin - Sitozin

 4. Timin - Deoksiriboz

E) Fosfat - Nükleozit
19. A bakterisinin DNA'sı çıkarılıp, sadece bir zinci­ri X, Y, Z ve T bakterilerine ait DNA zincirlerin­den biriyle karşılaştırıldığında nükleotid diziliş sı­ralarındaki benzerlikler aşağıda verildiği gibi saptanmıştır.

A-Z = %70


A-X = %2


A-Y = %20

A-T = %90Buna göre, bu bakterilerden hangilerinde sentezlenen protein çeşitlerinin en fazla benzerlik gösterdiği söylenebilir?

A) Y ile X B) Z ile Y C) Z ile T D) Z ile X E) Y ile TPROTEİN SENTEZİ


TEST-1

1.

I. RibozomII.Mitokondri

III. KloroplastYukarıdaki yapılardan hangilerinde peptitleşme reaksiyonları gerçekleşir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) l, II ve III


2.Canlı hücrelerde protein sentezi yapılırken kaç çeşit RNA görev yapar?

A) 64 B) 20 C) 3 D) 2 E) 1


3. Üreme ana hücresinde,

I. Replikasyon

II.Transkripsiyon

III.Translasyon olayları gerçekleşir.Bu olaylardan hangileri gerçekleşirken sıcaklığın artması kalıtsal değişmeye neden olabilir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) II ve III


4. ACG antikodonunu şifreleyen DNA kodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) GCA B) ACG C) TCA D) TGC E) GTC


5.

l. ETS ile ATP üretimi

II. tRNA ile mRNA arasında hidrojen bağları­nın kurulması

III.DNA'dan mRNA sentezlenmesi.


Yukarıdaki olaylardan hangileri mitokondri ve kloroplast organelierinde gerçekleşebilir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) l, II ve III


6. l. Ribonükteotidlerin birbirine bağlanması
 1. Amİno asitlerin kullanılması

 2. Zayıf hidrojen bağlarının kurulması


 3. Polinükleotid zincirinin oluşması
  Yukarıda verilen olaylardan hangileri transkrip­siyonda RNA polimeraz tarafından gerçekleştir­ilir?

A) Yalnız l B) l ve IV C) II ve III D) l, III ve IV E) l, II, IH ve IV
7. Tek hücreli canlılarda protein bilgisi taşıyan gen­ler aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin sentezinde görev yapmaz?

 1. Giikoprotein B. Lipoprotein C) Enzim D) Horrmon E)Reseptör


8. Mitokondri ve hücrede,

I. Amino asitlerin tRNA ile birleşmesi 1. mRNA sentezi

 2. Enzim substrat kompleksinin oluşması

 3. Glikozlardan ATP sentezi olayları gerçekleşir.

     Bu olaylardan hangileri sadece protein sentezi­ne yönelik olarak gerçekleştirilir?


A) Yalnız l B) Yalnız II C) l ve II D) lII ve IV E) l, II ve IV
9. Amino asitlere ait,
 1. Karboksil

 2. Amino


 3. Radikal

gibi molekül gruplarından hangileri protein mole­küllerinin çeşitliliğinde etkilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) l ve III


10.

I. Ökaryotiklerde yalnız çekirdekte bulunur 1. Prokayotiklerde sitoplazmada bulunur

 2. Bazı organellerde mRNA sentezlenmesini sağlar

 3. Nükleotid sıralamasmdaki değişim her za­man kalıtsaldır

     DNA molekülüyle ilgili olarak verilen yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?


A) Yalnız l B) Yalnız II C) II ve III D) l, II ve III E) l, II ve IV
11. Bir polipeptit zincirindeki amino asitlerin sayı ve dizilimi,

 1. DNA'daki ilgili gen

 2. mRNA

 3. tRNA

 4. rRNA

moleküllerinden hangilerinin yapısındaki nükleotitlerin sayı ve dizilimi ile belirlenir?

A) l ve II B) l ve III C) l ve IV D) II ve IV E) II, III ve IV


12.

I. Amino asit 1. Nükleotit

 2. ATP

 3. Glikoz

Translasyon gerçekleşirken yukarıdaki molekül­lerden hangileri monomer olarak tüketilir?

A) Yalnız l B) l ve III C) II ve IV D) III ve IV E) II, III ve IV13. DNA moieküllerindeki üçlü nükleotrt dizileriyle il­gili olarak verilen;

 1. Evrenseldirler

 2. Dizilişleri farklı canlılarda farklıdır

 3. Her biri aynı çeşit amino asitten sorumludur
  gibi ifadelerden hangileri doğru değildir?

A) Yalnız l B) l ve II C) l ve III D) II ve III E) l, II ve III
14. AUG kodonunun;

 1. Sentezlendiği kod

 2. Uygunluk gösterdiği antikodun

nükleotit dizilimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 1. AUG UAS

 2. UAS UAS

 3. TAS TAS

 4. ATS UAG

E) TAS UAS
15. Hücrelerde ribozom organelinin sentezi sırasında,

 1. tRNA

 2. mRNA

 3. rRNA

 4. Protein

moleküllerinden hangilerinin miktarında azalma olabilir?

A) l ve II B) l ve III C) III ve IV D) l, II ve IV E) l, II, III ve IV


16. Bir hücrede,

I. Replikasyon

II. Translasyon


III. Transkripsiyon

olaylarından hangileri yalnız bir defa hangileri sürekli gerçekleşir?
Bir defa Sürekli

A) I II ve III


B) II I ve III

C) III I ve II

D) I ve III II

E) II ve III I
17. Yukarıda bir tRNA molekülü şematize edilmiştir. Bu tRNA molekülünün l, II ve III nolu bölgeleriy­le ilgili olarak verilen aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?


 1. I. bölgeye amino asit bağlanır.

 2. II. bölgeye mRNA molekülü bağlanır.

 3. III. bölge antikodon bölgesidir.

 4. I. bölge belirli bir amino asite özgüdür.

 5. III. bölge belirli bir kodona uygunluk gösterir


18. Bir insana ait vücut ve üreme hücrelerinde

I. DNA


II. RNA

III. Protein

gibi moleküllerden hangilerinin miktarı farklılık gösterebilir?

A) Yalnız l B) l ve II C) l ve III D) II ve III E) l, II ve III


19. Protein molekülünün sentezinde aşağıdaki etki­leşimlerden hangisi en son gerçekleşir?

 1. Kod - Antikodon

 2. Kodon - Antikodon

 3. Kod - Kodon

 4. Amino asit - amino asit

E) Amino asit -1 RNA
20.

Nükleotit dizilişi yukarıda verilen mRNA molekü­lünün ribozomda okunması sırasında kaç hidro­jen bağı kurulur?

A) 20 B) 40 C) 10 D) 18 E) 23

TEST-2


1. Protein sentezinde,

 1. mRNA molekülünün sentezlenmesi

 2. Amino asitler arasında peptit bağı kurulma­sı

 3. tRNA ların ribozomdan ayrılması

        1. mRNA'nın ribozomda okunması

olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 1. I - M - III - IV

 2. II-IV-III-I

 3. I-IV-II-III

 4. III - II -I - IV

E) IV-III-I-II
2. Bir hücrede amino asit tRNA kompleksinin ku­rulabilmesi için;

 1. mRNA

 2. ATP

 3. Enzim

 4. Ribozom

yapılarından hangileri görev yapmalıdır?

A) I ve II B) I ve III C) I, III ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV


3. Kloroplast içerisinde;

 1. O2 üretimi

 2. CO2 tüketim i

 3. Amino asit tüketimi

 4. mRNA sentezi

olaylarından hangileri hem ışıklı hem karanlık ortamda gerçekleştirilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) III ve IV


4. 1. tRNA -> AUG

 2. tRNA -> SGU

 3. tRNA -> UGS
 4. tRNA -> UAS


Yukarıda bir mRNA molekülü ve bu molekülün kalıplık yaptığı polipeptit zincirine amino asit taşı­yan dört tRNA'nın nükleotit dizilimleri verilmiştir. Bu tRNA'ların ribozoma amino asit taşıma sıra­sı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır?
 1. I - II - III – IV B) II-III-IV-l C) IV-III-II-l


D) IV-l-III-II E) I-IV-III-II

5.

I. Ribozom 1. Mitokondri

 2. Kloroplast

Yukarıdaki yapılardan hangilerine işaretlenmiş karbondioksit verildiğinde işaretlenmiş karbona sahip protein üretebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III


6.

I. Ribozom 1. Mitokondri

 2. Kloroplast

 3. Çekirdek

Yukarıdaki yapılardan hangilerinde rRNA bulu­nur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV


7.

I. Aynı sayıda kodona sahip olma

II. Farklı sayıda nükleozid bulundurma


 1. Eşit sayıda riboz şekeri bulundurma

IV. Aynı nükleotid dizilimine sahip olma
Yukarıdakilerden hangileri aynı sayıda amino asitten oluşmuş farklı İki protein molekülünün sentezinden sorumlu m RNA'lann ortak özel­liğidir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III E) II, III ve IV


8. Yukarıda özetlenen santral doğma olayının han­gi basamakları prokaryot ve ökaryot hücrelerin farklı kısımlarında gerçekleşir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) l, II ve III


9. Amino asit sayısı bilinen peptit yapıdaki bir hor­monun sentezlenmesi için amino asit bilgisi ve­ren mRNA'da en çok kaç çeşit kodon bulunur?

A) 64 B) 62 C) 60 D) 20 E) 3


10. Hücrede bilgi akışı;

 • Replikasyon

 • Transkripsiyon

 • Translasyon
  olayları ile sağlanır.

     Bu olayların gerçekleşmesi sırasında tüketilen ortak molekül aşağıdakilerden hangisidir?


A) Deoksiriboz B) ATP C) Riboz D) Fosforik asit E) Urasil

11.

l. Peptit bağının kurulması

II. t RNA ile m RNA arasında hidrojen bağlarının kurulması

III. DNA üzerinden m RNA sentezlenmesi


Protein sentezi ile ilgili yukarıdaki olaylardan hangileri ribozomda gerçekleşir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) l, II ve III


12.

I. Protein sentezinde görev alma 1. Riboz şekerine sahip olma

 2. Zayıf Hidrojen bağı bulundurma

 3. Üzerinde birden fazla çeşit şifre bulundur­ma

     Tüm RNA çeşitlerinin ortak özelliği yukarıdakilerden hangileridir?


A) Yalnız II B) l ve II C) II ve III D) II ve IV E) l, II ve IV
13. Bir hücrede bulunan protein moleküllerinin çeşit­liliği, yapılarında bulunan;
 1. Amino asit sayısı

 2. Amino asit çeşidi


III. Amino asit dizilimi
özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III


14. mRNA'da bulunan kodonlar sentezlenecek pro­teinde,

 1. Kullanılacak amino asit sayısını
 2. Kullanılacak amino asit çeşidini


 3. Kurulacak peptit bağı sayısını belirler.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
15. Gen bilgisi taşıyan m RNA, da,

 1. Başlama (AUG)

 2. Bitirme (UAG)

 3. Bitirme (UAA)

kotanlarından hangileri sentezlenecek prote­indeki amino asit dizilişini belirlemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III16. Prokaryot hücrelerde;

 1. Glikoz sentezi

 2. Protein sentezi

 3. O2 sentezi
  Ökaryot hücrelerde;

 4. Enzim sentezi

 5. Aerob solunum olaylarından hangileri aynı organelde gerçekle­şir?

Prokarvot hücre Ökaryot hücre

A) I IV


B) I V

C) II IV


D) III IV

E) III V
17.

l. Replikasyon


 1. Transkripsiyon

III. Translasyon

Yukarıda verilen olayların hangilerinde nükleotit, hangilerinde amino asit molekülü tüketilir?Amino asit tüketenler Nükleotit tüketenler

 1. l ve II M ve III

 2. l ve III II ve III

 3. l l ve III

 4. II l ve II

E) III l ve II


18. Aynı türe ait canlılar senteztenen aynı çeşit proteinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi her zaman söylenemez?

 1. Aynı çeşit gen kontrolünde sentezlenirler

 2. Sentezinde görev alan mRNA'lardaki nükleotid sırası aynıdır

 3. Aynı sayıda amino asit içerirler

 4. Aynı sayıda üretilirler

E) Sentezlerinde görevli olan moleküllerin nükleotid sayıları aynıdır.

19. Translasyon reaksiyonlarında kullanılan mRNA molekülü aşağıdakilerden hangisinin gerçekleş­mesini sağlayamaz?

 1. Ribozomun üst biriminde peptit bağlarının kurulmasını

 2. Sentezlenecek proteine uygun radikal gruba sahip amino asitlerin ribozoma girmesini

 3. Ribozoma giriş çıkış yapan tRNA sayısının belirlenmesini

 4. m RNA ile kompleks oluşturacak ribozom sayısının belirlenmesini

E) Dehidrasyon sonucu oluşan su miktarının belirlenmesini

20. Çok ve tek hücreli canlıların DNA molekülü ve protein sentezleriyle ilgili olarak verilen aşağıda­ki olaylardan hangisi ortak değildir?

 1. DNA replikasyonundan önce DNA polimeraz sentezlemeleri

 2. Sentezlenecek proteinlerdeki amino asit sı­ra ve sayısının belirlenmesi

 3. DNA'daki bütün genlerin aktif olarak prote­in sentezini kontrol etmesi ve kalıtsal bilgi­leri yeni canlılara aktarması

 4. tRNA ve mRNA sentezinin gerçekleştirmesi

 5. Ribozom sentezinin DNA tarafından kont­rol edilmesi

TEST-3


1. Bir polipeptit zincirindeki peptit bağ sayısı biliniyorsa bu polipeptitin sentezi için bilgi veren mRNA molekülünün;

I. Toplam nükleotit

II. Fosfodiester bağı

III. Pürin

IV. Kodon

sayısı kesinlikle saptanamaz.Yargılardan hangileri doğrudur?

A Yalnız l B) Yalnız III C) l ve II D) l, II ve IV E) l, II, III ve IV


2.

I. Ribozom

II. Mitokondri

III. Kloroplast


     Yukarıdaki yapılardan hangilerinde santral doğmanın üç aşamasıda gerçekleşir?


A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve III E) II ve III
3. Ribozomda bir polipeptit üretilirken aşağıdakilerden hangisi görev yapmaz?

A) Enzim B) Amino asit C) tRNA D) mRNA E) DNA


4.

I. Peptit bağı kurulması

II. tRNA ile mRNA arasında zayıf hidrojen bağ­larının kurulması

III. DNA üzerinden mRNA sentezi


yukarıdaki olaylardan hangileri bakteri ribozomunda gerçekleşir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) l, II ve III


5. Bir protein molekülündeki amino asit sıralarının belirlenmesinde DNA'ya ait,

 1. Purin nükleotidlerinin sayısının

 2. Nükleotit sırasının

 3. Baz dizilişinin

 4. Hidrojen bağ sayısının bilinmesi gerekir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız l B) Yalnız II C) l ve II D) II ve III E) III ve IV

6. Protein sentezi sırasında hücrede,

 1. Amino asit miktarı azalır

 2. Su miktarı artar
 3. Enzim miktarı azalır


 4. Peptit bağı sayısı azalır

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız l B) l ve II C) II ve III D) II ve IV E) I, II ve IV7. Protein sentezinde;

 1. RNA'ların ribozoma gelmesi

 2. Polipeptidin ribozomdan ayrılması

 3. RNA'nın ribozoma tutunması

 4. Peptitleşme

olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdaki l erden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) l - III-II-IV B) II-IV-l-III C) III-l-IV-II D) III-IV-l-II E)IV-II-l-III


8. Yapısında 300 T, 300 A ,150 G, 150 C nükleotid bulunduran bir DNA zincirinden, sentezlenen mRNA molekülündeki kodon ve urasil nükleotid sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kodon sayısı Urasil nükleotid sayısı

A) 100 300

B) 200 150

C) 300 300

D) 400 150

E) 600 600


9. Amino asit çeşitlerinin tümünü yapısında bulun­duran bir protein molekülünün sentezinde en az kaç çeşit tRNA görev alır?

A) 18 B) 20 C) 61 D) 64 E) 6810. Aynı çeşit protein molekülünden çok sayıda sentezlemek için,

 1. tRNA

 2. mRNA

 3. Enzim

moleküllerinden hangileri tekrar tekrar kullanıl­malıdır?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve III E) l, II ve III


11.

-Replikasyon • Transkripsiyon

 • Translasyon
  Yukarıdaki olayların tümü;

 1. Kloroplast

 2. Golgi cismi

 3. Mitokondri

 4. Ribozom

organellerinden hangilerinin organizasyonunda gerçekleşir?

A) Yalnız IV B) l ve II C) l ve III D) II ve IV E) l, III ve IV12. Ökaryot canlı hücrelerde protein sentezi sırasın­da,

 1. t RNA'larm ribozoma girmesi

 2. Bilginin sitoplazmaya aktarılması

 3. RNA polimerazm aktifleşmesi

 4. m RNA'nın sentezlenmesi

 5. Ribozomun mRNA ile aktifleşmesi

VI. Polipeptit zincirin ribozomdan ayrılması
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. III - IV - II - V -1 - VI

 2. II - IV-l - III-V-VI

 3. IV-III-l-V-VI-II

 4. IV-II-V-l-VI-III

E) V-II-IV-l-III-VI
13. Protein molekülünün sentezlenmesi sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşti­rilir?

 1. mRNA'nın sentezi

 2. tRNA sentezi

 3. Amino asitlerin tRNA ile ester bağı yapması

 4. mRNA'nın ribozomla birleşmesi

 5. Kodon ve anti kodonlar arasında hidrojen bağlarının kurulması

14. Bir protein moleküiündeki amino asitlerin sade­ce çeşidi ve sırası değiştiğine göre proteinin sentezinde görev alan mutant gen ile ilgili olarak 1. Pürin ve pirimidin bazlarının sayısı azal­mıştır.

 2. Glikozid bağ sayısı değişmemiştir.

 3. Nükleotid sırası değişmiştir.

IV. Fosfat ve deoksiriboz sayısı değişmemiştir.
gibi yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız l B) Yalnız III C) II ve III D) III ve IV E) II, III, IV


15. 2000 nükleotitii bir DNA molekülünde 400 tane guanin nükleotit bulunmaktadır. Bu DNA molekülüyle ilgili olarak verilen aşağıdaki sayısal de­ğerlerden hangisi doğru değildir?

A) Timinli nükleotîtlerin sayısı 600'dür

B) Pürin bazları 1000 tanedir.

C) Nükleotitler arasında 2400 tane zayıf hidro­jen bağı kurulmuştur

D) 2000 adet deoksiriboz içerir


 1. Glikozit bağı sayısı hidrojen bağı sayısına eşittir.16. Aynı çeşit proteinle beslenen iki canlının farklı protein yapılarına sahip olmaları

I. Sahip oldukları gen

II Yapılarına aldıkları amino asit

III. Salgıladıkları sindirim enzimlerigibi moleküllerden hangilerinin çeşitliliğine bağlı olarak gerçekleşir?

A)Yalnız l B)Yalnız I C)l ve II D) l ve III E) II ve III


17. Protein sentezi yapan bir hücre aşağıda verilen olaylardan hangisini zorunlu olarak gerçekleşti­rir?

 1. Oksijenli solunum

 2. Fotosentez

 3. Kemosentez

 4. Amino asit sentezi

E) Ribozom sentezi
18. Aşağıda verilen olaylardan hangisi DNA polimeraz tarafından gerçekleştirilemez?

 1. DNA eşlenmesinde görev almak

 2. DNA'daki fosfodiester bağlarını oluşturmak

 1. Kalıp zincir karşısına uygun pürin ve pirimidin bazlarını içeren nükleotidleri yerleştir­mek

 2. Yanlış sentezlenen tamamlayıcı zinciri onarmak

E) DNA ile ilgili nükleotidleri sentezlemek

19. Bir DNA molekülündeki pürin bazı sayısının bi­linmesi aşağıdakilerden hangisinin hesaplanma­sı için yeterli değildir? 1. Pirimidin sayısının

 2. Deoksiriboz sayısının

 3. Sentezlenecek mRNA sayısının

 4. Kod sayısının

E) Nükleotid sayısının


20. Yapısında 400 Adenin, 200 Guanin bulunan bir DNA molekül parçası X ışınlarına tutuluyor. x ışınlarına tutulan DNA molekülünün yapısında 410 timin 190 sitozin molekülü saptanıyor. Değişime uğramış bu DNA molekülünden sen-tezlenecek proteinin yapısında bulunan aminoasitlerin,
 1. Sıra


 2. Sayı

 3. Çeşit

özelliklerinden hangileri kesin olarak değişmiş­tir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve IIIYüklə 153,28 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə