Çobanlarin ruhsatlandirilma ve kontrolüYüklə 54,47 Kb.
tarix14.01.2018
ölçüsü54,47 Kb.
#20649

BÖLÜM 91


ÇOBANLARIN RUHSATLANDIRILMA VE KONTROLÜ

(37/1970 Ve 34/1991 sayılı Yasalar ile değiştirilmiş şekli ile)Madde Dizini

Madde 1

Kısa İsim

Madde 2

Yorum

Madde 3

Çoban Ruhsatı

Madde 4

Çoban Ruhsatının Nasıl Alınacağı

Madde 5

Geçici İzinler

Madde 6

Çoban Ruhsatnamesini Zay Olması

Madde 7

Çoban Ruhsatın veya Geçici İzin Belgesinin Taşınması ve Gösterilmesi

Madde 8

On Altı Yaşından Küçüklere Ruhsat Verilmemesi

Madde 9

Çoban Ruhsatlarının İptali v.s.

Madde 10

Bakanlar Kuruluna İtiraz

Madde 11

Sürülere Zil Takılması

Madde 12

Kaymakamın Sürülerin Hareketini Kısıtlama Yetkisi

Madde 12A

Kaymakamın Bazı Bölgelerde Davar Otlatılmasını Yasaklama Yetkisi

Madde 13

Bazı Suçlar İçin Cezalar

Madde 14

Bazı Hallerde Sürü Sahibinin Yükümlülüğü

Madde 15

Sürülerin Muhafaza Altına Alınması

Madde 16

Yasanın Bazı Kişilere Uygulanmaması

Madde 17

Başka Bir Yasa Altındaki Sorumluluklar

Madde 18

Koruma.


ÇOBANLARIN RUHSATLANDIRILMASINA İLİŞKİN YASALARI BİRLEŞTİREN VE DEĞİŞTİREN VE SÜRÜLERİN DAHA İYİ KONTROLUNU DÜZENLEYEN YASA


9 Eylül 1948
Kısa İsim

1. Bu Yasa, Koyun ve Keçiler (Çobanların Ruhsatlandırılması ve Kontrolü) Yasası olarak isimlendirilir.

Yorum

2. Bu Yasada-

“hayvan” keçi veya koyunu anlatır ancak sütten kesilmemiş yavrularını kapsamaz ;

“etrafı çevrili yer” içinde bulunan herhangi bir hayvanın dışarı çıkmasını önleyecek biçimde etrafı çevrili herhangi bir tarla, ağıl, avlu veya başka yeri anlatır;

“Kaymakam” İlçe Kaymakamını anlatır;

“sürü” bu maddenin (2). fıkrası uyarınca yayımlanacak bir bildiri ile başka şekilde öngörülmesi dışında, altı veya daha çok hayvandan oluşan bir sürüyü anlatır.

(2) Kaymakam, Resmi Gazete’de yayımlanacak bir bildiri ile bu Yasanın, bildiride belirlenen bölgeye uygulanmasında “sürü” sözcüğünün üç veya daha çok hayvandan oluşmasına yönelik talimat verebilir ve böyle bir bildiri yürürlükte kaldığı sürece, “sürü” sözcüğü, bildiride belirlenen bölge bakımından bu amaca uygun olarak okunur ve yorumlanır.
Çoban Ruhsatı

37/1970


3. Kaymakam tarafından verilen bir çoban ruhsatı sahibi olmayan herhangi bir kişi, etrafı çevrilmiş bir yerde yönetimi veya kontrolünde herhangi bir sürü bulunduramaz.


Çoban Ruhsatının Nasıl Alınacağı

4.

(1)

Çoban ruhsatı almak isteyen herhangi bir kişi, yazılı olarak Kaymakama başvurur ve adını, yaşını, ikamet yerini ve en fazla kaç hayvan beklemek için ruhsat almak istediğini bildiren bir dilekçe sunar(2)

Kaymakam böyle bir dilekçe alması üzerine, kendi takdirine göre, bu Yasanın 8. Maddesi kurallarına bağlı kalınması koşuluyla, bu Yasaya ek Cetveldeki Örnek “A” şeklinde bir ruhsat verir ve ruhsatın kaç hayvan için verildiğini belirtir.

Ancak, Kaymakam, kendi takdirine göre, çoban ruhsatının üzerine yazacağı bir şerh ile, uygun göreceği bir süre ve belirli bir bölge veya mevki için ve belirli kayıt ve koşullara bağlı olarak ruhsatta belirlenmiş hayvan sayısını artırabilir. Kaymakam böyle bir şerhi herhangi bir zaman iptal edebilir.

(3)

Kaymakam verdiği her çoban ruhsatını o amaçla tutulan bir deftere kaydeder. Deftere ruhsatın içerdiği, ayrıntılar geçirilir.

34/1991
(4)

Çoban Ruhsatı almak için 20,000-TL’lık bir harç ödenir. (*)

Geçici İzinler

5.

(1)

Bu Yasanın öngördüğü kurallara bakılmaksızın, köyünün sınırları içinde bir çoban ikamet eden bir muhtar, bu Yasa kuralları uyarınca çoban ruhsatı alma ehliyetine sahip herhangi bir kişiye, bir haftayı aşmayan bir süre için bu Yasaya ek Cetveldeki Örnek “B” şeklinde geçici bir izin belgesi verebilir. Bu izin belgesi ile , ilgili kişiye, normal olarak o sürüden sorumlu olan ruhsatlandırılmış çobanın geçici yokluğunda, geçici izin belgesinde belirlenen hayvan sayısından oluşan sürünün sorumlusu olması için yetki verilir.

Ancak, muhtar bu maddede öngörüldüğü

Şekilde bir geçici izin belgesi veremeyecek durumda ise veya vermek istemezse veya vermeyi red veya ihmal ederse, Kaymakam veya o amaçla yetkilendirilmiş temsilcisi, geçici izin belgesini bizzat verebilir.


34/1991
(2)

Geçici izin belgesi için muhtara 10,000 -TL’lık harç ödenir. (*)

Ancak, geçici izin belgesi Kaymakam veya o amaçla yetkilendirilmiş temsilcisi tarafından verildiğinde harç Kaymakamın emredeceği şekilde Kaymakama ödenir ve Devlet gelirlerinin bir kısmını oluşturur.
Çoban Ruhsatname-sinin Zay Olması

34/1991


6. Herhangi bir çoban ruhsatı yok edilir, bozulur ve zay edilirse Kaymakam ruhsatın yok edildiği, bozulduğu veya zay edildiğinden tatmin olduğu takdirde, on beş bin Türk Lirası (*) harç ödenmesi üzerine, adına çoban ruhsatı verilmiş olan kişiye ruhsatın bir suretini verir. Bu suret, ruhsatın aslı gibi ayni şekilde geçerli ve etkili olur.

Ancak, Kaymakam herhangi bir çoban ruhsatı verildiği tarihten iki yıl geçmesi üzerine herhangi bir zaman ruhsat sahibine herhangi bir harç ödemeden yeni bir çoban ruhsatı verebilir.

Çoban Ruhsatının veya Geçici İzin Belgesinin Taşınması ve Gösterilmesi

7. Bir çoban, ruhsatını veya bu yasanın 5. maddesi uyarınca verilen izin belgesini daima beraberinde taşır ve kendisinden istenmesi halinde, Kaymakamlığın herhangi bir memuru, polis memuru, muhtar ve desteban tarafından denetlenmek için ibraz eder.

On Altı Yaşından Küçüklere Ruhsat Verilmemesi


8.

(1)

(2)


On altı yaşından küçüklere çoban ruhsatı verilmez.

On altı yaşından küçük olan herhangi bir kişiye yanlışlıkla verilen bir çoban ruhsatı geçersiz ve etkisizdir.
Çoban Ruhsatlarının İptali v.s.

9. Kaymakam, herhangi bir çoban ruhsatını herhangi bir zaman iptal edebilir veya geçici olarak durdurabilir veya içindeki hayvan sayısını azaltabilir.

Bakanlar Kuruluna İtiraz

10.

(a)

(b)


(c)
(d)

Kaymakamın çoban ruhsatı vermeyi reddetmesinden;

Kaymakamın çoban ruhsatını iptal etmesinden;

Kaymakamın iki ayı aşan bir süre için çoban ruhsatını geçici olarak durdurmasından ; veya

Çoban ruhsatının içerdiği hayvan sayısının yarıdan aza indirilmesinden


Kendisini mağdur sayan herhangi bir kişi, Kaymakamın bu maddede sözü edilen bir konudaki kararının kendisine bildirildiği tarihten başlayarak on beş gün içinde, Bakanlar Kuruluna itiraz edebilir. Bakanlar Kurulunun bu konudaki kararı nihai ve kesindir.

Sürülere Zil Takılması

34/1991


11.

(1)

En az on hayvandan birine zil takılmadıkça hiçbir sürü etrafı çevrilmiş bir yer dışına çıkarılamaz.(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları uyarınca zili bulunmayan bir sürünün sorumlusu ile o sürünün sahibi bir suç işlemiş olur ve iki yüz bin Türk Lirasına (*)kadar para cezasına çarptırılabilir.


Kaymakamın Sürülerin Hareketini Kısıtlama Yetkisi

12. Kaymakam, Resmi Gazete’de yayımlanacak bir bildiri ile bildiride belirlenecek herhangi bir bölgede ve bildiri yürürlükte kaldığı sürece, sürülerin güneşin batışından güneşin doğuşu arasındaki süre içinde, etrafı çevrili bir yerde tutulmasına ve böyle bir yer dışına çıkarılmamasına direktif verebilir.

Ancak bildirinin içerdiği herhangi bir husus, bir sürünün ruhsatlandırılmış bir çobanın amaca uygun bir şekilde , gözetim altında, herhangi bir saatte, herhangi bir kamu yolundan köyün bir bölgesinden başka bölgesine sevk edilmesini men etmez.
Kaymakamın Bazı Bölgelerde Davar Otlatılmasını Yasaklama Yetkisi

37/1970


12A

.(1)

Kaymakam, Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir Emirnamede tarif edilen ve herhangi bir Belediye veya Köy İnkişaf Encümeni (**) sınırları içinde bulunan herhangi iskan edilmiş bir sahada koyun ve keçi otlatılması ve bu gibi herhangi bir Belediye veya Köy İnkişaf Encümeni sahasının Emirnamede saptanan yollarından koyun ve keçi geçirilmesini yasaklayabilir.

34/1991
(2)

Her kim (1)’inci fıkra gereğince ısdar edilen herhangi bir Emirnameye karşı davranışta bulunur veya ona uymazsa, bir suç işlemiş olur ve üç aya kadar hapis cezasına veya bir milyon Türk Lirasına (*)kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.(3)

Bu madde uyarınca ısdar edilen herhangi bir Emirname, Resmi Gazete’de yayımlanmasından bir ay sonra yürürlüğe girer. Böyle bir Emirname ısdar edildiğinde çobanlara kısıtlanan sınırlar dışına çıkabilmeleri için üç aylık bir süre tanınır.
Bazı Suçlar İçin Cezalar

34/1991


13.

Her kim:(1)

Bu Yasanın 3’üncü veya 7’inci maddelerine aykırı bir davranışta bulunursa;(2)

Bu Yasanın 12’nci maddesi uyarınca yayımlanan bir bildiriye aykırı bir davranışta bulunursa;(3)

Ruhsat veya izin belgesinde belirlenen hayvan sayısından fazla olan hayvanın etrafı çevrili bir yer dışında yönetiminde bulundurursa; ve(4)

Çoban ruhsatı veya bu Yasanın 5’inci maddesi uyarınca verilen bir izin belgesi sahibi ve bir sürünün sorumlusu olduğu sırada sürüyü etrafı çevrili bir yer dışında başı boş bırakırsa;
bir suç işlemiş olur ve üç aya kadar hapis cezasına veya bir milyon Türk Lirasına (*)kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.


Bazı Hallerde

Sürü Sahibinin

Yükümlülüğü

34/1991


14. Herhangi bir sürü, etrafı çevrili bir yer dışında başı boş olarak veya çoban ruhsatı veya bu Yasanın 5’inci maddesi uyarınca verilen bir izin belgesi sahibi olmayan bir kişinin yönetiminde veya bu Yasanın 12.’inci maddesi uyarınca yayımlanan bir bildiriye aykırı olarak etrafı çevrili bir yer dışında bulunursa sürü sahibi başka bir kişi aleyhine suçla ilgili olarak kovuşturma açılıp açılmadığına bakılmaksızın kendi açık emir yetkisi dışında etrafı çevrili bir yer dışında bulunduğu Mahkemeyi tatmin edecek biçimde kanıtlanmadıkça bir suç işlemiş olur ve üç aya kadar hapis cezasına veya bir milyon Türk Lirasına (*)kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir ve Mahkeme suça konu teşkil eden sürünün üçte birinden fazla olmayan bir kısmının müsaderesini emredebilir.

Sürülerin

Muhafaza


Altına

Alınması


15. Etrafı çevrili bir yer dışında, başı boş olarak veya çoban ruhsatı bu Yasanın 5.’inci maddesi kuralları uyarınca verilmiş bir izin belgesi sahibi olmayan herhangi bir kişinin yönetiminde veya bu Yasanın 12.’inci maddesi uyarınca yayımlanan bir bildiriye aykırı olarak bulunan herhangi bir sürü ile çoban ruhsatı veya bu Yasanın 5.’inci maddesi kuralları uyarınca verilmiş bir izin belgesinde belirtilen sayıdan fazla olarak bulunan hayvanlar herhangi bir desteban veya geçici desteban tarafından etrafı çevrili bir yerde muhafaza altına alınır veya Destebanlar Yasasının IV. Kısmı veya Destebanlar Yasasını değiştiren veya onun yerini alan herhangi bir Yasa kuralları, muhafaza altına alınan sürü ve hayvanlara da Destebanlar Yasası uyarınca muhafaza altına alınmış gibi aynen uygulanır.

Yasanın

Bazı


Kişilere

Uygulanma-ması16. Bu Yasanın içerdiği hiçbir husus aşağıdaki kişilere uygulanmaz-

  1. çoban ruhsatı veya bu Yasanın 5.’inci maddesi uyarınca veril-

miş bir izin belgesi sahibinin isteği ile ve onun kişisel gözetimi

altında sürüyü etrafı çevrili bir yer dışında bulundurmasına

veya otlatmasına yardımcı herhangi bir kişiye;


  1. bir kasap tarafından çalıştırılan ve o kasabın satın aldığı bir

sürüyü satış yerinden kasabın salhanesine götürmekte olan

herhangi bir kişiye.
Başka Bir Yasa Altındaki Sorumluluklar

17. Bu Yasanın içerdiği hiç bir husus başka bir Yasa gereğince kovuşturma açılmasını önlemez ancak, bir kişi ayni olgular için iki kez cezalandırılamaz.


Koruma

18.

(1)

1935 ve 1937 Çobanların Ruhsatlandırılması Yasaları kuralları uyarınca verilen ve bu Yasa yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan ruhsatlar, bu Yasa kuralları uyarınca verilmiş sayılır.

(2)

1935 ve 1937 Çobanların Ruhsatlandırılması Yasaları uyarınca saptanmış nişanlarla o nişanları takma şekli, bu Yasa kuralları uyarınca saptanmış sayılır.

CETVEL


(Madde 4(2) )
ÖRNEK A

Bölüm 91, Koyun ve Keçiler (Çobanların

Ruhsatlandırılması ve Kontrolü)

Yasası
ÇOBAN RUHSATI


Sayı:

......................................................... lı/li .............................................. ye/ya

etrafı çevrili bir yer dışında yönetiminde ............................................... den/dan

çok olmayan koyun/keçiden oluşan bir sürü bulundurmasına ruhsat verilir.

Tarih.......................... ............................... Kaymakamı

ÖRNEK B


( Madde 5)
Bölüm 91, Koyun ve Keçiler (Çobanların

Ruhsatlandırılması ve Kontrolü) Yasası


GEÇİCİ İZİN BELGESİ
Sayı:

............................................... lı/li ............................................ ye/ya normal

olarak ........................................... lı/li ...................................... nın/nin

oluşan sürüyü bu günden başlayarak ................................ gün için etrafı çevrili

bir yer dışında yönetiminde bulundurmasına izin verilir.

Tarih............................. ................................ Kaymakamı/Muhtarı

NOT: Güncelleştirme için öneriler


  1. Yasanın 4.maddesinin (4).fıkrasında yer alan “20.000 TL’lik” söz dizisinin

çıkarılarak yerine günün koşullarına uygun olarak “...........TL’lik” söz dizisinin

konması gerekmektedir.
  1. Yasanın 5.maddesinin (2).fıkrasında yer alan “ 10.000 TL’lik” söz dizisinin

çıkarılarak yerine günün koşullarına uygun olarak “...........TL’lik” söz dizisinin

konması gerekmektedir.
  1. Yasanın 6.maddesinde yer alan “on beş bin Türk Lirası” söz dizisinin çıkarılarak

yerine günün koşullarına uygun olarak “.........Türk Lirası” söz dizisinin konması

gerekmektedir.
  1. Yasanın 11.maddesinin (2).fıkrasında yer alan “iki yüz bin Türk Lirasına” söz dizisinin

çıkarılarak yerine günün koşullarına uygun olarak “..........Türk Lirasına “ söz dizisinin

konması gerekmektedir.
  1. Yasanın 12A maddesinin (1).fıkrasında geçen “ Köy İnkişaf Encümenleri “ Bölüm 243 Köyler (İdare ve İnkişaf) Yasasının öngördüğü bir düzenlemedir. Bölüm 243, 15/80 sayılı Belediyeler Yasası ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle bu kurallar metinden

çıkarılmalıdır.


  1. Yasanın 12A maddesinin (2).fıkrasında yer alan “ bir milyon Türk Lirasına” söz dizisinin

çıkarılarak yerine günün koşullarına uygun olarak “...........Türk Lirasına” söz dizisinin

konması gerekmektedir.
  1. Yasanın 13.maddesinde yer alan “bir milyon Türk Lirasına “ söz dizisinin çıkarılarak

yerine günün koşullarına uygun olarak “...........Türk Lirasına söz dizisinin konması

gerekmektedir.
  1. Yasanın 14.maddesinde yer alan “bir milyon Türk Lirasına” söz dizisinin çıkarılarak

yerine günün koşullarına uygun olarak “...........Türk Lirasına “ söz dizisinin konması

gerekmektedir.


Yüklə 54,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə