##book id=498//book name= Ümumi kimya // ##fk=103//ks=01//fn=498// sumalltest= 299


##num= 8// level= 1// sumtest=20 // name= Dövrü qanun və kimyəvi elementlərin dövrü sistemi. //Yüklə 286,63 Kb.
səhifə8/14
tarix31.10.2018
ölçüsü286,63 Kb.
#77538
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

##num= 8// level= 1// sumtest=20 // name= Dövrü qanun və kimyəvi elementlərin dövrü sistemi. //


1. Kimyəvi elementlərin təbii təsnifatı nəyə əsaslanır?

A) atomun quruluşuna

B) dövri qanuna

C) valentliyə

D) atomun Rezerford modelinə

E) Pauli peinsipinə

2. Mozli qanununa görə kimyəvi elementlərin təbii təsnifatı elementin dövri dəyişən hansı xasəsinə əsaslanır?

A) ərimə temperaturu

B) oksirləşmə dərəcəsi

C) atom nünələrinin yükü

D) istilik keçiriciliyi

E) elektromənfiliyi

3. Böyük dövrlərin f - elementlərinin effektiv atom radiusunun kəskin azalmasının səbəbini göstərin.

A) f - elementlərinin radioaktiv xassəli olması

B) f - elementlərində elektronların bir - birini ekranlaşdırmaması

C) (n - 2) f elektronlarının xarici səviyyənin elektronlarını ekranlaşdırması

D) f - elementlərində elektrona hərisliyin kiçik qiymət alması

E) f - elementlərinin reduksiyaedici xassəli olması

4. Dövri sistemin tək və cüt dövrlərində elementlərin sayını ifadə edən tənliklər hansı cavabda düzgün verilmişdir?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;

5. Dövri qanunun inkişafında kimyəvi dövr nəyə əsaslanırdı?

A) elementlərin təbiətdə yayılmasına

B) elementlərin atomlarının quruluşuna

C) kimyəvi elementlərin və onların birləşmələrinin tərkibi və xassələrinə

D) elementlərin və oların birlşmələrinin fiziki xassələrinə

E) elementlərin məlum olan birləşmələrinin sayına

6. Dövri qanunun inkişafında fiziki dövr nəyə əsaslanırdı?

A) elementlərin və oların birlşmələrinin fiziki xassələrinə

B) kimyəvi elementlərin və onların birləşmələrinin tərkibi və xassələrinə

C) elementlərin təbiətdə yayılmasına

D) nüvənin yükünün artması ilə müəyyən tip elektron quruluşunun dövri təkrarı

E) elementlərin məlum olan birləşmələrinin sayına

7. Kimyəvi elementlərin atomlarının dövri dəyişən xassələrinin verildiyi düzgün cavabları seçin?

1 – istilik keçiriciliyi

2 – elektromənfilik

3 – ionlaşma enerjisi

4 –bərklik

5 – sıxlıq

6 – atom radiusu

A) 4, 5, 6

B) 2, 3, 4

C) 2, 3, 6

D) 1, 2, 3

E) 3, 4, 5

8. Bəsit maddələrin dövri dəyişən xassələrinin verildiyi düzgün cavabları seçin?

1 – bərklik

2 – elektromənfilik

3 - ərimə temperaturu

4 – ionlaşma enerjisi

5 – elektrik keçiriciliyi

6 – atom radiusu

A) 2, 4, 6

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 4, 5, 6

E) 1, 3, 5

9. ionlaşma enerjisinin qiyməti kiçik olan elektron qruplaşmalarının verildiyi cavabları seçin.

1 - 1s2 2s1

2 - 2s22p2

3 - 2s22p3

4 - 2s22p6 3s1

5 - 2s22p5

6 - 3s23p64s1

A) 3, 4, 6

B) 1, 4, 6

C) 2, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 3

10. Dövri sistemin III dövründə natriumdan xlora doğru element atomlarının xassələrinin dəyişməsini ifadə edən düzgün cavabları seçin.

1 - ionlaşma enerjisi artır

2 - ionlaşma enerjisi azalır

3 - elektrona hərislik artır

4 - elektrona hərislik azalır

5 - atom radiusu kiçilir

6 - atom raliusu böyüyür

A) 2, 3, 4

B) 2, 4, 6

C) 1, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 3, 6

11. Dövri sistemdə dövrlərin , tək və cüt dövrlərin uzunluğunu ifadə edən tənlik - ləri seçin.

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

A) 1, 3, 6

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 5

E) 2, 4, 5

12. ionlaşma enerjisinin qiyməti böyqk olarn elektron qruplaşmalarına aid olan düzgün cavabları seçin.

1 - ns2np1

2 - ns2np3

3 - ns2np6

4 - ns2np2

5 - ns2np6nd10

6 - ns2np4

A) 3, 4, 3

B) 3, 4, 6

C) 2, 4, 6

D) 2, 3, 5

E) 1, 2, 3

13. Dövri sistemin spiral, əyrilər, formasında və tənliklə təsvirini təklif edən alimlerin adları hansı cavabda ardıcıl verilmişdır?

1 - Baumqauer

2 - Kleçkovski

3 - de Şankurtua

4 - Baumqauer

5 - Kleçkovski

6 - de Şankurtua

A) 1, 2, 3

B) 2, 4, 6

C) 4, 5, 6

D) 1, 3, 5

E) 3, 4, 5

14. İonlaşma enerjisini ifadə edən müddəalar hansı cavablarda ardıcıl verilmişdir?

1 - sərbəst atomdan elektron qoparmaq üçün sərf olunan enerli

2 - energetik yarımsəviyyəsi yarıya qədər tamamlanan atomlarda kiçik qiymət alır

3 - elektronun nüvə ilə rabitəsinin möhkəmliyini xarakterizə edir

4 - neytral atoma elektron birləşdikdə udulan enerjinin miqdarı

5 - neytral atoma elektron birləşdikdə ayrılan enerjinin miqdarı

6 - nüvənin yükü artdıqca dövri olaraq dəyişir

A) 2, 3, 4

B) 1, 4, 6

C) 1, 3, 6;

D) 3, 4, 5

E) 2, 5, 6

15. Dövri sistemdə dövrlərin , tək və cüt dövrlərin uzunluğunu ifadə edən tənliklər hansı cavablarda ardıcıl verilmişdir?

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 6

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 3, 6

16. İonlaşma enerjisinin azalmasına uyğun olan elektron qruplaşmaları hansı cavablarda ardıcıl verilmişdir?

1 - 1s2 2s1

2 - 1s2s22p6 3s23p64s1

3 - 1s2s22p6 3s1

4 - 1s2s22p6 3s23p64s1

5 - 1s2 2s1

6 - 1s2s22p6 3s1

A) 3, 4, 6

B) 1, 2, 4

C) 1, 3, 5

D) 3, 4, 6

E) 1, 2, 3

17. Dövrlərdə elementlərin atomlarinda energetik səviyyələrin elektronlala dolmasının ardıcılığı ilə n + ℓ cəmi arasında uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - 4s→3d→4p

II - 5s → 4d → 5p

III - 6s → 4f→ 5d

IV - 7s → 5f→ 6d

1 - n + ℓ =4

2 - n + ℓ = 6

3 - n + ℓ =5

4 - n + ℓ =7

5 - n + ℓ =5

6 - n + ℓ =7

7 - n + ℓ = 5

8 - n + ℓ =7

9 - n + ℓ =6

10 - n + ℓ =8

11 - n + ℓ =6

12 - n + ℓ =8

A) I - 3, 4, 9; II - , 1, 9, 12; III - 3, 4, 11; IV - 8, 9, 11

B) I - 1, 4, 5; II - , 2, 9, 10; III - 4, 5, 9; IV - 7, 8, 11

C) I - 2, 3, 9; II - , 2, 7, 8; III - 4, 5, 11; IV - 8, 9, 10

D) I - 1, 3, 5; II - 7, 9, 11; III - 2, 4, 8; IV - 6, 10, 12

E) I - 5, 6, 7; II - , 7, 8, 10; III - 2, 5, 8; IV - 9, 10, 12

18. Atomda elektronların paylanmasının qanunauyğunluqları ilə dövri dəyişən xassələr arasında uyğunluğu müəyyən edən edən cavab hansıdır?

I - Pauli prinsipi

II - Hund qaydası

III - ionlaşma enerjisi

IV - bəsit maddələrin xassələri

1 - energetik səviyyələr və yarımsəviyyələrin quruluşu və elektron tutumunu müəyyən edir

2 - sərbəst atomdan elektron qoparmaq üçün sərf olunan enerji

3 - atomun elektron örtüyü təbəqəli quruluşa malikdir

4 - orbital yarıya qədər və tam dolduqda ədədi qiyməti artır

5 - 12 - qaynama temperaturu

6 - çoxelektronlu atomlarda elektronların ayrılması ardıcıl olur

7 - elektronlar cıraşmış orbitallarda elə yerləşirlər ki, spinlərin cəmi maksimum olsun

8 - oksidləşmə - reduksiya potensialı

9 - eyni orbitalda yerləşən antiparalel spinli iki elektronun spinlərinin cəmi sıfıra bərabərdir

10 - rabitə enerjisi

11 - atomda kvant ədədlərinin dördünündə qiyməti eyni olan iki elektron ola bilməz

A) I - 2, 3, 9; II - 2, 7, 8; III - 4, 5, 11; IV - 8, 9, 10

B) I - 1, 4, 9; II - 2, 7, 10; III - 4, 5, 9; IV - 7, 8, 11

C) I - 1, 3, 11; II - 5, 7, 9; III - 2, 4, 6 ; IV - 8, 10, 12

D) I - 3, 4, 9; II - 1, 2, 11; III - 3, 9, 11; IV - 7, 9, 11

E) I - 5, 6, 7; II - , 2, 9, 10; III - 4, 5, 8; IV - 9, 10, 12

19. Dövri sistemin quruluşu ilə elementlərin ailələri arasında uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - s - elementləri

II - p - elementləri

III - d - elementləri

IV - f - elementləri

1 - s - orbitalları elektronlarla tamamlanır

2 - d - orbitalları elektronlarla tamamlanır

3 - maksimum 6 elektron olur

4 - maksimum 10 elektron olur

5 - I və II qrupun əsas yarımqruplarının elementləridir

6 - III - VIII qrupların əlavə yarımqruplarının elementləridir

7 - p - orbitalları elektronlarla tamamlanır

8 - f - orbitalları elektronlarla tamamlanır

9 - maksimum 2 elektron olur

10 - maksimum 14 elektron olur

11 - III - VII qrupların əsas yarımqruplarının elementləridir

12 - lantanoidlər və aktinoidlər aiddir

A) I - 3, 4, 9; II - 1, 2, 11; III - 3, 9, 11; IV - 7, 9, 11

B) I - 1, 4, 9; II - 2, 7, 10; III - 4, 5, 9; IV - 7, 8, 11

C) I - 2, 3, 9; II - 2, 7, 8; III - 4, 5, 11; IV - 8, 9, 10

D) I - 1, 5, 9; II - 3, 7, 11; III - 2, 4, 6 ; IV - 8, 10, 12

E) I - 5, 6, 7; II - , 2, 9, 10; III - 4, 5, 8; IV - 9, 10, 12

20. Kimyəvi elementin atomunun elektron quruluşu ilə dövri dəyişən xassələri arasında uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - atom radiusu

II - ionlaşma enerjisi

III - elektroma hərislik

1 - neytral atoma elektron birləşdikdə ayrılan və ya udulan enerjinin miqdarı

2 - dövrlərdə soldan sağa doğru kiçilir

3 - xarici energetik səviyyəsi tamamlanan ikinci qrupn əsas yarımqrup elementləri üçün xarakterik deyil

4 - qələvi metallada böyqk qiymət aldığına görə onlar güclü reduksiyaedicilərdir

5 - halogenlərdə yüksək qiymət aldığına görə onlar güclü oksidləşdicilərdir

6 - halogenlərdə kiçik qiymət aldığına görə onlar güclü oksidləşdicilərdir

7 - sərbəst atomdan elektron qoparmaq üçün sərf olunan enerjinin miqdarı

8 - orbital yarıya qədər və tam dolduqda ədədi qiyməti artır

9 - çoxelektronlu atomlarda elektronların ayrılması ardıcıl olur

A) I - 2, , 5, 6; II - , 6, 8, 9; III - 1, 4, 5

B) I - 1, 4, 5; II - 5, 6, 7; III - 4, 5, 8

C) I - 2, 3, 4; II - 6, 7, 8; III - 3, 4, 9

D) I - 3, 4, 6; II - 5, 8, 9; III - 3, 5, 6

E) I - 2, 4, 7; II - 6, 8, 9; III - 1, 3, 5


Yüklə 286,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə