Agrement comercialYüklə 162,69 Kb.
səhifə1/5
tarix08.09.2018
ölçüsü162,69 Kb.
#67416
  1   2   3   4   5

CERONAV

CONDUCĂTOR AMBARCAŢIUNE PENTRU ACTIVITĂŢI DE

AGREMENT COMERCIAL

EXP. CONS. 1A Doina MUNTEANU

EXP. CONS. 1A CristinaŞCHIOPU
2014

Acest suport de curs se adresează persoanelor care doresc să obţină permisul de Conducător de ambarcaţiune pentru activităţi de agrement comercial, find util pentru pregătirea teoretică necesară în vederea susţinerii examenului de atestare.


Organizat în şase capitole, acest suport cuprinde noţiunile teoretice din disciplinele incluse în examenul de atestare , respectiv: legislaţie şi regulamente, marinărie, manevra ambarcaţiunii cu motor, navigaţie maritimă, proceduri în caz de situaţii de urgenţă.
După obţinerea permisului de Conducător ambarcaţiune pentru activităţi de agrement comercial, acest suport poate fi utilizat şi la bordul ambarcaţiunii ca un instrument ajutător pentru diferitele situaţii de risc ce pot apare pe timpul navigaţiei.


CAPITOLUL 1. LEGISLAŢIE NAVALĂ
1.1

O.M.T nr. 1079/2014pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic
1.2

H.G. nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic
1.3

O.M.T.nr. 292/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic
1.4

O.M.T. nr. 543/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire şi perfecţionare, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător ambarcaţiune agrement
1.5

H.G. nr. 876/2007pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale
CAPITOLUL 2. NORME DE SIGURANŢĂ PENTRU TRANSPORT PASAGERI
2.1

Reguli de siguranţa navigaţiei pentru ambarcaţiuni de agrement nautic
2.2

Cerinţe privind inspecţiile tehnice ale ambarcaţiunilor de agrement
2.3

Cerinţe privind echipamentele ambarcaţiunilor de agrement
2.4

Încadrarea cu personal certificat a ambarcaţiunilor de agrement
2.5

Instrucţiuni privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic în scop comercial, din punct de vedere ala siguranţei navigaţiei
2.6

Norme specifice de siguranţă pentru nave de transport persoane
2.7

Cerinţe de siguranţă pentru pasageri
CAPITOLUL 3. SITUAŢII DE URGENŢĂ
3.1

Tipuri de situaţii de urgenţă ce pot apare pe timpul desfăşurării activităţii de agrement
3.2

Măsuri pentru salvarea vieţii umane pe apă
3.3

Măsuri în caz de incendiu
3.4

Măsuri necesare pentru acordarea primului ajutor medical
3.5

Măsuri în caz de poluare accidentală


CAPITOLUL 1- LEGISLAŢIE NAVALĂ

  1. ORDIN M.T. nr. 1.079 din 24 iunie 2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa

şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic

   1. Dispoziţii generale

Prezentul ordin se aplică ambarcaţiunilor de agreement care urmează a fi sau sunt înmatriculate ori înscrise în România, indiferent de tip şi de modul de propulsive, incluzând şi motovehicule nautice care sunt utilizate exclusiv în mod recreativ sau comercial, cu excepţia ambarcaţiunilor destinate exclusiv pentru competiţii sportive.

Prezentul ordin stabileşte:

 • Procedura privind acordarea dreptului de arborare a pavilionului roman şi retragerea

acestui drept, înmatricularea şi radierea ambarcaţiunilor de agrement, înscrierea şi scoaterea din evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement, evidenţa ambarcaţiunilor de agrement construite în regie proprie, transcrierea drepturilor reale şi a sarcinilor asupra ambarcaţiunilor de agrement;

 • Zonele de navigaţie, cerinţele privind inspecţiile şi echipamentele ambarcaţiunilor de

agrement utilizate în scop recreativ sau comercial;

 • Necesarul de personal certificat pentru ambarcaţiunile de agrement utilizate în scop

recreativ;

 • Condiţiile de avizare pentru operatorii economici care urmează să desfăşoare activităţi

de agrement nautic.

Termenii folosiţi în prezentul ordin au următoarele înţelesuri:

 • agrement nautic - activităţile cu scop recreativ în interes propriu sau comercial,

efectuate cu ambarcaţiuni de agrement şi/sau echipamente specifice desfăşurate, după cum urmează, în:

  • zona de agrement nautic - arie delimitată vizibil, formată din suprafaţa de

teren situată pe malul unei ape navigabile, destinată amplasării echipamentelor si ambarcaţiunilor de agrement nautic şi lansării acestora la apă, precum şi luciul de apă adiacent, delimitat prin balize de restul apei navigabile, destinat practicării agrementului nautic;

  • porturile de agrement/turistice şi sectoarele de ape naţionale navigabile,

stabilite de Autoritatea Navală Romană, unde se desfăsoară activităţi sportive şi de agrement comercial;

 • ambarcaţiune de agrement - orice ambarcaţiune, indiferent de tip şi de modul de

propulsie, al cărei corp are lungimea de 2,5 m pană la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile, si care este destinată utilizării în scopuri sportive şi recreative, inclusiv motovehiculul nautic;

 • ambarcaţiune cu vele - ambarcaţiune cu sau fără motor, care are ca principal mod de

propulsie velele;

 • autoritate competentă - Autoritatea Navală Romană (ANR), autoritate centrală de

specialitate în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, în subordinea Ministerului Transporturilor, care îşi exercită atribuţiile prin organele proprii şi prin organele teritoriale operative constituite din capitănii de port şi inspectorate tehnice;

 • bază nautică - spaţiile cu terenul aferent, destinate:

  • depozitării şi păstrării ambarcaţiunilor;

  • întreţinerii acestor ambarcaţiuni;

  • învăţării şi însuşirii tehnicilor de manevrare şi conducere a ambarcaţiunilor;

  • antrenamentelor specifice pentru luarea celor mai adecvate măsuri în cazuri extreme pe timpul navigaţiei etc.;

 • cartea de identitate a ambarcaţiunii de agrement (CIAA) - documentul de evidenţă

emis de către căpităniile de port ambarcaţiunilor de agrement care sunt înscrise în registrul de evidenţă si navighează în apele naţionale navigabile ale României;

 • certificatul de ambarcaţiune de agrement (CAA) - actul de naţionalitate emis de

către căpităniile de port ambarcaţiunilor de agrement care sunt înmatriculate în registrul matricol;

 • dosarul-cazier - un dosar separat pentru fiecare ambarcaţiune de agrement destinat

conservării cererilor depuse la căpitănia portului/oficiul de căpitănie, înscrisurile, depuse în original sau copii legalizate, care stau la baza acestora, corespondenţa privind orice transcriere/menţiune efectuată în registrul matricol sau registrul de evidenţă, precum şi orice alte documente referitoare la ambarcaţiunile de agrement, începând de la data eliberării autorizaţiei de construcţie până la data radierii din registrul matricol sau scoaterii din evidenţe a ambarcaţiunii de agrement. Dosarul-cazier conţine, de asemenea, copii ale permisului provizoriu de navigaţie, actului de naţionalitate/documentului de evidenţă emis/duplicat/ preschimbat, precum şi originalul permisului provizoriu de navigaţie, actului de naţionalitate/documentului de evidenţă retras;

 • mijloace plutitoare tractate - flotoare, obiecte plutitoare (colaci, planşe, schiuri etc.);

 • motovehicul nautic - o ambarcaţiune cu lungimea mai mică de 4 m, care utilizează

un motor cu ardere internă ce antrenează o pompă cu jet de apă ca sursă principală de propulsie şi care este destinată să fie operată de către o persoană sau persoane care stau jos, în picioare ori în genunchi, mai degrabă pe corpul ambarcaţiunii decât în interiorul acesteia;

 • operator economic - persoană juridică, fizică sau asociaţie familială autorizată să

desfăşoare activităţi economice;

 • Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement-registrul în care se înscriu

ambarcaţiunile de agrement cu o lungime mai mare sau egală cu 7 m şi/sau cu o putere a motorului mai mare ori egală cu 15 kW, motovehiculele nautice, precum şi ambarcaţiunile cu vele cu sau fără motor având o lungime mai mare sau egală cu 7 m care navighează în ape interioare navigabile;

 • Registrul matricol al ambarcaţiunilor de agrement - registrul în care se

înmatriculează:

  • ambarcaţiunile de agrement care au o lungime mai mare sau egală cu 7 m

şi/sau o putere a motorului mai mare ori egală cu 15 kW, motovehiculele nautice, precum si ambarcaţiunile cu vele cu sau fără motor având o lungime mai mare sau egală cu 7 m, pentru care proprietarul sau operatorul solicită dreptul de arborare a pavilionului român;

  • ambarcaţiunile de agrement destinate agrementului nautic în scop comercial

pentru care proprietarul sau operatorul solicită dreptul de arborare a pavilionului român;

 • sarcină - orice obligaţie care grevează o ambarcaţiune de agrement, precum

contracte, garanţii reale, sechestre şi orice alte obligaţii reglementate de legea civilă;

 • titlu de proprietate:

  • contract de vânzare-cumpărare;

  • act de donaţie;

  • certificat de moştenitor;

  • hotărare judecătorească definitivă şi irevocabilă privind recunoaşterea,

transmiterea sau dobândirea proprietăţii;

  • orice alt document prevăzut de legislaţia în vigoare care atestă dreptul de

proprietate.

1.1.2 Înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement

ANR, prin căpităniile de port si oficiile de căpitănie din structura acesteia, acordă şi retrage

dreptul de arborare a pavilionului român.

Dreptul de a arbora pavilionul român se acordă:


 • ambarcaţiunilor de agrement deţinute în proprietate de persoane juridice sau fizice

române;

 • ambarcaţiunilor de agrement proprietate a persoanelor fizice care au cetăţenia unui

stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori a persoanelor juridice avand sediul în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European;

 • ambarcaţiunilor de agrement proprietate a persoanelor fizice străine cu domiciliul sau

resedinţa în Romania ori a filialelor din Romania ale persoanelor juridice străine, altele decât cele menţionate la paragraful 2 de mai sus;

 • ambarcaţiunilor de agrement proprietate a persoanelor juridice sau fizice, altele decât

cele române, închiriate prin contracte de închiriere/leasing, pe perioade mai mari de un an, de persoane juridice sau fizice române ori de persoane fizice străine care au cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori de persoane juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European.

Proprietarii/Operatorii, menţionaţi mai sus, au obligaţia de a înmatricula ambarcaţiunile de agrement, înainte de a le pune în navigaţie sau în exploatare.

Registrul matricol al ambarcaţiunilor de agrement se ţine în format tipărit şi/sau electronic de către căpităniile de port/oficiile de căpitănie desemnate prin decizie a directorului general al ANR.

Ambarcaţiunile de agrement se individualizează printr-un număr alcătuit după următorul model: un digit"0" specific ambarcaţiunilor de agrement, la care se adaugă numărul matricol al ambarcaţiunilor de agrement.

La solicitarea proprietarului şi cu acordul căpităniei portului de înmatriculare/oficiului de

căpitănie, ambarcaţiunile de agrement pot purta şi un nume.

Marcajul exterior al ambarcaţiunilor de agrement, înmatriculate în Registrul matricol al

ambarcaţiunilor de agrement, va fi inscripţionat cu vopsea de culoare închisă pe fond de culoare deschisă (sau invers), pe ambele borduri în prova, astfel încât să fie vizibile.1.1.3 Categorii de ambarcaţiuni de agrement şi zone de navigaţie

Ambarcaţiunile de agrement sunt clasate în una dintre cele 4 categorii de proiectare: • categoria de proiectare A - ambarcaţiuni de agrement pentru navigaţia nelimitată,

proiectate pentru a efectua voiaje nelimitate, pe parcursul cărora vântul poate depăsi forţa 8 pe scara Beaufort si înălţimea valurilor poate depăşi 4 m, excluzând totuşi situaţiile extreme;

 • categoria de proiectare B - ambarcaţiuni de agrement pentru navigaţia maritimă

până la 50 mile de la linia de coastă spre larg, proiectate pentru voiaje în largul coastelor, în condiţii în care vântul poate atinge forţa 8 inclusiv pe scara Beaufort şi valurile pot avea o înălţime de până la 4 m inclusiv;

 • categoria de proiectare C - ambarcaţiuni de agrement pentru navigaţia maritimă

până la 6 mile de la linia de coastă spre larg, proiectate pentru voiaje în apropierea coastelor, în golfuri mari, estuare, lacuri si fluvii, în condiţii în care vântul poate atinge forţa 6 inclusiv pe scara Beaufort şi valurile pot avea o înălţime de până la 2 m inclusiv;

 • categoria de proiectare D - ambarcaţiuni de agrement pentru navigaţia pe căile

navigabile interioare, în golfuri protejate, pe lacuri mici, râuri şi canale, în condiţii în care vântul poate atinge forţa 4 pe scara Beaufort şi valurile pot avea o înălţime de până la 0,3 m inclusiv, cu valuri ocazionale cu o înălţime maximă de 0,5 m.
Ambarcaţiunile de agrement, în funcţie de categoria de proiectare şi dotările aferente, pot primi autorizarea de a naviga în zonele de navigaţie indicate mai jos:

 • M/0 - zonă de navigaţie nelimitată, corespunzătoare categoriei de proiectare A;

 • M/1 - navigaţia în mări deschise, la distanţe până la 200 Mm faţă de locurile de

adăpost, precum şi în mări închise, corespunzătoare categoriei de proiectare A;

 • M/2 - navigaţie maritimă, la distanţe până la 50 Mm faţă de locurile de adăpost,

corespunzătoarecategoriei de proiectare B;

 • M/3 - navigaţie maritimă la distanţe până la 24 Mm faţă de coastă, corespunzătoare

categoriei de proiectare B;

 • M/4 - navigaţie maritimă în apropierea coastei la distanţe până la 6 Mm,

corespunzătoare categoriei de proiectare C sau în zone adăpostite (golfuri, rade), cu limite şi în condiţii stabilite de ANR în fiecare caz, corespunzătoare categoriei de proiectare D;

 • I - navigaţie pe căile navigabile interioare (Dunăre, râuri, lacuri) corespunzătoare

categoriei de proiectare D.

1.1.4 Avizarea activităţii de agrement în scop comercial desfăşurată în zona de agrement nautic sau pe sectoare de ape naţionale navigabile

Activitatea de agrement nautic în interes comercial se va organiza în zone de agrement nautic delimitate sau pe sectoarele apelor naţionale navigabile, cu condiţia obţinerii avizului Căpităniei portului.

Este interzisă utilizarea pentru agrement nautic în scop comercial a ambarcaţiunilor de agrement care nu sunt înscrise sau înmatriculate în România.

Pentru obţinerea avizului, operatorul economic sau prin împuternicit trebuie să depună la Căpitănia portului, o serie de documente conform prvederilor legale în vigoare.

Posesorii certificatelor de conducători de ambarcaţiuni de agrement care doresc să efectueze activităţi de agrement nautic comercial, pentru transportul unui număr de maxim 12 persoane, pe lângă certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement corespunzător zonei de agrement nautic/sectorului de apă navigabilă, destinat agrementului, trebuie să efectueze un curs de specializare printr-o formă de pregătire aprobată, pentru atingerea competenţelor necesare organizării şi desfăşurării activităţii de agrement comercial în condiţii de siguranţă.

Persoanele care promovează cursul de specializare vor fi supuse unei evaluări de către ANR în vedere emiterii certificatului de atestare.

Certificatul de atestare se eliberează pentru o perioadă de 5 ani şi va fi vizat anual.


  1. H.G. nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic

H.G.nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic, reglementează condiţiile de desfăşurare a activităţii de agrement nautic în apele naţionale navigabile, în scopul asigurării protecţiei şi securităţii turiştilor şi al protejării mediului ambiant.

Conform acestui act normativ următorii termeni sunt definiţi astfel: • agrement nautic – activităţile cu scop recreativ sau sportiv efectuate cu echipamente

specifice şi/sau ambarcaţiuni de agrement nautic în apele naţionale navigabile;

modul de propulsie, al cărei corp are o lungime de la 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile şi, care este destinată să fie utilizată în scopuri sportive şi recreative;

 • zonă de agrement nautic – aria delimitată vizibil, formată dintr-o suprafaţă de teren

situată pe malul unei ape navigabile, destinată amplasării echipamentelor şi ambarcaţiunilor de agrement nautic şi lansării acestora la apă, şi luciul de apă adiacent acesteia, delimitat prin balize de restul apei navigabile, destinat practicării agrementului nautic;

 • titularul zonei de agrement nautic – persoana fizică sau juridică deţinătoare, în

condiţiile legii, a dreptului de folosinţă asupra terenului şi suprafeţei de apă din componenţa unei zone de agrement nautic, care este autorizată să organizeze activităţi de agrement nautic, singură sau în coooperare cu alte persoane fizice sau juridice autorizate pentru desfăşurarea acestei activităţi.

Activitatea de agrement nautic se poate desfăşura numai în zone de agrement nautic autorizate conform prevederilor legale. În zonele de agrement nautic au acces numai ambarcaţiunile de agrement nautic aşa cum au fost definte mai sus.

Constituie contravenţii următoarele fapte:

 • desfăşurarea de către persoane fizice sau juridice a activităţii de agrement nautic în

afara zonelor legal aprobate ;

 • lipsa balizajelor, a semnalelor plutitoare şi a semnalelor vizuale;

 • nerespectarea măsurilor de prevenire a disconfortului fonic ;

 • utilizarea de ambarcaţiuni neautorizate şi de personal necalificat sau fără documente

legale ;

 • nerespectarea dreptului de folosinţă publică a culoarelor de lansare la apă;

 • nerespectarea uneia su a mai multor reguli de desfăşurare a activităţilor de agrement

nautic stabilite prin O.M.T. nr. 292/2003 ;

 • depăşirea limitelor perimetrului zonelor de agrement nautic;

 • accesul înotătorilor în perimetrul destinat navigaţiei ambarcaţiunilor de agrement

nautic;

 • nerespectarea normelor de siguranţa navigaţiei şi de prevenire a poluării mediului

acvatic, aerului şi solului ;

 • desfăşurarea de către persoane fizice sau juridice a activităţii de agrement nautic, fără

să deţină certificat de autorizare turistică sau autorizaţie de funcţionare.

  1. O.M.T. nr. 292/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

desfăşurarea activităţii de agrement nautic, actualizat în 2009

Prin acest Ordin sunt aprobate Normele metodologice privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic, norme care sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici titulari ai zonelor de agrement nautic, precum şi criteriile, condiţiile şi procedura de eliberare a Certificatului de autorizare turistică şi criteriile privind amenajarea, echiparea, dotarea zonelor de agrement nautic şi regulile privind desfăşurarea activităţii în acestea.1.4 O.M.T. nr. 534/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire şi perfecţionare, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement.

Conform acestui act normativ: • Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement este documentul

emis de către Autoritatea Navală Română, în conformitate cu prvederile prezentului Ordin, şi care dă dreptul titularului să conducă o ambarcaţiune de agrement propulsată cu motor şi/sau cu vele;

 • Certificatele internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement se clasifică în

funcţie de zonele de navigaţie, după cum urmează:

  • Clasa A – certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de

agrement pe ape interioare şi în toate zonele maritime;

  • Clasa B – certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de

agrement în zone maritime care să nu depăşească o distanţă de maximum 12 Mm faţă de coastă;

  • ClasaC – certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de

agrement în zone maritime care să nu depăşească o distanţă de maximum 6 Mm de coastă;

  • Clasa D – certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de

agrement pe ape interioare.

Certificatele internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement se emit de către Autoritatea Navală Română persoanelor care îndeplinesc condiţiile de certificare pentru navigaţia cu ambarcaţiunile de agrement şi au promovat un examen de atestare prin care fac dovada cunoştinţelor tehnice necesare exploatării acestora în siguranţă.

Pentru obţinerea unui certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement, candidatul trebuie:

 • să aibă vârsta minimă de 16 ani;

 • să fie apt din punct de vedere medical, fapt dovedit printr-un certificat medical care să

ateste starea de sănătate, în special din punct de vedere al acuităţii vizuale şi auditive;

 • să îndeplinească cerinţele de pregătire şi vechime, conform prevederilor legale;

 • să facă dovada absolvirii cursurilor de pregătire, conform prevederilor legale.

Metodele de verificare şi criteriile de evaluare a competenţei pentru fiecare categorie de certificat vor fi aprobate de Autoritatea Navală Română prin Metodologia de Organizare şi desfăşurare a examenelor de evaluare a competenţei în vederea emiterii brevetelor, certificatelor de capacitate personalului navigant maritim, maritim-portuar şi de căi navigabile interioare.

Posesorii de certificate internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement clasele C şi D care navighează în afara căilor navigabile interioare ale României trebuie să deţină un certificat de absolvire a cursului ”Certificat de operator radiocomunicaţii GMDSS – LRC- Global Maritime Distress and Safety System- Long Range Certificate”.Certificatele internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement, precum şi certificatele de atestare a cursurilor prevăzute în prezentul Ordin, trebuie să se afle, în original, la bordul navei.

  1. H.G. nr.876/2007, modificată prin H.G nr. 1323/2009 - Contravenţii la regimul transporturilor navale

Fapte care constituie contravenţii la regimul construcţiilor de nave şi înmatriculării navelor:

 • nerespectarea de către proprietarul unei nave a obligaţiei de a înmatricula nava sau de

a notifica ANR, privind orice modificări referitoare la situaţia juridică ce schimbă datele iniţiale de înmatriculare a navei ori din actul de naţionalitate al navei, se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei;

Fapte care constituie contravenţii la regimul siguranţei navigaţiei:

 • exploatarea în scopuri comerciale a ambarcaţiunilor de agrement, cu excepţia celor

autorizate în acest sens, se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei;

 • exploatarea de către proprietar ori operator a unei nave care nu are înscris în

condiţiile legii, numărul de identificare sau portul de înmatriculare, ori acesta nu este vizibil, se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei;

 • lipsa de la bordul navei a mijloacelor de stins incendiul corespunzătoare, se

sancţionează cu amenda de la 100 la 1.000 lei;

 • lipsa de la bordul navei a mijloacelor de salvare corespunzătoare, se sancţionează cu

amenda de la 100 la 1.000 lei;

 • nerespectarea de către comandanţii/conducătorii de nave a regulilor prevăzute în

regulamentele de navigaţie, cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei;

 • îmbarcarea-debarcarea la sau de la bordul navei a pasagerilor în alte locuri de cât cele

special amenajate sau aprobate, cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei;

 • îmbarcarea la bordul navei a unui număr de persoane mai mare decât cel maxim

admis, cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei;

 • părăsirea unei nave fără a fi pusă în siguranţă, cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei;

 • conducerea ambarcaţiunii de agrement de către o persoană care se află sub influenţa

băuturilor alcoolice, dacă nu constituie infracţiune, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei; în acest caz se aplică şi sancţiunea complementară, respectiv suspendarea certificatului de la o lună la 12 luni, conform reglementărilor în vigoare;

 • conducerea ambarcaţiunii de agrement de către o persoană care nu posedă certificat de

conducător de ambarcaţiune de agrement, dacă nu cosntituie infracţiune, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;

 • conducerea ambarcaţiunii de agrement de către o persoană care nu posedă certificat

de conducător de ambarcaţiune de agrement corespunzător zonei de navigaţie, dacă nu constituie infracţiune, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei;

 • neanunţarea de către conducătorul unei nave cu privire la evenimentele de navigaţie

ale propriei nave sau ale altor nave, cum ar fi: abordaje, coliziuni, incendii, avarii, poluare, scufundare, eşuare, pierderi de vieţi omeneşti şi altele asemenea, dacă fapta nu constituie infracţiune, se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei;

Fapte care constituie contravenţii la regimul prevenirii poluării apelor:

 • descărcarea apelor uzate sau aruncarea gunoiului generat la bordul navei în apele

naţionale navigabile şi/sau depozitarea acestora în afara locurilor amenajate şi destinate acestui scop, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;

 • poluarea apelor naţionale navigabile cu hidrocarburi sau alte substanţe nocive de către

nave, se sancţionează cu amendă de la 8.000 la 50.000 lei;

 • poluarea de către nave a atmosferei de deasupra apelor naţionale navigabile ale

României, se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 30.000 lei;

Fapte care constituie contravenţii la regimul activităţilor la bordul navei:

 • folosirea scărilor şi a schelelor necorespunzătoare pentru accesul la bordul navei,

se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;

Fapte care constituie contravenţii la regimul exercitării autorităţii de stat în domeniul transportului naval:

 • refuzul de a se supune cercetărilor întreprinse de către ANR sau de a pune la

dispoziţia ANR documentele şi datele necesare investigării, se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei;

 • refuzul de a se supune controlului ANR, se sancţionează cu amendă de la 4.000 la

5.000 lei;

 • refuzul nejustificat al comandantului/conducătorului unei nave de a executa

dispoziţiile ANR şi/sau ale „coordonatorului la faţa locului” desemnat de ANR în acţiunile de căutare şi salvare, intervenţie în caz de poluare sau situaţii de pericol, se sancţionează cu amendă de la 10.00 lei la 40.000 lei;

 • nerespectarea dispoziţiilor date de către ANR în situaţii de urgenţă, se sancţionează cu

amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;

 • transmiterea de alerte false de pericol, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al ANR. Sancţiunile se aplică contravenienţilor persoane fizice sau juridice.CAPITOLUL 2. NORME DE SIGURANŢĂ PENTRU TRANSPORT PASAGERI
2.1 Reguli de siguranţa navigaţiei pentru ambarcaţiuni de agrement nautic

2.1.1 Regulamentul de Navigaţie pe Dunăre în Sectorul Românesc – RND

Acest regulament a fost publicat prin OMT nr.787/2007, modificat şi completat prin OMT nr. 1092/2007, OMT nr. 88/2008 şi OMT nr.859/2013.Prevederile din RND - Partea I se aplică pe sectorul românesc al Dunării cuprins între km 1075 şi rada Sulina.

Regulile speciale de navigaţie din RND – Partea II se aplică pe sectorul Dunării cuprins între rada Sulina şi Brăila (km 175).

Regulile speciale de navigaţie din RND – Partea III se aplică pe sectorul românesc al Dunării fluviale.

SEMNIFICAŢIA UNOR TERMENI

 • navă- desemnează navele de navigaţie interioară inclusiv ambarcaţiunile mici şi

bacurile, precum şi aparatele plutitoare şi navele maritime;

 • navă autopropulsată - desemnează orice navă ce utilizează propriile mijloace

mecanice de propulsie cu excepţia navelor al căror motor nu este folosit decât pentru a efectua deplasări pe distanţe scurte (în porturi sau locuri de încărcare şi de descărcare) sau pentru a creşte manevrabilitatea lor atunci când remorchează sau împinge;

 • navă cu vele - desemnează orice navă ce navighează numai cu vele; nava ce

navighează cu vele şi utilizează în acelaşi timp propriile sale mijloace mecanice de propulsie se consideră navă autopropulsată;

 • navă rapidă - desemnează o navă autopropulsată, cu excepţia ambarcaţiunilor mici,

capabilă să navigheze cu o viteză mai mare de 40 km/h în raport cu o apă stătătoare, atunci când acest lucru figurează în certificatul de inspecţie;

 • ambarcaţiune mică - desemnează orice navă a cărei lungime a carenei, exclusiv

cârma şi bompresul, este mai mică de 20 m, cu excepţia navelor care sunt construite şi amenajate pentru a remorca, împinge sau pentru a conduce în cuplu nave, altele decât ambarcaţiuni mici şi cu excepţia navelor care sunt autorizate pentru transportul a mai mult de 12 pasageri, a bacurilor şi a barjelor de împingere;

 • moto nautica - desemnează orice ambarcaţiune mică ce utilizează mijloace

mecanice proprii de propulsie, capabilă să transporte una sau mai multe persoane, construită pentru a executa pe apă diverse evoluţii sportive, acrobatice sau de divertisment, de exemplu: „waterbob”, „waterscooter”, „jetbike”, „jetski” şi alte ambarcaţiuni asemănătoare;

 • bac - desemnează orice navă care asigură un serviciu de traversare a căii navigabile

şi care este clasificată ca bac de autorităţile competente;

 • convoi - desemnează un convoi remorcat, împins sau o formaţie în cuplu;

 • în staţionare - desemnează o navă, un material plutitor sau o instalaţie plutitoare care

este, direct sau indirect, la ancoră sau legată la mal;

 • în marş - desemnează situaţia în care se află o navă, un material plutitor sau o

instalaţie plutitoare care nu este direct sau indirect nici ancorată, nici legată la mal şi nici

eşuată. Pentru astfel de nave, materiale plutitoare, sau instalaţii plutitoare în marş, printermenul “a se opri” se înţelege oprirea în raport cu malul;

 • sunet scurt - desemnează un sunet cu o durată de cca. 1 secundă;

 • sunet lung - desemnează un sunet cu o durată de cca. 4 secunde, intervalul dintre

două sunete consecutive fiind de cca. 1 secundă;

 • serie de sunete foarte scurte - desemnează o serie de minim şase sunete cu o durată

de aproximativ un sfert de secundă fiecare, separate prin pauze cu o durată de aproximativ un sfert de secundă;

 • serie de bătăi de clopot - desemnează două bătăi de clopot;

 • semnal tritonal - desemnează un semnal sonor constituit din trei sunete de tonalităţi

diferite, fără întrerupere între ele, cu o durată totală de aproximativ 2 secunde. Frecvenţa sunetelor emise trebuie să fie cuprinsă între 165 Hz şi 297 Hz iar între sunetul cel mai înalt şi sunetul cel mai jos trebuie să existe o diferenţă de cel puţin două tonuri întregi. Fiecare serie de trei sunete trebuie să înceapă cu tonul cel mai de jos şi să se termine cu tonul cel mai înalt;

 • noapte - desemnează perioada cuprinsă între apusul şi răsăritul soarelui;

 • zi - desemnează perioada cuprinsă între răsăritul şi apusul soarelui;

 • viteză de siguranţă - înseamnă o viteză la care o navă sau un convoi poate naviga în

deplină siguranţă, să efectueze manevre şi să se oprească în limitele de distanţă impuse de circumstanţele şi de condiţiile date;

 • vizibilitate redusă - desemnează condiţiile în care vizibilitatea este redusă ca urmare

a ceţii, pâclei, viscolului, averselor de ploaie şi altor cauze;

 • şenal - desemnează un sector al căii navigabile utilizat pentru navigaţie la un

nivel dat şi balizat cu semnale;

 • starea de oboseală - desemnează o stare de slăbire a capacităţilor fizice de gândire şi

de reacţie a organismului uman cauzată de repaus insuficient sau de o îmbolnăvire şi care se manifestă prin devieri în raport cu norma de comportament sau de viteză de reacţie;

 • starea de ebrietate - desemnează starea rezultată ca urmare a consumului de alcool,

narcotice, medicamente sau alte produse asemănătoare, determinată prin rezultatele analizelor de laborator sau prin indicatori clinici în conformitate cu legislaţia sau practica naţională;

 • cale navigabilă - desemnează toate căile interioare deschise navigaţiei;

 • amonte - desemnează direcţia mergând spre izvoare şi aval - desemnează direcţia

mergând spre vărsare;

 • mal stâng şi mal drept- desemnează partea căii navigabile pentru un observator

orientat cu faţa spre aval;

CONDUCĂTOR

Orice navă trebuie să se afle sub autoritatea unei persoane având calificarea necesară în acest scop. Această persoană este denumită conducător.

Conducătorul este răspunzător pentru respectarea prevederilor prezentului Regulament pe nava lui.

Conducătorul nu trebuie să se găsească în stare de oboseală sau de ebrietate în timpul conducerii navei.ÎNDATORIRILE PERSOANELOR AFLATE LA BORD

Orice alte persoane aflate la bordul unei nave trebuie să se conformeze ordinelor ce le sunt date de către conducătorul navei în interesul siguranţei navigaţiei sau ordinei la bord.ÎNDATORIRI GENERALE DE VIGILENŢĂ

Navele în marş trebuie să respecte în orice moment viteza de siguranţă.

Chiar dacă în RND, nu sunt prevăzute dispoziţii speciale, conducătorii trebuie să ia toate măsurile de precauţie pe care le impun îndatoririle generale de vigilenţă şi practica profesională curentă pentru a evita în special:


 • de a pune în pericol viaţa persoanelor;

 • de a cauza prejudicii navelor sau materialelor plutitoare, malurilor sau lucrărilor şi

instalaţiilor de orice natură aflate în calea navigabilă sau în imediata apropiere a acesteia;

 • de a crea piedici navigaţiei;

 • de a cauza prejudicii pentru membrii echipajului şi alte persoane care se află la bordul

navelor sau barjelor de care sunt legate, cheiurilor portuare şi de acostare cât şi a mediului.

Conducătorul şi persoanele aflate la bordul unei ambarcaţiuni mici nepuntate aflată în marş au obligaţia de a purta vestă de salvare. Răspunderea pentru neportul vestei de către pasageri revine conducătorului ambarcaţiunii.

COMPORTAREA ÎN ÎMPREJURĂRI DEOSEBITE

Pentru a evita un pericol iminent, conducătorii trebuie să ia toate măsurile impuse de împrejurări, chiar dacă prin aceasta trebuie să se îndepărteze de la prevederile RND.DOCUMENTE DE BORD

La bordul ambarcaţiunillor cu motor pentru agrement trebuie să existe următoarele documente:Documentele a căror existenţă la bord este cerută prin prevederile RND sau ale altor prescripţii aplicabile trebuie să fie prezentate la orice solicitare a reprezentanţilor căpităniilor de port.

INTERZICEREA DEVERSĂRII ÎN CALEA NAVIGABILĂ

Este interzis să se arunce, să se verse, să se lase să cadă sau să se scurgă în calea navigabilă

obiecte sau substanţe de natură a crea o piedică sau un pericol pentru navigaţie sau pentru ceilalţi utilizatori ai căii de apă.

În special este interzis să se arunce, să se verse sau să se lase să se scurgă pe calea navigabilă

reziduuri petroliere sub orice formă sau a amestecurilor acestor reziduuri cu apă.

În caz de deversare accidentală a unei substanţe din cele menţionate mai sus, ori în caz de ameninţare cu o astfel de deversare, conducătorul trebuie să anunţe fără întârziere căpitănia de port cea mai apropiată indicând, cât mai exact posibil, natura şi locul deversării.SALVARE ŞI ASISTENŢĂ

În caz de accident care pune în pericol persoanele aflate la bord, conducătorul trebuie să facă uz de toate mijloacele aflate la dispoziţia sa pentru a salva aceste persoane.

Oricare conducător de navă aflată în apropierea unei nave, victimă a unui accident care pune în pericol persoane sau ameninţă să producă o obstrucţionare a şenalului navigabil este obligat, în măsura în care nu pune în pericol siguranţa propriei sale nave, să acorde asistenţă imediată.

DESFĂŞURAREA MANIFESTAŢIILOR SPORTIVE ŞI ALTELE

Manifestaţiile sportive, sărbătorile pe apă şi alte manifestări care pot afecta siguranţa sau buna desfăşurare a navigaţiei trebuie să se facă cu aprobarea căpităniilor de port.DOMENIUL DE APLICARE AL RND

Sectorul românesc navigabil al Dunării cuprins între Baziaş (km 1075) şi rada Sulina, prin braţul Sulina, pe braţele secundare ale Dunării, cât şi în acvatoriile porturilor, locurile de adăpost şi locurile de încărcare – descărcare situate pe acestea.MĂRCI DE IDENTIFICARE ALE AMBARCAŢIUNILOR MICI

Ambarcaţiunile mici trebuie să poarte mărcile oficiale de înmatriculare; atunci când nu sunt

prescrise astfel de mărci, ele trebuie să poarte:


 • numele sau deviza lor;

 • numele şi domiciliul proprietarului lor.

Mărcile de înmatriculare sau de identificare (numele sau deviza) se aplică în exteriorul

ambarcaţiunii, folosind caractere latine cu o înălţime de minim 10 cm, foarte citeţe şi de neşters; inscripţionarea lor cu vopsea de ulei fiind considerată de neşters. În lipsa unui nume sau a unei devize pentru ambarcaţiune, se poate indica numele (sau abrevierea obişnuită) a organizaţiei căreia îi aparţine ambarcaţiunea, urmat, dacă e cazul, de un număr.

Numele şi domiciliul proprietarului se aplică într-un loc vizibil în interiorul sau exteriorul

ambarcaţiunii.REGULI DE NAVIGAŢIE

Semnificaţia unor termeni

 • Întâlnire: când două nave navighează în direcţii opuse sau aproape opuse;

 • Depăşire: când o navă (care ajunge din urmă) se apropie de o altă navă ( care este

ajunsă din urmă) venind dintr-o direcţie de mai mult de 22,50 înapoia traversului acesteia şi o depăşeşte;

 • Drumuri care se încrucişează: atunci când două nave se apropie altfel decât în

cazurile prevăzute la paragrafele de mai sus.

Când în prevederile RND se menţionează că o anumită regulă de navigaţie nu se aplică ambarcaţiunilor mici în raport cu celelalte nave, aceste ambarcaţiuni mici au obligaţia de a lăsa tuturor celorlalte nave, inclusiv navelor rapide, spaţiul necesar pentru a-şi urma drumul lor şi pentru a manevra; ele nu pot pretinde ca acestea să se abată în favoarea lor.Drumuri care se încrucişează

În cazul ambarcaţiunilor mici de categorii diferite, când două ambarcaţiuni mici urmează drumuri care se încrucişează în aşa fel încât să existe un pericol de abordaj, ambarcaţiunile mici autopropulsate vor trebui să se abată din drumul tuturor celorlalte ambarcaţiuni mici, iar ambarcaţiunile mici care nu sunt nici autopropulsate şi nici nu navighează cu vele vor trebui să se abată din drumul ambarcaţiunilor mici cu vele. Totuşi, ambarcaţiunea care navighează pe partea dreaptă a şenalului trebuie să-şi menţină drumul său.

În cazul navelor cu vele, dacă două nave urmează drumuri care se încrucişează astfel încât există un pericol de abordaj, una dintre ele trebuie să se abată din drumul celeilalte după cum urmează:


 • când fiecare dintre nave primeşte vântul în bord diferit, cea care primeşte vântul din

babord trebuie să se abată din drumul celeilalte;

 • când ambele nave primesc vântul din acelaşi bord, cea care navighează în vânt trebuie

să cedeze drumul celei care navighează sub vânt;

 • dacă o navă care primeşte vântul din babord vede o altă navă în vânt şi nu poate

determina cu certitudine dacă această altă navă primeşte vântul din babord sau din tribord, atunci prima navă (cu vântul din babord) va trebui să se abată din drumul celeilalte.

Totuşi, nava care navighează pe partea dreaptă a şenalului se va comporta prin a-şi menţine

drumul.

Acest paragraf nu se aplică ambarcaţiunilor mici în raport cu alte nave.Întâlniri în treceri înguste

Pentru a evita, în măsura posibilităţilor, o întâlnire în sectoarele sau în locurile unde şenalul nu prezintă o lăţime absolut suficientă pentru o astfel de întâlnire (treceri înguste), toate navele trebuie să străbată trecerile înguste cât mai repede posibil.Depăşirea

În cazul depăşirii între două nave cu vele, nava care ajunge din urmă trebuie, ca regulă

generală, să treacă prin partea din care nava ajunsă din urmă primeşte vântul. Această prevedere nu se aplică unei ambarcaţiuni mici cu vele ajunsă din urmă de o altă navă cu vele de altă categorie. În caz de depăşire a unei nave de către o navă cu vele, nava ajunsă din urmă trebuie să înlesnească trecerea pe partea din care nava ajunsă din urmă primeşte vântul. Această prevedere nu se aplică unei ambarcaţiuni mici care ajunge din urmă o navă de orice altă categorie.

Întoarcerea

Navele pot întoarce numai după ce s-au asigurat că mişcările celorlalte nave permit efectuarea manevrei fără pericol şi fără ca celelalte nave să fie obligate să-şi modifice brusc drumul sau viteza lor.

Celelalte nave trebuie, pe cât este necesar şi posibil, să-şi modifice viteza şi drumul, pentru ca

întoarcerea să se poată efectua fără pericol. În special în raport cu navele care doresc să întoarcă contra curentului, ele trebuie să contribuie ca această manevră să se poată efectua în timp util.Porturi şi afluenţi: intrare şi ieşire, ieşirea urmată de traversarea căii navigabile principale

Navele nu pot intra într-un bazin portuar sau într-un afluent atunci când pe calea navigabilă

principală este instalat semnalul de interzicere.

Navele nu pot ieşi dintr-un bazin portuar sau dintr-un afluent atunci când lângă ieşire este instalat semnalul de interzicere.Navigaţia la aceeaşi înălţime

Navele nu trebuie să navigheze la aceeaşi înălţime decât dacă spaţiul disponibil le permite aceasta, fără a stânjeni sau a pune în pericol navigaţia.

In afara cazurilor de depăşire sau încrucişare este interzis a se naviga la o distanţă mai mică de 50 m de o navă, convoi împins sau o formaţiune în cuplu, care poartă două sau trei lumini sau conuri albastre.

Este interzis navelor de a acosta la o navă sau la un material plutitor în marş, de a se agăţa de acestea sau de a naviga în siajul lor fără aprobarea expresă a conducătorului.

Schiorii nautici şi persoanele care practică un sport nautic fără a utiliza în acest scop nave

trebuie să păstreze o distanţă suficientă faţă de navele şi materialele plutitoare în marş, precum şi faţă de aparatele plutitoare în lucru.Întreruperea temporară a navigaţiei

Atunci când autorităţile competente fac cunoscut printr-un semnal general de interzicere că navigaţia este înterzisă temporar, toate navele trebuie să oprească în faţa acestui semnal de interzicere.Schiul nautic şi activităţi similare

Schiul nautic sau activităţile similare sunt permise numai ziua şi în condiţii de bună vizibilitate. Căpităniile de port stabilesc zonele în care aceste activităţi sunt permise sau interzise.

Conducătorul navei care asigură remorcarea trebuie să fie însoţit de o persoană însărcinată cu

serviciul remorcii şi cu supravegherea schiorului care este aptă să-şi asume acest rol.

Cu excepţia cazurilor când navighează pe un şenal ce le este rezervat în mod exclusiv, navele

care asigură remorcarea şi schiorii nautici, trebuie să păstreze o distanţă suficientă faţă de alte

nave, maluri şi înotători.

Parâma de tracţiune a schiorului nu trebuie sa fie lăsată să atârne în gol.Comportamentul înotătorilor subacvatici sportivi

Practicarea înotului subacvatic sportiv fără aprobare este interzisă, în locurile unde poate fi

stânjenită navigaţia şi anume:


 • pe traseul obişnuit al navelor;

 • la intrarea în porturi;

 • în apropierea locurilor de staţionare;

 • în zonele rezervate schiului nautic sau altor activităţi similare.

Yüklə 162,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə