Tüs-ekim inddYüklə 103,44 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix11.06.2018
ölçüsü103,44 Kb.
#47843


Prostat Kanserinin Önlenmesinde Vit-D, Likopen ve Diyetteki Ya n Önemi

The Significance of Vit-D, Lycopen and Dietary Fat in the Prevention of Prostate CancerMümtaz Dadal

Sa l k Bakanl  Ankara E itim ve Ara t rma Hastanesi, 1. Üroloji Klini i, Ankara

Özet I Abstract

Yaz› ma Adresi / Address for Correspondance: Op. Dr. Mümtaz Dadal , Sa l k Bakanl  Ankara E itim ve Ara t rma Hastanesi 1. Üroloji Klini i, 

Cebeci, Ankara Türkiye  Tel: 0505 334 46 03 E-posta: mumtazdadali@gmail.com 

doi:10.5152/tus.2010.24

Giri

Prostat kanseri (PCa) görülme oran , Kuzey Amerika ve 

Kuzey Avrupa’da yüksek, Akdeniz ülkelerinde orta düzey-

de, Çin ve Japonya gibi Asya ülkelerinde dü ük düzeyler-

dedir.(1) Göçmenler aras nda izlenen risk de i iklikleri, 

etnik ve co rafik gruplar aras ndaki PCa insidans  ve mor-

talitesindeki dikkat çekiçi de i iklik, PCa geli imini etkile-

yen diyet faktörlerinin ara t r lmas n  h zland rm t r.(2) Son 

y llarda, sa l k hizmetinde tamamlay c  ve alternatif t bb n 

kullan m na kar  fark ndal

n artmas  ve do al kimyasalla-

r n daima güvenli olduklar na do ru olan inanç nedeniyle; 

kanser ve di er kronik hastal k tan s  alanlarda ve genel 

popülasyonda vitamin, mineral ve di er diyet takviyelerinin 

tüketiminin artt

 görülmektedir.(3) Prostat kanseri, ba -

lang c n n uzun süreli latensi, yüksek insidans  ve yüksek 

mortalite h zlar ndan dolay , kemoönleme (do al kimyasal-

lar ile) stratejileri için uygun bir kanser hedefi olabilir. 

Ayr ca hastal

n tedavisinin maddi boyutu da dü ünüle-

cek olursa önleyici faktörlerin önemi bir kez daha ortaya 

ç kmaktad r. Bu derlemede Likopen, Vitamin-D ve diyet ile 

ald


m z ya lar hakk nda yap lan çal malar ve sonuçlar  

anlat lacakt r. Likopen

Domates ve domates ürünleri; folat, Vitamin C (Vit-C), 

potasyum ve karotenoidlerin zengin kaynaklar d r ve yan  

s ra Vitamin E (Vit-E), Vitamin A (Vit-A), flavonoidler ve fitos-

teroidleri içerir.(3) 600’den fazla karotenoid, hem bitkilerden 

hem de mikroorganizmalardan izole edilmi tir. Yakla k 

10-15 karotenoid Amerikal lardan al nan kan ve doku örnek-

lerinde tespit edilmi tir.(1) Amerikan diyetindeki en yayg n 

karotenoidler; 

-karoten, 

-karoten, likopen, lutein ve 

-kriptoksantindir. Likopen domates ve domates ürünlerin-

deki en bol karotenoiddir ve k rm z  renkten sorumludur.(4) 

Likopen, Vit-A’ya çevrilemez. Bununla birlikte potent bir 

antioksidand r (5) ve antikarsinojenik özellikleri vard r.(6) 

Likopen’in antikarsinojenik etkisinin birkaç mekanizma ile 

oldu u dü ünülmektedir. Bunlardan birisi, hücre

 

döngüsü-nün G

0

-Gevresinde kanseröz hücrelerin proliferasyonunu 

inhibe etti i görü üdür.(7) Bir di er görü  de, lipoproteinler 

ve DNA dahil önemli hücresel biyomolekülleri koruyarak 

karsinogenezi önledi idir.(8) Likopen’in lipofilik özelli i çok 

fazlad r ve bioyararlan m ; domates püresi, sosu veya pizza 

gibi ya l  ürünlerle pi irilip tüketildi inde artar.(9, 10) Bu 

nedenle biyolojik etkisi; spesifik yiyecek kayna  ve haz rla-

ma yöntemine göre de i ebilir.(11) 

Etnik ve co rafik gruplar aras ndaki prostat kanseri insidans  ve 

mortalitesindeki dikkat çekiçi de i iklik, prostat kanseri geli imin-

de diyet faktörlerinin ara t r lmas n  h zland rm t r. Prostat kanseri, 

uzun süreli latensi, yüksek insidans  ve mortalite h zlar ndan dolay , 

kemoönleme stratejileri için uygun bir hedef olabilir. Maddi boyutu 

da dü ünüldü ünde kanser önleyici ajanlar n önemi artmaktad r. 

Bu konuda üzerinde en çok durulan ajanlar likopen, vitamin D ve 

diyet ile ald

m z ya lard r. Literatürdeki çal malar n büyük k sm  

tarand

nda tam olarak ço u ara t rma desteklemese de likopen ve vitamin D düzeyleri ile kanser geli imi aras nda ters orant  bu-

lunmaktad r. Ya lar, baz  formlarda koruyucu iken, baz  formlarda 

kanser olu umunu h zland r c  etkiye yol açm t r. Bu ajanlar n kesin 

etkilerini söyleyebilmek için daha geni  serilere ihtiyaç vard r.Anahtar kelimeler: Prostat kanseri, vitamin D, likopen

The geographical and ethnical variance in the incidence and mor-

tality of prostate cancer accelerated investigations on the dietary 

factors related to the development of cancer. Prostate cancer is an 

ideal target for the chemoprevention strategies with its long latency 

period, high incidence and mortality rate. The importance of cancer 

preventive agents increases when the economic aspect of the is-

sue is considered. Lycopen, Vit-D and dietary fat are the three most 

commonly investigated agents. In the literature, there is an inverse 

relation between the development of cancer and the levels of Vit-D 

and lycopen, although not all the studies agree. While fats in some 

specific forms are preventive, in other forms they play a role in the 

acceleration of cancer development. Large series are needed to 

prove the actual effects of these agents Key words: Prostate cancer, vitamine D, lycopen

Turk Urol Sem 2010; 1: 177-82177

PROSTAT KANSER  ÖNLENEB L R M ?  I  IS PROSTATE CANCER PREVENTABLE?


Turk Urol Sem 2010; 1: 177-82

178

1995’de Giovanucci ve arkada lar  domates ürünlerini, 

haftal k olarak 1,5 porsiyondan daha az yiyenler ile 10 por-

siyondan daha fazla yiyen erkekler aras nda kar la t rma 

yaparak PCa geli me riskinin %35 azald

n  kaydetmi ler-

dir.(12) Bu etkinin, primer olarak domateste bulunan bir 

antioksidan olan likopen ile ili kili olabilece ini ortaya koyul-

mu tur. Bu sonuç; Freeman (13) ve Norrish (14) taraf ndan 

yap lanlar dahil, likopene ve prostat kanserine bilimsel 

raporlarda ilginin artmas na neden oldu. Diyet ile karotenoid 

al m n  ara t ran 17 çal madan (12, 15-30) ikisinde  -karoten 

için (20, 24) bir tanesinde de likopen için (12) koruyucu bir 

etki bulmu tur. 

Yunanistan’da vaka kontrollü bir çal ma (31) PCa olma-

yan 246 erkekle, PCa olan 320 erke in diyet al kanl klar n  

k yaslam t r. PCa olan olgularda anlaml   ekilde pi irilmi  

domatesin daha az tüketildi i (p<0.005), çi  domatesin ise 

birazc k daha az al nd

 kaydetilmi tir. Otörler, ayda 8 defa-

dan 16’ya kadar artan pi mi  domates tüketiminin, %15 

düzeyinde azalm  PCa riski ile ili kili oldu u sonucuna var-

m lard r. 

29.361 erke in dahil edildi i prospektif bir çal mada 

domates ve domates ürünlerinin prostat kanseriyle olan 

ili kisinin ara t r lmas ndan sonuç olarak kuvvetli bir ili ki 

bulunamam t r.(32)  statistiksel olarak anlaml  olmamas na 

ra men ters orant l   e ilimler; tüm prostat kanserleri için 

pizza tüketimiyle, ilerlememi  kanser için likopenle ve ilerle-

mi  hastal k için pizza ve spagetti sosuyla bulundu. 

11 vaka kontrollü ve 10 kohort çal man n son meta 

analizinden al nan sonuçlar (32), serum likopeninin, diyet 

likopenine göre prostat kanserinde daha büyük bir azalmay-

la ili kili oldu unu gösterdi. Oysaki pi mi  domates ürünleri 

çi  domates ürünlerine göre daha fazla risk azalmas yla 

ili kiliydi. Is tma i lemleri, ba rsaktan daha çabuk emilen 

trans-izomerden cis-izomere transformasyonu (5, 33) ve 

bitki hücre duvarlar n n rüptürüyle (10, 34) likopenin biyo-

yararlan m n  artt r r. Taze domatesteki likopen hemen 

hemen tamam  trans formda bulunur. Prostat bezinde, liko-

penin %80-90’  Cis formdad r.(35) Victoria ve arkada lar  

yapt klar  çal mada PCa riski ve domates ürünlerinin pi iril-

mesi veya ya  içeri i aras nda zay f ili kiler bulmu tur.(32)

Deneysel bir beslenme çal mas nda tamamen domates 

tozuyla beslenen ratlar n, sentetik likopenle beslenen ratlar-

la k yasland

nda prostat kanserinden ölme olas l

 daha 


dü ük bulunmu tur.(36)

Bowen ve arkada lar , 30 mg likopen/gün içeren doma-

tes sosu diyetini takiben 3 hafta sonra ve prostat biyopsisi 

s ras nda, serum-doku likopen konsantrasyonlar n  ve 

serum PSA ile doku DNA 8-OH-deoksiguanozin (8-OHdG) 

düzeylerini ölçmü tür.(37) 3 hafta kadar domates soslu 

diyet sonras  serum PSA ve serum lökosit 8-OHdG’deki 

anlaml  azalma kaydedilmi tir. Likopen konsantrasyonu, 

domates sosunu takiben prostat dokusu içinde üç kat na 

ç km t r. 

Bir vaka kontrol çal mas nda da (38) kas invaziv mesa-

ne tümörü nedeniyle sistoprostatektomi geçiren 12 erkek 

hasta ile PCa nedeniyle prostatektomi geçiren 12 hastan n 

serum ve prostat dokusu likopen konsantrasyonlar  kar -

la t r lm t r. Mesane kanserli erkeklerle k yasland

nda 


prostat kanserli erkeklerde %44 daha dü ük ortalama 

serum likopen ve %78 daha dü ük doku likopen konsant-

rasyonlar  saptanm t r.  lginç bir  ekilde bu iki grup aras n-

da yiyecek s kl

 anket verilerinde domates ve domates 

ürünleri tüketiminde hiçbir anlaml  farkl l k yoktu.

Literatür bilgilerinin de erlendirilmesi sonucunda likope-

nin (domates ve domates ürünleri) prostat kanserine kar  

tam bir koruyucu oldu u söylenemez. Bunu destekleyen 

çal malar olmas na ra men, yap lacak randomize kontrollü 

çal malara ihtiyaç vard r.

Vitamin-D

Vitamin-D (Vit-D), diyet ve diyet takviyelerinden elde edil-

mektedir. Ancak as l üretimi ciltde olmaktad r. Vit-D’nin bir 

prohormonu olan Vit-D

3

 (kolekalsiferol), güne  n n 

ultraviyole-B radyasyonuna maruz kal narak 7-dehidroksiko-

lesterolden cilt hücrelerinde sentezlenir. Vit-D

3

 veya mantar ürünlerinden ortaya ç kan bir ba ka Vit-D proformu olan Vit-

D(ergokalsiferol), karaci erde 25(OH)D

3

’e (

kalsidiol) meta-

bolize edilir. Daha sonra prostat dahil böbrek ve di er doku-

larda 1 -hidroksilaz enzimi ile biyolojik olarak aktif Vit-D olan 

1,25(OH)

2

D3

’e (kalsitriol) dönü türülür.(3) Genellikle dola m-

da 25(OH)D

düzeyi, Vit-D besinsel durumunu tespit etmek için kullan l r.

Vit-D’nin, Prostat kanser hücrelerinin disfonksiyonuna 

veya hücre proliferasyonunun inhibisyonuna, hücre invaz-

yonuna, anjiogeneze ve c-Myc ve telomeraz ekspresyonu 

dahil de i mi  gen ekspresyonuna veya hücre farkl la mas  

ve apoptozisin indüksiyonuna neden olabildi i gösterilmi -

tir.(39-42)

lk epidemiyolojik çal malar Garland ve arkada lar n n (43), 

Vit-D’nin kolon kanseri fizyolojisinde rol oynad

 hipotezinin 

ara t r lmas yla ba lam t r.  lk defa, 1990 y l nda Schwartz 

ve Hulka (44), Vit-D eksikli inin PCa için bir risk faktörü 

olabilece ini hipotez olarak ortaya koymu lard r. Güne  

na maruziyet ile prostat kanseri aras nda ters orant  

oldu u birçok epidemiyolojik çal mayla gösterilmi tir.(45-

47) Bu koruma etkisi de, Vit-D üretimine ba lanmaktad r. 

Bununla birlikte yap lan her çal ma bu fikri tam olarak des-

teklememi tir. Vaka kontrollü bir çal ma ve meta-analiz 

(48), güne  

n n etkileri için s n rl  bir destek sa lam t r. 

Prostat kanseri, Vit-D ve güne  

 aras ndaki ili kiyi tespit 

etmek için serum Vit-D düzeyleri kullan ld

nda, koruma 

etkilerinin, çal malarda kullan lan güne  

na maruz kal-

maya göre çok daha az uyumlu oldu u görülmektedir. Baz  

çal malar (40, 45-47, 49-51) yüksek serum Vit-D düzeyleri-

nin, koruma etkilerine sahip olduklar  fikrini desteklemekte-

dir. Di er çal malar ise farkl  sonuçlar ortaya koymu tur.

(52, 53) Avrupa popülasyonu ile yap lan büyük vaka kontrol-Turk Urol Sem 2010; 1: 177-82

179

lü bir çal ma PCa riskini azaltmak için kan vit-D düzeyleri-

nin hiçbir yararl  etkisi olmad

n  göstermi tir.(52) En son 

yap lan iki çal mada, (54, 55) Vit-D al m  PCa riskinin azal-

mas  ile ili kili bulunmam t r.

Vitamin D reseptörünün (VDR) fonksiyonlar  ve ba lant -

l  Vit-D metabolik enzimleri, Vit-D düzeyleri ile ili kili oldu u 

için yap lan bir çal ma (56) VDR geninin 3’- untranslated 

bölgesinde tek ba na nükleotid polimorfizmlerinin , dü ük 

kan Vit-D düzeyleri olan erkeklerde PCa riski ile ili kili oldu-

unu göstermi tir. Aksini ve aç k olmayan sonuçlar  ortaya 

koyan çal malarda vard r.(57-59)

PCa riski ve Vit-D aras ndaki ili kinin potansiyel etki 

düzenleyicisi kalsiyumdur. Dü ük Vit-D seviyelerinde ciltte 

yetersiz sentezlendi inde  veya g dalarla yetersiz Vit-D al n-

d

nda kalsiyum sal n m nda azalma olaca  için kalsiyu-mun dietle normalden 2 kat fazla al nd

 kastedilmektedir. 

yüksek al m , sentezlenen 1,25(OH)

D’nin miktar n  azalta-rak PCa riskini art rabilir.(60) Kalsiyumun yüksek düzeyleri 

parathormon sal n m n  inhibe edebilir. Parathormon renal 

hücrelerde 25(OH)’nin 1,25(OH)

2

D’ye dönü ümünü regüle eder.(61) Kalsiyum al m n n etkisini veya durumunu ara t ran 

(53, 62-64) di er çal malar da PCa riskinde de i iklik oldu-

unu gösterememi tir. 

25(OH)D ve agresif hastal k (Gleason Skoru  7 veya kli-

nik evre III veya IV) riski aras nda pozitif bir ili kiyi gösteren 

Ahn ve arkada lar  (53) hariç, di er çal malar (62, 63, 65, 

66) böyle bir ili ki saptamam t r. Ayr ca tan daki ya la, 

25(OH)D aras nda hiçbir heterojenitelik gösterememi lerdir. 

Son çal malar n ço u, iki çal ma (66, 67) hariç, ya la PCa 

ve Vit-D aras ndaki ili kide hiçbir farkl l

 kaydetmemi tir.

(62, 63, 65, 68, 69) Ahonen ve arkada lar  (67), 52 ya  üze-

rindeki erkekler için PCa ve 25(OH)D konsantrasyonlar  

aras nda ters orant l  bir ili kiyi göstermi dir. Corder ve 

arkada lar  da (66) 57 ya  üzerinde ters orant l  ili kiyi gös-

termi tir. 

Vit-D’nin (örne in kalsitriol), PCa için terapotik bir ajan 

olarak kullan labilece i ortaya konulsa da farmakolojik 

dozlarda hiperkalsiüri ve hiperkalseminin yan etkisi klinik 

kullan m   k s tlam t r.(70) Birkaç yakla m, kalsitriolün 

potansiyel yan etkilerini ortaya koymak için kullan lm t r 

ve azalm  yan etkilerle yeni analoglar  geli tirmeyi hedef-

lemi tir.(71, 72)

Ara t rmac lar, ayn  zamanda, di er antikanser ajanlar y-

la kombine olarak kalsitriolün dü ük dozlar n n etkili prostat 

kanser tedavisinde kullan l p kullan lamayaca n  da ara t r-

m t r. Karboplatin, taxan veya deksametazon gibi antine-

oplastik ajanlarla kombinasyonun, kalsitriolün dozlar n  

azaltabildi i ve bunun sonucunda kalsitriolün toksisitesinin 

azalabildi i ve kullan lan ilaçlar n kanser öldürücü etkilerinin 

yükselebildi i ortaya konulmu tur.(73, 74) PCa terapi stra-

tejilerinin bir ba ka tipinin bir örne i (75, 76) azalm  yan 

etkilerle (77) serum kalsitriol konsantrasyonlar n n etkili anti-

tümör düzeylerini idame ettirmek için yüksek doz kalsitrio-

lün (örne in DN-101 formülasyonu) oral verimini haftal k 

olarak kullanmaktad r. Otörler, faz II ve faz III çal malar nda 

PCa hastalar n  tedavi etmek için dosetaksel ile bu formu-

lasyonu kullanm lard r.(78) Kalsitriol tedavi formulasyonu-

nun, umut verici sonuçlar  ile birlikte hastalarda toksisiteyi 

art rmad


 görülmü tür.

Özetle literatürde, Vit-D ile PCa aras nda ço u ara t r-

maya göre ili ki bulunmasa da ters orant l  ili kiyi gösteren 

çal malar da mevcuttur. Prostat kanserinin prevalans n n 

yüksek olmas  ve co rafik da l m n n heterojen olmas , 

konunun netlik kazanabilmesi için daha ileri çal malara 

gerek oldu unu göstermektedir. 

Ya  Asitleri

Uzun y llard r ya  tüketiminin PCa geli iminde bir risk 

faktörü oldu u dü ünülmektedir. Yüksek ya  tüketimi hem in 

vitro, hem de in vivo olarak PCa hücrelerinin proliferasyonunu 

stimüle edebilmektedir.(79, 80) Clinton ve arkada lar  ya s z 

diyetin androjene ba ml  tümör hücrelerinin büyümesini 

azaltabilece ini göstermi tir.(81) Memorial Sloan-Kettering 

Merkezi’nde yap lan çal malar, yüksek ya  içeren diyetin, 

LNACaP PCa hücrelerinin büyümesine neden oldu unu gös-

termi tir.(82) Erken çal malar total, doymu  veya hayvansal 

ya lar n PCa riskini art rabilece ini gösterse de, hayvan 

deneyleri ve in vitro çal malar PCa geli iminde ve yay lma-

s nda de i ik tip ya  asitlerinin ters etkisi oldu unu göster-

mektedir.(83) Eicosapentaenoic asit (EPA, n-3) ve docosahe-

xaenoic asit (DHA, n-3) gibi uzun zincirli n-3 poliansatüre ya  

asitleri (PUFAs) kanser olu umunu suprese ederken (81), 

linoleik asit (n-6) ve ara idonik asit (n-6) içeren, n-6 ya  asit-

leri kanser olu umunu desteklemektedir.(84) Bu nedenle n-3 

ya  asidinin al m ndan ziyade n-3/n-6 ya  asidi oran  daha 

önem kazanmaktad r.(84) Gözleme dayal  az say da çal -

mada, n-3 PUFA  -linolenik asidin (ALA) yüksek al n m n n 

PCa riskini artt rd

 bulunmu tur ve karsinojenik etkide 

olas  mekanizma olarak 5  -redüktaz ve ya  asit oksidasyo-

nunda serbest radikal olu umu ile etkile imini ortaya koy-

mu tur.(85, 86) 

Ya , PCa riskini baz  mekanizmalarla artt rabilmektedir. 

lk olarak, ya n androjen düzeyini de i tirebilece ine dair 

kan t bulunmaktad r.(87) Baz  çal malarda daha az ya  

tüketen hastalar n (total kalori al n m  normal düzeyde tuta-

rak) daha az testosteron düzeyine sahip oldu u bulunmu -

tur.(88, 89)  kinci olarak ya , serbest radikal kayna  olabil-

mektedir.(79) Üçüncü olarak, pro-enflamatuar ya  asidi 

metabolitleri karsinojenik olabilmektedir. Örne in, ara ido-

nik asit, in vitro olarak PCa hücrelerinin büyümesine yol 

açabilen bir  -6 çoklu doymam  ya  asididir.(90)

K rm z  et, en güçlü pozitif birlikteli i gösteren besindir 

ve çoklu doymam  linolenik asit PCa riski gösteren tek ya  

asidi olarak bulunmu tur. Hayvansal ya  tüketimi (et ve süt 

ürünleri) ile PCa ili kisi, yap lan birkaç çal ma ile desteklen-

mi tir.(91-93) 

Her ne kadar birçok çal mada PCa ile ya  tüketimi ara-

s nda bir ili ki bulunsa da, bu ili ki üzerinde henüz bir görü  Turk Urol Sem 2010; 1: 177-82

180

birli i bulunmamaktad r.(94) Diyetle PCa aras ndaki ili kiyi 

inceleyen çal malardaki bulgular n tutars zl

 birçok nede-

ne ba l d r. Örne in, vaka kontrollü çal malarda diyetsel 

al kanl klar, hastalar n sorgulanmas na dayanmaktad r. 

Prostat kanserli hastalar, yüksek ya  tüketmelerinin kanse-

re yol açt

 alg lamas yla ön yarg l  davranarak yan lt c  

olabilirler. Ayn  zamanda k sa bir dönemi içeren hat rlama-

lar, uzun süreli beslenme al kanl klar n  göstermeyebilir. 

Ço u çal ma, kontrol gruplar n n kötü seçilmesi ve dü ük 

say da örnekle nedeniyle yetersiz kalmaktad r.(95)

Her ne kadar birçok epidemiyolojik ve biyolojik çal ma 

yüksek ya  tüketiminin PCa aç s ndan risk oldu u hipotezi-

ni desteklese de, bunu tam olarak kan tlamak için ek epide-

miyolojik çal malara ihtiyaç duyulmaktad r.(96)

Kaynaklar

1. 


Clinton SK, Giovannucci E. Diet, nutrition and prostate cancer. 

Annu Rev Nutr 1998:18;413-40.

2. 

Steinmetz KA and Potter JD. Vegetables, fruit and cancer. II. Mechanisms. Cancer Causes Control 1991:2;427-42.

3.  Donkena KV, Karnes RJ, Young CY. Vitamins and prostate 

cancer risk. Molecules 2010:15;1762-83.

4. 


Clinton SK. Lycopene: chemistry, biology, and implications for 

human health and disease. Nutr Rev 1998:56;35-51.

5. 

Agarwal A, Shen H, Agarwal S, Rao AV. Lycopene content of tomato products: Its stability, bioavailability and invivo antioxi-

dant properties. J Med Food 2001:4;9-15.

6.  Hwang ES and Bowen PE. Effects of lycopene and tomato 

paste extracts on DNA and lipid oxidation in LNCaP human 

prostate cancer cells. Biofactors 2005:23;97-105.

7.  Huang HY, Alberg AJ, Norkus EP, Hoffman SC, Comstock 

GW, Helzlsouer KJ. Prospective study of antioxidant micronut-

rients in the blood and the risk of developing prostate cancer. 

Am J Epidemiol 2003:157;335-44.

8. 


Pool-Zobel BL, Bub A, Müller H, Wollowski I, Rechkemmer G. 

Consumption of vegetables reduces genetic damage in hu-

mans: first results of a human intervention trial with carotenoid-

rich foods. Carcinogenesis 1997:18;1847-50.

9. 

Cooper DA, Webb DR, Peters JC. Evaluation of the potential for olestra to affect the availability of dietary phytochemicals. 

J Nutr 1997:127;1699-709.

10.  Gartner C, Stahl W, Sies H. Lycopene is more bioavailable 

from tomato paste than from fresh tomatoes. Am J Clin Nutr 

1997:66;116-22

11. Giovannucci E. Tomato products, lycopene and prosta-

te cancer: a review of the epidemiological literatüre. J Nutr 

2005:135;2030-1.

12.  Giovannucci E, Ascherio A, Rimm EB, Stampfer MJ, Colditz 

GA, Willett WC.  ntake of carotenoids and retinol in relation to 

risk of prostate cancer. J Natl Cancer Inst 1995:87;1767-76.

13.  Freeman VL, Meydani M, Yong S, Pyle J, Wan Y, Arvizu-

Durazo R et al. Prostatic levels of tocopherols,carotenoids and 

retinol in relation to plasma levels and self-reported usual die-

tary intake. Am J Epidemiol 2000:151;109-18.

14.  Norrish AE, Jackson RT, Sharpe SJ, Skeaff CM. Prostate can-

cer and dietary carotenoids. Am J Epidemiol 2000:151;119-23.

15.  Ohno Y, Yoshida O, Oishi K, Okada K, Yamabe H, Schroeder 

FH. Dietary beta-carotene and cancer of the prostate: a case 

control study in Kyoto, Japan. Cancer Res 1988:48;1331-6.

16.  Hsing AW, McLaughlin JK, Schuman LM, Bjelke E, Gridley 

G, Wacholder S. Diet, tobacco use and fatal prostate cancer: 

results from the Lutheran Brotherhood Cohort Study. Cancer 

Res 1990:50;6836-40.

17.  La Vecchia C, Negri E, D’Avanzo B, Franceschi S, Boyle P. 

Dairy products and the risk of prostatic cancer. Oncology 

1991:48;406-10.

18.  Le Marchand L, Hankin JH, Kolonel LN, Wilkens LR. Vegetable 

and fruit consumption in relation to prostate cancer risk in Ha-

waii: a reevaluation of the effect of dietary beta-carotene. Am 

J Epidemiol 1991:133;215-9.

19.  Ross RK, Shimizu H, Paganini-Hill A, Honda G, Henderson BE. 

Case-control studies of prostate cancer in blacks and whites 

in Southern California. J Natl Cancer Inst 1987:78;869-74.

20.  Key TJ, Silcocks PB, Davey GK, Appleby PN, Bishop DT. 

A case-control study of diet and prostate cancer. Br J Cancer 

1997:76;678-87.

21.  Kolonel LN, Hinds MW, Nomura AM, Hankin JH, Lee J. Relati-

onship of dietary vitamin A and ascorbic acid intake to the risk 

for cancers of the lung, bladder and prostate in Hawaii. Natl 

Cancer Inst Monogr 1985:69;137-42.

22.  Kolonel LN, Hankin JH, Yoshizawa CN. Vitamin A and pros-

tate cancer in elderly men: enhancement of risk. Cancer Res 

1987:47;2982-5.

23.  Oishi K, Okada K, Yoshida O, Yamabe H, Ohno Y, Hayes RB 

et al. A case-control study of prostatic cancer with reference 

to dietary habits. Prostate 1988:12;179-90.

24.  Mettlin C, Selenskas S, Natarajan N, Huben R. Beta-carotene 

and animal fats and their relationship to prostate cancer risk. 

A case-control study. Cancer 1989:64:605-12.

25.  West DW, Slattery ML, Robison LM, French TK, Mahoney AW. 

Adult dietary intake and prostate cancer risk in Utah: a case-

control study with special emphasis on aggressive tumors. 

Cancer Causes Control 1991:2;85-94.

26.  Rohan TE, Howe GR, Friedenreich CM, Jain M, Miller AB. Die-

tary fiber, vitamins A, C, E and risk of breast cancer: a cohort 

study. Cancer Causes Control 1993:4;29-37.

27.  Andersson SO, Wolk A, Bergström R, Giovannucci E, Lindgren 

C, Baron J et al. Energy, nutrient intake and prostate cancer 

risk: a population based case-control study in Sweden. Int 

J Cancer 1996:68;716-22.

28.  Daviglus ML, Dyer AR, Persky V, Chavez N, Drum M, Goldberg 

J et al. Dietary beta-carotene, vitaminC and risk of prostate 

cancer: results from the Western Electric Study. Epidemiology 

1996:7;472-7.

29.  Ghadirian P, Lacroix A, Maisonneuve P, Perret C, Drouin G, 

Perrault JP et al. Nutritional factors and prostate cancer: a 

case-control study of French, Canadians in Montreal, Canada. 

Cancer Causes Control 1996:7;428-36.

30.  Meyer F, Bairati I, Fradet Y, Moore L. Dietary energy and nut-

rients in relation to preclinical prostate cancer. Nutr Cancer 

1997:29;120-6.

31.  Tzonou A, Signorello LB, Lagiou P, Wuu J, Trichopoulos D, 

Trichopoulou A. Diet and cancer of the prostate: a case-

control study in Greece. Int J Cancer 1999:80;704-8.

32.  Kirsh VA, Mayne ST, Peters U, Chatterjee N, Leitzmann MF, 

Dixon LB et al. A prospective study of lycopene and tomato 

product intake and risk of prostate cancer. Cancer Epidemiol 

Biomarkers Prev 2006:15;92-8.Turk Urol Sem 2010; 1: 177-82

181

33.  Shi J, Le Maguer M. Lycopene in tomatoes: chemical and 

physical properties affected by food processing. Crit Rev 

Food Sci Nutr 2000:40;1-42.

34.  Stahl W, Sies H. Uptake of lycopene and its geometrical iso-

mers is greater from heat-processed than from unprocessed 

tomato juice in humans. J Nutr 1992:122;2161-6.

35.  Clinton SK, Emenhiser C, Schwartz SJ, Bostwick DG, Williams 

AW, Moore BJ et al. Cis-trans lycopene isomers, carotenoids 

and retinol in the human prostate. Cancer Epidemiol Biomar-

kers Prev 1996:5;823-33.

36.  Boileau TW, Liao Z, Kim S, Lemeshow S, Erdman JW Jr, Clin-

ton SK. Prostate carcinogenesis in N-methyl-N-Nitrosourea 

(NMU) testosterone-treated rats fed tomato powder, lycopene 

or energy-restricted diets. J Natl Cancer Inst 2003:95;1578-86.

37.  Bowen P, Chen L, Stacewicz-Sapuntzakis M, Duncan C, Sha-

rifi R, Ghosh L. Tomato sauce supplementation and prostate 

cancer: lycopene accumulation and modulation of biomarkers 

of carcinogenesis. Exp Biol Med 2002:227;886-93.

38.  Rao AV, Fleshner N, Agarwal S. Serum and tissue lycopene 

as biomarkers of oxidation in prostate cancer patient: a case-

control study. Nutr Cancer 1999:33;159-64.

39.  Ingraham BA, Bragdon B, Nohe A. Molecular basis of the 

potential of vitamin D to prevent cancer. Curr Med Res Opin 

2008:24;139-49.

40.  Gupta D, Lammersfeld CA, Trukova K, Lis CG. Vitamin D and 

prostate cancer risk: a review of the epidemiological literature. 

Prostate Cancer Prostatic Dis 2009:12;215-26.

41.  Rohan JN, Weigel NL. 1Alpha,25-dihydroxvitamin D3 redu-

ces c-Myc expression, inhibiting proliferation and causing G1 

accumulation in C4-2 prostate cancer cells. Endocrinology 

2009:150;2046-54.

42.  Gocek E, Studzinski GP. Vitamin D and differentiation in can-

cer. Crit Rev Clin Lab Sci 2009:46;190-209.

43.  Garland CF, Garland FC. Do sunlight and vitamin D reduce the 

likelihood of colon cancer? Int J Epidemiol 1980:9;227-31.

44.  Schwartz GG, Hulka BS. Is vitamin D deficiency a risk factor for 

prostate cancer? (Hypothesis). Anticancer Res 1990:10;1307-11.

45.  Mucci LA, Spiegelman D. Vitamin D and Prostate cancer risk-a 

less sunny outlook? J Natl Cancer Inst 2008:100;759-61.

46.  Rhee HV, Coebergh JW, Vries ED. Sunlight, vitamin D and the 

prevention of cancer: a systematic review of epidemiological 

studies. Eur J Cancer Prev 2009:Aug 26; (Epub ahead of print).

47.  John EM, Schwartz GG, Koo J, Van Den Berg D, Ingles SA. Sun 

exposure, vitamin D receptor gene polymorphisms and risk of 

advanced prostate cancer. Cancer Res 2005:65;5470-9.

48.  Gilbert R, Metcalfe C, Oliver SE, Whiteman DC, Bain C, 

Ness A et al. Life course sun exposure and risk of prosta-

te cancer:population-based nested case-control study and 

meta-analysis. Int J Cancer 2009:125;1414-23.

49.  John EM, Koo J, Schwartz GG. Sun exposure and prostate 

cancer risk: evidence for a protective effect of early-life expo-

sure. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007:16;1283-6.

50.  Schwartz GG, Hanchette CL. UV, latidude and spatial trends in 

prostate cancer mortality: all sunlighjt is not the same (United 

States). Cancer Causes Control 2006:17;1091-101.

51.  Trump DL, Chadha MK, Sunga AY, Fakih MG, Ashraf U, Silli-

man CG et al. Vitamin D deficiency and insufficiency among 

patients with prostate cancer. BJU Int 2009:Apr 4;(Epub ahead 

of print).

52.  Travis RC, Crowe FL, Allen NE, Appleby PN, Roddam AW, 

Tjønneland A. Serum vitamin D and risk of prostate cancer in a 

case-control analysis nested within the European Prospective 

Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). Am J Epidemiol 

2009:169;1223-32.

53.  Ahn J, Peters U, Albanes D, Purdue MP, Abnet CC, Chat-

terjee N et al. Serum vitamin D concentration and prostate 

cancer risk: a nested case-control study. J Natl Cancer Inst 

2008:100;796-804.

54.  Tseng M, Giri V, Watkins-Bruner D, Giovannucci E. Dairy in-

take and 1,25 dihydroxyvitamin D levels in men at high risk 

for prostate cancer. Cancer Causes Control 2009:Jul 4; (Epub 

ahead of print).

55.  Park SY, Murphy SP, Wilkens LR, Stram DO, Henderson BE, 

Kolonel LN. Calcium, vitamin D and dairy product intake and 

prostate cancer risk: the Multiethnic Cohort Study. Am J Epi-

demiol 2007:166; 1259-69.

56.  Ahn J, Albanes D, Berndt SI, Peters U, Chatterjee N, Freedman 

ND et al. Vitamin D related genes, serum vitamin D concentrati-

ons and prostate cancer risk. Carcinogenesis 2009:30;769-76.

57.  McCullough ML, Bostick RM, Mayo TL. vitamin D gene path-

way polymorphisms and risk of colorectal, breast and prostate 

cancer. Annu Rev Nutr 2009:29;111-32.

58.  Holt SK, Kwon EM, Peters U, Ostrander EA, Stanford JL. Vita-

min D pathway gene variants and prostate cancer risk. Cancer 

Epidemiol Biomarkers Prev 2009:18;1929-33.

59.  Chen L, Davey Smith G, Evans DM, Cox A, Lawlor DA, Do-

novan J et al. Genetic variants in the vitamin D receptor are 

associated with advanced prostate cancer at diagnosis: fin-

dings from the prostate testing for cancer and traetment study 

and a systematic review. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 

2009:18;2874-81.

60.  Chan JM, Giovannucci EL. Dairy products calcium and vitamin 

D and risk of prostate cancer. Epidemiol Rev 2001:23;87-92.

61.  Lips P. Vitamin D physiology. Prog Biophys MolBiol 2006:92;4-8.

62.  Li H, Stampfer MJ, Hollis JB, Mucci LA, Gaziano JM, Hunter 

D et al. A prospective study of plasma vitamin D metabolites, 

vitamin D receptor polymorphisims and prostate cancer. PLoS 

Med 2007:4;103.

63.  Platz EA, Leitzmann MF, Hollis BW, Willett WC, Giovannuc-

ci E. Plasma 1,25 dihydrox and 25 hydroxyvitamin D and 

subsequent risk of prostate cancer. Cancer Causes Control 

2004:15;255-65.

64.  Riboli E, Hunt KJ, Slimani N, Ferrari P, Norat T, Fahey M et al. 

European prospective investigation into cancer and nutrition 

(EPIC): study populations and data collection. Public Health 

Nutr 2002:5;1113-24.

65.  Braun MM, Helzlsouer KJ, Hollis BW, Comstock GW. Pros-

tate cancer and prediagnostic levels of serum vitamin D me-

tabolites (Maryland, United States). Cancer Causes Control 

1995:6;235-9.

66.  Corder EH, Guess HA, Hulka BS, Friedman GD, Sadler M, Voll-

mer RT et al. Vitamin D and prostate cancer: a prediagnostic 

study with stored sera. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 

1993:2;467-72.

67.  Ahonen MH, Tenkanen L, Teppo L, Hakama M, Tuohimaa P. 

Prostate cancer risk and prediagnostic serum 25- hydroxyvita-

min D levels (Finland). Cancer Causes Control 2000:11;847-52.
Turk Urol Sem 2010; 1: 177-82

182

68.  Jacobs ET, Giuliano AR, Martínez ME, Hollis BW, Reid ME, 

Marshall JR. Plasma levels of 25 hydroxyvitamin D, 1,25 dihy-

droxyvitamin D and the risk of prostate cancer. J Steroid Bioc-

hem Mol Biol 2004:89-90;533-7.

69.  Nomura AM, Stemmermann GN, Lee J, Kolonel LN, Chen TC, 

Turner A et al. Serum Vit-D metabolite levels and the subse-

quent development of prostate cancer (Hawaii, United States). 

Cancer Causes Control 1998:9;425-32.

70.  Gross C, Stamey T, Hancock S, Feldman D. Treatment of early 

recurrent prostate cancer with 1,25 dihydroxyvitamin D3 (Cal-

citriol). J Urol 1998:159;2035-9.

71.  Blutt SE, Polek TC, Stewart LV, Kattan MW, Weigel NL. A cal-

citriol analogue, EB 1089, inhibits the growth of LNCaP tumors 

in nude mice. Cancer Res 2000:60;779-82.

72.  Flanagan JN, Zheng S, Chiang KC, Kittaka A, Sakaki T, Na-

kabayashi S et al. Evaluation of 19-nor-2 alpha-(3-hydroxy 

propyl)-1 alpha, 25-dihydroxyvitamin D3 as a therapeutic 

agent for androgen dependent prostate cancer. Anticancer 

Res 2009:29;2347-53.

73.  Trump DL, Muindi J, Fakih M, Yu WD, Johnson CS. Vitamin D 

compounds: clinical development as cancer therapy and pre-

vention agents. Anticancer Res 2006:26;2551-6.

74.  Flaig TW, Barqawi A, Miller G, Kane M, Zeng C, Crawford ED 

et al. A phase II trial of dexamethasone, vitamin D and car-

boplatin in patients with hormone-refractory prostate cancer. 

Cancer 2006:107;266-74.

75.  Chan JS, Beer TM, Quinn DI, Pinski JK, Garzotto M, Sokoloff 

M et al. A phase II study of high dose calcitriol combined with 

mitoxantrone and prednisone for androgen independent pros-

tate cancer. BJU Int 2008:102;1601-6.

76.  Srinivas S, Feldman D. A phase II trial of calcitriol and naproxen 

in recurrent prostate cancer. Anticancer Res 2009:29;3605-10.

77.  Henner WD, Beer TM. A new formulation of calcitriol (DN-101) 

for high dose pulse administration in prostate cancer therapy. 

Rev Urol 2003:5;38-44.

78.  Berruti A, Tucci M, Mosca A, Ardine M, Poggio M, Saini A et 

al. Could the efficacy of docetaxel in prostate cancer patients 

be potentiated by concomitant hige-dose calcitriol administra-

tion? bJ Clin Oncol 2008:26;1900-1.

79.  Kolonel LN, Nomura AM, Cooney RV. Dietary fat and prostate 

cancer: current status. J Natl Cancer Inst 1999:91;414-28.

80.  Fleshner N, Bagnell PS, Klotz L, Venkateswaran V. Dietary fat 

and prostate cancer. J Urol 2004:171;19-24.

81.  Clinton SK, Palmer SS, Spriggs CE, Visek WJ. Growth of du-

ning transplantable prostate adenocarcinomas in rats fed diets 

with various fat contents. J Nutr 1988:118;908-14.

82.  Aronson WJ, Tymchuk CN, Elashoff RM, McBride WH, McLe-

an C, Wang H et al. Decreased growth of human prostate 

LNCaP tumors in SCID mice fed a low-fat, soy protein diet 

with isoflavones. Nutr Cancer 1999:35;130-6.

83.  Larsson SC, Kumlin M, Ingelman-Sundberg M, Wolk A. Dietary 

long-chain n-3 fatty acids fort he prevention of cancer : a revi-

ew of potential mechanisms. Am J Clin Nutr 2004:79;935-45.

84.  Rose DP. Effects of dietary fatty acids on breast and prostate 

cancer: evidence from in vitro experiments and animal studies. 

Am J Clin Nutr 1997:66;1513-22.

85.  Ramon JM, Bou R, Romea S, Alkiza ME, Jacas M, Ribes J et 

al. Dietary fat intake and prostate cancer risk: a case-control 

study in spain. Cancer Causes Control 2000:11;679-85.

86.  Leitzmann MF, Stampfer MJ, Michaud DS, Augustsson K, 

Colditz GC, Willett WC et al. Dietary intake of n-3 and n-6 

fatty acids and the risk of prostate cancer. Am J Clin Nutr 

2004:80;204-16.

87.  Hill P, Wynder EL, Garbaczewski L, Garnes H, Walker AR. Diet 

and urinary steroids in black and white North American men 

and black South African men. Cancer Res 1979:39;5101-5.

88.  Hamalainen E, Adlercreutz H, Puska P, Pietinen P. Diet and 

serum sex hormones in healthy men. J Steroid Biochem 

1984:20;459-64.

89. Rosenthal MA, Taneja S, Bosland MC. Phytoestrogens 

and prostate cancer: possible preventive role. Med J Aust 

1998:168;467.

90.  Ghosh J, Myers CE. Central role of arachidonate 5-lipoxyge-

nase in the regulation of cell growth and apoptosis in human 

prostate cancer cells. Adv Exp Med Biol 1999:469;577-82.

91.  Snowdon DA, Phillips RL, Choi W. Diet, obesity and risk of 

fatal prostate cancer. Am J Epidemiol 1984:120;244-50.

92.  Mills PK, Beeson WL, Phillips RL, Fraser GE. Cohort study of 

diet, lifestyle and prostate cancer in adventist men. Cancer 

1989:64;598-604.

93.  Le Marchand L, Kolonel LN, Wilkens LR, Myers BC, Hirohata 

T. Animal fat consumption and prostate cancer: a prospective 

study in Hawaii. Epidemiology 1994:5;276-82.

94.  Park SY, Wilkens LR, Henning SM, Le Marchand L, Gao K, 

Goodman MT et al. Circulating fatty acids and prostate can-

cer risk in a nested case-control study: the multiethnic cohort. 

Cancer Causes Control 2009:20;211-23.

95.  Dennis LK, Snetselaar LG, Smith BJ, Stewart RE, Robbins ME. 

Problems with the assessment of dietary fat in prostate cancer 

studies. Am J Epidemiol 2004:160;436-44.

96.  Aronson WJ, Barnard RJ, Freedland SJ, Henning S, Elashoff D, 

Jardack PM et al. Growth inhibitory effect of low fat diet on 

prostate cancer cells: results of a prospective, randomized 

dietary intervention trial in men with prostate cancer. J Urol 

2010:183;345-50.Yüklə 103,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə