Tarix və arxeologiya departamentinin müdiri: Roza Arazova



Yüklə 86,46 Kb.
tarix15.03.2018
ölçüsü86,46 Kb.
#31619
növüMühazirə

Tarix və arxeologiya departamentinin müdiri: Roza Arazova

Təsdiq edirəm:_____________

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Etnoqrafiya, HIST220, 3 kredit

Departament

Tarix və Arxeologiya departamenti (309)

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

Yaz 2015

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Samirə Qarayeva

E-mail:

ksamira@yandex.ru

Telefon:

(012) 421-79-16 (departament)

Mühazirə otağı/Cədvəl

II- 13:40-15:00 , 15:10-16:30

Məsləhət saatları

Tələbələrlə razılaşdırılan vaxtlarda

Prerekvizitlər




Tədris dili

Azərbaycan dili

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Əsas  dərsliklər: * işarəsi ilə göstərilmiş kitablar cədvəldə verilmişdir.

1.*Arif Məmmədov. Arxeologiya və etnoqrafiya. Gəncə, 2008

2. Həvilov H. Etnografiyanın əsasları, Bakı, 1991

3. Nərgiz Quliyeva. Etnoqrafiya və Etnologiya ,Bakı 2009.

4.Azərbaycan etnoqrafiyası, I, II, III cild, Bakı, 1988, 2010

5. Азербайджанцы. Историко- этнографический очерк, Баку, 1998.

6. Ю.В.Бромлей., Г.Е. Марков. Этнография, Москва, 1982

7. Р.Ф.Итс. Введение в этнографию ,. Ленинград, 1991.

8. А.П. Садохин Т.Г.Грушевицкая Этнология, Москва, 2000

9. Mühazirələr

Əlavə  dərsliklər, vəsaitlər və elmi monoqrafiyalar:

8. Dünya xalqları (Tarixi-etnoqrafik ensiklopedik məlumat kitabı), Bakı, 1998

9.Qəmərşah Cavadov. Azərbaycanın azsaylı xalqları və milli azlıqları,Bakı, 2000.

10. С.И.Брук. Население мира. Этнодемографический справочник, Москва, 1986

11. Н.Г. Скворцов. Проблема этничности в социальной антропологии, Санкт-Петербург, 1996.

İnternet saytları

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gadlo/intro.php

http://www.ethnoglobus.com/?page=full&id=637

http://www.etnolog.ru/

http://www.ethnonet.ru/links/index.html

http://www.iea.ras.ru/cntnt/levoe_meny/publikacii/bibliograf1/n2003g/book2003.html

http://www.twirpx.com/files/historic/ethnography/?show=downloads

http://arxeoloq.az/?p=837


Tədris metodları

Mühazirə

Tədris prosesində aşağıdakılar nəzərdə tutulur:

  • referatın yazılması

  • mühazirələr

  • mövzu ətrafında müzakirələr

  • xəritələr, video və digər əyani materiallardan istifadə

  • müəyyən mövzularla əlaqədar olaraq muzey və qoruqlara ekskursiyaların təşkil edilməsi

- bəzi mövzularla əlaqədar olaraq tanınımış alim və mütəxəssislərin dərslərə dəvət edilməsi.

Qrup müzakirəsi

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki məsələnin təhlili

Digər

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%), bal

Aralıq imtahanı

Mart

( fevral- mart aylarında keçirilən dərslər əsasında imtahan verilir).



35

Praktiki məsələ







Fəallıq

Dərslərdə,diskussiyalarda iştirak etmək –3 b.

Dərs müddətində intizama riayət edilməsi- 2 b.



5


Yoxlama yazı işi(quiz)

Aralıq imtahan qabağı sınaq işi –5 b.

Final imtahan qabağı sınaq işi –5 b.



10


Tapşırıq və testlər







Kurs işi (Layihə)







Prezentasiya/Qrup müzakirə

Verilən mövzu üzrə referatın yazılması və təqdimatı (siyahı əlavə olunur).

5

Final imtahanı

May

(Mart- aprel  aylarında keçirilən mövzular əsasında final imtahan verilir).



45

Digər







Yekun





100 bal

Kursun təsviri




Kursun məqsədləri

Fənnin xüsusi məqsədləri:

Tələbələrin akademik dəstəyi və potensialllarının reallaşdırılmasına kömək etmək

Tələbələrin tolerantlıq və dözümlülük şəraitində fikir mübadiləsini və iştirakını təşviq etmək

Fənnin ümumi fundamentininn öyrənilməsini təşkil etmək



Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Fənnin tədrisinin nəticəsi

Fənnin tədris olunması prosesində tələbələrə dünyanın etnik- mədəni xarakteristikası nöqteyi-nəzərdən rəngarəngliyi barədə dolğun biliklərin aşılanması kimi nəticələrin əldə edilməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, etnik rəngarəngliyin mövcud olması ilə yanaşı, bəşəriyyətin vahid birlik təşkil etməsinə əsaslanan dünyagörüşün formalaşmasına çalışırıq.



Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələrdə:

  • Etnoqrafiya haqqında bitkin, dolğun və obyektiv təsəvvür yaranacaq

  • Müasir dövrün qlobal problemlərilə bağlı etnoqrafik tədqiqatlar barədə tələbələrə daha geniş və dolğun informasiya çatdırılacaq

  • Dünya xalqları ilə yanaşı, tələbələr doğma xalqının da etnoqrafik irsi ilə tanış olacaqlar.

Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Qaydalar

Davamiyyət

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbələr müəyyən səbəblərdən dərslərin buraxılması (xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) haqqında məlumatı fakültə dekanlığına təqdim etməlidirlər. 20%-dən artıq dərs buraxan tələbələr imtahana buraxılmır.



Dərsə gecikmələr və ya digər dərs pozuntuları

Dərsə 5 dəqiqədən artıq gecikən tələbə dərsə buraxılmır. Buna baxmayaraq, tələbə ikinci dərs saatına buraxıla bilər



Yoxlama işi

Müəllimə və dekanlığa qabaqcadan məlumat verilən səbəblərdən yoxlama işində iştirak etməyən tələbə yoxlama işini növbəti həftədə yaza bilər.



İmtahanlar

Tələbənin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur.

Aralıq və yekun imtahanı mövzuları tələbələrə imtahandan öncə verilir. Aralıq imtahanının sualları yekun imtahanında təkrarlanmırlar.

İmtahan qaydalarının pozuntuları

Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişini pozmaq və köçürülmələr qadağandır. Bu qaydaya riayət etməyən tələbələrin imtahan işi ləğv olunur və tələbə 0 (sıfır) qiymət ilə imtahandan kənarlaşdırılır.



Fənni bitirmək qaydası

Universitənin qaydalarına müvafiq olaraq kursu bitirmək üçün ümumi müvəffəqiyyət faizi 60% və yuxarı hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu fənni növbəti semestr və ya növbəti il təkrarən götürə bilər.



Tələbələrin davranış qaydaları

Dərs zamanı dərs prosesini pozmaq və etik qaydaları pozmaq qadağandır. Həmçinin tələbələr arasında icazəsiz müzakirələr və mobil telefonlardan istifadə qadağandır.



Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılacaq)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar



18.09.2014

2

2

Etnoqrafiya barədə ümumi məlumat. Tədqiqat obyektləri,metodologiyası. Tədris proqramı ilə tanışlıq.

Etnoqrafiya elminin tarixi barədə.



Kitab1, səh. 158-160

Mühazirə mətnləri





25.09.2014

2

2

Xalqların təsnifatı, müxtəlif təsnifat növləri barədə ümumi anlayış. Antropoloji təsnifat.

Təsnifatın digər növləri. Etnoqrafik tədqiqatlar üçün daha böyük əhəmiyyət təşkil edən təsnifat növləri



Kitab1, səh. 170-187

Mühazirə mətnləri





02.10.2014

2

2

Etnikliyin mahiyyəti, onun ictimai həyatdakı funksiyaları. Müasir elmi nöqteyi- nəzərdən etniklik.

Etnik proseslər. Etnik xüsusiyyətlər əsasında yaranan insan qruplaşmalarının növləri



Mühazirə mətnləri

Kitab 3 səh 86-154





09.10.2014

2


Azərbaycan etnografiyası.regionun etnik və konfessional tərkibi,demografik göstəricilər,lingvistik və irqi xəsiyyətnaməsi.

.

Azərbaycanlıların etnoqrafik xarakteristikası. Ənənələr, bayramlar. Mədəni irs.



İnternet resurslar

Mühazirə mətnləri





4

16.10.2014


Asiya ölkələri barədə ümumi məlumat. Yaxın Şərq, Mərkəzi Asiya xalqları. Regionun irqi və linqvistik xarakteristikası, əhalinin etnik və konfessional tərkibi

Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya xalqlarının etnodemoqrafik problemləri. Əsas demoqrafik göstəricilər.Ənənəvi mədəniyyət.



Kitab1, səh. 209-213

Mühazirə mətnləri





23.10.2014

2

2

Cənub, Cənub-Şərqi Asiya xalqları. Regionun irqi və linqvistik xarakteristikası, əhalinin etnik və konfessional tərkibi.

Cənub, Cənub-Şərqi Asiya xalqlarının ənənəvi mədəni irsi. Regionun etnodemoqrafik problemləri



Kitab1, səh. 222-224,

Mühazirə mətnləri





30.10.2014

2

2

Şərqi və Şimali Asiya xalqları. Regionun irqi və linqvistik xarakteristikası.

Regionun əhalisinin etnik tərkibi. Əsas etnodemoqrafik göstəricilər.



Kitab1, səh. 224

Mühazirə mətnləri



Aralıq imtahanı



06.11.2014

2

2

Şərqi və Şimali Asiya xalqlarının ənənəvi mədəni irsi.

Regionun dini xarakteristikası. Ənənəvi dini etiqadlar



Mühazirə mətnləri

Kitab 3 səh. 48-53





13.11.2014

2

2

Afrika xalqları ( qeyrisami xalqları). Regionun irqi və linqvistik xarakteristikası, əhalinin etnik və konfessional tərkibi. Ənənəvi dini etiqadlar

Regionun ənənəvi mədəniyyət nöqteyi-nəzərdən xarakerizə edilməsi



Kitab1, səh. 218-220

Mühazirə mətnləri





20.11.2014

2

2

Okeaniya tarixi -etnoqrafik regionu. Regionun irqi və linqvistik xarakteristikası.

Regionda əhalinin etnik və konfessional tərkibi, ənənəvi dini etiqadlar, etnik mədəni xüsusiyyətlər



Kitab1, səh. 231-233

Mühazirə mətnləri





27.11.2014

2

2

Avstraliya tarixi -etnoqrafik regionu. Regionun irqi və linqvistik xarakteristikası.

Avstraliya regionunun ənənəvi mədəniyyət nöqteyi-nəzərdən xarakteristikası



Kitab 3 səh.39-43

Mühazirə mətnləri





04.12.2014

2

2

Cənubi Amerika tarixi -etnoqrafik regionu. Regionun irqi və linqvistik xarakteristikası.

Cənubi Amerika əhalisinin konfessional xarakteristikası, ənənəvi dini etiqadlar. Ənənəvi mədəniyyət



Mühazirə mətnləri

Kitab 3 səh 43-46





11.12.2014

2

2

Şimali Amerika xalqları. Regionun irqi və linqvistik xarakteristikası. Əhalinin etnik tərkibi. Şimali Amerika əhalisinin konfessional xarakteristikası, ənənəvi dini etiqadlar

Şimali Amerika ənənəvi mədəniyyəti



Mühazirə mətnləri

Kitab 3 səh 43-46





18.12.2014

2

2

Avropa tarixi –etnoqrafik regionu. Əhalinin etnik və konfessional tərkibi.

Regionun linqvistik və irqi xarakteristikası.



Kitab1, səh. 224-229

Mühazirə mətnləri





25.12.2014

2

2

Avropa xalqarının ənənəvi maddi və mənəvi mədəniyyəti.

Regionun əsas etnodemoqrafik xüsusiyyətləri



Mühazirə mətnləri

Kitab 3 səh 63-69









Final imtahanı





Prezentasiya mövzularının siyahısı

Azərbaycan mədəniyyətinin xüsusiyyətləri

İrglər.

Maddi mədəniyyətdə əşyaların təbiyətdən və təsərrufat növlərindən asıllığı.



Ənənəvi geyim,bəzək.

Ənənəvi yemək.

Ənənəvi məişət əşyaları.

Dünya dinlərinin növləri

Ənənəvi inamlar.Totemistik və animistik inamlar.

Mif və ritualların mədəniyyətdə və cəmiyyətdə rolu.

Magiyanin elm və dinlə bağlılığı.

Əlagə sistemləri (verbal və verbal olmayan)

Etnokonfessional təsnifat.

Avropanın antropoloji tərkibi

Avstraliya və Okeaniya xalglarında maddi və mənəvi mədəniyyət

Asiyada maddi və mənəvi mədəniyyət

Amerikada maddi və mənəvi mədəniyyət

Afrikada maddi və mənəvi mədəniyyət

Avropada maddi və mənəvi mədəniyyət

Şimalda(Sibir) maddi və mənəvi mədəniyyət

Qafqazda maddi və mənəvi mədəniyyət

Qidalanmada cöğrafi və etnik fərqlər.



Muasir həyatda dünya xalglarınnın ənənəvi və milli geyimin rolu.
Yüklə 86,46 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə