Szkoła podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza oddziałami integracyjnymi w BełchatowieYüklə 63,65 Kb.
tarix26.09.2017
ölçüsü63,65 Kb.
#1886

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Stanisława Jachowicza oddziałami integracyjnymi w BełchatowieRodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.”


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. art. 48 ust.1
Pierwszym i najważniejszym środowiskiem, w którym kształtuje się człowiek i istotne wartości życia ludzkiego jest rodzina, a pierwszymi powołanymi i uprawnionymi do wychowania swoich dzieci są rodzice.

Działania podejmowane przez szkołę mają wspomagać i uzupełniać w tym zadaniu rodziców.Kształtowane postawy:

 • postawa obywatelska (współpraca, samostanowienie, odpowiedzialność);

 • postawa twórcza

(kreatywność, odwaga i ciekawość poznawcza);

 • altruizm

(empatia, tolerancja).
Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie zakłada, że:
Każde dziecko ma w Szkole stworzone warunki do harmonijnego rozwoju, dlatego:


 1. dzieci czują się bezpieczne, dbają o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, otrzymują wsparcie w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i w przezwyciężaniu trudności szkolnych; (bezpieczeństwo i wsparcie)

 2. dzieci otwarcie komunikują się z innymi, są tolerancyjne, empatyczne, uważne na innych i chętne do bezinteresownej pomocy bliźniemu; Każde dziecko jest akceptowane i czuje się ważne, potrzebne w swojej klasie i szkole, ma poczucie przynależności do swojego miasta, regionu i kraju; (integracja, altruizm, empatia, poczucie przynależności, patriotyzm)

 3. dzieci współtworzą obowiązujące w szkole normy i zasady oraz pilnują ich przestrzegania; szanują wartości humanistyczne, demokratyczne, patriotyczne, a także znają i respektują prawa swoje i innych oraz rzetelnie wypełniają swoje obowiązki; (prawa i obowiązki – współtworzenie np. kontraktów klasowych, regulaminu konkursu ,,Gospodarz Szkoły” itp.)

 4. dzieci wykazują się umiejętnością działania i współpracy w zależności od sytuacji, są odważne, dociekliwe, samodzielne w myśleniu i twórcze; (współpraca, kreatywność)

 5. dzieci mają potrzebę uczenia się i rozwijania swoich zainteresowań (chętnie biorą udział w dodatkowych zajęciach, przedsięwzięciach proponowanych przez Szkołę), mają adekwatną samoocenę, świadomie przejmują odpowiedzialność i ponoszą konsekwencje swoich działań lub zaniedbań.
DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE


EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCHDziecko:

 • Rozwijanie samodzielności dzieci - podejmowanie działań pod hasłem „Gospodarz Szkoły” - organizowanie imprez szkolnych i klasowych kształtujących i propagujących:

- zdrowy i ekologiczny styl życia,

- postawy patriotyczne,

- postawy prospołeczne, np. altruizm, tolerancja i wrażliwość, asertywność, empatia, odpowiedzialność za innych, obowiązkowość,

- współpracę między zespołami klasowymi z inicjatywy dzieci i wychowawców. • Dobrze czuje się w Szkole, posiada pozytywny obraz siebie w relacjach z innymi, akceptuje indywidualność innych, jest dobrze zintegrowane ze środowiskiem klasowym i szkolnym bez względu na stopień swojej sprawności ruchowej, rozwoju intelektualnego i stan zdrowia

 • Cechuje je altruizm, tolerancja i wrażliwość, asertywność, empatia, odpowiedzialność za innych, obowiązkowość

 • Umie współpracować

 • Rozumie, że wspólnota (np. środowisko szkolne i lokalne) pełni ważną rolę w życiu człowieka

 • Bierze aktywny udział w życiu grupy, klasy i Szkoły

 • Ma rzeczywisty wpływ na organizację życia Szkoły

 • Zna i szanuje symbole narodowe i regionalne • Opracowywanie i realizacja skutecznego systemu pomocy dzieciom

z trudnościami w nauce, dzieciom z trudnościami emocjonalnymi oraz dzieciom wybitnie uzdolnionym – efektywna współpraca nauczycieli przedmiotów, pedagoga szkolnego, logopedy, pedagogów specjalnych, rehabilitantów, nauczycieli świetlicy, bibliotekarzy

 • Działalność zespołów wyrównawczych, zajęć wspierających, zajęć świetlicowych oraz terapeutycznych i profilaktycznych typu: logopedia, surdologopedia, reedukacja, rewalidacja, rehabilitacja, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i innych

 • W zależności od możliwości Szkoły organizowanie i dostosowywanie tematyki zajęć kół zainteresowań do rzeczywistych potrzeb i preferencji uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)

 • Stała analiza wyników nauczania oraz wykorzystywanie wniosków do realizacji działań naprawczych

 • Stała, bieżąca analiza stanu zdrowia uczniów, opieka nad niepełnosprawnymi uczniami

 • Rozpoznawanie środowiska rodzinnego ucznia pod kątem patologii społecznych i zapewnienie pomocy uczniom z rodzin patologicznych i zagrożonych dysfunkcjami społecznymi

 • Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi, policją, sądem dla nieletnich

 • Pogadanki z udziałem przedstawicieli opieki zdrowotnej, policji i straży miejskiej, terapeutów, psychologów i innych specjalistów o bezpieczeństwie, patologiach, zagrożeniach cywilizacyjnych (współpraca z rodzicami, klasami, wychowawcami)

 • Realizowanie Szkolnego Programu Profilaktyki.

 • Uwzględnienie w treści realizowanych zajęć dydaktycznych, w zakresie różnych przedmiotów, zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza Szkołą, zdrowego i ekologicznego stylu życia, ochronę środowiska, przeciwdziałania patologiom społecznym i agresji

 • Organizowanie miejsc „cichej nauki”, czytania lektur, pomocy koleżeńskiej w pracach domowych pod opieką nauczycieli lub/i wolontariuszy
 • Rozumie potrzebę stałego rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań oraz poszerzania posiadanej wiedzy

 • Ma rzeczywisty wpływ na rozwój Szkoły w zakresie oferty edukacyjnej

 • Ma możliwość rozwoju swoich zainteresowań oraz wyrównania braków edukacyjnych

 • Dba o czystość i porządek w otoczeniu, szanuje własność Szkoły, szanuje własność innych osób, przestrzega zasad higieny osobistej

 • Pomaga słabszym, niepełnosprawnym w codziennym życiu, w Szkole i poza nią, właściwie reaguje na przejawy przemocy i agresji

 • Czuje się bezpieczne, odczuwa wsparcie ze strony nauczycieli, wychowawcy i pedagoga szkolnego

 • Wie, do kogo może się zwrócić z problemami dotyczącymi życia szkolnego i środowiska rodzinnego, w przypadku doświadczenia agresji, narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu czy też innych patologii społecznych

 • Wie, że może liczyć na pomoc innych

 • Potrafi rozwiązywać konflikty bez przemocy i agresji, w swoich działaniach potrafi być asertywny

 • Zna i stosuje podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa, bezpiecznie porusza się po ulicach oraz spędza czas wolny • Rozwijanie samodzielności uczniów poprzez scedowanie na nich większych uprawnień związanych z życiem Szkoły, np. organizowanie dyżurów międzylekcyjnych w ciekawej formie

 • Przeprowadzanie wyborów do samorządu klasowego i Samorządu Uczniowskiego

 • Aktywna praca samorządu klasowego Samorządu Uczniowskiego oraz współpraca pomiędzy samorządami klasowymi i całą społecznością szkolną

 • Współtworzenie regulaminów i zawieranie kontraktów klasowych

 • Wspólne opracowanie zasad bezpiecznego zachowania w Szkole, na zajęciach pozaszkolnych i na boisku szkolnym oraz zasad przeciwdziałania agresji

 • Realizowanie Programu Działań przygotowujących uczniów kl. I-VI do właściwego reagowania na przejawy różnego rodzaju agresji.

 • Stała współpraca z organizacjami pozarządowymi, charytatywnymi dla osób niepełnosprawnych lub pokrzywdzonych, organizowanie i udział w akcjach charytatywnych, prozdrowotnych , ekologicznych i kulturalnych(współpraca między rodzicami, klasami, wychowawcami)

 • Włączenie do tematyki zajęć zagadnień związanych z demokracją, respektowaniem praw innych do własnych poglądów, zdania, religii, poszanowania demokratycznych wyborów, praw i obowiązków samorządu klasowego i Samorządu Szkolnego, problematyki zawartej w Konwencji Praw Dziecka (współpraca między rodzicami, klasami, wychowawcami)

 • Organizowanie apeli informacyjnych w celu szerokiej prezentacji osiągnięć uczniów (w zależności od potrzeb)

 • Opracowanie i realizacja planu konkursów szkolnych i międzyszkolnych i stałe uatrakcyjnianie form tych konkursów

 • Prowadzenie kroniki szkolnej i gazetki uczniowskiej, szkolnej strony internetowej

 • Dbanie o ciekawy, stosowny do okoliczności wystrój korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych

 • Prowadzenie działań integracyjnych poprzez organizowanie udziału uczniów w imprezach, wycieczkach i spotkaniach pozalekcyjnych o charakterze kulturalnym – kino, teatr, muzea, ekologicznym, krajoznawczym (współpraca między rodzicami, klasami, wychowawcami) • Zna, akceptuje i respektuje szkolne prawo i obowiązujące regulaminy

 • Rozumie potrzebę aktywnego działania na rzecz klasy i Szkoły

 • Włącza się do pracy samorządu klasowego i Samorządu Szkolnego oraz inicjuje działania

 • W prawidłowy sposób rozumie pojęcie samorządności i demokracji

 • Rozumie znaczenia pojęć: prawo, obowiązek, konsekwencje, przejmuje odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania

 • Zna, rozumie i korzysta ze swoich praw oraz szanuje prawa innych

 • Sumiennie wykonuje swoje obowiązki, wykazuje się samodzielnością, kreatywnością, inicjatywą i konsekwencją w konkretnych działaniach

 • Pomaga ludziom potrzebującym, aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych,
  w akcjach o tematyce prozdrowotnej
  i ekologicznej, włącza się w akcje zbiórki surowców wtórnych, rozumiejąc potrzebę ekologicznego stylu życia i dbania
  o środowisko naturalne

 • Wzoruje się na osobach żyjących w jego otoczeniu, okazuje podziw i szacunek rówieśnikom osiągającym sukcesy dzięki wytrwałej pracy nad sobą

 • Wzoruje się na publicznie znanych osobach, które dzięki wytężonej pracy osiągnęły sukces lub autorytetach moralnych ( np. Jan Paweł II)

 • Umiejętnie i rzetelnie, w sposób krytyczny ocenia swoje możliwości, umiejętności i wiedzę

 • W stosownej formie prezentuje swoje zdolności i umiejętności

 • Utożsamia się z grupą, do której należy i czuje osobistą odpowiedzialność za efekty jej pracy

 • Utożsamia się ze Szkołą - o Szkole Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie mówi z szacunkiem „moja szkoła”.

 • Korzysta z dorobku kultury polskiej, europejskiej i światowej, jest krytycznym odbiorcą dóbr kultury

 • Poznaje swoje miasto, region, kraj

 • Kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych

 • Rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku i aktywnie spędza czas wolny.

Proponowane zagadnienia/tematy z zakresu działań profilaktycznych – dostosowane do tematyki programu „Gospodarz Szkoły” :


Miesiąc

(propozycje haseł, tematyki)
Proponowana tematyka zajęć profilaktycznychOsoba/y odpowiedzialna/e

(termin realizacji)


Działania z zakresu profilaktyki

WRZESIEŃ
Organizacja społeczności szkolnej

Nasza konstytucja


 1. Czego nauczyłeś/łaś się w czasie wakacji?

 2. Integracja zespołu klasowego.

 3. Jak bezpiecznie poruszać się po drogach?

 4. Do czego ludziom potrzebne są zasady, normy i prawa?
Bezpieczeństwo dziecka w kontaktach z osobami obcymi i w cyberprzestrzeni

Bezpieczna droga do szkołyPAŹDZIERNIK
Szkoła moich marzeń


 1. Szkoła bez przemocy.

 2. Szkoła z prawami dziecka

 3. Co by było, gdyby w czasie przerwy wszyscy mówili szeptem?

 4. Co daje ludziom wykształcenie?
Profilaktyka uzależnieńLISTOPAD
W kręgu przeszłości


 1. Altruizm - co to znaczy być altruistą?

 2. Czego możesz nauczyć się od osób starszych?

 3. Dlaczego pamiętamy o ludziach, którzy odeszli?
Profilaktyka uzależnieńGRUDZIEŃ
Tradycje stare jak świat


 1. Co to znaczy być dobrym człowiekiem i czy warto nim być?

 2. Moje mocne strony – budowanie poczucia własnej wartości.
Kształtowanie właściwych postaw wobec innych, dbałość o kulturę języka.STYCZEŃ
Noworoczne postanowienia


 1. Jak być asertywnym?

 2. Jak mówić, żeby inni mnie słuchali, jak słuchać, żeby inni do mnie mówili? - sztuka prawidłowej komunikacji.
Kształtowanie właściwych postaw wobec innych, dbałość o kulturę języka.LUTY
Oblicza miłości


 1. „Wojna domowa" - jak przeciwdziałać konfliktom w rodzinie?

 2. Jak być prawdziwym przyjacielem?
Bezpieczeństwo ucznia w szkole i poza szkołą – przeciwdziałanie różnym formom agresji i przemocyMARZEC
Wiosenne porządki

 1. Nie ucz mnie przemocy - czy muszę bić, żeby zranić?

 2. Co to znaczy zdrowo się odżywiać?
Promocja zdrowego stylu życia

KWIECIEŃ
Szkoła bez tajemnic

 1. Dlaczego ludzie "biorą", palą i piją?

 2. Czy potrafię mówić: Nie?

 3. Nie mów mi, co mam myśleć!
Promocja zdrowego stylu życia

MAJ
Oblicza Ojczyzny

 1. Czym jest patriotyzm?

 2. Moja rodzina, mój dom.

 3. Dlaczego tak się mówi: „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.”?

 4. Bezpieczeństwo w czasie wakacjiBezpieczeństwo ucznia w szkole i poza szkołą – przeciwdziałanie różnym formom agresji i przemocy

UCHWAŁA RP z dnia 18 września 2013r.


Uchwała Rady Rodziców z dnia 19 września 2013r.
Przewodniczący RR Dyrektor Szkoły

/-/ Mariusz Koch /-/ Elżbieta Tąpała


Zaopiniowane pozytywnie przez SU w dniu 20.09.2013r.
(właściwe podpisy na oryginale)

Integralną częścią SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO są następujące dokumenty: 1. Plany wychowawców klas na bieżący rok szkolny

 2. Plan pracy pedagoga szkolnego

 3. Plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy szkolnej

 4. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 5. Plan nadzoru pedagogicznego na bieżący rok szkolny

 6. Plan pracy biblioteki szkolnej

 7. Kalendarz konkursu „Gospodarz Szkoły”

 8. Regulamin konkursu „Gospodarz Szkoły”

 9. Regulamin Szkoły

Yüklə 63,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə