Sokra t o sokratuYüklə 71,26 Kb.
tarix07.12.2017
ölçüsü71,26 Kb.
#14171

S O K R A T
O Sokratu:

 • utemeljitelj filozofske etike,

 • ni pisal, vire imamo od njegovega učenca Platona.

 • obsodili so ga na smrt.

Središče njegove filozofije:uvid v bistvo vrlin in dobrega
vrline DOBRO znanje, uvid, um DUŠA

DOBRO je posebna areté (sposobnost) človeške duše; njo spoznati in doseči je najbolj bistvena od vseh nalog.
ELENKTIČNI POSTOPEK:

(kako Sokrat navidezno védenje osebe spremeni v praktično védenje) 1. postavlja mu vprašanja, s katerimi preizkusi njegov um (logos),

 2. navidezno vedenje ne vzdrži preizkušnje z logosom,

 3. sprašuje, dokler osebi ne uvidi, da ne ve,

 4. s tem pride do točke preobrata – brezizhodnosti (aporija),

 5. v pogovoru na temelju skupne umnosti oseba pride do resničnega uvida – praktičnega védenja.


navidezno vedenje

praktično vedenje,

resnični uvid

elenktični postopek

Praktično vedenje ima za vsebino spoznanje dobrega in zla, ki ga zagotavlja kritično samopreizkušanje.

Sokrat je zaupal v logos, edino ta lahko v umnem pogovoru na dan spravi resnični uvid.
Aristotel pravi, da je imel Sokrat 2 postopka:


 1. utemeljevanje s pomočjo izpeljevanja iz izkušnje (vprašani zna odgovoriti le s primeri)

 2. oblikovanje splošnih pojmov (vprašani zna določiti bistvo).

Filozofski uvid v bistvo vrlin Sokratu pomeni skrb za dušo. Za dušo je značilno: • iz nje izvira dobrobit vsega človeka, srečnost,

 • skrbi za nas in mi jo moramo oskrbeti,

 • izpolnjuje njene vrline, če vladata uvid in um,

 • zapade slabemu, če prevlada nevednost.


znanje, uvid, um

DOBRO RAVNANJE
v
neznanje o dobrem in zlu

SLABO RAVNANJE
ečina ljudi,

ki sta jim pomembna

bogastvo

in slava


Sokrat razumel svojo filozofijo ko majevtiko. Majevtika osebi ni dana od zunaj, ampak ji je le pomočnik pri uvidu in samospoznanju.
Po Sokratu sta se oblikovali dve nasprotujoči si filozofski smeri:

 • Kirenaiki (zagovarjajo hedonizem),

 • Kiniki (zaničujejo materialnost; Diogen, ki je živel v sodu).


P L A T O N


sôma = sema

telo je grob dušeDuša ima gospostvo nad telesom.


neumrljiva umrljivo

Cilj zemeljskega življenja je vrnitev duše v njeno prastanje.

Povezava z njenim izvorom pa je v vladavini uma.


Platon Dušo razdeli na 3 dele:

Dualizem

Deli duše

Kardinalne vrline

božansko*

um

modrost

pravičnost

zaznavni svet

pogum

hrabrost

poželenje

zmernost

*Božansko = duhovni svet, sveti idejPogum in poželenje se morata pokoravati umu, oz. zaznavni svet se mora pokoravati božanskemu.

Pravičnost dosežemo le, kadar vsi deli duše v pravi meri izpolnjujejo nalogo in dejavnost.

Zaznavni svet ne omogoča nobenega resničnega spoznanja, temveč le negotovo mnenje. Rezultat duhovnega sveta je torej razvrednotenje telesnega


Naloge modrega človeka so:

 • uiti ječi telesno čutnega v obeh svetovih,

 • zreti k idejam,

 • stremeti po dobrem,

 • izpolnjevati pedagoške in politične naloge (prispodoba votline),

 • pomagati drugim obvladati vzpon.


Plačila umnim za opravljanje nalog sta dva:

 • v življenju po smrti – duša stopi v kraljestvo umnega,

 • v tem življenju – življenje, ki ga usmerja spoznanje.


Kazen neumnim za neizpolnjevanje nalog:

 • duša se po smrti povzpne do idej in mora opravljati pokoro.


kraljestvo čistega duhovnega

svet idej,

opravljanje pokoreduša umnega duša neumnega

Platon se sicer ne odreka ugodju, vendar pa želi pravo razmerje med ugodjem in umno službo dobrega.


A R I S T O T E L
DUŠA je razdeljena na 3 dele:


Deli duše

Funkcije

Duša kot celota

vegetativni / rastlinski

hranjenje

najvišja entelehija,

oblikovni princip telesačutni / živalski

čutenje, gibljivost

um / človeški

duhovna dejavnost


DUH je razdeljen na 2 dela:

Deli duha

Predstavlja ga:

Lastnosti

sprejemajoči ali receptivni

snov

(potencialnost)vezan na telo

umrljiv


dejavni ali ustvarjajoči

oblika

(aktualnostni vezan na telo

neumrljivVsako bitje stremi k sebi lasnemu dobremu.

Človeško dobro je umu ustrezna dejavnost duše.

V duši najde človek evdaimonijo (srečnost) – cilj svojega stremljenja.

VRLINE razdeli na 2 tipa, da bi bolj določil specifično dobro duše.


Tipa vrlin

Kje so

Vrline
Diaonetične

v čisti dejavnosti uma

presodnost

usmerjajo voljo k dobremu

Etične

dane že vnaprej (prek družbene ureditve)

sredina med skrajnostma, pravičnost, prijateljstvo
Presodnost – prepoznati sredstva in poti, ki vodijo k dobremi.

Etične vrline – postavljajo cilj vnaprej.

Pravičnost – najbolj odlična vrlina glede na skupnost; porazdeljuje, izravnava.

Prijateljstvo – prehod iz posameznega bitja v skupnost.E P I K U R O S
Epikur je materialist, in indeterminist.
I
indeterminizem

(naključnost, ne nujnost ali usoda)
zhodišči epikurejstva:

 • atomistična materialistična filozofija

 • kirenska hedonistična etika
Filozofija narave je indeterministična. Gibanje atomov ni podrejeno naravni nujnosti, ampak se lahko on nje odklanja, kar je moment naključja.

Tudi človek ni podrejen naravni ali nadnaravni nujnosti. Njegovo delovanje je svobodno.


Pojem moralnega življenja je DOBRO, ki je tesno povezano z ugodjem.


dobro

zlo


ugodje

neugodje


Ugodje je življenjski cilj. Dosežemo ga z odsotnostjo bolečine in nemira.


čutno uživanje telesna miselna(pomanjkanje) (strahovi)
Ugodje je dosegljivo, vendar se ne stopnjuje. Poznamo le še njegove variacije (mnogotero občutje ugodja) glede na potrebe.
3 skupine potreb po Epikuru:

 • naravne in nujne (zadovoljimo jih brez težav),

 • naravne in ne nujne,

 • nične, ki nastajajo zaradi napačnega mnenja.

Na podlagi računice ugodja uvid pretehtava korist in škodo.

Izogiba se ugodju, ki bi lahko povzročilo večje neugodje. Družba po Epikuru ne dovoljuje popolnega ugodja, zato se političnemu delovanju izogiba.


korist ali

škoda


računica uvid

ugodja

A
Sreča je v užitku.

Ne čutnem, ampak duševnem.


TARAKSIJA
(pravilno življenje brez nemira) je:

 • telesna svoboda od bolečine

 • duševna svoboda od nemira in zmešnjave.

Izpraznitev napačnega mnenja služi odstranitvi strahov, ki ogrožajo ataraksijo.


Očitki krščanskih mislecev:

 • težnja k uživaštvu,

 • nasprotovanje bogaboječnosti,

 • plitvi materializem,

 • egoizem, …

S T O A
Zgodovino stoe in njene predstavnike delimo na: • staro stoo (utemeljitelj šole Zenon, Kleant, Hrisp)

 • srednjo stoo (Panaitios, Poseidonios); prenos stoe v Rim

 • pozno stoo (Seneka, Mark Avrelij); obvladovanje življenja

Stoa sama deli filozofijo na logiko, fiziko in etiko.


Bog je ustvarjalna prasila, prvi vzrok vse biti. Božanska sila je naredila popolnoma urejen svet.

usoda je ta trdo določena ureditev, previdnost pa njen trdno določeni cilj.

Nasprotno od epikurejcev stoiki trdijo, da se nujnosti v svetu ne da ubežati (determinizem).SENEKA: »Kdor sam hoče, tega usoda vodi, kdor ne, tega potegne seboj.«

Človekov cilj je, da živi v soglasju (z naravo). Tako dosega harmonijo, ki vodi k: • dobremu toku življenja,

 • srečnosti.

SREČO dosežemo z apatijo, ko dušnega miru ne motijo afekti.

Afekt:


 • je pretirani nagon,

 • ima napačno vrednost predstave

 • po učinkovanju postane strast (apathos).

 • njegov objekt ni dosegljiv.

4 vrste afektov so: ugodje, neugodje, poželenje, strah.

Izognemo se jim lahko z uporabo pravilnega uma (orthos logos).

Nagon postane afekt šele, ko um da soglasje k vrednosti njegovega objekta.


orthos logos


afekti

srečasoglasje uma

Uvid v resnično vrednost stvari preprečuje stremljenje po napačnem dobrem ali ustvarja odpor do napačnega zla. Zunanje vrednosti nimajo nobene vrednosti za srečnost.


Stvari stojiki delijo na:

 • dobre

vrline

 • slabe

nasprotje vrlin

 • ravnodušne (adiáphora)

druge stvari, ki ničesar ne prispevajo k sreči

Ravnodušne stvari so lahko:

 • popolnoma ravnodušne

npr. št. las na glavi

 • prednostne

naravne sposobnosti

 • zapostavljene

Dejanja delijo na:

 • dobra

iz pravilnega uvida

 • slaba

iz napačnega uvida

 • prikladna

ne izvirajo iz uvida

Za spoznanje sreče je odločilna vrlina. Nahaja se v moralnem uvidu v vrednost stvari. Iz tega izhajajo druge vrline (pravičnost, hrebrost itd.) Vrlina kot spoznanje je učljiva in neizgubljiva.
Med vrlino in njenim nasprotjem ni nič srednjega, ker je mogoče delovati le z uvidom ali brez.
Pravi odnos so stvari in nagonov temelji na pravem umu. Dosežena harmonija je sreča.

S K E P S A

skepsa – opazovanje

Predstavniki: Piron iz Elde, Sekst Empirik, Arkesilaos, Karneados.

PIRONSKA SKEPSA: zveza med zadrževanjem sodbe (epoché) in dušnim mirom (atraksía). Dogmatično verovanje v naravno dobro ali zlo spravlja ljudi v zmedo ali strah.


zadrževanje sodbe, doseganje ravnodušnostipritisk, da bi spoznali in vrednotili stvari

dušni nemirdušnimirKako zadrževati sodbe? Z pomočjo isostheníe – enako močnega nasprotja.
Skeptiki proučujejo možnosti zoperstavljanja, da bi dosegli dušni mir. V ta namen Sekst podaja tri sezname tropov (figur). To so dokazi, da stvari niso spoznatne in so relativne glede okoliščin.


10 tropov:

 • sodeči (odvisno od bitij, v katerih poteka zaznavanje),

 • presojano (glede na kvantiteto so stvari drugačne, kulture ljudstev so različne),

 • oboje skupaj (stvari so videti vsakič drugačne).


5 tropov: vsaka izjava ima nasprotja, neskončni regres, je relativna, je dogmatična in izhaja iz dialele.
2 tropa:

 • nekaj je spznano iz sebe – dejansko protislovje,

 • ali pa iz nečesa drugega – neskončni regres.

Skepsa izraža svoj metodološko utemeljeni dvom z gesli, ki imajo nedogmatično vrednost. Veljavnost gesel je podrvržena dvomu – vedno je moč presojati.

Gesla so: »nič bolj«, »morda«, »vse je nedoločeno«…

U T I L I T A R I Z E MJEREMY BENTHAM

Bolečina in ugodje:

 • uravnavata, vodita človekova dejanja, misli, besede,

 • sta človekova merila pravilnega in napačnega,

 • povzročata vrsto vzrokov in posledic,

 • sta sredstvi, s katerima mora delati zakonodajalec.
Načelo koristnosti je tisto, kar nam:

 • svetuje dejanje, ki povečuje srečo človeka,

 • odsvetuje dejanje, ki zmanjšuje srečo človeka.


Koristnost je lastnost vsake stvari, ki:

 • omogoča korist, ugodje, srečo, dobro,

 • onemogoča krivico, bolečino, zlo, nesrečo.

Koristnost nastopi takrat, kadar krepi srečo bolj, kot jo zmanjšuje.

sreča skupnosti sreča posameznika


Oblast in zakoni usklajujejo interese posameznih in splošnih interesov.
Pravilnost načela koristnosti je nemogoče ovreči, ker:

 • tisto, s čemer se dokazuje vse drugo, ne more biti dokazano,

 • ni človeka, ki se temu načeli še ni podredil,

 • ga ljudje na splošno sprejemajo, ne da bi nanj pomislili,

 • kdor se proti njemu bojuje, argumente izpeljuje prav iz načela koristnosti,

 • dokazi ne potrjujejo, da je načelo napačno, ampak le napačno uporabljeno.


Vrednost ugodja se določa glede na sedem okoliščin:

 1. jakost (močno ugodje),

 2. trajanje (dolgo),

 3. gotovost (gotovo),

 4. bližino (hitro),

 5. plodovitnost (plodovitno),

 6. čistost (čisto),

 7. obseg (št. oseb).


JOHN STUART MILL
Koristnost je načelo največje sreče in je osnova morale.
S
Mill je hedonist
reča je ugodje in odsotnost bolečine.

Bolečina je pomanjkanje ugodja.


Hedonizem je stališče, ki vidi v ugodju in odsotnosti bolečine edino merilo sreče.

John Stuart MILL

Jeremy BENTHAM

poudarja dobro posameznika

pudarja dobro družbe

koristno je nasprotje prijetnemu in okrasnemu

koristnost je tudi to dvoje

koristnost je nekaj, kar nasprotuje ugodju;

ločimo telesno in duševno ugodjekoristnost je ugodje brez bolečine

ocenjevanje ugodja je odvisno od količine in od kakovosti

samo od količine

hedonist

proti hedonizmu

človek potrebuje več kot le ugodje, da bi se osrečil

človek nima višjega smotra, kot je ugodje (tako kot velja za živali)

utilitarizem dejanja – laganje je upravičeno, če je vsem koristno

utilitarizem pravil – norma, ki predpisuje laganje, ni koristna

splošna koristnost je edino merilo za moralno presojo


Yüklə 71,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə