Retningsgivende mal for kunngjøring/betenkning av stilling som dosent/dosent IIYüklə 28,09 Kb.
tarix08.10.2017
ölçüsü28,09 Kb.
#3881


Retningsgivende mal for kunngjøring/betenkning av stilling som dosent/dosent II

Utarbeidet av seksjon for personal- og organisasjon

Endret

Mars 2012

Ref.nr: (Bruk saksnr i ePhorte)


Dosent (dosent II) i (fagområde) ved Det …………. fakultet, Institutt for …………………(vikariat/engasjement for perioden…..)
Søknadsfrist:

Søknader merkes: Ref. (bruk saksnr i ePhorte)
Ved Universitetet i Tromsø, Det ……… fakultet er det ledig stilling/engasjement/vikariat som dosent/dosent II. Stillingen er tilknyttet Institutt for……… og forskningsgruppe…………
For bistilling: Tilsetting i bistilling forutsetter samtykke fra hovedarbeidsgiver.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til tittel, navn, tlf., e-post.
Søknadsdokumenter (se nedenfor) sendes til: Institutt, fakultet, N-9037 Tromsø. I tillegg må søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.
Stillingens tilhørighet

Gi en kort presentasjon av arbeidsstedet (fakultet/institutt/fagenhet/forskningsgruppe), gjerne med oppdatert, aktiv link til hjemmeside. Det anbefales bruk av korte URLer.


Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Gi en beskrivelse stillingens forsknings-/arbeidsområde og andre arbeidsoppgaver


Kvalifikasjonskrav

Gi en beskrivelse av kvalifikasjonskravene for den aktuelle stillingen.

Det generelle kravet for tilsetting som dosent er


 • Omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet

og

 • Omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet.

Søkeren må i tillegg kunne dokumentere høye kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:
 • Ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekt

 • tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging

 • omfattende samarbeid med nærings- og samfunnsliv for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet

 • omfattende samarbeid med kulturlivet for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet

 • yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra nærings- og samfunnsliv

 • yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra kulturlivet

 • oppbygging av vitenskapelige samlinger

 • kunstfag.

I tillegg må søkeren kunne dokumentere pedagogiske kompetanse i form av universitetspedagogisk seminar, annen pedagogisk utdanning eller gjennom å ha utviklet en godkjent pedagogisk mappe. Alternativt kan komiteen, etter en konkret vurdering av søkerens praktiske kompetanse som underviser, fastsette at denne kan anses som likeverdig med formell pedagogisk utdanning. For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk.


For bistilling: Krav til pedagogiske kvalifikasjoner kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.
Beskriv videre hvilke ytterligere krav som gjelder for den utlyste stillingen, og hvordan disse skal vektlegges. Eksempel kan være evne til å initiere og lede forskning, erfaring fra internasjonal virksomhet, formidling og popularisering samt fagpolitisk og administrativt arbeid.

I bedømmelsen skal det legges vekt på at søkerne kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste 6 år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på dosentnivå.

Personlig egnethet skal tillegges vekt.

Ved ønske om krav til språkkunnskaper skal følgende avsnitt være med: Søkeren bør beherske norsk eller .......(annet aktuelt språk). (Eventuelt: Søkeren må være villig til å lære seg norsk i løpet av rimelig tid.)
Arbeidsvilkår

Ved Universitetet i Tromsø skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.


Som hovedprinsipp skal hver enkelt tilsatt dosent bruke like mye tid til undervisning og FoU-arbeid når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i denne stillingskategorien.
For nærmere informasjon vises til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.
Fast tilsatte i stilling som dosent har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. Retningslinjene for fordeling av FoU-termin
For bistilling: Arbeidsomfang i bistilling utgjør ca 20 % av full stilling. I denne tiden står bistillingsinnehaveren til Universitetets disposisjon.
Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.
Dosent lønnes etter statens regulativ kode 1532.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.


For bistilling: Lønn som dosent II er 20 % av ordinær lønn i kode 1532 dosent.
Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det skriftlige materialet den får seg forelagt av søkerne, og betenkningen som er utarbeidet for stillingen. (Til stillinger innenfor kunstfagene kan “skriftlig” byttes ut med et ord som er mer passende for faget.)


Til stillinger innen utøvende musikk/instrumentalpedagogikk kan prøvespill/-sang også inngå som en del av den faglige vurderingen.

 
De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.


Kvalifiseringsvilkår. Dersom stillingen skal utlyses med mulighet for tilsetting på kvalifiseringsvilkår skal følgende to avsnitt være med: Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil 3 år, jf. tjenestemannslovens forskrift § 5 nr. 1 og universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd.

Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.


Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.
Kjønnskvotering: Følgende avsnitt skal alltid være med når kvinneandelen i den aktuelle stillingskategori på vedkommende fagområde er underrepresentert:

Universitetet i Tromsø ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil Universitetet rangere kvinner foran menn.


Søknaden

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.
I tillegg sendes:

 • Søknadsbrev

 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)

 • attesterte kopier av vitnemål og attester

 • skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner og

 • liste over arbeider og beskrivelse av disse (se nedenfor)

i 4 eksemplarer direkte til:

………………………………… (vedkommende enhet) innen søknadsfristens utløp.
Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:


 • forfatter(e), arbeidets tittel

 • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall

 • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.


For innlevering av vitenskapelige arbeider kan enheten kan velge mellom 2 alternativer:
Alt. 1: Arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen må innleveres i 3 eksemplarer og være ordnet i 3 komplette sett.

Alt. 2: Søkeren kan levere inntil 10 arbeider som er sentrale i hennes/hans produksjon. Doktorgradsavhandlingen regnes i denne sammenheng som ett arbeid. Arbeidene leveres i 3 eksemplarer og må være ordnet i 3 komplette sett. I tillegg kan det sendes inn ett eksemplar av de øvrige vitenskapelige arbeider.
Felles for begge alternativene:

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.


Arbeidene sendes innen søknadsfristens utløp direkte til:

................................................... (vedkommende enhet)
Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø og forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.


Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.
Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.
UNIVERSITETET I TROMSØ

9037 Tromsø


Yüklə 28,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə