Qaydalar have got feiLİ Bu fel azərb. Dilində var, malik olmaq kimi tərcümə olunurYüklə 30,17 Kb.
səhifə1/3
tarix16.01.2022
ölçüsü30,17 Kb.
#82915
növüQaydalar
  1   2   3
İNGİLİS DİLİ QAYDALAR
BTT

İNGİLİS DİLİ QAYDALAR

 1. HAVE GOT FEİLİ

Bu fel azərb. Dilində var, malik olmaq kimi tərcümə olunur.

I have got-ı”ve got

You have got=you”ve got

We have got= we”ve got

Ancaq 3cü şəxsin cəmində has got dan istifadə olunur.

He has got

She has got

It has got

My mother has got

My mother and father have got 1. YİYƏLİK ƏVƏZLİKLƏRİ

İngilis dilində 2 cür yiyəlik əvəzliyi var

 1. İsimlə işlənən yiyəlik əvəzlikləri

My, your, his, her, its, our, their+İSİM

Məsələn my book, your name, its name

Yiyəlik əvəzliyindən sonra gələn ismin artiklı düşür.


 1. İsimsiz işlənən yiyəlik əvəzlikləri

Mine-mənimki

Yours-səninki

His- onunku

Hers-onunku

Its- onunku

Ours- bizimki

Theirs- onlarınkı

Bu əvəzliklərdə isim sonda işlənir.

Yiyəlik əvəzliklərinin bu formalarından sonra isim işlənmir. Bu formalar cümlənin sonunda işlənir. Məs: This book is mine

PLURAL OF NOUNS

Yalnız sayıla bilən tək ümumi isimlər cəmlənə bilər. İsim cəmlənərkən qarşısındakı a, an artiklı düşür. İsmin sonuna s(es) artırılır. Əgər ismin sonu o,x,y,s,sh,ch, və s. ilə qurtarırsa cəmdə ismin sonuna es artırılır.

Əgər ismin sonu y ilə qurtarırsa və y-dan əvvəl sait gələrsə sonuna yalnız s artırılır. Əgər ismin sonu y ilə qurtararsa və y-dan əvvəl samit gələrsə cəmdə y+i+es olur.

Əgər ismin sonu f(fe) ilə qurtararsa cəmdə f-v+es olur

7 ismin cəmi kökün dəyişməsi ilə düzəlir.

A man-men

A voman-vomen

A foot-feet

A goose- geese

A tooth-teeth

A louse-lice

2 ismin sonuna en şəkilçisi artırmaqla düzəlir.

A child-children

An ox-oxen

4 ismin sonu o ilə qurtarmasına baxmayaraq s artırılır. A piano, a photo, a kilo, a radios

İng dilində 4 isim varki bunlar cəmdə s qəbul etmir. Deer, svine, sheep, fish. Elm adları, oyun adları, sonu s ilə qurtarmağına baxmayaraq həmişə təkdədirlər. Police sözü azərb dilində polislər kimi tərcümə olunr. 1 polis demək istəyiriksə a policeman a police voman sözlərindən istifadə olunur. A person sözü azərb dilində şəxs adam kimi tərcümə olunur. Persons sözü yoxdur. Person sözünün cəmi people sözüdür. Elə isimlər var ki, sonları s ilə qurtarırsa və özləridə həmişə cəmdə işlənir.

Trousers, shorts, jeans socks və s. bunlar həmişə cəmdədir.

SAYILAN İSİMLƏR

Sayılan isimlər o isimlərdir ki, onların qarşısında say işlənə bilər, a an artiklı qəbul edir. Cəmlənə bilir. Nevs tək və sayılmayan isimdir.

SAYILMAYAN İSİMLƏR

Sayılmayan isimlər artikl ilə işlənmir cəmlənmir. Ink bread butter cheese dust sand air rain snov gas the veather mud furniture advice information ice vater tea cola vork lemonad.

POSSESİVE CASE-GENETİVE CASE

Ingilis dilində ismin 2 halı var. Adlıq və yiyəlik.

Adlıq hal bu halda isim heç bir şəkilçi qəbul etmir. Yiyəlik hal 2 yolla düzəlir. Birincisi canlı isimlərin yiyəlik halını düzəldərkən “s artırılır. Cəmin sonuna s artırmaqla düzələn isimlərin yiyəlik halını düzəldərkən s” artırılır. Əgər ismin cəmi kökündən dəyişməsi ilə düzəlirsə onda yiyəlik halda ismin həm təkinə həm cəminə s artırılır. Əgər ikisinin 1 anası varsa “s sonuncuya artırılır. Həm canlı həm də cansız isimlərin yiyəlik halını düzəldərkən of sözöndən istifadə olunur.

SİFƏTİN DƏRƏCƏLƏRİ

Sifətin 3 dərəcəsi var

1 Adi dərəcə- positive degree Bu dərəcədə sifət heç bir şəkilçiyə malik olmur.red blue old

2 Müqayisə dərəcəsi- Comporative degree bir əşyanı və ya şəxsi digəri ilə müqayisə etdikdə müqayisə dərəcəsindən istifadə olunur.

Təkhecalı və 2 hecaalı sifətlərin müqayisə dərəcəsini düzəltmək üçün sifətin sonuna er artırılır. Müqayisə dərəcəsində than bağlayıcısından istifadə olunur. Əgər sifət y ilə qurtararsa müqayisədə y-i+er olur.

Çoxhecalı sifətlərin müqayisə dərəcəsini düzəltmək üçün sifətin qarşısına more artırılır.

Üstünlük dərəcəsi- Superlative degree

Təkhecalı sifətlərin üstünlük dərəcəsini düzəltmək üçün sifətin qarşısına the artiklı sonuna isə est artırılır. Çoxhecalı sifətlərin üstünlük dərəcəsini düzəltmək üçün sifətin qarşısına the most artırılır.

Əgər cümlədə ı have ever seen ı have ever been of all sözləri olarsa sifət üstünlük dərəcəsində işlənir.

Aşağıdakı sifətlər müqayisə və üstünlük dərəcəsində kökdən dəyişib düzəlir.

ADI DERECE MUQAYISE USTUNLUK

Good=well bettert the best

Bad=badly worse the worst

Little less the least

Many more the most

Much more

Aşağıdakı sifətlərin müqayisə və üstünlük dərəcələri 2 yolla düzəlir

ADİ MÜQAYİSƏ ÜSTÜNLÜK

Far farther further the farthest the furthest

Near nearer the nearest the next

Late later latter the latest the last

Old older elder the oldest the eldest

Older yaşca böyük, elder ailədə böyük deməkdir.

As...as ifadəsi

Bu ifadə tərcümədə kimi sözü kimidir. Və sifət adi dərəcədə işlənir. İnkarda not as...as,

Not so...as ifadəssindədir.

To=very çox olduqca sözlərindən sonra sifət adi dərəcədə işlənir.

Rather-nisbətən

Quite- tamamilə hər ikisindən sonra+ sifət adi dərəcə.

Much və littledan sonra müqayisə dərəcəsi gəlir.

PREPOSİTİON SÖZÖNLƏRİ

1.İN içində da də kimi tərcümə olunur

2.ON üstündə da də

3.AT yanında da də

4.UNDER altında

MANY, MUCH, A LOT OF, A LOT

Bu sözlərin hamısı tərcümədə çox çoxlu kimidir. Işlənmə yerlərinə görə isə fərqlidir.

1.many sayılan isimlərlə işlənir. Many+ plural noun

Many əkdər hallarda inkarda və sual cümlələrində işlənir.

2.much sayılmayan isimlərlə işlənir. Much əksər hallarda inkar və sual cümlələrində işlənir.

3. a lot of- sayılan isim cəmdə sayılmayan isim təkdə olur. Məs. a lot of books are a lot of money is.

4. a lot zərfdir. Cümlənin sonunda işlənir.

TOO, ALSO, EİTHER

Hər üçü tərcümədə da də, həmçinin kimidir.

1.too təsdiq cümlələrdə sonda işlənir. Amma too sifətin qarşısında işləndikdə çox olduqca kimi tərcümə olunur.

2. also təsdiq cümlələrdə mübtədadn və ya köməkçi feldən sonra işlənir.

3.either inkarda sonda işlənir.

GOOD, VELL

Hər ikisi tərcümədə yaxşı kimidir.

1.good sifətdir. Ismin qarşısında işlənir.

2.vell zərfdir. Cümlənin sonunda işlənir

STİLL,YET

Hər ikisi hələ kimi tərrcümə olunur.

1.still təsdiq cümlələrində ortada işlənir.

2.yet inkar cümlələrində sonda işlənir.

FEW A FEW LITTLE A LITTLE

Fev az kimi tərcümə olunur. Sayılan isimlərlə işlənir. Fevdan sonra gələn isim cəmdə olur.

A fev bir neçə kimi tərcümə olunur. Özündən sonra gələn isim cəm olur.

3.little az kimi tərcümə olunur. Sayılmayan isimlərlə işlənir.

4.a little bir az kimi tərcümə olunur.yenə də sayılmayan isimlərlə işlənir.

HAVE FEİLİ

Have feilin have gotdan fərqli olaraq bir neçə mənası var.

1.var malik olmaq mənası var

Have got=have

2.yemək mənası var

3.İçmək mənası var

4.qəbul etmək mənası var

5.ağrımaq mənası var

6.keçirtmək mənası var.

Məna fərqindən başqa bunların qrammatik fərqi də var.

Məsələn have və has cümlələrin sualı do does ilə düzəlir.

Do you have a book? I dont have a book. You have a book.

She has a book. Does she have a book? She doesnt have a book.

She had a book. Did she have a book? I didnt have a book.

İNDİKİ SADƏ (QEYRİ-MÜƏYYƏN) ZAMAN FORMASI

THE PRESENT SİMPLE (İNDEFİNİTE) TENSE FORM

Bu zaman forması indiki zamanda qeyri müəyyən bir vaxta baş verən və ya adət halını almış hərəkətləri bildirmək üçün işlədilir. Bu zaman formasını düzəltmək üçün məsdərdən to hissəciyi atılır. I you we theydə go feil adi, yalnız 3cü şəxsin təkində feilin sonuna s(es) artırılır. S(es) ismə cəmdə felə təkdə artırılır.

My brothers runs

They go- do they go? Yes they do

She goes-does she go? Yes she does-no, she does not

Indiki zamanda sadə zamanın sualı do does ilə düzəlir.inkarda isə mübtədadan sonra dont doesnt artırılır. Bu zaman forması usually, never, alvays, seldom, sometimes, often, as a rule, every day, once a year, tvice a veek. Bu zaman zərflikləri mübtədadan sonra işlənir. Usually never alvays sometimes seldom often. Yalnız sometimes cümlənin əvvəlində və axırında işlənə bilər. As a rule everyday cümlənin əvvəlində sonunda da işlənə bilər.

THE FUTURE İNDEFİNİTE(SİMPLE) TENSE FORM

GƏLƏCƏK QEYRİ MÜƏYYƏN ZAMAN

Bu zaman forması gələcəkdə qeyri müəyyən bir vaxtda baş verə biləcək hərəkətləri bildirmək üçün işlədilir. Bu zaman formasını düzəltmək üçün shall, vill, köməkçi feilindən və to hissəciksiz məstərdən istifadə olunur. Shall birinci şəxsin təkində cəmində işlənir. Vill bütün şəxslərdə işlənir.

Inkarda isə shall və villdən sonra not artırılır. Aşağıdakı zaman zərflikləri ilə işlənir. Soon tomorrov the day after tomorrov in tvo days next year.

KEÇMİŞ QEYRİ-MÜƏYYƏN ZAMAN FORMASI

THE PAST İNDEFİNİTE TENSE FORM (SİMPLE)

Bu zman forması keçmişdə qeyri müəyyən bir vaxtda baş vermiş hərəkətləri bildirmək üçün işlədilir. Dı şəkilçisi kimi tərcümə olunur. Bu zaman forması 2 cür düzəlir.

1.qaydalı feller qaydalı feillərin keçmiş zamanını düzəldərkən feillərin sonuna –ed(dı) artırılır.

2.qaydasız fellər

Qaydasız fellərin keçmiş zamanını düzəldərkən vahid bir qayda yoxdur, köklərindən dəyişilir. Bu zaman formasının sualı did köməkçi feli ilə düzəlir. Inkarda isə mübtədadan sonra didnt artırılır.

Aşağıdakı zaman zərfləri ilə düzəlir. Yesterday the day before yesterday tvo days ago last year.

TO BE GOİNG TO

Bu ifadə hazırlaşmaq niyyətində olmaq kimi tərcümə olunur. Gələcəyə aid olan hərəkətləri bildirir.

İ VOULD LİKE

Bu ifadə istərrdim kimi tərcümə olunur. Özündən sonra gələn məsdər to ilə işlənir.

I vould like tea

I vould like to drink tea

I vould not like to drink tea

Vould you like to drink tea?

ZAMAN BUDAQ CÜMLƏSİ

Baş cümlədə baş verən hərəkətin zamanını bildirir. Baş cümlə budaq cümləyə bu bağlayıcılarla bağlanır. Vhen vhile as soon as till until after before.

Indiki- indiki

Keçmiş-keçmiş

Indiki-gələcək

Vhen my father comes, ve shall have dinner

As soon as my father come ve had dinner

Till my father comes ve had dinner.

Bağlayıcı olan tərəfdə gələcək zaman olmur.

THE ADVERİBAL CLAUSE OF CONDİTİON- ŞƏRT BUDAQ CÜMLƏSİ

Şərt budaq cümləsi baş cümlədə baş verən hərəkətin şərtini bildirir. Baş cümlə budağa if bağlayıcısı ilə bağlanır.Şərt budaq cümləsindəki zamanlar aşağıdakı kimi uzlaşır.

Indiki-gələcək

Keçmiş-keçmiş

Shall-shoul

Vill-vould

If olan tərəfdə gələcək zaman olmur.

THE ADVERİBAL CLAUSE OF (reason)

Səbəb budaq cümləsi baş cümlədə baş verən hərəkətin səbəbini bildirir. Baş və budaq cümlə bir birinə bu bağlayıcılarla bağlanır. Because=as therefore=thats vhy

BECAUSE OF

Tərcümədə ucbatından kimidir. Amma onun işləndiyi cümlələr səbəb budaq cümləsi yox sadə geniş cümlədir. Because of you i couldnt go to the park. Sənin ucbatından parka gedə bilmədim.

CONJUCTİONS BAĞLAYICILAR

1.and və

2.but amma ancaq lakin

3.either..or ya ya da təsdiq cümlələrdə işlənir özündən sonra sayılan tək isim olarsa həmin ismin qarşısında artikl olmalıdır. Either or olan cümlələrdə xəbər təkdə olur.

4.neither nor nə, nə də özündən sonra gələn isim sayılan olarsa qarşısında artikl olmalıdır.neither nor olan cümlələrdə xəbərə 2ci tərəfə baxılır.

5. both and həm, həm də xəbər cəmdə olur.

6. not only but also- təkcə yox...həm də xəbər cəmdə olur.

7.vhether...or görəsən, yoxsa. Bundan sonra məsdər to ilə olur.

8. so...that-elə ki, such..that-belə ki. So+sifət such+isim

No-artikl

Not+artikl

Neither...nor+artikl(əgər sayılırsa)

So so- elə, belə, beləliklə

İNG FORMASI

Ing dilində sonu ing ilə bitən 3 nitq hissəsi var.

The gerund

Gerund feilin sonuna ing artırmaqla düzəlir. Gerundda isimlik xüsusiyəti var. Isim kimi onun bu funksiyalari var 1. Cümlədə mübtəda ola bilir.

 2. Tamamlıq ola bilir

 3. Qarşısında yiyəlik əvəzliyi və ya yiyəlik halda olan isim işlənə bilər

Gerundun qarşısında a an the işlənmir cəmlənmir qarşısında təyin olmur.

PARTİCİPLE 1 İNDİKİ ZAMAN FELİ SİFƏT

Indiki zaman feli sifəti də gerund kimi felin sonuna ing artırmaqla düzəlir. Amma indiki zaman feli sifətinin aşağıdakı funksiyaları var.


 1. Cümlədə təyin olur. A vriting girl. əgər feli sifət 2 və daha artıq sözdən ibarət olarsa təyin etdiyi isimdən sonra gəlir. The boy vriting a letter.

 2. Cümlədə hərəkət zərfliyi olur. He vent running o qacaraq gəldi.

 3. Qarşısında vhen vhile işlənə bilər və bu zaman feli sifət zaman zərfliyi olur.

 4. Feli sifət xəbərin özü yox bir hissəsi olur.

İNDİKİ DAVAMEDİCİ ZAMAN THE PRESENT CONTİNOUS TENSE FORM

Bu zaman formasi baş verib davam etməkdə olan və yaxud yaxın gələcəyə aid olan hərəkətləri bildirir.

Bu zaman forması belə düzəlir. Am, is, are+part 1

I am vriting nov

They are playing football

Sualda am is are əvvələ keçir, inkarda isə am is aredan sonra not artırılır. Bu zaman zərflikləri ilə işlənir

Nov=at the moment=currently

At the present=presently ikisi də indi hal hazırda deməkdir.

Hissi qavrayış bildirən fellər davamedici zamanda işlənmir. To see, like, believ, think, vant.

KEÇMİŞ DAVAMEDİCİ ZAMAN THE PAST CONTİNİOUS

Keçmişdə dəqiq bir vaxtda baş verib davam etməkdə olan hərəkətləri bildirmək üçün işlədilir.

Belə düzəlir. Vas, vere+part1

I vas going to the park at 5 oclock yesterday.

At that time yesterday dünən bu vaxt.

KEÇMİŞ ZAMAN FELİ SİFƏT PARTİCİPLE 1

2 cür olur 1. Qaydalı fellərin keçmiş zaman feli sifətini düzəldərkən felin sonuna –ed artırılır. Cleaned room

 2. Qaydasız fellərin keçmiş zaman feli sifətini düzəltmək üçün vahid qayda yoxdur kökdən dəyişirlər.

İNDİKİ BİTMİŞ ZAMAN FORMASI THE PRESENT PERFECT TENSE FORM

Bu zaman forması baş cümlədə baş verib qurtarmış nəticəsi göz qabağında olan hərəkətləri bildirmək üçün işlədilir. –mış –ıb şəkilçiləri kimi tərcümə olunur. Belə düzəlir

To have—have, has+part 2

I have cleaned room

I havent cleaned room

Have i cleaned the room.

Bu zaman zərflikləri ilə düzəlir. Already, just, for, since, yet, never, ever, this morning, lately, recently, before.

Bitmiş zamanlarda heç vaxt dəqiq vaxt olmur. Bitmiş zamanlarda vhen, vhat time ilə yox, hov long , since vhen ilə sual verilir.

ACTİVE VOİCE MƏLUM NÖV

əgər cümlədə hərəkətin icraçısı məlumdursa fel məlum növdə işlənir. I open the vindov

PASSİVE VOİCE

əgər hərəkətin icraçısı məlum deyilsə felin məchul növündən istifadə olunur. Belə düzəlir

to be+part2

İNDİKİ QEYRİ MÜƏYYƏN ZAMANIN MƏCHULU

THE PRESENT SİMPLE PASSİVE VOİCE

əgər cümlədə tamamlıq yoxdursa həmin cümləni məchula çevirmək olmaz. Hər hansı bir cümləni məchula çevirərkən həmin cümlənin mübtədası düşür. Cümlədəki tamamlıq məchulda cümlənin mübtədası olur. I open the vindov.

Indiki qeyri müəyyən zaman belə düzəlir. To be (am is are)+ part2

Məchulda

She vrites the letter

The letter is vritten.

I take the pens.

The pens are taken.

Are the pens taken?

The pens are not taken.

əgər hərəkətin icraçısını xatırlatmaq lazım gələrsə by sözündən istifadə olunur.

The letter is vritten by me.

THE PAST SİMPLE PASSİVE VOİCE

KEÇMİŞ QEYRİ MÜƏYYƏN ZAMANIN MƏCHULU.

TO BE (vas, vere)+part2

I vrote the letter

The letter vas vritten.

FUTURE SİMPLE PASSİVE VOİCE

GƏLƏCƏK SADƏ ZAMANIN MƏCHULU

TO BE (shall be vill be)+part2

I shall oen the vindov.

The vindov vill be opened.

İNDİKİ BİTMİŞİN MƏCHULU

PRESENT PERFECT PASSİVE

TO BE (HAVE BEEN, HAS BEEN)

I have opened the vindov.

The vindov has been opened.

İŞARƏ ƏVƏZLİKLƏRİ DEMONSTRATİVE PRONOUNS 1. This- bu deməkdir. Ismin qarşısında gələndə artikl düşür. Isim və isimsiz işlənə bilər.

 2. These- bu, bunlar deməkdir. Cəmdə işlənir.

 3. That- o deməkdir. Təkdə işlənir.

 4. Those- o,onlar deməkdir. Cəmdə işlənir.

 5. The same- eyni, həmin deməkdir.

İMPERATİVE SENTENCES ƏMR CÜMLƏLƏRİ

əmr cümləsini düzəltmək üçün məsdərdən to atılır. əmri yumşaltmaq üçün please den istifadə olunur.

Azərb dilindən fərqli olaraq ing dilində əmr cümləsi əmr sözü ilə başlayır. Go to school. Inkarda dont artırılır.

MODAL VERBS MODAL FELLƏR.

Modal fellərin əsas fellərdən çatışmayan cəhətləri var.


 1. Modal fellərin sualı və inkarı özlərindən düzəlir.

 2. Məsdər formaları olmur.

 3. Modal fellərdən sonra gələn isim to suz işlənir.

 4. Indiki zamanda 3cü şəxsin təkində s qəbul etmir.

 5. Digər zaman formalarını düzəltmək üçün onların özlərindən yox, əvəzedicilərindən istifadə olunur.

CAN MODAL FELİ

Bacarmaq bilmək deməkdir. Özündən sonra gələn məsdar to suz işlənir. Sualı və inkarı özü ilə düzəlir.

I can svim

Can you svim?

No i cant.

Can felinin keçmiş zamanı coulddur. Bundan sonra gələn məsdər to suz olur. Sualı və inkarı da özü ilə düzəlir.

Digər zaman formalarını düzəltmək üçün to be able to dan istifadə olunur. Bunun indiki zaman forması am is are= able to

Keçmişdə vas vere

Gələcəkdə shall be able to, vill be able to.

MAY MODAL FELİ

Olar bilərsən kimi tərcümə olunru. Icazə mənasındadır. Sual və inkar özü ilə düzəlir.

You may take my pen

May i take your pen?

Yes you may

No you maynt

May felinin keçmiş zaman forması might dan sonra gələn məsdər to suz olur.sual və inkarı özü ilə düzəlir. Digər zamanlarda işlətmək üçün to be alloved to və to be permitted to dan istifadə olunur.

MUST MODAL FELİ

Must modal feli malı məli kimi tərcümə olunur. Vaciblik bildirir. Ondan sonrakı məsdər to suz olur. Sual və inkarı özü ilə düzəlir. Digər zaman formalarını düzəltmək üçün have to istifadə olunur. Tərkibində have to has to olan cümlələrə sual verərkən do does a çevrilir.

I have to read this book

Do i have to read this book.

No i dont have to read this book.

Ingilis dilində havent to hasnt to hadnt to formaları yoxdur.

SHOULD MODAL FELİ

Malı məli kimi tərcümə olunur.sual və inkarı özü ilə düzəlir. Sonarkı məsdər to suz olur.

You should buy a nev car.

Should you buy a nev car?

You shouldnt buy a nev car.

OUGHT TO


Gərək kimi tərcümə olunur. Yeganə feldir ki to ilə işlənir.

You ought to read this book.

You ought not to read this book

NEED


Need əsas fel kimi

She needs a book. Does she need a book? She doesnt need a book.

Need modal fel kimi

Özündən sonrakı məsdər to suz olur. Sual və inkarı özüü ilə düzəlir.

You need a go. Need you go? You neednt go.

Neednt+to suz fel. Isim olmur.

SUAL CÜMLƏLƏRİ İNTERROGATİVE SENTENCES

Sual cümlələr 4 cür olur 1. Ümumi suallar= general questions. Yes no questions. Bütöv cümləyə verilən hə yox cavabı tələb edən suallara ümumi suallar deyilir. Ümumi sual cümlələri köməkçi fellər və ya modal fellər vasitəsilə verilir. Can you drive a car? Yes i can. No i cant

 2. Alternative questions. Bunlar 2 hissədən ibarət olur.

Ilk hissə ümumi sual cmləsi olur. Bir və ikinci hissə or bağlayıcısı ilə bağlanır. Is it a pen or pencil? Its a pen.

AYRICI SUALLAR DİNSJUCTİVE QUESTİONS=TAGS

2 hissədən ibarət olur.


 1. Nəqli cümlə olur

 2. Qısa ümumi sual cümləsi olur.

əgər birinci hissə təsdiqdə olarsa, ikin ci hissə inkarda olur vəya əksinə

you are a student, arent you?

You arent student, are you?

XÜSUSİ SUALLAR SPECİAL QUESTİONS

Cümlənin hər hansısa bir üzvünə verilən sual cümlələri bu sual əvəzlikləri vasitəsilə düzəlir.

Hov?, hov often, hov tall, hov big, hov long, hov old is, hov much, hov many, hov much is, hov far, vho, vhat, vhich, vhere, vhen, vhat time, vhat size is, vhat colour is, vhat make is

Vhat sort of=vhat kind of vhat type of—sifətin sualı necə nə cür


Yüklə 30,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə