Pravilni k za na~inot I postapkata na davawe soglasnost za imenuvawe na direktor na depozitar na hartii od vrednostYüklə 57 Kb.
tarix17.09.2018
ölçüsü57 Kb.
#69000


Vrz osnova na ~len 190, stav 1 i ~len 47, stav 5 od Zakonot za hartii od vrednost (Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br. 95/2005) Komisijata za hartii od vrednost na sednicata odr`ana na 01-12-2006 godina, donese

P R A V I L N I K

za na~inot i postapkata na davawe soglasnost za imenuvawe na direktor na depozitar na hartii od vrednost

(Slu`ben vesnik na RM br.6/2007)
Op{ti odredbi
^len 1
So Pravilnikot za na~inot i postapkata na davawe soglasnost za imenuvawe na direktor na depozitar na hartii od vrednost (vo ponatamo{niot tekst: depozitar) se utvrduva na~inot i postapkata na davawe soglasnost za imenuvawe na direktor na depozitar (vo ponatamo{niot tekst: Pravilnik).
Barawe za davawe soglasnost za imenuvawe na direktor na depozitar
^len 2
(1) Baraweto za davawe soglasnost za imenuvawe na direktor na depozitar, se podnesuva do Komisijata vo pismena forma isklu~ivo na propi{aniot obrazec: "Barawe za davawe soglasnost za imenuvawe na direktor na depozitar" (Obrazec B-SDD) koj e sostaven del na ovoj Pravilnik.

(2) Obrazecot B-SDD treba da e popolnet elektronski, uredno, ~itlivo, bez korekcii i treba da ja sodr`i vo prilog dokumentacijata propi{ana so ~len 4 na ovoj pravilnik. Obrazecot za baraweto mora da bide celosno popolnet.


Rok za podnesuvawe na baraweto za imenuvawe direktor
^len 3
(1) Pri osnovawe na depozitar, baraweto za imenuvawe direktor se podnesuva zaedno so baraweto za davawe dozvola za osnovawe i rabota na depozitar.

(2) Baraweto za imenuvawe direktor se podnesuva do Komisijata za hartii od vrednost najmalku 2 (dva) meseci pred istekot na periodot za koj prethodno e dadena soglasnost od Komisijata za hartii od vrednost za imenuvawe na postojniot direktor na depozitarot.Dokumentacija koja se podnesuva kon baraweto za imenuvawe direktor
^len 4
So baraweto za soglasnost za imenuvawe na direktor, do Komisijata za hartii od vrednost se dostavuvaat slednite dokumenti:
1. kratka biografija na kandidatot za direktor so: podatoci za datumot i mestoto na ra|awe, adresa na `iveewe, broj na li~na karta, edinstven mati~en broj (za stransko lice broj na paso{) i rabotno iskustvo;
2. odluka na nadle`niot organ na depozitarot za imenuvawe na kandidatot za direktor;
3. uverenie za zavr{eno visoko obrazovanie od oblasta na ekonomijata, finansiite ili delovnoto pravo;


 1. primerok od dozvolata za rabota za broker na kandidatot, izdadena od Komisijata za hartii od vrednost;
 1. predlog programa na kandidatot za delovna i razvojna politika na depozitarot za slednite dve godini;
 1. potvrda (uverenie) od nadle`niot sud deka protiv kandidatot za direktor ne e izre~ena merka na bezbednost zabrana za vr{ewe na profesija, dejnost ili dol`nost;
 1. izjava na kandidatot za direktor, dadena pod celosna moralna, krivi~na i materijalna odgovornost i zaverena kaj notar, deka istiot ne bil direktor, pretsedatel ili ~len na organ na upravuvawe na pravno lice protiv koe bila povedena predste~ajna, ste~ajna ili likvidaciona postapka;
 1. izjava na kandidatot za direktor, dadena pod celosna moralna, krivi~na i materijalna odgovornost i zaverena kaj notar, deka istiot ne e direktor, pretsedatel ili ~len na organ na upravuvawe na drugo pravno lice;
 1. potvrda za prestoj i dozvola za rabota vo Republika Makedonija, dokolku kandidatot za direktor ne e dr`avjanin na Republika Makedonija;
 1. dokaz za poseduvawe na rabotno iskustvo od najmalku tri godini vo oblasta na ekonomijata, finansiite ili delovnoto pravo (dogovor so rabotodavecot, akt na rabotodavecot za raboten anga`man na kandidatot za direktor, rabotna kni{ka, i sli~no);
 1. dokaz deka kandidatot za direktor e vo redoven raboten odnos vo depozitarot;
 1. dokaz za platen nadomestok na Komisijata.


^len 5
(1) Dokumentacijata koja se podnesuva do Komisijata za hartii od vrednost kon baraweto za imenuvawe direktor, treba da bide dostavena vo original ili notarski zaveren prepis na originalot, a dokolku ne e napi{ana na makedonski jazik, treba da bide dostavena vo prevod od strana na ovlasten sudski preveduva~.

(2) Vo slu~aj uverenieto/svidetelstvoto/diplomata za stepenot na stru~na podgotovka da e steknato vo stranstvo, do Komisijata se dostavuva dokaz deka steknatoto uverenie/svidetelstvo/diploma e nostrificirano/a od nadle`en organ vo Republika Makedonija.

(3) Za odlu~uvawe po podnesenoto barawe za davawe soglasnost za direktor na depozitar, Komisijata mo`e da pobara precizirawe na ve}e dostavenata dokumentacija, dostavuvawe na dopolnitelna dokumentacija, a mo`e da ja koristi i sopstvena dokumentacija so koja raspolaga Komisijata za kandidatot za direktor.
Intervju so kandidatot za direktor na depozitar
^len 6
Komisijata za hartii od vrednost formira komisija za intervju so kandidatot za direktor.
^len 7
Komisijata od ~len 6 na ovoj pravilnik, sproveduva intervju so kandidatot za direktor na depozitar, na koe osobeno se ocenuva:
-integritetot na kandidatot za funkcijata direktor;

-poznavaweto na propisite i praktikite od oblasta na hartiite od vrednost;

-poznavaweto na propisite i praktikite od po{irokata oblast na finansiite;

-menaxerskite i organizacioni sposobnosti na kandidatot i

-na~inot na sproveduvawe na dostavenata Programa za delovnata i razvojnata politika na depozitarot vo narednite dve delovni godini.
^len 8
(1) Po sprovedenoto intervju, komisijata od ~len 6 na ovoj pravilnik, izgotvuva izve{taj so mislewe za kandidatot za direktor na depozitar.

(2) Misleweto od stav 1 na ovoj ~len stanuva sostaven del na dokumentacijata vrz osnova na koja se odlu~uva za baraweto za soglasnost za direktor na depozitar.


Postapuvawe po baraweto za imenuvawe direktor
^len 9
(1) Komisijata pristapuva kon odlu~uvawe po baraweto za imenuvawe direktor, otkako podnositelot, do Komisijata }e ja dostavi celokupnata dokumentacija propi{ana so zakon i ovoj pravilnik. Rokot za odlu~uvawe po baraweto po~nuva da te~e po kompletiraweto na dokumentacijata.

(2) Koga baraweto za direktor se podnesuva zaedno so baraweto za davawe dozvola za osnovawe i rabota na depozitar, Komisijata }e pristapi kon odlu~uvawe po istoto samo koga pozitivno }e bide odlu~eno po baraweto za davawe dozvola za osnovawe i rabota na depozitar. Vo ovoj slu~aj rokot za odlu~uvawe po baraweto za imenuvawe direktor po~nuva da te~e po izdavaweto dozvola za osnovawe i rabota na depozitar.

(3) Vo slu~aj na podnesuvawe na nepotpolno, neuredno ili barawe so formalno pravni nedostatoci, Komisijata za hartii od vrednost }e mu odredi na podnositelot rok vo koj e potrebno da ja dopolni ili koregira dokumentacijata, pri {to }e go predupredi za posledicite od nepostapuvaweto. Dokolku podnositelot ne ja dopolni dokumentacijata i ne gi otstrani nedostatocite na baraweto vo utvrdeniot rok, }e se smeta deka podnositelot se otka`al od baraweto, a Komisijata }e donese zaklu~ok so koj }e ja zapre postapkata povedena po baraweto za imenuvawe direktor.
^len 10
Komisijata za hartii od vrednost pri odlu~uvawe po baraweto za imenuvawe direktor, osobeno gi zema predvid kvalifikacijata, rabotnoto iskustvo i integritetot na kandidatot za direktor na depozitar.

^len 11

(1) Komisijata za hartii od vrednost soglasnosta za imenuvawe na direktor na depozitar ja izdava za period na koj se nazna~uva predlo`eniot kandidat za direktor, soglasno Odlukata za negovoto imenuvawe donesena od strana na nadle`niot organ na depozitarot.


(2) Mandatot za koj e nazna~en kandidatot za direktor na depozitar, po~nuva da te~e od denot na donesuvawe na Re{enieto na Komisijata za davawe soglasnost za imenuvawe na direktor na depozitar.
^len 12

Re{enieto za imenuvawe na direktor na depozitar koe go izdava Komisijata, prestanuva da va`i so denot na razre{uvawe od funkcijata-direktor na depozitar, so denot na odzemawe na soglasnosta za imenuvawe na direktor od strana na Komisijata i vo drugi slu~ai utvrdeni so zakon.^len 13

(1) Komisijata za hartii od vrednost mo`e da izdade vremeno re{enie za davawe soglasnost za imenuvawe na kandidatot za direktor na depozitar vo slednite slu~ai:

- dokolku kandidatot }e izvr{uva funkcija na vr{itel na dol`nost, direktor;

- dokolku kandidatot e stranski dr`avjanin so privremen prestoj vo Republika Makedonija i

- koga Komisijata samostojno }e oceni deka e potrebno donesuvawe na vremeno re{enie za soglasnost.

(2) Vremenoto re{enie za soglasnost za imenuvawe na direktor na depozitar, Komisijata go izdava za period ne podolg od 6 meseci.

(3) Kon baraweto za davawe vremeno re{enie za imenuvawe na direktor na depozitar, do Komisijata se dostavuvaat dokumentite od ~len 4 na ovoj Pravilnik.
^len 14
Dokolku Komisijata za hartii od vrednost ne dade soglasnost za imenuvawe na kandidatot za direktor na depozitar, dol`na e da dade razumno pismeno obrazlo`enie za pri~inite poradi koi ne ja dava soglasnosta.

Preodni i zavr{ni odredbi

^len 15
Ovoj Pravilnik vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo "Slu`ben Vesnik na Republika Makedonija".


^len 16
So vleguvaweto vo sila na ovoj Pravilnik prestanuva da va`i pravilnikot za na~inot i postapkata na davawe soglasnost za imenuvawe na direktor na Centralniot depozitar za hartii od vrednost (Sl. Vesnik na RM br. 40/2002).

Broj 03-__________ Komisija za hartii od vrednost

Skopje,01-12-2006 godina Pretsedatel

Prof. D-r. Vesna Pendovska

PRILOG 1: Obrazec B-SDD


Barawe za davawe soglasnost za imenuvawe na direktor na depozitar na hartii od vrednost

1. Naziv i sedi{te na depozitarot - podnositel na baraweto


2. Li~ni podatoci za predlo`eniot kandidat za direktor na depozitar (ime i prezime, EMBG i adresa na `iveewe)

3. Spisok na dokumentacijata koja se podnesuva kon baraweto:


 1. __________________________________________________________________

 2. __________________________________________________________________

 3. __________________________________________________________________

 4. __________________________________________________________________

 5. __________________________________________________________________

 6. __________________________________________________________________

 7. __________________________________________________________________

 8. __________________________________________________________________

 9. __________________________________________________________________

 10. __________________________________________________________________

 11. __________________________________________________________________

 12. __________________________________________________________________

 13. __________________________________________________________________

 14. __________________________________________________________________

 15. __________________________________________________________________

 16. __________________________________________________________________

4. Lice za kontakt so Komisijata vo vrska so baraweto za imenuvawe direktor na depozitar:


Ime i prezime:_________________________________________________________

EMBG:_________________________________________________________________

Adresa:________________________________________________________________

Telefonski broj:_______________________________________________________


5. Datum na podnesuvawe na baraweto za imenuvawe na direktor na depozitar:
________________(den/mesec/godina)
6. Ime i prezime, potpis i funkcija na ovlastenoto lice na depozitarot soglasno zakon i pe~at na depozitarotYüklə 57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə