Microsoft Word Kitabxana nasl q-Biblioqrafiya jurnal 2009 docYüklə 1,82 Mb.
tarix28.06.2018
ölçüsü1,82 Mb.
#52375AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
KİTABXANAÇILLQ-İNFORMASİYA FAKÜLTƏSİ


KİTABXANAŞÜNASLIQ VƏ

BİBLİOQRAFİYA

Elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal


№ (24) * 2009

1997-ci ilin oktyabrından çıxır
BAKI -2009

KBT- 78
K 73
Təsisçi və baş redaktor: professor Xəlil İSMAYILOV


Məsul katib: dosent Knyaz ASLAN
REDAKSİYA HEYƏTİ: Professor Abuzər XƏLƏFOV

Professor Zöhrab ƏLİYEV

Professor Bayram ALLAHVERDİYEV Dosent Nadir İSMAYILOV

T.e.n. Kərim TAHİROV

F.e.n. Aybəniz ƏLİYEVA-KƏNGƏRLİ

Tamella İSMİXANOVA Mələk HACIYEVA

B.m. Solmaz SADlQOVA

K 73 Kitabxanaşünaslıq biblioqrqfiya: elmi-nəzəri, metodik təcrübi jurnal.-B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2009.-№1.-156 s.
Redaksiyanın ünvanı:

AZ-1073/1. Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov küçəsi 23,

2№-li tədris korpusu, IV mərtəbə, Kitabxanaçılıq-injormasiya fakültəsi,

«Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya» jurnalının redaksiyası

Telefonlar: 439-05-47; 439-08-03

© «Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya», 2009

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
БАКИНСКИЙ Г ОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ И

БИБЛИОГРАФИЯ


Научно-теоретический,

методический и практический журнал

1(24) * 2009

Выпускается с 1997 года

БАКУ-2009

БВК-78

К 73

Учредитель и

главный редактор: профессор Халил ИСМАИЛ0В

Ответственный секретарь: Доцент Князь АСЛАН РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Профессор Абузар Халафов Профессор Зохраб Алиев Профессор Байр;ш Аллахвердиев Доцент Надир Исмаилов

к.и.и. Керим Тахиров

ш.ф.н. Айбениз Алиева-Кенгерли

Тамсила Исмиханова

Мелек Гаджиева

Ст. преп. Солмаз Садыгова,

К 73 Библиотековедение и библиография: Научно-теоретический,.методический и практический журнал .- В., Изд-во Бакинского

Университета,

2009.-№ 1.-156 с.

Адрес редакции:

Аз -1073/1 г. Баку, ул. Захида Халилова, 23,

учебный корпус №2, этаж IV, БнбяиОтечно-информациоиный факультет,

редакция журнала

«Библиотековедение и библиография».

Тел.: 439-05-47; 439-08-03
© «Библиотековедение и библиография», 2009

MÜNDƏRİCAT


RƏSMİ SƏNƏDLƏR
Azərbaycan kitabxanalarının fəaliyyətinin yaxşılaşdirılması haqqında” Azərbaycan

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı..............................................6

Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə


elmin inkişafi üzrə milli strategiya”nın
və “Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafi üzrə milli startegiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqrami”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası

Prezidentinin Sərəncamı...................................................................9


KİTABXANAŞÜNASLIQ

A.A.XƏLƏFOV Müstəqillik illərində ali kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafi...................................10
X.İ.İSMAYILOV Kitabxanaların idarə edilməsinin müasir problemləri.............................................27X.İ.İSMAYILOV

P.KAZIMİ

Kitabxana işinin demokratikliyi

haqqında................................................36


E.Y.ƏHMƏDOV

G.ƏHƏDOVA

Kitabxanaların hüquqi təminatında

beynəlxalq əməkdaşlığın rolu.................41

3


M.M.MƏMMƏDOV Kitabxanaların idarə olunmasında marketinqin rolu....................................47

K.ASLAN Nəsirəddin Tusi irsində kitab və mütaliə

məsələləri..............................................55
A.CƏFƏROV Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası Kitabxanasında professor-müəllim heyətinə kitabxana xidmətinin təşkili........................................................73
A.ABDULLAYEVA Milli kitabxana gənclərin informasiya mədəniyyətinin formalaşması sistemində.................................................84

BİBLİOQRAFİYAŞÜNASLIQ

Z.H.ƏLİYEV Müasir biblioqrafik fəaliyyətin təşkili, inkişafı və tətbiqi məsələləri...................91


X.İ.İSMAYILOV N.İ.İSMAYILOV İ.Z.BAYRAMOVA

Azərbaycan Respublikasının regionlarının kitabxana informasiya resurslarının inkişafının bəzi məsələləri

(Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun

nümunəsində)..........................................99


V.Ə.VƏZİROVA Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərində biblioqrafik fəaliyyətin təşkili məsələləri..............................................112
Q.S.HACIYEVA Ən-Nədiminin «Fihrist» əsəri

biblioqrafiya mənbəyi kimi..................120
S.A.SADIQOVA Azərbaycan kitabına həsr olunmuş

biblioqrafik informasiya mənbələri......126

4


S.P.İSMAYILOVA Müstəqillik illərində folklorşünaslıq biblioqrafik mənbələrdə.......................132


KİTABŞÜNASLIQ
Ş.TAHİRQIZI Monoqrafiyalar elmi ədəbiyyatın növü kimi.......................................................141

BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ


N.İ.İSMAYILOV M.HACIYEVA

Milli kitabxana: Beynəlxalq əməkdaşlığın

yeni mərhələsində.................................154

5
Kompüter tərtibçisi: Nuriyyə MUSTAFAYEVA
Jurnal Azərbaycan Respublikası Mətbuat və İnformastya Nazirliyində qeydə alınmışdır.

Şəhadətnamə Ng 575. 27 mart 1997.

Yığılmağa verilmışdir: 20.05.2009 Çapa imzalanmışdır: 20,06.2009 Kağız formatı 70x100

1/16 Fiziki ç.v. 10

Sayt 300 Qiyməti müqavilə ilə.


Ünvan: AZ-1073/1. Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov küçəsi 23

Bakı Universiteti Nəşriyyalı

Bakı Universiteti Nəşriyyatının mətbəəsi.
Yüklə 1,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə