Kontrakt om tilskud under Erasmus+ programmet til uddannelses- og praktikophold for elever I erhvervsuddannelserneYüklə 25,29 Kb.
tarix20.09.2017
ölçüsü25,29 Kb.
#949

Kontrakt om tilskud under Erasmus+ programmet til uddannelses- og praktikophold for elever i erhvervsuddannelserne.
SKOLENS NAVN OG ADRESSE
Herefter benævnt ”organisationen”, repræsenteret ved uddannelsesleder NAVN som underskriver af denne aftale, som den ene part, og

[For- og efternavn(e) på lærling/studerende på erhvervsuddannelse]

Fødselsdato: Nationalitet: Dansk

Adresse:

Tlf.: E-mail:

Køn: M/K Studieår: 2014 /2016

Erhvervsuddannelsestrin: HG 2

Fagområde: Merkantil

Antal fuldførte studieår på erhvervsuddannelse: 1

Bankkonto, som støtten skal indbetales til:

Navn på indehaver af bankkonto:

Bankens navn:

BIC/SWIFT-nr.: Konto-/IBAN-nummer:
Herefter benævnt ”deltageren”, som den anden part, har accepteret nedenstående særlige vilkår og bilag, der udgør en integreret del af denne aftale (”aftalen”):

ERHVERVSUDDANNELSE med ECVET

Bilag I Erasmus+ ECVET Learning Agreement

Bilag II Almindelige Vilkår
Bestemmelserne i de særlige vilkår går forud for bestemmelserne i bilagene.

SÆRLIGE VILKÅR


1 – AFTALENS GENSTAND

1.1 SKOLEN yder støtte til deltageren i forbindelse med dennes mobilitetsaktivitet vedrørende uddannelses- og praktikophold i Dublin under Erasmus+ programmet.

1.2 Deltageren accepterer at modtage økonomisk støtte med det i pkt. 3.1 anførte beløb og forpligter sig til at gennemføre mobilitetsaktiviteten for uddannelses- og praktikophold som beskrevet i bilag I.

1.3 Ændringer til aftalen skal ske efter anmodning og accepteres formelt af begge parter ved brev eller elektronisk meddelelse.


2 – MOBILITETSAKTIVITETENS IKRAFTTRÆDEN OG VARIGHED

2.1 Aftalen træder i kraft på den dato, hvor den sidste af de to parter, underskriver den.

2.2 Mobilitetsperioden begynder tidligst den 20. september 2015 og slutter senest den 9. oktober 2015..

2.3 Deltageren modtager økonomisk støtte fra EU-midler for 21 dage.

2.4 Den samlede varighed af mobilitetsperioden, herunder tidligere deltagelse i programmet for livslang læring under Erasmus, må ikke overstige 12 måneder på et studietrin.

2.5 Anmodninger til institutionen om forlængelse af opholdet skal indleveres mindst en måned før mobilitetsperiodens ophør.

2.6 Eksamens- eller karakterudskrift eller praktikcertifikat (eller udtalelse vedlagt disse dokumenter) skal angive de bekræftede start- og slutdatoer for mobilitetsperioden.
3 – ØKONOMISK STØTTE

3.1 Den økonomiske støtte for mobilitetsperioden udgør EUR 1.185.

3.2 SKOLEN anvender den økonomiske støtte til dækning af rejse, ophold, sproglig bistand og kursusafgifter for deltagere i mobilitetsaktiviteter. Restbeløbet udbetales til eleven.

3.3 Godtgørelse af omkostninger afholdt i forbindelse med særlige behov skal, hvis relevant, ske i henhold til de støttedokumenter, deltageren har indsendt.

3.4 Den økonomiske støtte må ikke anvendes til at dække lignende omkostninger, der allerede dækkes af EU-midler.

3.5 Uanset pkt. 3.4 kan støtten kombineres med andre støttekilder, herunder indtjening, som deltageren kan modtage fra arbejde ved siden af uddannelses-/praktikopholdet, så længe deltageren udfører de aktiviteter, der er fastsat i bilag I.

3.6 Den økonomiske støtte skal helt eller delvist tilbagebetales, hvis deltageren ikke opfylder betingelserne i aftalen. Der kræves dog ikke tilbagebetaling, hvis deltageren har været forhindret i at færdiggøre sine mobilitetsaktiviteter som beskrevet i bilag I på grund af force majeure. Sådanne tilfælde skal indberettes til sendeinstitutionen og accepteres af NA.

4 – BETALINGSORDNINGER

4.1 Senest 30 kalenderdage efter at begge parter har underskrevet aftalen, og senest på mobilitetsperiodens startdato eller efter modtagelse af bekræftelse på ankomst, skal der betales et forfinansieringsbeløb til deltageren, der udgør 94% af det i pkt.3 angivne beløb. Såfremt deltageren ikke har indsendt støttedokumenterne i rette tid i henhold til sendeinstitutionens tidsplan, kan senere betaling af forfinansieringen ekstraordinært accepteres.

4.2 Såfremt beløbet i henhold til pkt. 4.1 er lavere end 100 % af det maksimale tilskudsbeløb, anses indsendelsen af det elektroniske EU-spørgeskema som en anmodning fra deltageren om udbetaling af den resterende økonomiske støtte. Institutionen skal inden for 45 dage udbetale saldoen eller anmode om udligning, hvis der skal ske tilbagebetaling.

5 – FORSIKRING

5.1 Deltageren skal have en passende forsikringsdækning. Med sin underskrift på denne aftale bekræfter deltageren at have en passende forsikringsdækning, se øvrige punkter under punkt 5.

5.2 Deltageren bekræfter at have en sundhedsforsikring i form af ”det blå” sygesikringsbevis og en forsikring der dækker hjemtransport i forbindelse med sygdom/ulykke.

5.3 Deltageren er dækket af Alpha College og arbejdsgiverens ansvarsforsikring i uddannelses- og arbejdstiden.

Deltageren bekræfter at have tegnet en privat fritids ansvarsforsikring.

5.4 Deltageren er dækket af Alpha College og arbejdsgiverens ulykkesforsikring i uddannelses- og arbejdstiden.

Deltageren bekræfter at have tegnet en privat fritids ulykkesforsikring. En eventuel tegning af forsikring kan ske gennem ens eget forsikringsselskab eller gennem Gouda Forsikring eller Europæiske Forsikring (ungdomsforsikring).Forsikring af bagage er ikke obligatorisk.

6 – EU-SPØRGESKEMA

6.1 Deltageren skal udfylde og indsende det webbaserede EU-spørgeskema efter mobilitetsperioden i udlandet senest 30 kalenderdage efter modtagelse af invitationen til deltagelse. Deltagere, der ikke udfylder og indsender det webbaserede EU-spørgeskema, kan blive anmodet af deres institution om helt eller delvist at tilbagebetale den modtagne økonomiske støtte.

6.2 Der kan sendes et supplerende webbaseret spørgeskema til deltageren til brug for indhentelse af samtlige oplysninger om anerkendelsesforhold.


7 – LOVVALG OG VÆRNETING

7.1 Denne aftale er underlagt dansk lovgivning.

7.2 Den kompetente domstol i henhold til gældende national lovgivning har enekompetence til at træffe afgørelse i enhver tvist mellem institutionen og deltageren vedrørende fortolkningen, anvendelsen og gyldigheden af denne aftale, hvis tvisten ikke kan afgøres i mindelighed.

UNDERSKRIFTER
På vegne af deltageren På Vegne af SKOLEN

XXX NAVN


Uddannelsesleder
Underskrift Underskrift

BY, den XX.september 2015 BY, den XX. september 2015
Bilag II

ALMINDELIGE VILKÅR

1. Ansvar
Parterne i denne aftale skal hver især fritage den anden part for civilretligt erstatningsansvar for skade påført parten eller partens ansatte som følge af opfyldelse af denne aftale, forudsat at sådan skade ikke skyldes alvorlig og forsætlig pligtforsømmelse fra den anden parts eller den anden parts ansattes side.
Det Nationale Agentur i Danmark, Europa-Kommissionen og deres ansatte er ikke erstatningsansvarlige i tilfælde af krav fremsat i henhold til aftalen vedrørende skade opstået i løbet af mobilitetsperioden. Det Nationale Agentur i Danmark eller Europa-Kommissionen vil således ikke imødekomme anmodninger om skadesløsholdelse eller tilbagebetaling i forbindelse med sådanne krav.
2. Opsigelse af aftalen
I tilfælde af deltagerens manglende opfyldelse af enhver af forpligtelserne vedrørende denne aftale og uanset konsekvenserne i henhold til gældende lovgivning er institutionen juridisk berettiget til at ophæve eller annullere aftalen uden yderligere juridiske formaliteter, hvis deltageren forholder sig passiv i en måned efter modtagelse af underretning med anbefalet brev.
Hvis deltageren opsiger aftalen, før den udløber, eller han/hun ikke efterlever aftalen i henhold til reglerne, skal deltageren tilbagebetale det tilskud, vedkommende allerede har modtaget.
I tilfælde af deltagerens opsigelse på grund af force majeure, dvs. en uforudsigelig, ekstraordinær situation eller begivenhed, som er uden for deltagerens kontrol og ikke kan henføres til fejl eller uagtsomhed fra vedkommendes side, er deltageren berettiget til at modtage det beløb i tilskud, der svarer til den faktiske varighed af mobilitetsperioden som defineret i pkt. 2.2. Eventuelle overskydende beløb skal tilbagebetales, medmindre andet er aftalt med sendeorganisationen.
3. Databeskyttelse
Alle personoplysninger i denne aftale skal behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Disse oplysninger må alene behandles i forbindelse med sendeinstitutionens, det Nationale Agenturs og Europa-Kommissionens implementering af og opfølgning på aftalen uden præjudice for muligheden for at videregive oplysninger til organer, der er ansvarlige for inspektion og revision i henhold til EU-lovgivningen (Den Europæiske Revisionsret eller Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)).
Deltageren kan efter skriftlig anmodning opnå adgang til sine personoplysninger og rette oplysninger, der ikke er korrekte eller er ufuldstændige. Deltageren skal sende alle spørgsmål vedrørende behandling af vedkommendes persondata til sendeinstitutionen og/eller det Nationale Agentur. Deltageren kan klage over behandlingen af sine personoplysninger til [det nationale tilsynsorgan for databeskyttelse] i forbindelse med sendeinstitutionens, det Nationale Agenturs [[sic]] anvendelse af oplysningerne, eller til den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse med hensyn til Europa-Kommissionens anvendelse af oplysningerne.

4. Kontrol
Parterne i denne aftale forpligter sig til at videregive alle detaljerede oplysninger, som Europa-Kommissionen, det Nationale Agentur i Danmark eller et andet eksternt organ bemyndiget af Europa-Kommissionen eller det Nationale Agentur i Danmark måtte anmode om for at kontrollere, at mobilitetsperioden og bestemmelserne i aftalen implementeres på behørig vis.

1

Yüklə 25,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə