Eti maden iŞletmeleri genel müDÜRLÜĞÜ emet bor iŞletme müDÜRLÜĞÜYüklə 192,87 Kb.
səhifə1/4
tarix11.04.2018
ölçüsü192,87 Kb.
#37384
  1   2   3   4

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


HİSARCIK AÇIK OCAĞI 20.600.000 TON DEKAPAJ İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

MART/ 2016


MADDE 1- İŞİN KONUSU

(1) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocak sahasında; açık işletme metodu ile yapılacak olup; açık işletme uygulama projesine göre dekapaj basamaklarının oluşturulması, blok hareketleri sonrası kayan alüvyon ve dekapaj kayacının (kireçtaşı) kaldırılması ve bununla beraber üzeri açılacak olan cevherin çıkartılarak, tumba sahasına nakledilmesi işlerinin bütününü kapsamakta olup; toplam 20.600.000 ton’dur. Ayrıca örtü tabakasının (dekapaj kayacının) gevşetilmesi, kazılması, yüklenmesi, nakliyesi, tumba projesinde belirlenen sınırlar dâhilinde döküm sahasına dökülmesi, serilmesi, döküm sahasının düzeltilmesi, dekapaj sahası ve döküm sahası içerisindeki bağlantı ve nakliye yolları ile dekapaj sahası ile döküm sahası arasındaki gerekli yolların projeye uygun olarak yapımı ve bakımı, açık ocak sahasını, döküm sahasını ve dekapaj basamaklarını su basmaması için gerekli drenaj çalışmalarının yapılarak diğer tüm önlemlerin alınması işlerinin tümüdür.

(2) Dekapaj işinin aylık hakediş ölçümleri; Teknik Şartname Madde 9, Madde 10, Madde 11, Madde 12 ve Madde 13’de açıklandığı şekilde “Elektronik Kantar Tartımı” esaslı olacaktır.

(3) Toplam 20.600.000 ton’luk dekapaj işinin; yer teslim tarihinden itibaren (yer tesliminin yapıldığı gün dahil) 730 (yedi yüz otuz) gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir. İşin tamamının bitirilmesi için belirtilen süreye fen noktasında çalışılamayacak günlerden olan ocak, şubat, mart ayları dahil edilmiştir.

MADDE 2- İŞİN YAPILACAĞI YERİN COĞRAFİK ÖZELLİKLERİ

(1) İşin yapılacağı yer; Kütahya iline bağlı Hisarcık ilçesinin 2 km Güneydoğusundaki Karşıyaka Mahallesi mevkiinde kurulmuş olan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocağı sahasıdır.

(2) Hisarcık, coğrafi konum olarak Ege Bölgesi'nde yer almasına rağmen kara iklimi ile Batı Marmara iklimi arasında geçiş yapan kuşak arasındadır, Yazları sıcak, kışları soğuk ve yağışlı geçer. Açık işletme faaliyetleri; ocak, şubat ve mart aylarında oldukça güçleşir.

(3) İşletme Müdürlüğüne ulaşım; Karayolu ( asfalt ) ile sağlanmaktadır. Kütahya ili - Emet ilçesi arası 90 km, Hisarcık – Emet ilçesi arası 11 km dir.

MADDE 3- ÖRTÜ TABAKASINI OLUŞTURAN KAYAÇLARIN ÖZELLİKLERİ

(1) Dekapaj yapılacak örtü tabakası; Alüvyon, kireçtaşı, silisifiyekireçtaşı, kil, marn, tüf formasyonlarıdır. Dekapaj malzemesinin kazılabilirliği; Genel olarak orta zorlukta kazılabilirlik vardır. Delme ve patlatma yapmak gereklidir.
(2) Dekapaj proje alanı içerisinde belirtilen örtü kayaçlarının ihaleye esas ağırlıklı ortalama yerinde yoğunluğu; yaklaşık 2,237 ton/m3 olarak öngörülmüştür.

(3) Silisifiye Kireçtaşı ve Kireçtaşı formasyonlarının kazılabilirliği zor, Marnlı Kireçtaşı formasyonunun orta zor, Kil ve Marn formasyonlarının ise kolaydır. Örtü tabakasının kabarma faktörü ortalama yaklaşık 1,25’tir.

(4) Örtü tabakalarını oluşturan formasyonlarla ilgili yukarıda belirtilen yerinde yoğunluk, kazılabilirlik, kabarma faktörü vb. değerler teorik ve yaklaşık değerler olup, fiiliyatta, arazide farklılık göstermesi Yükleniciye herhangi bir hak kazandırmaz.

(5) Çatlaklı silisifiye Kireçtaşı blokları, Kil oranı yüksek ayrışmış Marn ve Kil seviyeleri karışımından oluşan dekapaj malzemesi; sahip olduğu litolojik özelliklerden dolayı yer yer kayma mesafeleri uzun olmayan yer hareketlerini içermektedir. Bu hareketler küçük çaplı yer kayması veya heyelanımsı olaylar olarak tarif edilebilir. Bu hareketler kazıyı olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Silisifiye Kireçtaşı ve Kireçtaşı formasyonları kırıklı ve çatlaklı bir yapı arz etmekte olup, heyelanlar sonucunda Kil ve Marn formasyonları ile karışmış haldedir. Bu nedenle Kireçtaşı blokları Marnlı ve Killi kayaçlar içinde blok şeklinde görülebilmektedir.

(6) Silisifiye Kireçtaşı, Marnlı Kireçtaşı ve Kireçtaşı kayaçlarının kırıklı ve çatlaklı yapıda olması nedeniyle atımlarda zaman zaman istenilen tane boyutuna ulaşılamadığından, ikincil (sekonder) atımlara ve hidrolik kırıcılara da ihtiyaç duyulabilmektedir.

MADDE 4- DÖKÜM SAHASINA TAŞINACAK MALZEME

(1) İhale konusu dekapaj işi, yerüstü madenciliği şeklinde açık işletme metoduyla gerçekleştirilecek olup; Hisarcık Açık Ocağının Dekapaj İşi Açık İşletme Projesi sınırları içinde kalan ve yaklaşık 690 ile 850 kotları arasında bulunan dekapaj kayacı, gerekirse delme-patlatma ile gevşetilerek kazı ve yükleme işleminden sonra doğrudan doğruya kamyonlarla projede gösterilen nakliye yolları kullanılarak yaklaşık 730 / 820 kotları arasında (Döküm 1 İslikaya) 840 / 920 kotları arasında olan (Döküm 2 Kırkmanlık) oluşturulacak olan dekapaj döküm sahasına nakledilecektir. Ayrıca Açık Ocak sahasından yüklenici firma tarafından çıkarılacak tüvenan cevher yine yüklenici tarafından oluşturulan 900 / 910 kotları arasında kalan (Döküm 3 Dinamit Ambarı Önü ) döküm sahasına yapı denetim görevlileri tarafından verilen talimatlara göre düzgün bir şekilde stoklanacaktır. Döküm sahaları projesinde gösterildiği gibi tekniğine uygun bir şekilde ve düzenli olarak oluşturulacaktır.

(2) Dekapaj malzemesi, projede ve Yapı Denetim Görevlisi tarafından gösterilen yerler dışına dökülmeyecektir. Döküldüğü tespit edilir ise, dökülen miktar ölçülerek 1,21 kabarma sıkışma oranı ve ortalama yoğunluk değeri kullanılarak miktar tespit edilir ve yapılan dekapaj miktarından düşülür. Döküm sahaları projede gösterildiği gibi; işin tekniğine uygun bir şekilde, düzenli olarak oluşturulacaktır. Dekapaj faaliyeti esnasında çıkabilecek Kolemanit gibi Bor mineralleri, elektronik taşıt kantarlarında tartıldıktan sonra Yapı Denetim Görevlisi tarafından gösterilecek yerlere ayrıca stoklanacaktır. Stok yeri yol mesafesinin farklılık göstermesi durumunda Yüklenici hak talebinde bulunamaz ve işi yapmaktan imtina edemez.

(3) Dekapaj faaliyetlerine başlanıldığında dekapaj sahası çalışma panosu sınırları içerisinde yüzey nebati toprağı çıkması durumunda, topoğrafya üzerindeki nebati topraklar da kantar tartım işlemlerine tabi tutularak Yapı Denetim Görevlisi tarafından gösterilecek yerlere ayrıca stoklanacaktır.

MADDE 5- NAKLİYE MESAFELERİ

(1) Açık işletme projesi dekapaj basamakları ile dekapaj döküm sahası arası ortalama yol mesafeleri; basamaklardaki iş miktarına bağlı olarak hesaplanan ağırlıklı ortalamalara göre 2197 m ile 4100 m arasında değişmektedir. Dekapaj kayacı miktarına göre genel ağırlıklı yol mesafesi ortalaması 2832 m olmakla birlikte, bu mesafenin yol eğimi; artı yönde (rampa yukarı) ise +%1,26 ile +% 4,8 arasında değişmekte olup, genel ağırlıklı ortalama yol eğimi ise + % 2,26 olarak öngörülmektedir.

(2) Ağırlıklı ortalama yol mesafeleri ile yol eğimlerinin detay hesap tabloları Teknik Şartname ekinde verilmiş olup, bu değerler teorik ve yaklaşık değerlerdir. Söz konusu yol mesafeleri ve eğim değerlerinin dekapaj işinin uygulama aşamasında farklılıklar arz etmesi Yükleniciye herhangi bir hak kazandırmayacaktır.

MADDE 6- ŞEV AÇILARI VE BASAMAKLAR

(1) Açık işletme madenciliğinin tekniğine uygun olarak, Hisarcık Açık Ocağının şev güvenliğinin sağlanabilmesi için dekapaj işi açık işletme projesinin uygulanacağı açık ocağın proje genel şev açısı 29-33 derece olarak öngörülmüştür.

(2) Oluşturulacak basamakların şev açıları 68 derece, genişlikleri 11 metre, emniyet basamaklarında 20-40 metre arasında değişmekte olup, yükseklikleri ise 10 metre olacaktır. Basamaklar projelerine uygun olarak temiz ve düzgün olarak oluşturularak proje kotlarına oturtulacaktır. Aynı zamanda tüm basamaklar arasında ulaşımı sağlayacak bağlantı yolları bulunacaktır.

MADDE 7- İŞİN YÜRÜTÜMÜ VE CEVHER ÜSTÜ AÇILMASI

(1) Yüklenici yer teslimi yapıldıktan sonra idere tarafından gerekli görülmesi halinde ilk olarak ocak tabanındaki cevheri 910 kotundaki tumba sahası üzerine nakledecek olup; bu esnada çıkan killi formasyonu ise dış döküm sahasına tumba edecektir. Aynı anda çalışma panolarında başlatılan dekapaj kazıları esnasında çıkan malzemelerde iki tumba sahası arasında kalan (dinamit ambarı önü) bakir arazinin 910 kotuna kadar doldurulması için kullanılacaktır.

(2) İki tumba arasında kalan ve 910 kotuna kadar yükseltilen bölge, kotuna oturduktan sonra tesviye edilip düz bir şekilde teslim edilecektir.

(3) Ocak içerisinde cevheri alınan bölge idarenin uygun göreceği tane boyutu iri olan malzeme ile doldurulacaktır.

(4)Tumba sahası olarak öncelikle iç döküm tumba sahası kullanılacak olup; kazı sınırına yaklaşıldığı bölgede dış döküm sahasına geçilecektir.

(5)Ocağın Güneydoğu kısımlarında kazı faaliyetlerine öncelik verilecek olup; iç döküm yapılacak alan içerisindeki üzeri açık cevher ile birlikte üzeri açılacak cevhere ulaşıldığında,idare tarafından gerekli görülmesi halinde bölgenin cevheri alınarak idarenin öngördüğü stok sahasına nakledilecektir. Bölgedeki cevherin tamamı alınmadan iç döküm ilerletilmeyecektir.

(6)Ocağın Güneydoğu kısmındaki cevher tamamı alındıktan sonra Kuzeydoğu kısmından çıkarılan dekapaj malzemeleri ile iç döküm tamamlanacaktır.

(7) Ocak tabanında idarece gerekli görülmesi durumunda iç dolgu faaliyetleri öncesinde ve gereken diğer durumlarda, ocak taban bölgesinde dakapaj kazı çalışmaları yaptırabilecek olup; Bu esnada karşılaşılan ve idarece üretilmesi gerekli görülecek tüvenan cevherlerde teklif birim fiyat esas alınarak idarece uygun görülen alanlarda stoklanacaktır.

(8) İşin yürütümü yukarıda belirtildiği gibi yapılacak olup; öngörülmeyen bir durum ile karşılaşıldığında Yapı Denetim Görevlisi değişikliğe gitme hakkını elinde saklı tutar. Bu durum yükleniciye herhangi bir hak kazandırmaz.

(9) Yüklenici, Bor cevheri üzerinde dekapaj malzemesi ve hiçbir yabancı malzeme kalmayacak şekilde cevherin üzerini tamamen açığa çıkaracaktır. Dekapaj çalışmalarının yapılmasını engelleyen Bor cevherlerinin ortaya çıkması veya İdarenin üretilmesini gerekli gördüğü cevher damarlarını üreterek İdare tarafından gösterilen ayrı bir stok sahasına taşıyacaktır. Bu işlem sırasında cevhere dekapaj kayacı karışmaması için gerekli önlemler Yüklenici tarafından alınacaktır. Cevher stok yerinin yol mesafesinin ağırlıklı ortalama yol mesafesinden farklılık göstermesi Yükleniciye bir hak kazandırmamakla birlikte, Yüklenici bu işi yapmaktan imtina edemez.

(10) Yer teslimi yapıldıktan sonra ocak içerisinde oluşabilecek topoğrafik değişikler, kaymalar ve benzeri durumlar yükleniciye her hangi bir hak kazandırmaz. Bu gibi durumların yaşanması halinde, yukarıdaki maddelerde belirtilen hususlarda değişikliğe gitme hakkını idare elinde saklı tutar.

(11) İdare tarafından uygun görülen açık ocak stok sahalarına taşınan cevherin bedeli, dekapaj için öngörülen ölçüm şekli olan Elektronik Kantar Tartım değerleri uygulanarak hesaplanan Dekapaj Birim Fiyatı üzerinden TL/Ton olarak ödenir.

MADDE 8- MAKİNE PARKI İLE İLGİLİ BİLGİLER

8.1. İstenilen makine-ekipman cinsi, özellikleri ve kapasitesi;

(1) Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş bitimine kadar iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Makine VE Ekipman Cinsi ve Özelliklerİ

Asgari Toplam Kapasite

Minimum Kapasitesi

1- Yükleme Grubu

18 m3

4 m3

2- Taşıma Grubu (Kamyon)

897 Ton

30 Ton

3- İtme Grubu (Paletli-Riperli Dozer)

2 Adet

250 HP

4- Delici Makineler

3 Adet

2 Adet 6 İnch,

1 Adet 21/2-4 İnch5- Greyder

1 Adet

150 HP

7- Elektronik Taşıt Kantarı

5 Adet

Taşıma Grubuna Uygun Olacak

(2) Yükleme grubu olarak öncelikle dizel, hidrolik paletli ekskavatörler tavsiye ve kabul edilmiştir. Ancak, istenen yükleme kapasitesine sahip lastik tekerlekli loaderler ile de çalışılabilir. 4 m3’ün altındaki kepçe kapasitesine sahip yükleyiciler makine parkı cezası uygulamasında kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

(3) Yüklenici, cevher üstünde yabancı malzeme kalmayacak şekilde cevherin üzerini tamamen açığa çıkaracaktır. Bu işlem sırasında cevhere dekapaj kayacı ve/veya dekapaj kayacına cevher karışmaması için selektif cevher üretimi yapılacağından, kazı+yükleme yapacak yükleyicilerden en az 1 (bir) tanesi ters kepçe (beko tipi) olacaktır.

(4) Fiili taşıma kapasitesi 30 ton olan kamyonlar tavsiye ve kabul edilmiştir. Bu kapasitenin altındaki kamyonlar makine parkı cezası uygulanmasında kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

(5) İtme grubunda istenilen toplam 2 adet paletli-riperli dozerden; motor kapasitesi en az 250 HP olacak şekilde 1 adet dozer tumba sahasında ve motor kapasitesi en az 250 HP olacak şekilde 1 adet dozerin dekapaj sahası çalışma panosunda kullanılacağı ön görülmüştür. 250 HP motor gücünün altındaki dozerler makine parkı cezası uygulanmasında kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

(6) Delici makineler olarak, 2 adet delme çapı 6 İnch ve ikincil atımlar için 1 adet delme çapı 21/2 - 4 İnch arasında olan deliciler tavsiye ve kabul edilmiştir. Belirtilen delme çaplarının altındaki deliciler makine parkı cezası uygulanmasında kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

(7) En az 150 HP motor gücündeki greyder tavsiye ve kabul edilmiş olup, 150 HP motor gücünün altındaki greyder makine parkı cezası uygulanmasında kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

(8) Hisarcık Açık Ocağı 20.600.00 Ton Dekapaj İşinde, yapılan iş miktarının tespit edilmesinde kullanılacak olan 5 adet elektronik taşıt kantarının Teknik Şartnamenin 9’uncu, 10’uncu, 11’inci, 12’inci ve 13’üncü maddelerinde belirtilen teknik özelliklerde ve çalışma sisteminde olması gereklidir.

8.2. Makine parkı ile ilgili diğer hususlar;

(1) Yüklenici, taahhüt konusu işin gerçekleştirilmesini sağlamak için iş yerine getirdiği iş makinesi ve diğer teçhizatı İdarenin iznini almadan iş yeri dışına çıkaramayacağı gibi başka bir işe de tahsis edemez.

(2) Teknik Şartnamede istenilmekte olan dekapaj işinde kullanacak makine ve ekipman; tamir, bakım ve gerekli revizyonları yapılmış olarak, işin yer teslimi tarihinden önce çalışır vaziyette iş yerinde bulundurulacaktır. İşin yer teslimi tarihinden önce ve/veya sonra şantiyeye getirilmiş makinelerin herhangi bir nedenle tamir, bakım ve revizyona girmesi gerektiği taktirde, işin o anki durumu gözetilerek İdare tarafından makinelerin şantiye dışına tamir, bakım veya revizyon maksadıyla çıkarılmasına izin verilebilir.

(3) İşin yer teslimi tarihinden sonra; Yüklenici, dekapaj işinde kullanılmak üzere iş yerine getirmiş olduğu tüm makine ve ekipmana ait kapasite, motor gücü vs. teknik bilgileri içeren belgeleri ve iş makineleri ile kamyonlara ait trafik tescil belgelerinin yanında iş makinelerinin kendi malı veya kiralık olduğuna dair belgeleri İdareye yazılı olarak teslim edecektir.

(4) Teknik Şartnamede belirtilen iş makineleri ve kapasiteleri asgari seviye olduğundan, asıl yükümlülük termin iş miktarının yerine getirilmesidir. Bu nedenle, termin programının yerine getirilmesi için ilave iş makineleri (elektronik taşıt kantarı dahil) getirilmesi durumunun ortaya çıkması Yükleniciye her hangi bir hak kazandırmaz.

(5) Sözleşme Taslağında ve Teknik Şartnamede makine parkı ile ilgili cezalar belirtilmiştir. Ayrıca Yüklenici, Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (imza günü hariç) geçecek olan sürenin ( 45 takvim günü ) sonunda, elektronik taşıt kantarlarını, kantar binalarını tesis ederek kullanıma hazır hale getirmemesi halinde 45 gün cezalı ek süre verilir ve bu nedenle tanınan sürenin iki katı kadar süre sonunda da dekapaj faaliyetine başlamaması halinde yüklenicinin mevcut hazırlık durumu gözden geçirilerek İdarece sözleşme fesih edilebilecektir. İşletmenin fesih kararı ihale yetkilisinin onayına sunulacak ve onayı müteakip yürürlüğe girecektir.

MADDE 9- YAPILAN İŞ MİKTARININ TESPİTİNDE KULLANILACAK ELEKTRONİK TAŞIT KANTARLARI VE EKİPMANLARI İLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR

(1) Yapılan iş miktarının tespiti amacıyla en az 5 adet Elektronik Taşıt Kantarları ve bunlara ait ve aşağıda özellikleri belirtilen ekipmanlar ile kantarların ikame edileceği bina ve tesislerin tüm giderleri Yükleniciye ait olmak üzere Yüklenici tarafından kurulacaktır.

(2) Yüklenici; işin projesine göre kuracağı kantarları, İdarenin tespit edeceği yerlere sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden önce tüm onay ve testleri yapılmış olarak çalışır vaziyette hazır hale getirmek zorundadır.

(3) Asgari makine ve ekipman içerisinde istenilen en az 5 adet Elektronik Taşıt Kantarı, 3 adeti iç döküm (İslikaya yakınlarına) bölgesine, 2 adeti ise dış döküm (Kırkmanlık yakınlarına) bölgesine İdarenin belirlediği yere kurulacaktır. Yüklenici gerekli görmesi durumunda kantar sayısını arttırabilecektir.

(4) Elektronik Taşıt Kantarlarına ait ekipmanın yer alacağı kantar binası ve kontrol amacıyla İdare tarafından görevlendirilmiş elemanların kullanabilmesi için gerekli olan uygun büyüklükteki bina (Prefabrik bina olabilir) Yüklenici tarafından temin ve tesis edilecektir. İdare tarafından görevlendirilen elemanın her vardiya başında, sonunda ve yemek molalarında İdare ile kantarlar arasındaki ulaşımı Yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

(5) Elektronik Taşıt Kantarlarının çalıştırılması ve kantar binası ile İdare görevlisine yapılacak bina için gerekli olan enerji Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yüklenici enerji kesilmelerine karşı gerekli olan önlemleri (Jeneratör, güç kaynağı vb.) almak zorundadır. Enerji temini için gerekli olan hatların yapımı ve bakımı tamamen Yükleniciye aittir. Yüklenici, bilgisayar donanımının bulunduğu çalışma ortamlarında, sistemin zarar görmeyeceği şekilde hava sıcaklığının belirli bir düzeyde tutulması için ihtiyaç duyulacak klima ve ısıtma sistemlerini temin edecektir.

(6) Yüklenici tarafından kurulacak güvenlik kamerası ile kantar sistemin tamamı kontrol edilecek ve kayıt altına alınacaktır. Operatör müdahale etmeden tartım istasyonları bu sistemle izlenebilecek, Yüklenici kayıtların bir suretini Yapı Denetim Görevlisine (Kontrol Teşkilatına) teslim edecektir.

MADDE 10- ELEKTRONİK TAŞIT KANTARLARI, EKİPMAN ÖZELLİKLERİ VE SİSTEMİN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

(1) Elektronik taşıt kantarlarının her birinin minimum tartma kapasitesi dekapaj ve/veya üretim işinde kullanılacak olan kamyon kapasiteleri ile uyumlu olarak azami yüklü kamyon ağırlığı değerinin asgari yüzde yüz yirmi (% 120) ve üstünde bir kapasitede, TSE kalite standartlarına uygun, ISO 9000 kalite güvence sistemi belgeli olacaktır.

(2) Asgari makine-ekipman içerisinde istenilen en az 5 adet elektronik taşıt kantarı, İdare tarafından bu amaç için belirlenen yerlere kurulacaktır.

(3) İdarenin bu amaç için belirlediği yere ve/veya yerlere kurulan elektronik taşıt kantarlarındaki tartımlar, İdare tarafından görevlendirilmiş elemanların kontrol ve gözetiminde yapılır.

(4) Elektronik taşıt kantarlarının taksimatı, seçilecek kantarların kapasitelerine uygun, ilgili mevzuatında ve TSE standartlarında belirtilen değerde olacaktır.

(5) Elektronik taşıt kantarları kurulumu, montajı ve ilk çalıştırılması Yüklenici tarafından yapılacaktır.

(6) Elektronik taşıt kantarları, ilgili mevzuatına ve TSE standartlarına uygun olarak test edilmiş ve damgalanmış olarak İdareye teslim edilir.

(7) Elektronik taşıt kantarları zemin üstüne oturtulacak, çukursuz tipte olacaktır.

(8) Elektronik taşıt kantarlarının genişliği ve uzunluğu, tartılacak kamyonun boyutlarına uygun genişlik ve uzunlukta olacaktır.

(9) Elektronik taşıt kantarlarında kullanılacak yük hücrelerinin altında; kantara zarar verebilecek düzensiz yüklere karşı koruyucu süspansiyon görevi yapacak montaj aksesuarları olacaktır.

(10) Her bir elektronik taşıt kantarında, araç tanıma ve yönlendirme sistemi kurulacak ve bu sistemde araç tanımlayıcılar, optik bariyerler, trafik ışıkları ve mesaj terminalleri bulunacaktır.

MADDE 11- KARTLI ARAÇ TANIMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMİ

(1) Dekapaj işinde çalışacak araçların her birine; sarsıntı, darbe, açık hava koşullarına dayanıklı ve uzun ömürlü ağır hizmet tipi araç tanıtıcı sistem ve/veya aparatlar takılacak ve bu araç tanıtıcı sistem ve/veya aparatlar sisteme tanıtılacaktır.

(2) Araçların kantarlara giriş ve çıkışını kontrollü olarak yaptırmak üzere, her bir kantarın girişine ve çıkışına, standartlara uygun büyüklükte, parlak led lambalı, siperlikli ve açık hava koşullarına dayanıklı trafik lambası konulacaktır.

(3) Tartılacak aracın kantar dışında aks basmasını ve bu nedenle hatalı tartım yapılmasını önlemek ve aracın kantar üzerinde uygun konumda bulunup bulunmadığını denetlemek amacıyla; her bir kantarın giriş ve çıkışına optik bariyerler yerleştirilecek, optik bariyerler değişik cins araç ve dorse şekilleri ve uzunluklarına rağmen sağlıklı karar verebilecek en az 2 (iki) adet ve alıcı-vericili fotosellerden teşkil edilecektir.

(4) Optik bariyerlerin herhangi bir nedenle arızalanması halinde; ilk işe başlangıçta araçların boş (dara) tartımları yapılarak tutanağa kaydedilecek, tutanakla tespiti yapılmış olan boş dara tartımları, aracın kantar dışında aks basması sonucu hatalı tartım yapılması durumunda, yapılacak değerlendirmede kullanılır.

Yüklə 192,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə