Düzgün ifadəni seçin: a insanYüklə 5,9 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/46
tarix18.05.2018
ölçüsü5,9 Kb.
#44438
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46


                       
 Testlər
 Düzgün ifadəni seçin:                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                          A) İnsan 
orqanizminin 65-75%-i oksigenin, 15-18%-i karbonun, 8-10%-i hidrogenin, 1,5-3%-
azotun, 1,2-1,4%-i kükürdün və 1-1,2%-i isə fosforun payına düşür.               B) İnsan 
orqanizminin 65-75%-i karbonun, 15-18%-i oksigenin, 8-10%-i azotun, 1,5-3%-
ihidrogenin, 1,2-1,4%-i kükürdün və 1-1,2%-i isə fosforun payına düşür.             C) İnsan 
orqanizminin 65-75%-i karbonun, 15-18%-i hidrogenin, 8-10%-i oksigenin, 1,5-3%-
azotun, 1,2-1,4%-i kükürdün və 1-1,2%-i isə fosforun payına düşür.                    D) İnsan 
orqanizminin 65-75%-i oksigenin, 15-18%-i hidrogenin, 8-10%-i karbonun, 1,5-3%-
Aşağıdakı tənliklərdən hansı doğrudur?       
Zülalların həzmi haqda deyilənlərdən hansılar doğrudur?
   I. Zülallar ağız boşluğunda aminturşulara qədər parçalanır.
   II. Zülallar mədədə kiçik molekullu zülallara qədər parçalanır
   III. Zülallar nazik bağırsaqda kiçik molekullu zülallara qədər parçalanır
   IV. Zülallar nazik bağırsaqlarda aminturşulara qədər parçalanır
   V. Zülallar mədədə aminturşulara qədər parçalanır
   A) I, III     B) II, IV    C) III, V    D) I, IV     E) II, III
 Düzgün ifadəni seçin:  A)    Canlı orqanizmdə olan elementləri miqdarına görə bölürlər: 
mikroelementlər (0,001%-dən çox); ultramikroelementlər (10ˉ³-10ˉ⁶%); makroelementlər 
(10ˉ⁶%-dən az).                    B)    Canlı orqanizmdə olan elementləri miqdarına görə 
bölürlər: mikroelementlər (0,001%-dən çox); makroelementlər (10⁻³-10⁻⁶%); 
ultramikroelementlər (10⁻⁶%-dən az).           C)Canlı orqanizmdə olan elementləri 
miqdarına görə bölürlər: ultramikroelementlər (0,001%-dən çox); mikroelementlər (10⁻³-
10⁻⁶%); makroelementlər (10⁻⁶%-dən az).    D)Canlı orqanizmdə olan elementləri 
miqdarına görə bölürlər: ultramikroelementlər (10⁻³-10⁻⁶%); makroelementlər (0,001%-
Tibb fakültəsi.       Tədris ili :2017-2018
İxtisas : Müalicə işi, Tibbi profilaktika və Stomatologiya  Kurs :  I ,   Fənn :  Biofiziki və bioüzvi kimya


   Nernstin paylanma qanununu ifadə edən tənliyi göstərin                   A) C
2
/C
1
=iEm      B) 
C
2
/C
1
=2aRT    C) C
2
/C
1
=e-(µ
2

1
)/RT=K     D) C
2
/C
1
= µ¹⁰+RTlnC
1
      E) C
2
/C
1
=k·C       
Hansı nəzəriyyəyə görə atomlar və sərbəst ionlar üçün d-orbitallar vakuumda cırlaşaraq 
eyni enerjiyə uyğun 5 forma əmələ gətirirlər:d
xy , 
d
xz , 
d
yz, 
d

-

 , 
d

                             A) 
Kristallik sahə nəzəriyyəsi     B) Molekulyar orbitallar nəzəriyyəsi       C) Valent rabitə 
nəzəriyyəsi     D) Polinq nəzəriyyəsi        E) Lyuis nəzəriyyəsi
Hansı aminturşular orqanizmdə aminturşuların və ketonturşuların birbaşa ammonyakla 
aminləşməsindən alınır?
  I. Qlutamin                     II. Arginin                      III. Qlutamin turşusu
  IV. Asparagin turşusu   V. Asparagin              
A) I,II,IV      B) I,III,IV,V     C) I,II,III,V         D) II,IV,V        E) II,III,IV,V
Polisaxaridlərin həzmi haqqında deyilənlərdən hansı səhvdir?
     I. Sellüloza mədədə hidrolizə uğrayır
     II. Nişastanın hidrolizi onikibarmaq bağırsaqda davam edir
     III. Sellülozanın hidrolizi onikibarmaq bağırsaqda davam edir
     IV. Qlikogenin hidrolizi mədədə başa çatır
      V. Qlikogenin hidrolizi bağırsaqlarda davam edir
     A) I,II,IV      B)I,III,IV     C) II,III,V      D) III,IV,V       E) I,II,V
Maye məhlul-doymuş buxar tarazlığını hansı qanun öyrənir?                                                                                                                                                                               
                                                                                                                              A) Ostvald        
      B) Raul     C) Boyl-Mariot        D) Mendeleyev      E) Seçenov 
Termodinamikaya görə məhlulun əmələ gəlməsi zamanı sistemin sərbəst enerjisi necə 
dəyişir?                                                                                                                                A)   
  ΔG = (ΔH – TΔS) < 0 azalır B) ΔG = ΔH – TΔS az artır C) ΔG = ΔH – TΔS az dəyişir D) 
Əgər nizamlı düzülüşə malik bərk maddə məhlula keçərsə, sistemin entropiyası necə 
dəyişər?                                                                                                                               A) 
ΔS< 0 olar     B) ΔS > 0 olar          C) ΔS = 0 olar         D) ΔS =0,5 olar      E) ΔS =1 olar
 Mixaelis - Mentenin kinetik tənliyini göstərin:
Spirtlər və fenollar qlükozanın hansı hidroksili ilə reaksiyaya daxil olur və alınan maddələr 
necə adlanır?
          A) 5-ci hidroksillə, asetallar adlanır        B) 4-cü hidroksillə, asetallar adlanır
          C) 3-cü hidrogenlə, asetallar adlanır       D) 2-ci hidrogenlə, asetallar adlanır
          E) 1-ci hidroksillə, asetallar adlanır


  Termodinamikaya görə canlı orqanizmlərdə və təbiətdə gedən proseslər hansı 
proseslərdir?                                                                      A)    Dönən proseslərdir      B)    
Dönməyən proseslərdir          C)    Sükunət halında olan proseslərdir                                                       
                  D)    Tarazlıq və sükunət halında olan proseslərdir                 E)    Tarazlıq 
Tarazlıq halı nəyə deyilir?                                                                                                                                                                        
                                                                A)    Sistemin qatılığı zamanca dəyişmirsə          
B)    Sistemin təzyiqi zamanca dəyişmirsə             C)    Sistemin həcmi zamanca 
dəyişmirsə                D)    Sistemin temperaturu zamanca dəyişmirsə                  E)    
Sistemin makroskopik xassələri zamanca dəyişmirsə
Deyilənlərdən hansı doğrudur?
       I. Amiloza şaxələnməmiş polisaxariddir
       II. Amiloza şaxələnmiş polisaxariddir
       III. Sellüloza şaxələnmiş polisaxariddir
       IV. Sellüloza şaxələnməmiş polisaxariddir
        V. Nişasta həm şaxələnmiş, həm də şaxələnməmiş polisaxariddir
       A) I,II,III      B) I,IV,V      C) II,III,IV      D) III,IV,V     E) I,III,V
Aşağıdakı ifadələrdən hansı dönməyən və dönən proseslər üçün doğrudur? 
Çaxır daşı hansıdır və analitik kimya fənnində hansı ionu təyin etmək üçün istifadə edilir?
 A) NaOOC-CHOHCHOH-COOH, kalium ionunu
B) KOOC-CHOHCHOH-COOH, dəmir ionunu
C) NaOOC-CHOHCHOH-COOK, sink ionunu
D) KOOC-CHOHCHOH-COOH, kalium ionunu
E) (HOOC-CHOHCHOH-COO)
2
Ca, barium ionunu
 İzoxor - izotermiki potensial özbaşına gedən prosesləri hansı şəraitdə öyrənir?                                                                                           
                                                                       A)    Sabit həcm və təzyiqdə              B)    
Sabit təzyiqdə və qatılıqda              C)    Sabit qatılıqda                                                              
    D)    Sabit təzyiqdə və temperaturda                             E)    Sabit həcm və temperaturdaYüklə 5,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə