Državna matura: jezik. Zimski ispitni rok šk god 2010./2011 I ljetni ispitni rok 2011./2012Yüklə 102,02 Kb.
tarix05.02.2018
ölçüsü102,02 Kb.
#24800

DRŽAVNA MATURA: JEZIK -. Zimski ispitni rok šk. god 2010./2011 i ljetni ispitni rok 2011./2012.
Razina B

Razina A

PRVI RAZRED


SLOG53.

Koja je riječ trosložna?A. brijest

B. krijesnica

C. strijelac

D. triješće
8. Koja je riječ točno rastavljena na slogove?

A. sl-ap

B. nj-em

C. st-va-ra

D. dr-šće
GLASOVNE PROMJENE

57. Koja je riječ pravilno napisana?

A. isčistiti

B. iščistiti

C. izčistiti

D. ižčistiti
60. Koji je pravilan oblik imenice zaselak u dativu jednine?

A. zaselaku

B. zaselku

C. zaseocu

D. zaseoku
63. Koja se glasovna promjena dogodila u riječi supruzi (supruga ‒ supruzi)?

A. palatalizacija

B. sibilarizacija

C. jotacija

D. nepostojano a
55. U kojem su primjeru obje riječi pravilno napisane?

A. dodjeliti ‒ dodjeljivati

B. pripovjediti ‒ pripovjedati

C. rješiti ‒ rješavati

D. smjestiti ‒ smještati
NAGLASAK
59. Koji je slog naglašen u riječi prislonjenica?

A. pri

B. slo

C. nje

D. niPRAVOPIS 56. Koja je rečenica pravilno napisana?

A. Radio ‒ aktivnost je viša od dopuštene.

B. Radio-aktivnost je viša od dopuštene.

C. Radio aktivnost je viša od dopuštene.

D. Radioaktivnost je viša od dopuštene.
54. Koja je rečenica napisana u skladu s pravilima o pisanju velikih i malih slova?

A. Kraljica predstavlja čitavo Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i sjeverne Irske.

B. Kraljica predstavlja čitavo Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske.

C. Kraljica predstavlja čitavo Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i sjeverne Irske.

D. Kraljica predstavlja čitavo Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske.
58. Koja je rečenica napisana u skladu s pravilima o pisanju razgodaka?

A. „Želiš li ga kupiti?”, upitala ga je Ivana.

B. „Želiš li ga kupiti?” upitala ga je Ivana.

C. „Želiš li ga kupiti”, upitala ga je Ivana.

D. „Želiš li ga kupiti” upitala ga je Ivana?
10. Prema kojemu je načelu napisan zarez u prvome stihu?

Teče i teče, teče jedan slap;

A. nabrajanja

B. inverzije

C. suprotnosti

D. vokativnostiSLOG

53. Koja je riječ trosložna?

A. nestrpljivost

B. potvrda

C. povrtlarstvo

D. zdravlje

GLASOVNE PROMJENE54. U kojem je glagolu provedena palatalizacija?

A. lažem

B. mičem

C. skačem

D. vučem

PRAVOPIS


55. Koja je riječ pravilno napisana?

A. foto – klub

B. foto-klub

C. foto klub

D. fotoklub
56. Koja je rečenica napisana u skladu s pravilima o pisanju zareza?

A. Gustave Flaubert francuski realist, napisao je roman Gospođa Bovary.

B. Bolje da si rodila zimu crnu o mati moja, nego mene.

C. Dragi prijatelju, volim putovati u toplije krajeve.

D. Čim je stiglo ljeto počele su velike vrućine.
13. Koja je uloga dvotočja u sljedećem stihu?

Znam: ima jedna mrtva luka,

A. najavljuje nabrajanje

B. navodi tuđu izjavu

C. najavljuje objašnjenje

D. naglašava sljedeću rečenicu
14. Koja je uloga crte u sljedećem stihu?

I – stoje.

A. naknadno dodavanje

B. stanka

C. ispušteni dio

D. povezanost
47. Prema kojem su načelu napisani zarezi u sljedećoj rečenici?

Pa upitaj, dragi, pitaj za sve...

A. vokativnosti

B. suprotnosti

C. inverzije

D. umetanja


DRUGI RAZRED


IMENICE

61. Koja je od navedenih imenica zbirna?

A. granje

B. hlače

C. pluća

D. usta
PRIDJEVI

62. U kojoj je rečenici uporabljen pravilan komparativ pridjeva?

A. Gledatelji su upoznali glumičinu smiješniju stranu.

B. Zamijenio ga je još višljim igračem.

C. Željela je imati što bjelje zube.

D. Ipak je izvukao krači kraj.
GLAGOLI

63. Koji je pravilan oblik glagolskog priloga glagola kliktati?

A. klikčući

B. klikćući

C. kliktajući

D. kliktavši
PRIJEDLOZI

64. Koliko je prijedloga u sljedećoj rečenici?

Još je prošli tjedan na stablima ispod kore gdjegdje primijetio neke čudne izrasline.

A. jedan

B. dva

C. tri

D. četiri

********************************2010

57. U kojem je padežu podcrtana riječ u sljedećoj rečenici?

Biti arogantan spram svoga oca...

A. u genitivu

B. u dativu

C. u akuzativu

D. u lokativu
58. Kako glasi genitiv sintagme grčki način?

A. grčka načina

B. grčkoga načina

C. grčkijega načina

D. grčki načina
65. U kojem je padežu podcrtana riječ u sljedećoj rečenici?

Što je tebi dalo pravo da se na onaj – ne ću da kažem kakav – način izraziš pred

Silberbrandtom i pred Fabriczyjem o mojoj supruzi?

A. u genitivu

B. u dativu

C. u akuzativu

D. u instrumentalu
62. Koji je glagolski oblik podcrtan u sljedećoj rečenici?

Ti bi dakle želio da ja odem?

A. kondicional prvi

B. kondicional drugi

C. futur prvi

D. futur drugi


MORFEM

57. Koji je morfem korijenski u imenici lađarica?

A. lađ

B. lađa

C. lađar

D. lađaric
IMENICE

58. Koja imenica u sljedećoj rečenici ima samo množinski oblik?

Stojeći na skijama i diveći se planinama, osjećao se ugodno u toplim hlačama i zimskim čarapama.

A. skijama

B. planinama

C. hlačama

D. čarapama
59. Kako glasi genitiv imena i prezimena Harry Potter?

A. Harry Pottera

B. Harrya Pottera

C. Harry-a Pottera

D. Harryja Pottera
60. Koja od navedenih imenica pripada -i deklinaciji?

A. kotao

B. misao

C. pepeo

D. posao
ZAMJENICE

61. U kojoj je rečenici zamjenica koji pravilno uporabljena?

A. To je čovjek kojeg volim slušati.

B. To je crtež kojeg volim gledati.

C. To je roman kojeg volim čitati.

D. To je kaput kojeg volim nositi.
GLAGOLI

62. Koji je glagolski prilog sadašnji pravilno napisan?

A. jaućući

B. krećući

C. plaćući

D. vićući
63. U kojem je obliku podcrtani glagol u sljedećoj rečenici?

S mojih usta riječ jedina pade poput kapi kiše.

A. u aoristu

B. u imperativu

C. u imperfektu

D. u prezentu
64. U kojoj je rečenici glagol neprijelazan?

A. Vuče ga cijelo vrijeme.

B. Stoji ondje cijeli dan.

C. Zaobiđi sve prepreke.

D. Pozvao me k sebi.

****************************

2010

15. Koja su dva glagolska oblika pogrješno napisana zbog metričkih razloga?

A. nađe se, brodi

B. meću, vidjet će

C. čuti će, plovit

D. počivaju, boje se
48. U kojem su obliku podcrtani glagoli u sljedećoj rečenici?

Pa upitaj, dragi, pitaj za sve, otvoreno, bez zaobilaženja.

A. u prezentu

B. u aoristu

C. u perfektu

D. u imperativu
49. Koliko je zamjenica u sljedećoj rečenici?

Pa šta si mi rekla o sebi?

A. dvije

B. tri

C. četiri

D. pet
63. U kojem su padežu podcrtane riječi u sljedećoj rečenici?

... da je sa zločinačkim srcem pokopao svoju majku.A. u dativu

B. u genitivu

C. u akuzativu

D. u instrumentalu


TREĆI RAZRED


REČENIČNI ČLANOVI

65. Koju funkciju u gramatičkom ustrojstvu sljedeće rečenice ima riječ tijelo?

Njezino tijelo snažno zapljusnuše valovi.

A. atributa

B. objekta

C. priložne oznake

D. subjekta
REČENIČNI ČLANOVI

66. U kojoj rečenici imenica drama ima funkciju atributa?

A. Putnici su pri slijetanju doživjeli pravu dramu.

B. Novinari su razgovarali s redateljem drame.

C. Dramu Kraljevo napisao je Miroslav Krleža.

D. U programu je i jedna Ibsenova drama.
ZAVISNOSLOŽENE REČENICE

67. Koja je rečenica zavisnosložena atributna?

A. Odlazio je s osjećajem da ju je na prijevaru tu doveo i ostavio.

B. Iako plove pod različitim zastavama, sve su iste.

C. Putnici su došli na ogradu da vide okolicu Gušća.

D. U suton će ti se u Vukovaru činiti da si mrav.
REČENIČNI ČLANOVI

68. U kojoj je rečenici imenica kuća neizravni objekt?

A. Oduševila ih je njihova nova kuća.

B. Radovali su se svojoj novoj kući.

C. Sakrili su se u onoj staroj kući.

D. Obnovili su svoju staru kuću.
JEDNOSTAVNA I SLOŽENA REČENICA

69. Koja je rečenica složena?

A. Profesor je danima nastojao svoje učenike pripremiti za polaganje ispita.

B. Čitanjem pjesme na satu htio je dočarati bogatstvo pjesnikova izražaja.

C. Ministar je mađarskim vlastima poslao zahtjev za izručenjem.

D. Svi njegovi pokušaji da ih pokrene nisu uspjeli.
2010

11. Koliko ima surečenica u trećoj strofi polaznoga teksta?

Taj san u slapu da bi mogo sjati,

I moja kaplja pomaže ga tkati.

A. jedna

B. dvije

C. tri

D. četiri
60. Koliko ima surečenica u sljedećoj rečenici?

Ja nisam pravnik, ja ne mislim juridički, ja nisam ni burzovni senzal!

A. dvije

B. tri

C. četiri

D. pet


REČENICA

65. Od koliko se surečenica sastoji sljedeća složena rečenica?

Sluša Filip toga kozera kako govori o teškim i ozbiljnim stvarima s takvom ležernošću kao da su to pločice domina što ih tamo kapelan razbacuje po mramornoj ploči iza njegovih leđa kod drugog stola.

A. od triju

B. od četiriju

C. od pet

D. od šest
REČENIČNI ČLANOVI

66. U kojoj rečenici imenica život ima funkciju atributa?

A. Nije više podnosio život u neimaštini.

B. Odlučio se za život na visokoj nozi.

C. I on se zaželio lagodnijega života.

D. Tog je dana shvatio tajnu života.
REČENIČNI ČLANOVI

67. Koju funkciju u gramatičkom ustrojstvu sljedeće rečenice ima imenica tijelo?

Tijelo mi zapljusnuše valovi.

A. atributa

B. objekta

C. priložne oznake

D. subjekta
VRSTE ZAVISNOSLOŽENIH REČENICA

68. Koja je od navedenih rečenica zavisnosložena objektna?

A. Naučio sam ne bih li uspio položiti ispit.

B. Naučio sam kako se mijenja guma.

C. Naučio sam jer me to zanimalo.

D. Naučio sam mada nije bilo lako.
20'10

50. Koliko je surečenica u sljedećoj rečenici?

A ja se bojim da te otvoreno pitam, jer je pitoma laž među nama.

A. dvije

B. tri

C. četiri

D. pet
65. U kojem je glagolskome obliku podcrtani predikat u sljedećoj rečenici?

Moj branitelj, na rubu strpljenja, dignu ruke...

A. u prezentu

B. u imperfektu

C. u imperativu

D. u aoristuČETVRTI RAZRED


FRAZEMI

70. Koji je frazem u sinonimnom odnosu s frazemom biti kost i koža?

A. biti pun kao šipak koštica

B. biti tanak kao prut

C. najesti se ludih gljiva

D. živjeti kao bubreg u loju
ANTONIMIJA

71. U kakvu su odnosu riječi visok i nizak?

A. antonimije

B. homonimije

C. polisemije

D. sinonimije
LEKSIKOGRAFIJA, POVIJEST JEZIKA

72. Tko je autor prve hrvatske gramatike?

A. Bartol Kašić

B. Faust Vrančić

C. Ljudevit Gaj

D. Vjekoslav Babukić
2010

5. U kakvome su leksičko-semantičkome odnosu riječi kap i slap?

A. kontekstualni antonimi

B. okamenjene metafore

C. pravi sinonimi

D. oblični homonimi
7. Koji par riječi svojim odnosom značenja odgovara odnosu značenja slap kap?

A. more – val

B. svemir – čovjek

C. zajednica – pojedinac

D. nesebičnost – sebičnost
2010

5. U kakvome su leksičko-semantičkome odnosu riječi kap i slap?

A. kontekstualni antonimi

B. okamenjene metafore

C. pravi sinonimi

D. oblični homonimi
7. Koji par riječi svojim odnosom značenja odgovara odnosu značenja slap kap?

A. more – val

B. svemir – čovjek

C. zajednica – pojedinac

D. nesebičnost – sebičnost
6. Što znači sljedeći stih?

I moja kaplja pomaže ga tkati.

A. Kap je važnija od slapa.

B. Slap je važniji od kapi.

C. Kapi su samo kapi.

D. Slap ne bi postojao bez kapi.
7. Koji par riječi svojim odnosom značenja odgovara odnosu značenja slap kap?

A. more – val

B. svemir – čovjek

C. zajednica – pojedinac

D. nesebičnost – sebičnost

12. U kakvome su leksičko-semantičkome odnosu leksemi kap i kaplja?

A. u antonimskome

B. u sinonimskome

C. u homonimskome

D. u kohiponimskome
13. Koje je preneseno značenje glagola tkati u sljedećem stihu?

I moja kaplja pomaže ga tkati.

A. imati

B. plesti

C. pokretati

D. stvarati
14. Od koje se jezične norme odstupa u podcrtanoj riječi sljedećega stiha?

Taj san u slapu da bi mogo sjati,

A. od pravopisne

B. od morfološke

C. od fonološke

D. od sintaktičke
49. Kojim su leksičko-semantičkim odnosom predstavljeni Glembajevi u sljedećim

rečenicama?

mi Glembajevi nismo boemi! Mi smo solidni konzervativni građani...

A. homonimijskim

B. antonimijskim

C. sinonimijskim
61. Kako bi glasio antonimski parnjak podcrtanoga pridjeva u sljedećoj sintagmi?

mutna verzija

A. tamna verzija

B. svijetla verzija

C. bistra verzija

D. nejasna verzija


TVORBA RIJEČI

69. Kojim je tvorbenim načinom nastala tvorenica tekstopisac?

A. čistim slaganjem

B. prefiksalno-sufiksalnom tvorbom

C. srastanjem

D. sufiksalnom tvorbom
70. Koja je tvorenica nastala tvorbenim sufiksom -?

A. bubreščić

B. končić

C. kruščić

D. stančić
ORONIMI

71. Koje je ime oronim?

A. Dilj-gora

B. Gorski kotar

C. Ravna Gora

D. Slavonski Brod
POSUĐENICE

72. Što su bohemizmi?

A. posuđenice iz češkog jezika

B. posuđenice iz poljskog jezika

C. posuđenice iz ruskog jezika

D. posuđenice iz slovačkog jezika
2010

62. U kojoj od navedenih rečenica prepoznajete frazem koji znači neće biti dobro?

A. ... upre prstom u mene...

B. ... u sudnici je svejednako vladao muk.

C. Čini se da se ta izjava snažno dojmila općinstva.

D. ... pa shvatih da mi se loše piše.
64. Kojom se riječju može zamijeniti riječ općinstva u sljedećoj rečenici u kontekstu

polaznoga teksta?Čini se da se ta izjava snažno dojmila općinstva.

A. sljedbenika

B. publike

C. porotnika

D. glasačaPRAVOPIS
Čokolada ima dugu (0) ______________. Plodovi drveta (67.) _____________ rastu u kišnim

šumama Amazone i od plodova se dobiva ukusni napitak – kakao.

To je gusta (68.) _____________ nastala od mljevenih plodova kakaa. U tome (69.) ______________ napitku uživale su više klase (70.) _____________.

Europljani su iz čarobnoga napitka izbacili ljuti (71.) ______________ i dodali cimet i šećer.

Prekretnicu u proizvodnji čokolade zahvaljujemo (72.) ________________ tehničaru Coenradu van Hutenu.

(73.) _________________ čokolada ono je što (74.) ___________ konzumiramo. Postotak kakao-mase u

takvoj čokoladi kreće se (75.) ____________.Lagano topljenje čokolade u ustima potiče (76.) _________ endorfina – prirodnoga hormona sreće.
0. A. povijest B. povjest

67. A. Theobrama cacao B. Theobrama Cacao

68. A. tekučina B. tekućina

69. A. božanstvenome B. Božanstvenome

70. A. američkih indijanaca B. američkih Indijanaca

71. A. čili B. ćili

72. A. nizozemskom B. Nizozemskom

73. A. Mlječna B. Mliječna

74. A. najčešče B. najčešće

75. A. od 20% do 40% B. od 20% – 40%

76. A. lučenje B. lućenje
Yüklə 102,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə