docs/JURNAL
  Dövlət və Din. 2009.№4. S. 55-58. Tolerantliğin psixoloji keyfiYYƏt kiMİ İNKİŞafi və formalaşdirilmasi
  Yeni Yazarlar vÉŽ SÉŽnÉŽtçilÉŽf Qurumu mayın 26-da M
  Yeni Yazarlar vÉŽ SÉŽnÉŽtçilÉŽf Qurumu mayın 26-da M
  Yeni Yazarlar vÉŽ SÉŽnÉŽtçilÉŽf Qurumu mayın 26-da M
  Yeni Yazarlar vÉŽ SÉŽnÉŽtçilÉŽf Qurumu mayın 26-da M
  Yeni Yazarlar vÉŽ SÉŽnÉŽtçilÉŽf Qurumu mayın 26-da M
  Yeni Yazarlar vÉŽ SÉŽnÉŽtçilÉŽf Qurumu mayın 26-da M
  Yeni Yazarlar vÉŽ SÉŽnÉŽtçilÉŽf Qurumu mayın 26-da M
  Nax ç IV a n b ö lg ə SİN İn ta r IX İ co ğ rafiyasi h a q q in d a q ey d lə r «amea xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası»
  «a m ea xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası». 2012.№ Cild S. 68-73
  Yeni Yazarlar vÉŽ SÉŽnÉŽtçilÉŽf Qurumu mayın 26-da M
docs/jurnal
  Türkologiya xs 1 2014 DİLİn strukturu və tariXİ
  Türkologiya 2014
docs/JURNAL
  Yeni Yazarlar vÉŽ SÉŽnÉŽtçilÉŽf Qurumu mayın 26-da M
  Yeni Yazarlar vÉŽ SÉŽnÉŽtçilÉŽf Qurumu mayın 26-da M
  Yeni Yazarlar vÉŽ SÉŽnÉŽtçilÉŽf Qurumu mayın 26-da M
  Dünyanin yeniDƏn formatlaşmasi və MƏNƏVİyyat abbasov Əbülhəsən Fərhad oğlu
  «Mədəni Maarif». 011.№1. S. Tarixi əlamətdar günlər
  Geosiyasət və İdarəetmə: yeni baxiş ZƏrurəTİ ƏBÜLHƏSƏn abbasov
docs/jurnal
  T ü r k o L o g I y a köNÜl həBİbova
docs/JURNAL
  Cənubi azəRBAYCANDAN azərbaycan ssr-ə MÜhaciRƏTİN (1946-1954-cü İLLƏR) HÜquqi aspektləRİ Xaqan balayev
  DiNŞÜnasliq, İslamşÜnasliq və SİyasəTŞÜnasliğin bəZİ aktual məSƏLƏLƏRİ
  Mentalitet və azərbaycançılıq ideologiyası Sahibə Əliyeva
  «Azerbaijan Focus». 2010.№3. S. 83-96. Azərbaycanin avroxəZƏr enerji təHLÜKƏSİZLİYİNDƏ yeri
  «G eostrategiya». 2012.№4(10). S. 38-41. D ia s p o r a n L a y iş in a n ə z ə r I y a n a şm a
  «s a m. S t r a t e j I tə h lil». № S.4 7
  Mədəni plüralizm siyasəti Ə n vər q a fa r L i
  "Musiqi dünyası ". 2010.№3 S. 152-154. AŞIq havalarinin təSNİfati məSƏLƏLƏRİNƏ daiR
  «Mədəni Maarif». 011.№1. S. İlin yubilyarları
  Xülasə: Məhz mədəniyyət amili xalqların, dövlətlərin pozitiv imicinin formalaşmasında, habelə müxtəlif
docs/jurnal
  İnsan qrupunu qəSDƏn məhv etmək siyasəTİ Nəsir Məmmədov, амеа-nın İnsan Hüquqları İnstitutu Açar sözlər
  Jurnal 2017 01qxp jurnal qxd
docs/JURNAL
  Naxçivanin erkən tunc döVRÜ MƏDƏNİYYƏTİNİn məNŞƏYİ VƏ xronologiyasi zeynəb quliyeva
docs/jurnal
  Dədə Qorqud • 2016/11 104
docs/JURNAL
  “Sivilizasiya”. 2014.№ S. 10-16. Qloballaşma prosesiNDƏ qlobal şÜUR
  «Geo Strategiya». 2011.№3(03). S. 38-44. XƏZƏryani geosiyasi MƏkan: Maraqların toqquşması və transformasiya meylləri
  Azərbaycan məktəbi. 2010.№5. S. 83-90 İstedadlı alim, şair, pedaqoq, bacarıqlı elm təşkilatçısı
  «Region plus». 2015.№5 (261). S. 58-61. RƏHMƏT, ÖZBƏKİstan! Bu ölkəyə səfər etdikdən sonra Səmərqənd möcüzələri və özbək qonaqpərvərliyini unutmaq mümkün deyil
  Səbəblər və nəticələr İbrahim Əliyev tarix üzrə fəlsəfə doktoru
  ErməNİstan-azərbaycan münaqiŞƏSİNİn yaxin gəLƏCƏYİ (TƏHLİl yə MÜlahiZƏLƏR) emiN ŞIXƏLİyev
  Amea f s h ib e. isiyası e.ü. f d
docs/jurnal
  «Qanun». 2011-№07. S. 26-30. Azərbaycan respublikasinin suveren hüquqlarinin bəZİ aspektləRİ
  Pr o c eed in g s o f a zerb a ija n national a cadem y o f sciences n a k h ch IV a n branch o ffic e
docs/JURNAL
  MüASİr müSTƏQİl döVLƏTİMİZİn təMƏl priNSİPLƏRİNİn hüquqi Əsaslari rahiB ƏKBƏrov
  Azərbaycan səFƏVİ DÖVLƏTİNİn venesiya və papaliqla münasiBƏTLƏRİ TÜRKİYƏ tariXŞÜnasliğinda
docs/jurnal
  Türk xalqlarının ortaq dastanlarının yaranması və yayılması coğrafiyası Sədnik Paşa Pirsultanlı
  Azərbaycan xalq cümhuriYYƏTİ DÖVRÜNDƏ XƏZƏRDƏ HƏRBİ DƏNİZÇİLİK ƏMƏLİyyatlari
  Azərbaycan xalqının m ILLI oyanışında və mənəvi yüksəlişində, rus
docs/JURNAL
  «geo strateglYA». 2012.№01. S. 46-50. T ə b r iZ ŞƏ h ə r iN İn ticarət ta riX İn d ə n dilavəR ƏZİMLİ tarix üzrə fəlsəfə doktoru
  “qizil kitab” (CƏnub-qəRBİ qafqazda daşnak züLMÜ)
docs/jurnal
  Hərb tariXİMİZDƏn miLLİ azərbaycan tariXİ muzeyiNİn silah kolleksiyasinda göRKƏMLİ ŞƏxsləRƏ Aİd silahlar
  MəDƏNİ-MƏNƏVİ İRSİMİZİn məHVİ və erməNİ terroru
docs/JURNAL
  DJnbabək və XÜRRƏMİLƏr həRƏkati
docs/jurnal
  Azərbaycan xalq cümhuriYYƏTİ DÖVRÜNDƏ DÖVLƏt-din münasiBƏTLƏRİ Ceyhun MƏMMƏdov
docs/JURNAL
  Ii yazı (əvvəli ötən sayımızda)
  X V i ə srd ə a V ra siy a m ə k a n m d a ciddi siyasi
  “Dövlət və din”. 2009.№4. S. 27-30 azərbaycanda islamin yayilmasina dair ruslan əSGƏrov
  Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Azərbaycanın transregional qaz layihələrinin rolu
  Azərbaycan məktəbi
  TariXƏ PƏn cəRƏ MƏDƏNİYYƏTLƏrarasi
  Qondarma yolla yaradilan müVƏQQƏTİ İNZİbati İdarəetmə vahiDİ: "erməNİ VİlayəTİ"
  «a d a u -nun elm I əsərləri». 2012.№ S. 92-93
  Marjinal təhlil əsasında biznesdə idarəetmə qərarlarının əsaslandırılması N. M.İsmayılov, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti «İqtisadi təhlil və audit»
  «Diplomatiya aləmi». 2011.№30. С. 94-98. Azad iQTİsadi zonalar və azərbaycan elçin ƏKBƏrov
  «Elm və həyat». 2010.№2. S. 35-38. Kataklizmlər və onlardan müdafiƏ yollari
  «Hərbi bilik». 2012- №1. S. 88-103
  İran qanunveriCİLİYİNDƏ arvadin vəRƏSƏLİYİ Həmid Hüseyn oğlu Allahverdizadə
  “Dövlət və Din”. 2015.№2(31). S. 9-13. DİN və terrorizm aytən Hacıyeva
  R k e r m ə n I s ü L h q u r u L t a y I v ə s o n r a k I d u r u m d r. F ə X ri V a L e h o ğ L u I i yazı
  MüASİr dövrdə Bİosferdə baş verən ekoloji ÇİrkləNMƏLƏr s. T. Məhərrəmova
  «a d a u -n u n elm I əsə rləri». 1 № S. 72-75
  “geo strategiya”. 2015.№1 (25). S. 40-44. DÖVLƏt din münasiBƏTLƏRİNİn hüquqi Nİzamlanma təCRÜBƏSİ Radif
docs/jurnal
  Konsilium. 007. № S. Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyev
docs/JURNAL
  «Vergi jurnalı». 2012.№ S. 47-50
docs/jurnal
  Strateji TƏHLİL
docs/JURNAL
  BirbaşA İnvestiSİyalar nəZƏRİYYƏSİNDƏ texnologiyalarin öTÜRÜLMƏSİ problemləRİ Cəmilə namazova, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «İqtisadi təhlil və audit»
  T a r I x I m I z I n q a r a q I z I l s ə h I f ə L ə r I
  Azərbaycan neft təsərrüfatı
  Azərbaycan respublikasi miLLİ DÖVLƏt siyasəTİNİN Əsaslari
docs/jurnal
  Microsoft Word td\335d I b\334T\334N. doc
  Bakı Slavyan Universiteti Slawistische Universität Baku Osvald fon Volkenştayn cəm iyyəti Oswald von w olkenstein-Gesellschaft
docs/JURNAL
  «Dövlət və Din». 2010.№2(16). S. 78-84. Ehkamçi rasionalizm kəlam elvüsal məMMƏdov
  Kino mədəniyyətimizin inkişafında Adil İsgəndərovun rolu “Hər bir adam kinorejissor ola bilər, amma bundan ötrü birinə iki IL, o birisinə iki yüz IL lazımdır ”
docs/jurnal
  Xülasə Məqalə «Dədə Qorqud»
  Nailə Əskər a m e a folklor İnstitutunun böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
  Xülasə "Dədə Qorqud kitabı"nın ingilis dilindən tərcüməsi Paul Mirobilə məxsusdur. "Dədə
docs/JURNAL
  Mərkəzi Bankın rolu və əhəmiyyəti İ. S. Mirhadi, Azərbaycan Qərb Universitetinin doktorantı Açar sözlər
  La Sota vağzalına qatarın gəlməsi
docs/jurnal
  Dədə Qorqud • 2015Д1 Zemfira HÜseynova bdu-nun dissertantı
docs/JURNAL
  Amea. Elmi əsərlər. Fəlsəfə, sosialogiya və hüquq institutu
docs/jurnal
  Roza eyvazova
  CəMİYYƏt və Dİn qəDİm türkləRİN İnanc sistemiNDƏ
  Folklor. ƏDƏBİyyat. MƏD ƏNİYYƏT
docs/JURNAL
  M ILLI t ə h L ü k ə s I z L i k V ə h ə r b I e L m L ə r, 1 c ı IL, cild 2, №2
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tərbiyə m əsələləri ekoloji MƏDƏNİYYƏTİN
docs/jurnal
  Xülasə "Dədə Qorqud kitabı"ndakı "Dəli Domrul" boyunyn süjeti əsasən iki motiv üzərində
  “Xalq Cəbhəsi”. 2015. 20 oktyabr. N 190. S. 14. “Dədə Qorqud” oğuznamələri geniş arealda yayılıb
  Füzuli poetik şeirinin açarı (Mir Cəlalın «Füzuli sənətkarlığı» əsəri)
docs/JURNAL
  Azərbaycan məktəbi
  Xix əsrdə Azərbaycanda mədəni-maarifin inkişafı Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonra çar hökuməti ölkədə öz siyasi və iqtisadi
docs/jurnal
  MüSTƏQİLLİk döVRÜMÜZDƏ naxçivan məmməd MƏMMƏdov
  Musa qasimli
docs/JURNAL
  «Qarapapaqlar». 2014. №3. S. 14 22. Naxçıvanın “Şahtaxtı” sirri: “Taxt” sahibi “Şah” kim olub?! Elxan Şükürlü
  A q e y r I n e f t s e k t o r u yusif zeynalov azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
  Uot 902 İlyas babayev (amea arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu) Hİdayət cəFƏrov
  R a u f r z a y e V, Ə dliyyə n azirliyi İnsan hüquqları və
  Dövlət və Din. 2009.№7 S. 88-91. İSlamin təŞƏKKÜLÜ MƏRHƏLƏSİNDƏ İslam xriSTİanliq dialoqu aqil ƏLƏSGƏR
  ErməNİ TƏcavüZÜ VƏ DİNİ abiDƏLƏRİMİZ Əliheydər Zülfüqarov
docs/jurnal
  №1 2011 İslam sadiq şumer tanri adlarinin türk diLİNDƏ semantik açimi
docs/JURNAL
  “Milli Məclis”. 2010.№3 S. 68-71. Azərbaycan ali təHSİLİNİn yeni İNKİŞaf məRHƏLƏSİ: realliqlar, problemləR, TƏKLİFLƏR
  «Milli Məclis». 2009.№2(11). S. 60-62. Dövləti humanizm və mərhəmət ünvanı Əhməd Vəliyev
  “Milli Məclis”. 2010.№3 S. 14-15. Xocaliya ədalət milli Məclisdə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edildi
docs/jurnal
  Almara NƏBİyeva filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti
docs/JURNAL
  Alin yazimizdan yarpaqlar
docs/jurnal
  Azərbaycanın islam həmrəyliyi təşəbbüsü müasir qlobal çağırışlar kontekstində
docs/JURNAL
  Dirçəliş-xxi əsr
docs/jurnal
  «geo strategiya». 2013. №03 (15). S. 40-44. Azərbaycan ssr-in nomenklatura elitasi küTLƏVİ repressiyalar əRƏFƏSİNDƏ
docs/JURNAL
  Lot 94 (479. 24) CƏBİ BƏhramov. RƏSul ağayev
  Geostrategiya
  «g e o s t r a t e g I y a»
  “Dövlət və din”. 2009.№4. S. 191-198 azərbaycanda diNİ abiDƏLƏr xaliDƏ İslamzadə
  ŞƏrq və QƏRB: tarix və MÜASİRLİk könül Bünyadzadə Giriş
  Azərbaycan respublikasinin döVLƏt rəmzləRİ, onlarin mahiYYƏt və TƏRBİYƏVİ ƏHƏMİYYƏTİ anar turan
  «Dövlət və Din». 2011.№3(23). S. 16-23. NƏSİRƏDDİn tusiNİn fəLSƏFİ MƏKTƏBİ haqqinda aytək məMMƏdova
  «Dövlət və Din». 2010.№2(16). S. 18-26. Naxçivanda elmiN İNKİŞafi: tariXİ ƏNƏNƏLƏr və MÜASİRLİK
docs/jurnal
  Azərbaycanin miLLİ DÖVLƏTÇİLİk tariXİNDƏ naxçivan ismayıl haciyev
docs/JURNAL
  Azərbaycanin kosmonavtika tariXİNDƏn zöhrə Fərəcova Elə arzular var ki, yaşı olmur. Onlar sanki insanla birlikdə gəlir bu dünyaya. Bəşər övladlarının
docs/jurnal
  «Ozan dünyası». 2010.№2. S. 3-19. HeydəR ƏLİyev və azərbaycan folkloru
  Şumer və TÜrk folklorunda güNƏŞ kultu X ü L a s ə
docs/JURNAL
  Abbasqulu ağa Bakıxanov əsərlərinin əlyazmaları və kitab kolleksiyası Paşa Kərimov
docs/jurnal
  Xülasə Məqalədə türk və skandinav xalqlannm eposlarında mövcud olan quş kultunun
  161 Ədalət tahirzadə azərbaycan cümhuriYYƏTİ HÖkuməTİ heyəTİ-MÜRƏXXƏSƏSİ
docs/JURNAL
  «G e o s tra te g iy a». 1 №4 (1 ). S.1
  Şəhriyar Əliyev Vəkillər Kollegiyasının üzvü
docs/jurnal
  Azərbaycan xalçaları cild 8, №25, 2018 "Türk komandanları" adlı Qarabağ xalçası
docs/JURNAL
  HeydəR ƏLİyev fondunun məDƏNİYYƏTİMİZƏ GÖSTƏRDİYİ qayğI
  MiLLİ MÜSTƏQİLLİYİMİZİN ƏBƏDİLİYİ VƏ demokratiyanin iNKİŞaf yolu
  Azərbaycan tariXİNDƏ naxçivan in yeri
docs/jurnal
  M ir Cəlal -1 mir Cəlalın dilçilik görüşləri Buludxan Xəlilov
docs/JURNAL
  “Azərbaycan məktəbi” 2017/3 heydəR ƏLİyev və azərbaycan təHSİLİNİn miLLİLƏŞDİRİLMƏSİ
docs/jurnal
  Yazıçı və zaman Mir Cəlal 100 Nərgiz paşayeva
  ■ Ş. Adıgözəlov ■ m u L t I k u L t u r a L i z m ş İr X a n a d ig ö z ə L o V
docs/JURNAL
  Azərbaycanda soraq-məlumat nəŞRLƏRİ SistemiNİn formalaşmasi prosesi (1970-Cİ İLLƏR) Sevda quliyeva
  Azərbaycanda 1937-ci IL repressiyaları: səbəbləri və nəticələri Dr. Elçin Nəciyev
  The baku nobel prize
docs/jurnal
  D isk u ss iy a L a r və m üzak iRƏL ƏR
  Dədə Qorqud • 2016/11 26 Ali Berat alptekin professor Doktor
docs/JURNAL
  «Elmi əsərlər», «Scientific works» 2017, №2(29) Giriş Faiq ƏLƏKBƏRLİ a e. i., fəlsəfə ü fd., dosent
docs/jurnal
  Xülasə Türk dastan mətnlərinin şifahi olaraq söyləndiyi zaman limiti çox qədim dövrləri eramızdan
  Viisal SƏFİyeva
docs/JURNAL
  Azərbaycan əDƏBİyyati tariXİNİN
  Əlizadə ƏSGƏRLİ Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
  Transactions of national academy of sciences of azerbaijan
  Tolerantlıq məsələsi, mövcud durum və Azərbaycan reallığı
  Beynəlxalq cinayət məHKƏMƏSİNİn nizamnaməSİNDƏ TƏSBİt ediLƏN İnsanliq əleyhiNƏ CİnayəTLƏR
  «Elmi məcmuə.(Bakı İslam Universiteti)». 2011.№6. S. 121-162. İSlamda şİƏLİk və ŞİƏLİYİN İslamda rolu
  Yazılı mənbələrdən məlumdur ki, şifahi-professional musiqinin ilk növləri "nəva", "rah", "xosrovani" və
docs/jurnal
  “geo strategiya”. 2014.№4(22). S. 29-33. Azərbaycan xalq cümhuriYYƏTİNİn dağli respublikasina yardimlari haqqinda
docs/JURNAL
  Ərəb və farsdilli müəlliflərin əsərlərində g
  «Geo strategiya». 2013.№4(16). S. 34-40. ÇAr rusiyasinin iRƏvan xanliğI ƏraziSİNDƏ erməNİ DÖVLƏTİ yaratmaq siyasəTİ
  Şİmal qəRBİ azərbaycan bölgənin tarixi-toponimlərin dili ilə akif məMMƏdli
  Nadir şah Əfşarın Türk Birliyi ideyası
  “Dövlət və Din”. 2010.№3. S. 157-163. GƏNCƏNİn salinma tariXİNƏ baxiş samir piŞnamazzadə
  Bu haqda nə bilirik? Rəşid Nurməmmədov
  I yazı (ardı gələn sayımızda)
  TariXƏ baxiş qriqorian türkləRİn tariXİNDƏN
  Naxçivanda iCTİMAİ VƏZİYYƏT (Səfəvilər dövrü)
  BiRGƏYAŞayiş SİyasəTİ azərbay с and a tolerantliq
  ZüLFİYYƏ İsmayn. Амеа naxçıvan Bölməsi
  «a d a u -nun elm I əsərləri». 2012.№ S. 162-164
  Mərkəzləşdirilmiş Azarbavcan dövlətinin qurucusu
  Ədliyyə-hüquq tariximizin görkəmli şəxsiyyətləri: Ağayev Əhməd bəy M. Həsən oğlu Ağaoğlu Mehman FƏrzullayev
  FəXRƏDDİn eylazov amea naxçıvan Bölməsi
  “Elm və həyat”. 2006.№1 S. 15-18. Parlaq və BƏNZƏRSİz alim rafiq ƏLİyev
  «a d a u -nun elm I əsərləri». 2012.№ S. 148-150
  «Azərbaycanın vergi xəbərləri».–2010.№8. S. 38-42. Fillips əyrisi və Azərbaycan iqtisadiyyatı
docs/jurnal
  «amea naxçıvan bölməsi. Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası»
docs/JURNAL
  “Qanun”. 2009.№12. S. 3-13. HÜQuq fəLSƏFƏSİNDƏ elmi İSTİqaməTLƏr quliyev Aqşin İsabala oğlu
  «Azərbaycanın vergi xəbərləri». 2011.№4. S. 91-93. İqtisadiyyat sahəsində Nobel mükafatı laureatları 1975-ci ildə iqtisadiyyat sahəsində Nobel mükafatına «Resursların optimal bölgüsü nəzəriyyəsinə verdikləri töhfələrə görə»
docs/jurnal
  Araşdirma aida imanquliyevanin yaradiciliğinda
  Mım jw uüm iiiii m n ım ıı mım
  Hüseyn HƏŞİMLİ filologiya elmləri doktoru, Əməkdar elm xadimi
  «Xəbərlər» İctimai və humanitar elmlər seriyası
  İllər keçdikcə və ötən çağlardan uzaqlaşdıqca, istər-istəməz artıq
  TariXƏ PƏNCƏRƏ ƏHMƏd bəy ağAOĞlu islam diNİ haqqinda
docs/JURNAL
  TüRKÇÜLÜYƏ HƏsr olunmuş ÖMÜr azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurularkən cümhuriyyət banilərinin qarşısına çıxan saysız-hesabsız problemlərdən biri də kadr çatışmazlığı məsələsi, daha dəqiq desək, universitet, institut bitirmiş Avropa ali
docs/jurnal
  Koklu nəslin
  Uot 327 Fazilə HÜseynli müəllim, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
  Azərbaycanda etnoqrafiyanin müASİr vəZİYYƏTİ VƏ Əsas iNKİŞaf iSTİqaməTLƏRİ haqqinda
  Strateji TƏHLİL
  Lider milli qurtuluşdan millət quruculuğuna 1993-cü ilin 15 iyunu Azərbaycan xalqının tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu və bu gün hər bir azərbaycanlının əsrlər boyu mənsub olduğu millətin tarixi (və lideri!)
docs/JURNAL
  “Mədəni-maarif”. 2009.№5 S. 51-55 Luvr Sabir ƏMİrxanov
docs/jurnal
  Azərbaycan respublikasinda seçKİ HÜququnun xüsusiYYƏTLƏRİ Cəfərova Yasəmən Fərman qızı
docs/JURNAL
  “Qanunçuluq”. 2009.№7. S. 24-26. Humanizm ideallarına söykənən xoşməramlı missiya
  «Qarapapaqlar». 2010.№5(35). S. 21-25. Dagliq qarabag tariXİNİn araşdirilmasinin zəruriLİYİ Nazim MƏMMƏdov
docs/jurnal
  Hüquqi Əsaslari qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu
docs/JURNAL
  S. 4 M I l L i u ç o t s t a n d a r t L a r I ə s a s I n d a
docs/jurnal
  Mühasibat uçotu, audit və iqtisadi təhlil 10(292)-2016 Bank kreditlərinin, borclarm və ssudaların
  “Qanun”. 2015.№2(244). S. 28-35. İNsan hüquqlari sahəSİNDƏ beynəlxalq
  «Analitik Baxış. (Sam)». 2010. Say S. 22-25. Xocali soyqiriminin hüquqi TƏHLİLİ
docs/JURNAL
  «Milli Məclis». 2009.№2(11). S. 74-79. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi XII əsrin ikinci yarıs ında Şimali Amerikada Britaniyaya məxsus 13 koloniyanın iqtisadi
docs/jurnal
  Q a n u n 10 (276), 2017 Rüstəmli Vüqar Sahib oğlu
docs/JURNAL
  I pyotrun «VƏSİYYƏtnamə»SİNDƏ DİNİ MƏSƏLƏLƏRƏ MÜnasiBƏT
  “Milli Məclis”. 2010.№1 S. 60-65. RƏNgləRİn qurultayi
docs/jurnal
  Uot 4: 342. QƏRBİ avropa anarxiZMİ
  D ö V l ə t və h ü q u q q a n u n ( ), 201 7
  ■ Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə ■ d ö V l ə t I d a r ə Ç İ L i y I elçİN ƏHMƏdov azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının
docs/JURNAL
  “Dövlət və Din”. 2010.№3. S. 72-79. Abbasi XƏLİFƏLƏRİ DÖVRÜNDƏ azərbaycanda pul zəRBİNƏ daiR
  Hüquq elmiNİn metodologiyasina dair hüseynov Əbülfəz İbrahim oğlu
  “Hərbi bilik”. 2009.№3. S. 102-111 Azərbaycan Ali Hərbi
  “Dövlət və Din”. 2010.№4. S. 85-92. XriSTİanliq və onun azərbaycanda yayilmasi lalə MÖVSÜmova
  «İqtisadiyyat və audit».–2010.№1 S. 9-12. İNvestiSİya layiHƏLƏRİNİn maliYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ formalari
docs/jurnal
  Fərhad cabbarov1 CÜmhuriYYƏTİN İQTİsadi SİyasəTİNİn bəZİ MƏSƏLƏLƏRİNƏ daiR
docs/JURNAL
  «Azerbaijan Focus». 2010.№2(2). S. 149-155. Azərbaycanin qaz ixraci üÇÜn biR Çox variantlari vladimir Sokor
  Qloballaşma şƏRAİTİNDƏ DÖVLƏTİn maliYYƏ-kredit siyasəTİ VƏ onun iNKİŞaf perspektiVLƏRİ
docs/jurnal
  Uot- 338. 24; 338. 242 Azərbaycanda qeyri-neft sektoru sahəLƏRİNİN İNKİŞafinin
  Beynəlxalq təcrübədə idxal-ixrac əməliyyatlarına valyuta nəzarətinin
docs/JURNAL
  MaliYYƏ bazari aləTLƏRİ, MİLLİ İQTİsadiyyatin iNKİŞafinda onun rolu və ƏHƏMİYYƏTİ
docs/jurnal
  Xumar abdullayeva
docs/JURNAL
  «V e r g I ju r n a lı». № S. 5
  Akadem ik r am iz m ehdiyevin fu n d a m en ta L əsərləri h eydər Əliyev irsinin
  İOTİsadiyyatin döVLƏt təNZİMLƏNMƏSİ DÜnya iQTİsadi BÖhraninin səBƏBLƏRİ VƏ NƏTİCƏLƏRİ
  DovləTİN İQTİsadi YÜKSƏLİŞ SİyasəTİ: MƏzmunu, MƏQSƏDLƏRİ VƏ modernləŞDİRİLMƏSİ
  Azərbaycanda modern düŞÜNCƏ VƏ İnformasion cəMİYYƏt fazil Mustafa
  Qloballaşma seliNİn etibarli süZGƏCİ: MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR
  «Maliyyə və uçot». 2011.№7. S. 45-49. Bank idarəetməsinin mahiyyəti və onun nəzəri əsasları
docs/jurnal
  «Maliyyə və uçot». 2014.№5. S. 11-26. Mühasibat uçotunun hesablar planının idarəetmə uçotu sisteminə uyğunlaş dırılması
docs/JURNAL
  «Mədəni Maarif». 2011.№11. S. 11-13. İnformatika elmi və onun informasiya cəmiyyətindəki rolu
docs/jurnal
  Uot 34: 340. 13 İCTİMAİ elmləR, İdeologiYA
docs/JURNAL
  Abş indiki iqtisadi böhrandan təklikdə çıxa bilməz
docs/jurnal
  T u r k o L o g I y a 2016 “henrix friDRİx fon dits və
  Iyun-insan hüquqları günüdür
  Q a n u n 01 (267), 2017 Nəsırov Elşad h aqverdi oğlu
  Azərbaycan respublikasinda seçKİ HÜququnun xüsusiYYƏTLƏRİ Cəfərova Yasəmən Fərman qızı
docs/JURNAL
  KəSKİn döNÜŞ! ErməNİ Mİfomaniyasi və HƏQİQƏT (SƏNƏDLƏR) erix fayql
  «amea. Elmi əsərlər. Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu»
docs/jurnal
  «Qanun». 2011.№2(202). S. 26-34. DÖVLƏTİn mahiYYƏTİ VƏ İNKİŞaf qanunauyğunluqlari quliyev Aqşin İsabala oğlu
  Konstitusiya hüququ
docs/JURNAL
  S. 4 D ü n y a m ə d ə n I y y ə t s I y a s ə t I
docs/jurnal
  “geo strategiya”. 2014.№5(23). S. 21-24. TÜRKİYƏ CÜmhuriYYƏTİNİn xariCİ SİyasəTİ VƏ dağliq qarabağ MÜnaqiŞƏSİ
  TariXƏ baxiş QƏDİm türkləRDƏ VƏ İslamda axiRƏT İnanci
  QəDİm türklər və buddizm inanci elvin babayev
  06-jurnal-2017-hazir indd
docs/JURNAL
  Dövlət və Din. 2009.№1(9). S. 97-103. DİNİ MƏDƏNİYYƏt və tolerantliq haqqinda həsənağa MƏMMƏDLİ
  «Dövlət və din». 2009.№1(9). S. 46-49. Azərbaycanda xristianlıq yaqutəLİyeva
  ■ Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə ■ t a r I x həCƏr verdiyeva azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
  İslamdaki əsas iSTİqaməTLƏr və MƏZHƏBLƏr lalə MÖVSÜmova
docs/jurnal
  TariXƏ PƏNCƏRƏ azərbaycan sufi ƏDƏBİyyatinda
  Fərqli baxiş multikulturalizm və tolerantliq təLƏBLƏRİ İlqar İsmayilzadə
  «Strateji təhlil». 2014.№7 S. 227-237. Avropa konstitusiyalari və dünyəvilik prinsipi Leyla ƏLİyeva
docs/JURNAL
  Dövlət idarəçiliyi
  İslamda insan haqlari ibrahim quliyev
docs/jurnal
  D isk u ss iy a L a r və m üzak iRƏL ƏR
docs/JURNAL
  «Dövlət və Din». 2010.№2(16). S. 67-69. Novruz tüRKÜN «yeni GÜN» bayrami vüqar ziFƏROĞLU
docs/jurnal
  Microsoft Word td\335d I b\334T\334N. doc
  06-jurnal-2017-hazir indd
  Roza eyvazova
  “Oğuznamə” yazılı abidəsinin leksik-qrammatik xüsusiyyətləri Tamara Məmmədova
docs/JURNAL
  RəqabəTƏ davamliliğini müƏYYƏn edən amiLLƏr V. E. Süleymanov, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
  Onda və orda isl a m s a d iq
docs/jurnal
  KitabxanaşÜnasliq və İnformasiYA
  101 Açar sözlər: nato, Rusiya
  Folklorşünaslıq: problemlər, tədqiqlər İslam sadiq amea folklor Institutunun böyük elmi işçisi
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi “ƏDƏBİyyat məcmuəSİ” Nİzami GƏNCƏVİ adına ƏDƏBİyyat institutunun
docs/JURNAL
  “Musiqi dünyası ”. 2010.№1 S. 152-156. Kulturologiya elmi VƏ onun tariXİ KÖKLƏRİ İlqar HÜseynov
  “Qanun”. 2010.№06. S. 3-10. HÜQuqi DÖVLƏT İdeyasinin yaranmasi və İNKİŞafi quliyev Aqşin İsabala oğlu
  Professor Aida İmanquliyevanın Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişafında rolu Gövhər Baxşəliyeva
  «Dövlət və Din». 2011.№4. S. 41-51. İBn sinanin fəLSƏFİ TƏLİMİNDƏ Dİn və FƏLSƏFƏ elvüsal məMMƏdov
  ■ Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə ■ m u L t I k u L t u r a L i z m yusif ağayev azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
directory docs JURNAL  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə