Bilish jarayonlari patologiyasiYüklə 27,53 Kb.
tarix07.11.2017
ölçüsü27,53 Kb.
#8920


AIM.UZBILISH JARAYONLARI PATOLOGIYASI


Reja:

1. Sezgi va idrokdagi buzilishlar.

2. Xotira patologiyasi.

3. Tafakkur taraqqiyotidagi buzilishlar.

4. Nutq faoliyati buzilishlari.

Tayanch tushunchalar

Gipesteziya – sezgi buzilishi turi (kam ta'sirchanlik)

Gipomneziya – xotiraning pasayishi

Oligofreniya – aqlning tug'ma o'smay qolganligi

Demensiya – orttirilgan aqli zaiflik

Nega odamlar turlicha sezadilar?

Sezgilarning buzilishi analizatorlar perifirik bo'limlarining faoliyati izdan chiqqanida hammadan ko'p ma'lum bo'ladi. Sezgilarning buzilishi juda xilma-xildir bular:

Giperesteziya (o'ta ta'sirchanlik), gipesteziya (kam ta'sirchanlik), anesteziya (sezuvchanlikning yo'qolishi), paresteziya (lovullash, sanchib og'rish, tortishish).

Bunday buzilishlar nerv tolalarining xususan tomir innervasiyasining organik va funksional buzilishlarida ro'y berishi mumkin. Sezgilar orasida eng ko'p azob beradigani og'riqdir. Og'riq shakllanishida qobiq, shuningdek qobiqosti xosilalari ishtirok etadi.

Og'riqning signal ahamiyati-xavf solayotgan kasallikni ogoxlantirishdir.

Ayrim patologik xolatlarda ayniqsa, psixik va asab kasalliklarida idrok qilish akti buzilishi mumkin.

Murakkab bilish jarayonlarining buzilishi agnoziyalar deb ataladi. Kurish, eshitish va taktik agnoziyalar farqlanadi. Ular tomir kasalliklari, travmalar, shish jarayoni va boshqa patologik xolatlarda bosh miya qobig'ining lokal shikastlanishida paydo bo'ladi.

Bosh miya organik shikastlanganda, kam xolllarda esa zaxarlanishlarda va somatik kasalliklarda derealizatsiya tipidagi idrok buzilish ro'y berishi mumkin.

Bu murakkab patologik xolat bo'lib, bunda ongning o'ziga xos buzilishi bilan boruvchi idrok buzilishi kuzatiladi. Turli kasalliklarda xotiraning ayrim jarayonlari; esda saqlash, esga tushirish buzilishi mumkin. Buzilishning eng ko'p uchraydigan turlari gipomneziya, amneziya va paramneziya.

Gipomneziya-xotiraning pasayishi bo'lib, charchash vaqtida og'ir kasallikdan so'ng paydo bo'ladi. Kishi sog'aygach xotira joyiga keladi.

To'liqamneziya (qandaydir vaqt orasida ro'y bergan voqealar esdan chiqib qoladi) Qarilikdagi psixozlarda, miyaning og'ir shikastlanishida, karbon oksidi bilan zaxarlanganda kuzatiladi.

Amneziyalarni-retrograd va anteregrad turlari bor.Retrograd-kasallik, shikastlanishdan oldin bo'lgan voqealar esdan chiqib ketadi.

Anteregrad amneziya-kasallikdan keyin bo'lgan voqealar esda qolmaydi.Paramneziya (esga tushurishning buzilishi).

Paramneziyaning konfabulyasiya va soxta reminissensiya turlari farqlanadi.Konfabulyasiya-xaqiqatda bo'lmagan voqea va faktlar xotirada nomoyon bo'lib, bemorlar atrofidagilarni aldash istagisiz amalga oshiradilar. (alkogolizmli bemorlar, psixozlarga uchraydi).

Soxta reminissensiya (noto'g'ri xotiralar) konfabulyasiyadan

barqarorligi bilan farq qiladi.

Tafakkurning buzilishi inson aqliy faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatadi?

Tafakkurning asosiy tasniflari quyidagilar: 1. Sur'at, tezlik

 2. Izchillik (grammatik va mantiiqiy)

 3. Sobitqadamlik.

 4. Samaradorlik.

Tafakkurning buzilishi faqat bosh miyaning organik shikastlanishida va psixik bemorlarda emas balki bir qator samatik kasalliklarda ham uchraydi.

Aql buzilishining asosiy formalari oligofreniya (aqlning tug'ma o'smay qolganligi) va demensiya (ortirilgan aqliy zaiflik) dir.

Oligofreniya turli darajada ifodalanadi. U og'irlik darajasi jixatidan debillik, imbesillik, idiotiyaga bo'linadi.

Debillik- oligofreniyaning yengil darajasi. Debillikda maxsus maktabda ta'lim oluvchilarni ayrim qobliyatlari saqlanib qoladi.

Umumlashtirish va abstraksiyalash qobliyati pasaygan bo'ladi.

Debillar tashabbussiz bo'lib jismoniy mexnatga qobil bo'ladi.

Imbesillik-aqli zaiflikning o'rta darajasi. Imbesillning nutqi kambag'al va duduqlanib gapiradi. Amalda ularni o'qitib bo'lmaydi.

Idiotiya- Aqli zaiflikning og'ir darajasidir. Bunda bemorlar psixikasi va nutqi amalda butunlay yo'q bo'ladi.

Demensiya- orttirilgan aqli zaiflik, globar (yalpi, bir-biriga o'tgan) va uchoqli (lakunar) aqli zaiflikka bo'linadi.

Yalpi aqli zaiflikda aqLiy qobiliyat qo'pol ravishda buziladi Xotira keskin buziladi.Globar demensiya bosh miyaning og'ir shikastlanishi, insult, gipertoniya, keksa yoshda avj olishi mumkin.

Lakunar (qisman) aqli zaiflikda aql qisman izdan chiqadi, biroq fikriy jarayonlar sekinlashadi xotira pasayadi. Lakunar zaiflik qarilik oldidan og'ir somatik kasalliklarda uchraydi.


?

Nutq inson hayotida qanday ahamiyatga ega?

Nutq - til vositalaridan foydalanadigan o'ziga xos insoniy faoliyat normasidir.Til esa kishilarning bir-birlari bilan muomala qilish vositasidir.

Nutq odatda tovush, ovoz bilan talaffuz etiladi; ba'zan odam tovushsiz nutq, shivirlashdan foydalanadi.

Gohida esa ovoz nerv tizimining funksional kamchiliklari tufayli vaqtincha yo'qolib qoladi.Nutqning shu tariqa izdan chiqishi afoniyalar deb ataladi.

Yozuv layoqatining buzilishi agrafiya deyiladi. Bu ko'proq bosh miya turli bo'limlari: optik zona, nutq zonasi, xarakat zonasidagi o'choqli shikastlar munosabati bilan kelib chiqadi.

Yozish layoqatining o'ziga xos tarzda buzilishi klinikada «yozuv spazmi» deb ataladigan bo'ldi.

Nutq buzilishi afaziya deyiladi. Odatda afaziya bosh miya qobig'ininng nutq zonalari kasallik tufayli o'choqli, lokal shikastlanishi tufayli sodir bo'ladi. Nutq yagona funksional sistema bo'lib, uning barcha tomonlari bir-biri bilan bog'liqdir.

Afaziyalarning bir necha turlari ajratib ko'rsatiladiki ularda ko'pgina umumiy va bir-biridan farq qiladigan hususiyatlar bo'ladi.

Afaziyalar motor, sensor, amnestik, semantik afaziyalarga ajratiladi.

Motor afaziya-so'zlarni talaffuz qilishga qobiliyatsizlik yoki bu qobiliyatning sezilarli ravishda pasayishidir.Bemorlar bir necha so'z yoki bo'g'inlarnigina ayta oladilar.

Bunday buzilish chap yarimsharning peshona burmasining quyi bo'lagi shikastlangan o'choqda bo'ladi –Brok markazi.

Sensor afaziyada kasal o'ziga qarata aytilgan nutqni yaxshi tushuna olmasligi bilan bir qatorda uning mustaqil nutqi izdan chiqadi, lekin eshituv layoqati bir qator saqlanib qolgan bo'ladi. Sensor afaziya bilan og'rigan bemorlarda motor afaziya bilan og'rigan bemorlarga nisbatano'zlariga qaratilgan nutqni tushinish ko'proq yomonlashgan bo'ladi. Sensor afaziya uchun nutq beqarorligi xarakterlidir.

Amnestik afaziyada asosiy yomonlashuv predmetlarning normalarini unutib qo'yishdan iborat bo'ladi. (Nutq uchun yetakchi bo'lgan yarim sharning orqa bo'yin qismi shikastlangan bo'ladi) Bemor suratda tasvirlanagan qilichni miltiq deb ataydi.

Mavzu yuzasidan nazorat savollari


 1. Sezgilar buzilishining asosiy turlarini tasvirlab bering?

 2. Agnoziya haqida nimalarni bilasiz?

 3. Xotira buzilishining qanday turlari bor?

 4. Motor afoziya sensor afazidan nima bilan farq qiladi?

 5. Aql buzilishining asosiy formalarini ayting?

Tavsiya etiladigan adabiyotlar.

 1. Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevoriT. - 1997 yil.

 2. Barkamol avlod orzusi T. 2000

 3. Psixologiya Slovar 1990

 4. Umumiy va tibbiy psixologiya T - 2003

 5. Tibbiyot psixologiyasi etikasi va deoitologiyasi asoslari T. 1997

Mavzu yuzasidan test savollari

1. Tug'ma yoki yosh go'daklik vaqtida boshdan kechirilgan kasallik tufayli psixikaning rivojlanishdan orqada qolishi nima deb ataladi?

*A) oligofreniya

B) eyforiya

C)oneyroid

D) karaxtlik

E) afaziya

2. Og'riq sezgisining batamom yo'qolishi nima deb ataladi?

A) giperesteziya

B) gipesteziya

*C)anesteziya

D) paresteziya

E) amneziya

3. Turli kasalliklar, patologik jarayonlar tufayli bosh miya po'stlog'i cheklangan holda shikastlanganida ko'ruv, eshituv, kinestetik sezgilarning buzilishi nima deb ataladi?

*A) agnoziya

B) amneziya

C)sinesteziya

D) sensibilizasiya

E) afaziya

4. «Xotira ruhiy hayotning asosiy sharti, ruhiy rivojlanishning negizidir» - degan fikrni Kim aytgan?

A) S.S. Korsakov

B) M.A. Svyadoshch

C)I.M Sechenov

D) I.P. Pavlov

E) A.Luriya

5. Yozma nutqning yomonlashuvi kasalligi nima deb ataladi?

A) afaziya

B) dizartriya

*C)agrafiya

D) afoniya

E) amneziya

Aim.uz
Yüklə 27,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə