1906#01#Y14#01E15/1906#02#Y14#01E15/1905#01#Q15#01E15/BaxışYüklə 498,41 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/22
tarix14.05.2018
ölçüsü498,41 Kb.
#44068
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

Sual: İqtisadi resurslar vә insanın iqtisadi fәaliyyәtinin nәticәlәri: (Çәki: 1)

mülkiyyәtin subyektlәridir

mülkiyyәtin obyektlәridir

mülkiyyәtin hüquqlarıdır

mülkiyyәtin funksiyalarıdır

sadalananlardan heç biri deyildir

Sual: K.Marksın fikrincә, ictimai istehsalın xarakteri müәyyәn edilir: (Çәki: 1)

istehsal vasitәlәri üzәrindә mülkiyyәtin münasibәtlәrilә

istehlak şeylәri üzәrindә mülkiyyәt münasibәtlәrilә

mülkiyyәt anlayışının hüquqi mәzmunu ilә

mülkiyyәt anlayışının iqtisadi mәzmunu ilә

mülkiyyәtdәn asılı deyildir

Sual: Hansı sahәdә dövlәt mükiyyәtinin üstünlüyü mәqsәdyönlü deyildir: (Çәki: 1)

ekoloji tәhlükәsizlik

tarixi abidәlәrin mühafizәsi

tәhsil


fundamental elm

bank sahәsi

Sual: İcarәdarın hüquqlarına aid deyil: (Çәki: 1)

icarәyә götürülmüş әmlaka sahibolma;

icarәyә götürülmüş әmlakdan istifadәetmә;

icarәyә götürülmüş әmlakın özgәlәşdirilmәsi;

sadalanan hamısı

sadalananların heç biri

Sual: Hansı sahәdә mülkiyyәtin kooperativ forması daha geniş yayılmışdır? (Çәki: 1)

pәrakәndә ticarәt

kәnd tәsәrrüfatı

avtomobil istehsalı

kömür hasilatı sәnayesi

ictimai iaşә

Sual: Mәhsuldar qüvvәlәr vә texnoloji münasibәtlәr sistemi nәdir? (Çәki: 1)

iqtisadi sistem

texnoloji istehsal üsulu

içtimai istehsal üsulu

tәkrar istehsal prosesi

tәsәrrüfat fәaliyyәti

Sual: Maddi nemәtlәrin vә xidmәtlәrin istehsalı, bölgüsü, mübadilәsi vә istehsalkı ilә

әlaqәdar insanların münasibәtlәri nәdir? (Çәki: 1)

texnoloji münasibәtlәrsosial münasibәtlәr

istehsal münasibәtlәr

istehsal imkanları

mәhsuldar qüvvәlәr

B

ÖLMӘ


: 0503

Ad

0503Suallardan

7

Maksimal faiz7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Хüsusi mülkiyyәtin әsas mövcudluq şәrtlәrinә aid deyildir: (Çәki: 1)

müәssisәlәrin yaradılması vә istәnilәn sahibkarlıq fәaliyyәtinә başlanmasının tam

sәrbәstliyi

хüsusi mülkiyyәtin zәmanәtli mühafizәsi

хüsusi kapital qoyuluşlarının stimullaşdırılması

istehsal iхtisaslaşmasının inkişafı

bütün sadalananlar aiddir

Sual: Mülkiyyәt hüquqları nәzәıriyyәsindә mülkiyyәt münasibәtlәri şәrtlәnmişdir: (Çәki: 1)

tәsәrrüfatçılığın üstün üsulu ilә

istehsalın inkişaf sәviyyәsilә

resursların nadirliyilә

iqtisadiyyatın dövlәt tәnzirmlәnmәsilә

 bütün sadalananlarla

Sual: Mülkiyyәt hüquqlarının spesifiklәşdirilmәsi nәyi bildirir? (Çәki: 1)

bu hüquqların digәr şәхsә verilmәsi

bu hüquqların dәqiq müәyyәnlәşdirilmәsi

bu hüquqların lәğv edilmәsini

mülkiyyәtin formalarının dәyişdirilmәsini

sadalananlardan heç biri

Sual: Хüsusi mülkiyyәtә aid deyildir? (Çәki: 1)

ev tәsәrüffatlarının әmlakı

şәхsi yığımlar

leqal хüsusi müәssisәlәr

qeyri­leqal хüsusi müәssisәlәr

bütün sadalananlar aiddir

Sual: Sәhmdar mülkiyyәtinin kontinental modelindә sabit sәhmdarların әlindә
cәmlәnmişdir: (Çәki: 1)

sәhmlәrin 70­80%­i

sәhmlәrin 50%­ә yaхını

sәhmlәrin 20­30­%­i

sәhmlәrin 5­10%­i

bu model üçün sabit sәhmdarların olması sәciyyәvi deyildir

Sual: Kollektiv mülkiyyәtin hansı forması хüsusi mülkiyyәtin cәhәtlәrә malikdir? (Çәki: 1)

kooperativ mülkiyyәt

tam yoldaşlıq mülkiyyәti

mәhdud mәsuliyyәtli yoldaşlıq mülkiyyәti

sәhmdar cәmiyyәtinin mülkiyyәti

bu mülkiyyәt formalarının heç biri ümumi cәhәtә malik deyil

Sual: Özәllәşdirmәnin zәruri şәrti bu deyildir. (Çәki: 1)

özәllәşdirmәnin hüquqi bazasının olması

fond bazarının yaradılması

iqtitsadiyyatda dövlәt bölmәsinin üstünlüyü

özәllәşdirilәcәk obyektlәrә tәlәbin qabaqcadan qiymәtlәndirilmәsi

bütün sadalananlar özәllәşdirmәnin zәruri şәrtidir

B

ÖLMӘ


: 0601

Ad

0601Suallardan

11

Maksimal faiz11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Bazar: (Çәki: 1)

alqı­satqı әmәliyyatlarının mәcmusu

 tәlәb vә tәklifin arasında qarşılıqlı münasibәtlәr

satıcılar vә alıcılar arasında qarşılıqlı münasibәtlәr

iqtisadi subyektlәr arasında ictimai әlaqәlәr sistemi

sadalanan hamısı

Sual: Aşağıda sadalanan tәsdiqlәrdәn hansı әmtәә istehsalının mahiyyәtini tәhrif edir?

(Çәki: 1)

әmtәә istehsalı ancaq әmәk bölgüsü olduğu üçün mövcuddur.

әmtәә istehsalı istehsalçının özünün tәlәbatlarını ödәmәk üçün mәhsul istehsalını

nәzәrdә tutur.

әmtәә istehsalı mübadilәsiz mümkün deyil.

әmtәә istehsalı istehlakçıların tәlәbi olduğu mәhsulların istehsalını nәzәrdә tutur.әmtәә istehsalı – bazar iqtisadiyyatının әsasıdır

Sual: Aşağıdakı baxışlardan hansı natural tәsәrrüfatı düzgün sәciyyәlәndirmәyib: (Çәki:

1)

natural tәsәrrüfat şәraitindә insanın yaşaması üçün lazım olanların hamısını özüistehsal edir

natural tәsәrrüfat şәraitindә istehsal olunan mәhsul mübadilә olunmur

natural tәsәrrüfat şәraitindә istehsalçıların bir­birindәn sıx asılılığı yaranır

istehsal qapalı xarakter daşıyır

ictimai әmәk bölgüsü natural tәsәrrüfat şәraitindә zәif inkişaf edir

Sual: Әmtәә istehsalının zәruri şәrtlәri hesab edilir: (Çәki: 1)

ictimai әmәk bölgüsü

istehsalçıların iqtisadi cәhәtdәn tәcrid olunması

istehsalçıların müstәqilliyi, sahibkarların azadlığı

sadalanan hamısı

sadalanan heç biri

Sual: İctimai tәsәrrüfatın әsas formaları hansılardır? (Çәki: 1)

natural, әmtәә

natural, kapitalist tәsәrrüfatı

natural, planlı­ inzibati tәsәrrüfat

әmtәә (bazar), planlı­inzibati tәsәrrüfatı, kapitalist tәsәrrüfatı

әmtәә (bazar), planlı­inzibati tәsәrrüfat

Sual: Tәsәrrüfat tiplәrinin ilkin forması hansıdır? (Çәki: 1)

natural tәsәrrüfat

әmtәә tәsәrrüfatı

kapitalist tәsәrrüfatı

planlı tәsәrrüfat

sadalananlar heç biri

Sual: Sadә әmtәә istehsalı zamanı әmtәә nәdir? (Çәki: 1)

istehsal mәhsulları

iş quvәsi

istehsal vastәlәri

 torpaq


bütün sadalananlar

Sual: Bazarın belә tipi yoxdur: (Çәki: 1)

inkişaf etmәmiş

inkişaf etmiş

azad

 tәnzimlәnәndeformasiya olunmuşYüklə 498,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə