Yazının inkişafı tarixində əsas 4 tipi və onların xüsusiyyətləriYüklə 23,78 Kb.
tarix27.10.2017
ölçüsü23,78 Kb.
#6983
növüYazı


I KURS- AZƏRBAYCAN DİLİ

İMTAHAN SUALLARI

 1. “ Müasir Azərbaycan ədəbi dili” fənninin qarşısında duran vəzifələr.

 2. Azərbaycan ədəbi dilinin fonetikası. Fonetikanın obyekti, əhəmiyyəti və formaları.

 3. İnsan cəmiyyətinin inkişafında yazının rolu, əmələ gəlməsi.

 4. Azərbaycan dilində alınma sözlərin təsnifi.

 5. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin bölmələri və onların funksiyaları.

 6. Fonetikanın növləri və tədqiqat üsulları.

 7. Yazının inkişafı tarixində əsas 4 tipi və onların xüsusiyyətləri.

 8. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində işlənən söz qrupları, onların bölgüsü, ümumişlək sözlər.

 9. Dil, onun cəmiyyətin varlığı, təşəkkülü və inkişafı üçün zəruri vasitə olması.

 10. Nitq səsləri və onların əmələ gəlməsi. Nitq səslərinin əmələ gəlməsində əsas danışıq üzvləri.

 11. Azərbaycan yazısı və onun yaranma tarixi.

12. Poetik sözlər və onların yaranma yolları. Azərbaycan dili, onun Azərbaycan Respublikasının rəsmi dövlət dili olması.

13. Danışıq səsləri və fonem anlayışı.

14. Azərbaycan əlifbası, onun yaranması və tarixi.

15. Köhnəlmiş sözlər: tarixizmlər və arxaizmlər.16. Azərbaycan dilinin türk dilləri ailəsində yeri, iltisaqi dil olması.

 1. Azərbaycan dilinin fonetik vasitə və vahidləri.

 2. M.F.Axundzadə və Azərbaycan əlifbası.

 3. Neologizmlər, onların əmələgəlmə səbəbləri, məqsədi, ümumi və fərdi – üslubi neologizmlə Azərbaycan dilinin inkişaf tarixi.

 4. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin fonem (səs) sistemi.

 5. Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası, onun rolu, əlamətləri.

 6. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin onomastik sistemi, təsnifi.

 7. Verilmiş sözlərin səs və fonem tərkibini müəyyənləşdirin: quş, qoşa, qonaq, toqqa, yanaq, onluq, soraq.

 8. Azərbaycan dilinin başqa dillərlə əlaqəsi, təsir dairəsi.

 9. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin sait səsləri, onların bölgüsü.

 10. Azərbaycan dilinin orfoqrafiyasının prinsipləri.

 11. Antroponim və etnonimlər.

 12. Ümumxalq Azərbaycan dilinin tərkib hissələri.

 13. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin samit səsləri, onların bölgüsü və səslərin xarakteristikası.

 14. Müasir Azərbaycan dilində şəkilçilərin yazılışı.

 15. Hidronim və zoonimlər.

 16. Ədəbi dil, onun formaları, xüsusiyyətləri.

 17. Azərbaycan dilindəki fonetik hadisə və qanunlar.

 18. Müasir Azərbaycan dilində sözlərin bitişik, yarımbitişik (defislə) və ayrı yazılması.

 19. Azərbaycan ədəbi dilinin semantik sistemi. Sözün mənası.

 20. Ədəbi dil və onun normaları.

 21. Assimilyasiya, orfoqrafik normaların müəyyənləşdirilməsində onun rolu, istiqaməti və keyfiyyəti.

 22. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində sözlərin baş hərflərinin böyük yazılması.

Sözün tam və natamam mənası, onun məna quruluşu

 1. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin formaları.

 2. Dissimilyasiya, istiqamət və məsafəsinə görə növləri.

 3. Azərbaycan dilində ixtisarlar, qısaltmalar (abbreviaturlar), onların yazılması.

 4. Sözün lüğəvi və qrammatik mənaları. Söz mənasının dəyişməsi (daralması, genişlənməsi).
 1. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin üslubları. Üslub və üslubiyyat.

 2. Səsartırma nədir və hansı hallarda özünü göstərir?

 3. Azərbaycan dilində söz hissələrinin sətirdən-sətrə keçirilməsi qaydaları.

 4. Sözün məcazi mənada işlənilməsi.

 5. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin bədii üslubu, onun özünəməxsus xüsusiyyətləri, başqa üslublardan fərqləri.

 6. Səsdüşümü, onun yaranma halları.

 7. Azərbaycan dili orfoqrafiyasının tarixi.

 8. Sözlərin tək və çoxmənalılığı.

 9. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin elmi üslubu, xüsusiyyətləri.

 10. Azərbaycan dilində yerdəyişmə hadisəsi, sait və samitlərin yerdəyişməsi.

 11. Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibi, onun inkişafı.

 12. Sözlərin mənaca qrupları. Omonim sözlər, onların çoxmənalı sözlərdən fərqi.

 13. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin ictimai-publisistik üslubu, onun səciyyəvi cəhətləri.

 14. Ahəng qanunu və onun növləri.

 15. Azərbaycan dilinin lüğəvi vahidləri, onların əsas iki cəhəti. Leksik və frazeoloji vahidlər.

 16. Omonimlərin tipləri: omofonlar, omoformlar, omonimlər.
 1. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin rəsmi və epistolyar üslubları, onların xüsusiyyətləri, janrları.

 2. Müsir Azərbaycan ədəbi dilində heca və onun növləri.

 3. Azərbaycan dilinin leksikası və onun növləri.

 4. Sinonim sözlər, onların tipləri.

 5. Azərbaycan dilinin inkişafında bədii ədəbiyyatın və milli mətbuatın rolu.

 6. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində hecaların tipləri.

 7. Söz- leksikanın əsas vahididir.

 8. Sinonimik cərgə, leksik sinonimlərin əmələ gəlməsi, nitqdə üslubi rolu.

 9. Müasir Azərbaycan danışıq dili və onun xüsusiyyətləri.

 10. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində vurğu, onun növləri.

 11. Sözün zahiri və daxili cəhəti.

 12. Antonim sözlər, məna növləri.

 13. Azərbaycan dilinin dialekt və şivələri, qrupları.

 14. Heca vurğusu. Sözdə vurğunun yeri.

 15. İlkin və törəmə sözlər.

 16. Həm antonim, həm sinonim, həm də omonim olan sözlər.

 17. Azərbaycan ədəbi dili ilə danışıq dilinin əlaqəsi.

 18. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində məntiqi və həyəcanlı vurğu.

 19. Ümumi və xüsusi sözlər.

 20. Paronim sözlər, onların xüsusiyyətləri.

 21. Leksikoqrafiya. Azərbaycan dilinə dair lüğət və sözlüklər.

 22. Orfoepiya, onun obyekti, əhəmiyyəti.

 23. Qədim, müasir, kommunikativ və ekspressiv sözlər.

 24. Azərbaycan ədəbi dilinin frazeologiyası, ümumi və xüsusi frazeoloji vahidlər, onların xüsusiyyətləri.

 25. Lüğətlərin quruluşu və tərtibi üsulları.

 26. Orfoepiyanın orfoqrafiya ilə əlaqəsi.

 27. Saf və hibrid sözlər.

 28. Azərbaycan dilinin frazeoloji vahidlərinin tipləri: sabit söz birləşmələri.

 29. Lüğətlərin əsas tipləri: ensiklopedik və linqvistik lüğətlər.

 30. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin orfoepiyasının əsas qaydaları.

 31. Mənşə cəhətdən müasir Azərbaycan ədəbi dilinin leksik tərkibi. Xalis Azərbaycan sözləri.

 32. Frazeoloji ifadə və ibarələr, onların tipləri.

 33. Ensiklopedik lüğətlər, əhatə dairəsi, həcm, əhatə dairəsi və s. görə bölgüsü.

 34. Saitlərin tələffüzünə aid orfoqrafik qaydalar.

 35. Azərbaycan sözlərinin xüsusiyyətləri.

 36. Frazeoloji vahidlərin məna növləri və qrupları.

 37. Linqvistik lüğətlər, onların növləri və xüsusiyyətləri.

 38. Samitlərin tələffüzünə aid orfoqrafik qaydalar.

 39. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində alınma söz anlayışı. Sözlərin bir dildən başqasına keçmə yolları və səbəbləri.

 40. Azərbaycan ədəbi dilinin frazeoloji vahidlərinin üslubi imkanları.

 41. Tam və nisbi antonimlər.

100. Tabu və effimizm

Yüklə 23,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə