Yazılışı çətin sözlər üzrə işin təşkili. Oxu dərslərində əyanilik. Şifahi və yazılı nitqin izahıYüklə 29,7 Kb.
tarix17.10.2017
ölçüsü29,7 Kb.
#5203
növüYazı

Ana dili və onun tədrisi metodikası fənnindən dövlət imtahan sualları:


 1. İbtidai siniflərdə fonetikanın tədrisi.

 2. Ümumiləşdirici dərslər, onların təşkilində məqsəd.

 3. İbtidai siniflərdə morfologiyanın tədrisi.

 4. Oxu vərdişlərinin hesaba alınması. Oxunun sürəti.

 5. Yazılışı çətin sözlər üzrə işin təşkili.

 6. Oxu dərslərində əyanilik.

 7. Şifahi və yazılı nitqin izahı.

 8. İsmin və sifətin öyrədilməsi yolları.

 9. Öyrədici və yoxlama yazılar, onların növləri.

 10. Dərsliklərin tərtibi prinsipləri.

 11. İbtidai siniflərdə müxtəlif janrlardan olan mətnlərin oxunması, xüsusiyyətləri.

 12. XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli maarifçiliyin inkişafı.

 13. Ana dilinin ibtidai siniflərdə başlıca fənn olması.

 14. Savad təlimi prosesində səs və sözlərin seçilməsinə verilən tələblər.

 15. Ana dilinin tədrisi metodikasının başqa elmlərlə əlaqəsi.

 16. Şifahi və yazılı nitqlərin xüsusiyyətləri.

 17. Ana dilinin proqramının əhatə etdiyi sahələr.

 18. Savad təlimi dövründə nitq inkişafı üzrə işin təşkili.

 19. İbtidai siniflər üçün ana dili dərsliklərinin xarakterik xüsusiyyətləri.

 20. İbtidai siniflərdə qrammatika dərslərinin təşkili.

 21. İbtidai siniflərdə fəal təlimin metodları.

 22. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixi.

 23. Yeni təlim texnologiyalarından “Ana dili” dərslərində istifadə.

 24. Ana dili proqramının tərtibi prinsipləri.

 25. Ana dilinin tədrisi sahəsində Firidun Bəy Köçərlinin xidmətləri.

 26. Orfoqrafik təhlil.

 27. Savad təliminin məqsədi və vəzifələri.

 28. Yazılı çalışmaların növləri.

 29. Azərbaycan dilinin səsləri və onların hərflərlə ifadə olunma qaydası.

 30. Kiçikyaşlı məktəblilərin mütaliəsində nağılların əhəmiyyəti.

 31. Oxunun mövqeliliyi prinsipi nə deməkdir?

 32. Şagirdlərə ifadəli oxu vərdişi aşılamaq üçün əsərin bədii təhlilinin aparılması.

 33. Heca nədir və onun oxu vahidi hesab edilməsini necə başa düşmək olar?

 34. İbtidai siniflərdə oxu vərdişi aşılamaq üçün əsərin bədii təhlilinin aparılması.

 35. Oxu vərdişlərinin inkişafı.

 36. İbtidai siniflərdə ifadəli oxu.

 37. Altıyaşlıların psixoloji xüsusiyyətləri.

 38. Qrammatikanın tədrisi prosesində şagirdlərin müstəqil işləri.

 39. Savad təlimi məşğələlərinin sistemi.

 40. Azərbaycan dili orfoqrafiyasının üç prinsipə istinad etməsi.

 41. Əlifba təliminə hazırlıq dövrünün xüsusiyyətlərini izah et.

 42. Azərbaycan dilinin tədrisinin başlıca məqsədi.

 43. Əlifbadan sonraki dövrün xüsusiyyətlərini izah et.

 44. Səs və hərflərin öyrədilməsinin nümunəvi planı (oxu dərsində) göstər.

 45. Savad təlimi dövründə oxu yazı məşğələlərinin təşkili.

 46. Əlifba təliminin II mərhələsi.

 47. Yazının aydın, gözəl, təmiz olmasının əhəmiyyəti nədir?

 48. Əlifba təliminin III mərhələsi.

 49. Kalliqrafik vərdişlərin aşılanmasında genetik prinsipin əhəmiyyəti nədir?

 50. Əlifba təliminin birinci mərhələsi və onun xüsusiyyətləri.

 51. Savad təlimi dövründə hansı əyani vasitələrdən istifadə olunur?

 52. Savad təlimi ilə əlaqədar didaktik materialın növləri.

 53. Oxunun təlimedici, tərbiyələndirici və inkişafetdirici əhəmiyyəti.

 54. Yeni təlim metodları və onların modelləri.

 55. Oxunun düzgünlüyünün şərtləri.

 56. Qrammatika təliminin əhəmiyyəti və ibtidai siniflərdə tətbiqi.

 57. Oxunun optimal sürəti necə təmin edilməlidir?

 58. Sinifdənxaric oxunun təşkili.

 59. Oxunun ifadəliliyi.

 60. Qrammatikanın tədrisi.

 61. Oxunun şüurluluğu.

 62. Müasir dərsə qoyulan tələblər.

 63. Müasir dərsin mərhələlərinin həyata keçirilməsi qaydaları.

 64. İbtidai siniflərdə Ana dili dərslərində fəal təlim metodlarından istifadə və onun əhəmiyyəti.


Azərbaycan dili fənnindən dövlət imtahan sualları:


 1. Şəkilçilərin növləri.

 2. Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə əlaqədar olmayan sözlər. Xitab.

 3. Azərbaycan dilinin morfoloji quruluşu. Kök (amorf), flektiv, iltisaqi (aqlünativ) dillər qrupunda söz yaradıcılığı.

 4. Ara sözlər və onların məna əlaqələri.

 5. Tabeli mürəkkəb cümlədə baş və budaq cümlələri bağlayan vasitələr, baş və budaq cümlələrin yeri.

 6. İsmin hal kateqoriyası.

 7. Felin təsriflənməyən formaları, onların əsas xüsusiyyətləri.

 8. Sintaksis. Söz birləşmələri və cümlə.

 9. Omonim sözlər. Çoxmənalı sözlərlə omonimlərin fərqi.

 10. Fonetika, növləri, fonem və səs anlayışı.

 11. Sinonimlər haqqında məlumat.

 12. Ədat haqqında məlumat, mənaca növləri, digər nitq hissələrindən fərqləndirilməsi.

 13. Felin morfoloji təhlil qaydası.

 14. Əsas tərəfin ifadə vasitəsinə görə söz birləşmələrinin növləri.

 15. Təyin budaq cümləsi. Təyin budaq cümləsində əvəzlik-qəliblərin işlənməsi.

 16. Felin qrammatik növləri.

 17. Frazeoloji birləşmələr. Frazeoloji birləşmələrin omonim, sinonim, antonim olması.

 18. Nitq mədəniyyəti anlayışı. Azərbaycan ədəbi dili normaları.

 19. Leksik yolla söz yaratmaq üsulu. Misallarla izah et.

 20. Üslub haqqında məlumat. Azərbaycan ədəbi üslubları, onların ümumi və xüsusi əlamətləri

 21. Mürəkkəb sözlərin yaranma yolları.

 22. Omonimlər, onların nitq hissələrinə aid olması, leksik və qrammatik omonimlər.

 23. Düzəltmə isimlər və onların şəkilçiləri.

 24. Mürəkkəb cümlə, onun sadə cümlədən fərqi və növləri.

 25. Qoşmaların sinonimliyi, onların eyni məna bildirməsi.

 26. Latın qrafikalı yeni Azərbaycan əlifbası.

 27. Tabelilik bağlayıcılarının mənaca növləri.

 28. Bağlayıcı haqqında ümumi məlumat, sintatik vəzifəsinə görə iki qrupa bölünməsi.

 29. İsimlərin mənsubiyyət kateqoriyası.

 30. Qoşma, onların yaratdığı məna çalarları.

 31. Vasitəsiz və vasitəli nitq haqqında ümumi məlumat ver, misallarla izah et.

 32. Modal sözlər, quruluşu, mənaca növləri.

 33. Sintaktik əlaqələr: tabelilik əlaqələri.

 34. Sifət, ümumi qrammatik mənası, quruluşca növləri.

 35. Müəyyən və qeyri-müəyyən vasitəsiz tamamlıqların ifadə vasitələri.

 36. Cümlənin şəxsə görə növləri (ümumi məlumat).

 37. Azərbaycan Respublikasının Dövlət dili haqqında Konstitusiyamızın (1995-ci il) qanunu.

 38. Əvəzlik, mənaca növləri.

 39. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin normaları.

 40. İsim, onun əsas kateqoriyaları.

 41. Mürəkkəb sifətlər, onların yaranma yolları.

 42. Tabeli mürəkkəb cümlələr. Baş və budaq cümlələri bağlayan vasitələr.

 43. Sayların məna növləri.

 44. Fel, ümumi qrammatik mənası, xüsusiyyətləri.

 45. Əvəzlik, mənaca növləri.

 46. Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr.

 47. Felin zamanları.

 48. Quruluşuna görə söz birləşmələrinin növləri.

 49. Təsirli və təsirsiz fellər.

 50. Xəbər budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr.

 51. Ədatların mənaca növləri.

 52. Mübtəda, xüsusiyyətləri, ifadə vasitələri.

 53. Təyin budaq cümləli tabeli budaq cümlə.

 54. Məqsəd budaq cümlələrinin quruluşu, onun budaq cümlələrdən fərqi.

 55. Köməkçi nitq hissələri və onların əsas nitq hissələrindən fərqləri.

 56. Cümlə üzvləri, onların vəzifələri, xüsusiyyətləri.

 57. Zərflik budaq cümləsi.

 58. Şəxssiz cümlələr, onların xəbərin ifadəsinə görə formalaşması (ismi xəbərli, feli xəbərli şəxssiz cümlələr).

 59. Zaman budaq cümləsi.

 60. Sintaktik əlaqələr, tabesizlik və tabelilik əlaqələri.

 61. İşlənmə dairəsinə görə söz qrupları.

 62. Tabesiz mürəkkəb cümlələr, onların tərkib hissələri.

 63. Söz, sözün leksik və qrammatik mənası.


Yüklə 29,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə