Xülasə Bu elektron sənəd ieee-nin məqalə və məruzə mətnlərinə qoyulan tələbləri təsvir edir və özü də həmin tələblərə cavab verir. Hazırlanacaq məqalənin bütün komponentlərinin formatı ilə bağlı ətraflı qaydalar bu sənəddə təsvirYüklə 70 Kb.
tarix31.10.2018
ölçüsü70 Kb.
#77382
növüXülasə

IEEE Məqalə Nümunəsi (istifadə olunmuş stil: paper title)

Ad Soyad1, Ad Soyad2, Ad Soyad31,2Təşkilat, Şəhər, Ölkə

3Təşkilat, Şəhər, Ölkə

1xyz@xyz.edu, 2xyz@xyz.edu, 3xyz@xyz.edu


Xülasə— Bu elektron sənəd IEEE-nin məqalə və məruzə mətnlərinə qoyulan tələbləri təsvir edir və özü də həmin tələblərə cavab verir. Hazırlanacaq məqalənin bütün komponentlərinin formatı ilə bağlı ətraflı qaydalar bu sənəddə təsvir edilmişdir.

Açar sözlər— hissə; format; stil; məqalə

I. Giriş (Başlıq 1)


Bu şablon müəllifləri məqalələrin elektron versiyasının hazırlanmasında formatla bağlı qoyulan tələblərin əksəriyyətini əhatə edən məlumatla təmin edir və MS Word redaktorunda hazırlanmışdır. Məqalə üçün hazırlanmış bütün standartlar üç məqsədlə yaradılmışdır: (1) məqalələrin tərtibatını asanlaşdırmaq, (2) elektron sənədin bütün tələblərə cavab verməsini təmin etmək, və (3) konfrans materiallarının tərtibatında uyğunluğu təmin etmək. Haşiyələr, sütunların eni, intervallar və mətnin formatı bu nümunədə olduğu kimidir. Bütün komponentlər, məsələn, düsturlar, qrafiklər və cədvəllər tam şəkildə müəyyənləşdirilmişdir, cədvəl mətnlərinin hansı tərzdə yazılacağı təsvir edilmişdir. Bu komponentlərdən istifadə edərək müvafiq meyarlara əməl etmək lazımdır.

II.Ease of Use (İstifadə Rahatlığı)

A.Şablonun Seçilməsi (Başlıq 2)


İlk növbədə əmin olun ki, məqalənizin həcminə uyğun şablon seçmisiniz. Bu şablon A4 formatına müvafiq olaraq tərtib edilmişdir.

B.Texniki Bütövlüyün SaxlanılmasıSponsor/ları burada qeyd edin. Əgər heç bir sponsor yoxdursa bu hissəni pozun
Təqdim edilmiş şablondan məqalənizin formatını sazlamaq və mətni düzgün tərzdə hazırlamaq üçün istifadə edilir. Bütün haşiyələr, sütunların eni, intervallar və mətn formatı təsvir edilmişdir; xahiş olunur ki, onları dəyişməyəsiniz. Bu ölçülər məqsədli şəkildə, konfrans materiallarının ümumi tərtibatını nəzərə alaraq müəyyənləşdirilmişdir.

III.Məqalənin Format Üçün Hazırlanması


Məqalənizin formatını düzəltməzdən əvvəl onu ayrıca mətn faylı kimi yaddaşda saxlayın. Məqalənin heç bir hissəsini əvvəlcədən nömrələməyin. Həmçinin, mətn başlıqlarını da nömrələməyin, bunlar şablonda qeyd edilmişdir.

Nəhayət, formatdan əvvəl mətni tam redaktə edin. Mətnin qrammatik səhvlərini yoxlayarkən aşağıdakıları nəzərə alın:


A.Abreviatura və Akronimlər


Abreviatura və akronimləri mətndə ilk dəfə istifadə olunduqda (xülasədə olsa belə) izah edin. IEEE, SI, MKS, CGS, ac, dc, və rms kimi ixtisarların açılmasına ehtiyac yoxdur. Başlıqlarda abreviaturalardan istifadə etməyin.

B.Vahidlər


 • SI (MKS) və ya CGS vahidlərindən istifadə edin. İngilis vahidlərindən ikinci dərəcəli vahid kimi istifadə oluna bilər (mötərizədə). Ticarət nişanları kimi  İngilis vahidlərindən istifadə istisna təşkil edir, məsələn: "3.5-düymlü disklər".

 • Bir kəmiyyət üçün SI və CGS vahidlərini birləşdirməyə çalışmayın. Birləşmiş vahidlərdən istifadə etməli olsanız tənlikdə istifadə etdiyiniz hər bir kəmiyyət üçün aydın şəkildə vahidi qeyd edin.

 • Vahidlərin tam yazılışı ilə abreviaturalarını qarışdırmayın: “webers/m2” deyil, “Wb/m2” və ya “webers per square meter” kimi yazın.

 • Onluq kəsrləri yazarkən vergüldən əvvəl sıfır yazın: ".25" deyil, "0,25" şəklində yazın.

C.Düsturlar


Düsturların “Times New Roman” və ya “Symbol” fontu ilə yazılmasına siz qərar verin. Başqa fontdan istifadə etməyin. Düsturlar bir sətrə sığmazsa onları qrafik kimi də daxil etmək olar və ya bir neçə sətirdən istifadə etmək olar. Düsturları ardıcıl olaraq nömrələyin. Onları (1) şəklində mötərizələrdə düsturun sağ kənarında nömrələyin. Düsturları daha kompakt göstərmək üçün sleşdən ( / ), exp funksiyası və ya müvafiq eksponentlərdən istifadə edə bilərsiniz. Kəmiyyət və dəyişənlər üçün Yunan simvollarını deyil, Roma simvollarını italik formatda işarələyin. Minus işarəsinin əvəzinə defis (-) işarəsindən istifadə etməyin. Cümlənin bir hissəsi kimi yazıldıqda aşağıdakı kimi vergül və ya intervallarla işarələrdən istifadə edilməlidir.

 Düsturlar sətrin ortasında olmalıdır. Simvollar düsturdan ya əvvəl, ya da dərhal sonra izah edilməlidir. Düsturları “Eq. (1)” və ya “equation (1)” kimi deyil, onları “(1)” şəklində qeyd edin. Yalnız cümlənin əvvəlində “Equation (1) is . . .” kimi yazmaq olar.

D.Bəzi ümumi səhvlər


 • "Data" sözü tək deyil, cəm haldadır. 

 • Vakum keçiriciliyi üçün sıfır kiçik “o” hərfi deyil, “0” rəqəmidir.

 • Amerikan İngilis dilində vergüllər, nöqtəli vergüllər, intervallar, sual və nida işarələri sitat daxilində yalnız başlıq və ya tam sitat kimi fikirlər bitdikdən sonra qeyd edilməlidir. Sitat qeydləri yazıldıqdan sonra onların nömrələrini bold və ya italic formatında işarələyin. Cümlənin sonundakı ara sözlər (bunun kimi) mötərizədən kənarda yazılır. (Ara cümlələr isə mötərizənin içində yazılır).

 • Qrafik daxilindəki qrafik “insert” deyil “inset”-dir. “alternatively” sözü “alternately” sözü üçün istifadə edilir.

 • “Approximately” və ya “effectively” sözünü bildirmək üçün “essentially” sözündən istifadə edin.

 • Məqalədə “that uses” birləşməsi “using” sözü ilə əvəz edilə bilərsə, “u” hərfini böyük hərflə yazın; əks halda kiçik hərflər saxlayın.

 • Omonim sözləri qarışdırmayın, “affect” və “effect,” “complement” və “compliment,” “discreet” və “discrete,” “principal” və “principle.”

 • “Imply” və “infer” sözlərini düzgün istifadə edin.

 • "Non" sözü ayrıca məna kəsb etmir. Onu adətən tire olmadan sözə birləşdirin.

 • Latın abreviaturası olan "et"-dən sonra interval yoxdur: "et al."

 • “i.e.” qısaltması, “that is” (yəni) mənasını verir “e.g.” qısaltması isə “for example” (məsələn) mənasını verir.

Elmi əsərlərin tərtibatı ilə bağlı daha geniş məlumat üçün ən yaxşı mənbə [7]-dir.

IV.Şablondan İstifadə Qaydası


Mətn tam redaktə edildikdən sonra şablona uyğunlaşdırılmalıdır. Bu şablonun bir nüsxəsini məqalənizə və ya konfransa uyğun adla yaddaşda saxlayın. Əvvəlcə hazırladığınız məqalənizin uyğun bölmələrini bu şablondakı nümunə mətnlə əvəz edin.

A.Müəlliflər və onların aid olduğu təşkilatlar


Şablon elə tərtib edilmişdir ki, müəlliflərin mənsub olduğu eyni təşkilatların adları hər dəfə təkrarlanmasın. Onları mümkün qədər qısa şəkildə qeyd edin (məsələn, eyni təşkilatın müxtəlif şöbələrindəki müəllifləri yazarkən onları fərqləndirməyin). Bu şablonda müəlliflərlə bağlı üç təşkilatın adı qeyd edilmişdir.

1)Eyni təşkilatdan olan müəllif/lər üçün(Başlıq 3): Şablonda olduğu kimi, bir neçə müəllifin aid olduğu təşkilatı yalnız bir dəfə qeyd edin.

a)Müəlliflərin soyadlarından dərhal sonra yuxarı hissədə nömrələr əlavə edin.

b)Təşkilat adının sol yuxarı hissəsində müəlliflərə aid nömrələri qeyd edin.

B.Başlıqların təyin edilməsi


Başlıqlar bütün məqalə daxilində oxucuya bələdçilik edir. Burada iki tip başlıq mövcuddur: Bölmə başlıqları və mətn başlıqları.

Bölmə başlıqları məqalənizin müxtəlif komponentlərini müəyyənləşdirir və bir birinə tabe deyil. “Acknowledgment” və “İstinadlar” bölmələrində olduğu kimi. Belə başlıqlarda düzgün format üçün “Başlıq 5”-dən istifadə edin. Şəkil qeydləri üçün “figure caption”-dən, cədvəl başlığı üçün isə “table head” funksiyasından istifadə edin. “Xülasə”ni isə “italic” formatında yazın.Mətn başlıqları əlaqəli və iyerarxik şəkildə başlıqları müəyyənləşdirir. Məsələn, məqalənin başlığı mətnin əsas başlığı hesab olunur. Çünki, bütün material bu başlıqla əlaqəli olub onu izah edir. Əgər məqalədə iki və daha artıq başlıq varsa növbəti mərhələnin başlığından (Rum rəqəmləri ilə işarələnmiş) istifadə olunmalıdır. Əks halda heç bir yarım başlıq təqdim olunmamalıdır. Başlıqlar “Başlıq 1”, “Başlıq 2”, “Başlıq 3” və “Başlıq 4”-də olduğu kimi verilməlidir.

C.Şəkil və Cədvəllər

1)Şəkil və Cədvəllərin yerləşdirilməsi: Şəkil və cədvəlləri sütunların yuxarı və aşağı hissəsində yerləşdirin. Çalışın onları sütunların ortasında yerləşdirməyəsiniz. Böyük şəkillər və cədvəllər iki sütun arasında yerləşdirilə bilər. Şəkil adları şəklin aşağı hissəsində olmalıdır; cədvəl adları isə yuxarı hissədə olmalıdır. Şəkil və cədvəlləri mətn daxilində ilk dəfə qeyd edildikdən sonra yerləşdirin. Cümlənin əvvəlində belə olsa “Fig. 1” ifadəsindən istifadə edin.


 1. Cədvəlin Forması

Cədvəl başlığı

Cədvəl Sütunlarının Bağlıqları

Cədvəl sütunlarının yarımbaşlıqları

Yarım-başlıq

Yarım-başlıq

copy

More table copyaa. Cədvəl qeydləri üçün nümunə. (Cədvəl qeydləri)

 1. Ş
  Qrafikləri mətn çərçivəsinə daxil etməyiniz məsləhət görülür (o 300 ölçüdə TIFF və ya EPS faylı olmalıdır).
  əkil üçün nümunə.

Şəkil adları 8 ölçülü Times New Roman formatından istifadə edin. Simvol və ya qısaltmalar əvəzinə adi sözlərdən istifadə edin. Məsələn: yalnız “M” deyil, “Magnetization” və ya “Magnetization, M” kimi mötərizələrdə yazın. “A/m” deyil, “Magnetization (A/m)” və ya “Magnetization {A[m(1)]}” şəklində qeyd edin. Kəmiyyət və vahid əlaqəsi üçün “Temperature/K” deyil, “Temperature (K)” şəklində qeyd edin.
Acknowledgment (Başlıq 5)

“Acknowledgment” sözündə Amerikan ingilis dilində "g" hərfindən sonra "e" hərfi yazılmır. “Bizlərdən hər birimiz (R.B.G) təşəkkür edirik…” kimi cümlələrin əvəzinə "R.B.G. təşəkkür edir... " yazın. Sponsorların məlumatlarını birinci səhifənin nömrələnməmiş aşağı qeydlərində yerləşdirin.
ƏdƏBİYYAT

Şablon istinadları ardıcıl olaraq mötərizələrdə nömrələyir [1]. Cümlənin əvvəli istisna olmaqla (“Reference [3] was the first . . .”) bütün istinadlara sadəcə olaraq onların nömrəsinə görə istinad edin, məsələn “Ref. [3]” və ya “reference [3]” deyil, yalnız [3] kimi qeyd edin:

Əlavə qeydləri ayrıca nömrələyin. Qeydləri onların sitat gətirildiyi sütunların altında yerləşdirin. Qeydləri istinad siyahısına daxil etməyin. Cədvəllə bağlı qeydlər üçün hərflərdən istifadə edin.

Məqalənin 6-dan az sayda müəllifi olduqda onların hər birinin adı qeyd olunmalıdır. Yalnız müəlliflərin sayı 6 və ya da daha çox olduqda “et al.”- dan istifadə edin. Çapa təqdim edilmiş, lakin hələ nəşr olunmamış məqalələr “unpublished” kimi qeyd olunmalıdır [4]. Çapa qəbul edilmiş məqalələr “in press” [5] kimi istinad olunmalıdır. İstinad olunan məqalənin adının yalnız ilk hərfini böyük yazın. bağlayıcı, yeddi hərfdən qısa olan sözönü və ifadələr istisna olmaqla bütün sözlər böyük hərflə yazılmalıdır.

Tərcümə edilmiş jurnallarda dərc olunmuş məqalələr üçün birinci İngilis dilində , daha sonra isə orijinal dildə sitat gətirin [6].
 1. G. Eason, B. Noble, and I. N. Sneddon, “On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving products of Bessel functions,” Phil. Trans. Roy. Soc. London, vol. A247, pp. 529–551, April 1955. (references)

 2. J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68–73.

 3. I. S. Jacobs and C. P. Bean, “Fine particles, thin films and exchange anisotropy,” in Magnetism, vol. III, G. T. Rado and H. Suhl, Eds. New York: Academic, 1963, pp. 271–350.

 4. K. Elissa, “Title of paper if known,” unpublished.

 5. R. Nicole, “Title of paper with only first word capitalized,” J. Name Stand. Abbrev., in press.

 6. Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, “Electron spectroscopy studies on magneto-optical media and plastic substrate interface,” IEEE Transl. J. Magn. Japan, vol. 2, pp. 740–741, August 1987 [Digests 9th Annual Conf. Magnetics Japan, p. 301, 1982].

 7. M. Young, The Technical Writer's Handbook. Mill Valley, CA: University Science, 1989.

DİQQƏT: Şablon üçün yalnız ingilis

versiyasından istifadə edin!


Yüklə 70 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə