Varied Climates and Terrain Azerbaijani transcriptYüklə 11,72 Kb.
tarix01.02.2018
ölçüsü11,72 Kb.
#22939

CultureTalk Azerbaijan Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Varied Climates and Terrain

Azerbaijani transcript:
K: Belə. Sonra Azərbaycanın görməli yerləri mən sizə deyim ki, Lənkaran. Çox bir səfalı yerdir. Subtropik klimatı olan bir yerdir. Lənkaranda limon ağaclarıda var, çayda var. Azərbaycan öz... özünün çayı inandırım sizə ki, bəlkə də Hind çayindan da yaxşıdır. Bəli. Azərbaycanın çayı... mən özüm Azərbaycan çayının çox pərəstişkarıyam. Çox xoşuma gəlirdi. Da indiki zəmanədə bilmirəm Azərbaycan çayı var, yoxsa... mən heç görmürəm Azərbaycan çayını, sözün açığını deyəndə. Elə biz istifadə eliyirik Hind çayını, Seylon çayını, nə bilim nə çayıdır, ancaq ki Azərbaycanın öz çayı, inandırım sizi ki... mənim çox xoşuma gəlir. Limonı... Azərbaycan öz limonuda var, öz mandarini də var, mən demək istəyirəm ki, Lənkaran zonasında... subtropik klimatında. Demək olar ki, 11 klimatik zonadan, mənə elə gəlir... yadıma gəlmir... səhv eləmirəmsə, yeddisi Azərbaycanda var. Yeddisi Azərbaycanda var.
El G: Ona görə də, çox разнообразные (müxtəlif)...
K: Да. (Bəli) Ona görə də, şimalda qar görə bilərsiniz, cənubda heç qarı görəndə... aylar olmur... ancaq olur. Sonra, Quba... Quba rayonu var. Qubanın görməli yerləri... elə dağ ətrafı, yuxarı tərəf. Sonra, Azərbaycanın başqa rayonlarından olan bir Qazax rayonu. Çox bir mənzərəli yerlərdir... siz dağlara getsəz, çox bir mənzərəli yerlərdir. Baxmağa... baxmağa dəyər, həmdə getməyə də dəyər, baxmağa da dəyər. Sonra, Azərbaycanın mən hesab eləyirəm ki, ürəyi olan yer, Qarabağdır. Qarabağ, mən düzdü bir dəfə olmuşam Şuşanın özündə, ancaq mən...
El G: Hansı ildə?
K: Bu neçənci il idi... yalan olmasın... 1987 idi, 86 idi...
El G: Sovet...
K: Sovet vaxtında... dövrünün vaxtında. Bu konfliktdan olan... vaxtdan qabaq. Ona görə ki, konflikt ermənilərnən başladı 1988-ci ildə, mən səhv eləmirəmsə... hə, 88-ci ildə, mən bir iki il ondan qabaq olmuşam Şuşanın özündə. Nə deyim sizə... cənnətdir. Şuşa kimi, Qarabağ kimi... Qarabağ kimi yer, pis yer olsaydı, ermənilər onu zəpt eləməzdilər. Onu mən sizə açıq deyə bilərəm ki... ona görə ki, pis yerə... heç kim gözünü sala bilməz. Yaxşı yerdi ki, ermənilər ora özlərini... hücüm eləyiblər. Şuşa ulu tarixə olan bir şəhərdir. Min illiklərnən Şuşanın tarixi var. Çox böyük bir, məşur bizim... müğənnilərimiz, xanəndələrimiz, yazıçılarımız...
El G: O zonadan gəlib?
K: Şuşa... Qarabağda anadan olublar.
English translation:
K: Yes. Other places worth a visit, I’ll tell you, Lankaran. It’s a very picturesque place. It is a place that has sub tropical climate. There are lemon trees in Lankaran. There is also tea. Azerbaijan’s own tea, I can assure you, maybe is even better than the Hindi tea. Yes. Azerbaijani tea… I’m a big admirer of Azerbaijani tea. I liked it a lot. I don’t know now if there is Azeri tea or not… I don’t see Azeri tea, to tell you the truth. We use Hindi tea, Ceylon tea, I don’t know what kind of tea it is, however Azerbaijan’s own tea, I assure you… I like it a lot. Lemons… Azerbaijan also has its own lemons…tangerines. I want to say that, in the region of Lankaran… in the sub tropical climate…you can say that from eleven climate zones, I think… I don’t remember… if I’m not mistaken, seven of them are in Azerbaijan. There are seven of them in Azerbaijan.
El G: And that’s why, there are many different…
K: Yes. And that’s why, you can see snow in the North, in the South… there are no months when it snows… actually, there are. Then, Guba… there is a region of Guba. The places worth a visit in Guba… just the surroundings of mountains… the higher side. Then, one of the other regions of Azerbaijan is Gazakh region. These are very scenic places… if you go to the mountains, these are very picturesque places. It’s worth seeing, and also it’s worth going there. Then, the place that I think is the heart of Azerbaijan is Garabagh. Garabagh… even though I’ve been there only once, in Shusha, however I…
El G: What year?
K: What year was this… it was 1987, ‘86…
El G: Soviet…
K: During the Soviet time… during the time of the Soviet era. It was before this conflict. Because the conflict with Armenians started in 1988, if I’m not mistaken… yes, in ‘88… I was in Shusha one or two years before this. What can I tell you? It is heaven. A place like Shusha, like Garabagh… a place like Garabagh, if it was a bad place, Armenians wouldn’t occupy it. I can tell you this very openly… because nobody could eye a bad place. It’s because it’s a good place that the Armenians attacked it. Shusha is an ancient city. It has a history of thousands of year. Very big, very famous… musicians, writers…
El G: Came from that region?
K: Shusha…. Were born in Garabagh.


About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use everyday. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2003-2009 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated

Yüklə 11,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə