Variant – IYüklə 0,65 Mb.
səhifə2/8
tarix11.10.2017
ölçüsü0,65 Mb.
#4448
1   2   3   4   5   6   7   8

Variant 4. Ekologiya asoslari, biosfera.

www.JPG.uz1. ... organizmning asosiy mineral tarkibiy qismi hisoblanadi?

A) suv. V) natriy xliorid.

S) kaliy nitrat. D) kalsiy fosfat.

E) kalsiy karbonat..

2.Parchalanayotgan organik moddalar bilan ovqatlanuvchi organizmlar....?

A) Entomofaglar. V) Fitofaglar.

S) Detritofaglar. D) Zoofaglar.

E) T.J.Y.

3.Biosfera haqidagi ta’limotni qaysi olim yaratgan?

A) J.B. Lamark. V) V.I. Vernadskiy.

S) V.N.Sukachyov. D) V.O. Kovalevskiy.

E) A.O. Kovalevskiy.

4. Bir yil davomida Yerga tushgan Quyosh energiyasining necha foizi Yerdan koinotga qaytadi, necha foizi atmosfera va tuproqqa yutiladi?

A) 58: 42. V) 42: 58.

S) 40: 60. D) 50:50.

E) 85:15.

5. Litosfera qanday qavatdan iborat?

A) cho’kindi jinslar va granit.

V) granit va bazalt.

S) bazalt, suv qatlami.

D) cho’kindi jinslar, toshko’mir.

E) gidrosfera va atmosfera.

6. Antropoekologik sistemalarning tabiiy sistemalardan asosiy farqi uning tarkibida ... mavjudligidir.

A) bir hujayrali organizm jamoalarining.

V) odamlar jamoalarining.

S) flora va faunaning.

D) parazit organizmlarning.

E) faqat faunaning.

7.Atmosferaning qaysi qatlamida kislorod ozonga aylanadi?

A) troposfera. V) stratosfera.

S) gidrosfera. D) ionosfera.

E) atmosfera.

8. Biosferaning pastki chegarasini aniqlang.

A) Stratosfera. V) troposfera.

S) litosfera. D) gidrosfera.

E) atmosfera.

9. Biosferaning eng pastki qismida hayot nima bilan chegaralangan?

A) namlik. V) ultrabinafsha nur.

S) kislorodning miqdori.

D) yuqori temperatura.

E) pastki temperatura.

10. Qushlar, mo’ynali hayvonlar, baliqlarni saqlash mumkinligi yoki mumkin emasligi ... qarab belgilanadi?

A) yosh individlarning katta yoshdagi individlarga nisbat ko’rsatkichlariga.

V) qari individlarning qari individlarga nisbati.

S) tug’ilish va o’lish nisbati ko’rsatkichiga.

D) areal kengligi nisbati ko’rsatkichiga.

E) turli populyatsiyalar o’rtasidagi munosabatlarga.

11. “Biosfera va inson ” dasturining vazifalarini belgilang.

1. ekologik toza muhitni yaratish.

2. inson xo’jalik faoliyatining kelajakdagi oqibatlarini aniqlash.

3. biosfera boyliklaridan oqilona foydalanish.

4. inson salomatligini saqlash choralarini ishlab chiqish.

5. biosferani muhofaza qilish choralarini ishlab chiqish.

A) 1,4,5. V) 1,3,4. S) 2,4,5.

D) 1,2,3. E) 2,3,5.

12. Atmosferada kislorodning konsentratsiyasi 3 % ga yetganda, qaysi organizmlar kelib chiqdi?

A) hujayrasiz organizmlar.

V) yadrosiz prokariotlar.

S) bir hujayralilar.

D) ko’p hujayralilar.

E) birlamchi hujayralar.

13. Erkin kislorod nima ta’sirida ozonga aylanadi?

A) quyosh nuri ta’sirida.

V) radiaktiv energiya ta’sirida.

S) kislorodning miqdori oshishi natijasida.

D) yerdan qaytadigan nur ta’sirida.

E) yerga yutiladigan nur ta’sirida.

14. O’simliklar ko’rinadigan nurlarni har xil spektrlarini nimalar orqali o’zlashtiradi?

A) fitopigmentlar. V) hujayralar.

S) barglar.

D) xlorofil donachalari.

E) hujayra yadrolari.

15. Biosferaning elementar birligi nima hisoblanadi?

A) biomassa. V) biosenoz.

S) biogeosenoz. D) noosfera.

E) biogenez.

16.Biosferaning asosiy funksiyasiga nimalar kiradi?

1. oksidlanish-qaytarilish.

2. gaz hosil qilish.3.konsentratsiyalash.

4. biokimyoviy. 5. migratsiya.

6. iqlimlashtirish. 7. energiya hosil qilish.

A) 1,2,3,4. V) 1,2,3,5.

S) 1,3,5,6. D) 1,4,5,6.

E) 1,5,6,7.

17. Quyidagi berilganlarning qaysi biri produsentlar, konsumentlar va redusentlardagi biomassa va energiya nisbatining ko’rsatkichi hisoblanadi?

A) trofik darajalar.

V) ekologik piramida.

S) biogeosenozlar.

D) biosferada moddalar aylanishi.

E) oziq zanjiri.

18.Tirik organizmlar ko’p miqdorda bo’r, ohak kabi jinslarni hosil qiladi. Bu jarayon tirik moddaning biokimyoviy funksiyasining qaysi biriga kiradi?

A) gaz almashinuvi.

V) oksidlanish-qaytarilish.

S) konsentratsiyalash.

D) biokimyoviy.

E) degidratlanish.

19.Quyosh nuri energiyasidan foydalanish okean yuzasidan necha foiz bo’lishini belgilang.

A) 0,02. V) 0,04. S) 0,06.

D) 0,08. E) 0,03

20. Biotik aylanishga ega bo’lgan birlamchi biosferaning hosil bo’lishi taxminan ....?

A) 3 mlrd yillar oldin boshlanib, paleozoy erasining kembriy davrida tugallanadi.

V) 2 mlrd yil oldin boshlanib, arxey erasining boshlarida tugallanadi.

S) 0,5 mlrd yillar oldin kembriy davridan boshlanib, hozirgi zamon odamlari paydo bo’lishi bilan tugallanadi.

D) arxey erasidan boshlanib, proterazoy erasining oxirlarida tugallanadi.

E) T.J.Y.

21. ...... – o’zaro biologik bog’lanishlarning bir shakli bo’lib, bunda birga yashash har ikkala organizmga ham foyda keltiradi.

A) Sinoykiya. V) Neytralizm.

S) Mutualizm. D) Kommensalizm.

E) Antibioz.

22. To’lqin uzunligi 0,400 mkm dan 0,750 mkm gacha bo’lgan nurlar qanday ataladi?

A) ultrabinafsha. V) infraqizil.

S) ko’rinadigan. D) rentgen.

E) gamma nurlar.

23. Biomassa uchun tegishli bo’lmagan moddalar?

A) barcha tirik organizmlar yig’indisi.

V) barcha o’simliklar yig’indisi.

S) barcha hayvonlar yig’indisi.

D) barcha mikroorganizmlar yig’indisi.

E) mineral modda va jonsiz tabiat komponentlari.

24. Populyatsiyalarda .... individlar nisbatiga qarab o’sayotgan, .... borayotgan populyatsiyalar farq qilinadi.

A) yosh va qari, barqaror yoki kamayib.

V) ko’p va kam, shakllanib.

S) qari, barqaror va ko’payib.

D) yosh, ko’payib va kamayib.

E) kasal, barqaror yoki kamayib.

25. Biosferada ilmiy- texnik progres sharoitida ekologik tanglik kelib chiqishining oldini olish choralarini ishlab chiqish bilan shug’ullanadigan fan qaysi?

A) Noogenika. V) Antropogenika.

S) Antropogenetika. D) Biogeneka.

E) Barchasi to’g’ri.

26....... – har xil turga mansub organizmlarning o’zaro munosabatlari shakli bo’lib, bunda bir organizm ikkinchi organizmdan yashash muhiti va ovqat manbai sifatida foydalanadi.

A) Konkurensiya.

V) Parazitizm.

S) Yirtqichlik.

D) Neytralizm.

E) Simbioz.

27. Tana haroratini doimiy saqlashdagi kimyoviy mexanizm qanday jarayonlarning jadalligiga bog’liq?

A) oksidlanish - qaytarilish.

V) issiqlik hosil bo’lishi.

S) sintez qilish.

D) assimlyatsiya.

E) dissimlyatsiya.

28.Insoniyat sivilizatsiyasi va texnologiyasining rivojlanishi natijasidagi ekologik o’zgarishlarni ekologiyaning qaysi bo’limi o’rganadi?

A) Autekologiya.

V) Sinekologiya.

S) Evolyutsion ekologiya.

D) Tarixiy ekologiya.

E) Barchasi.

29. Qaysi fan antropoekologik sistemalarning kelib chiqishi, yashashi va rivojlanish qonuniyatlarini o’rganadi?

A) inson ekologiyasi.

V) autekologiya.

S) sinekologiya.

D) populyatsion ekologiya.

E) pole ekologiya.

30. Kim 5 ta asosiy tuproq hosil qiluvchi omillarni aniqladi?

A) J.B. Lamark.

V) V.I. Vernadskiy.

S) V.N.Sukachyov.

D)V.V. Dokuchayev..

E) A.O. Kovalevskiy.

31. Atmosferadagi ozon qatlami qanday to’lqin uzunligiga teng bo’lgan ultrbinafsha nurlarni ushlab qoladi?

A) 0,290 mkm. V) 0,300- 0,400 mkm. S) 0,400 mkm.

D) 0,400 – 0,750 mkm.

E) 0,750 – 0,850 mkm 32..Organizmlarning bir- birlari bilan o’zaro munosabati necha turga bo’linadi?

A) 2. V) 3. S) 4. D) 5. E) 6.

33. Yerga yetib keladigan Quyosh energiyasining necha foizi suv va tuproqdan suvni bug’latish uchun sarf bo’ladi?

A) 0,1. V) 0,5. S) 10. D) 20. E) 42.

34. ekologik sistemalarning sayyoramizda hayot kelib chiqishi bilan birga o’zgarishlarini va biosferaning evolyutsiyasiga insonning ta’sirini o’rganadigan ekologiya bo’limini ko’rsating.

A) inson ekologiyasi.

V) autekologiya.

S) sinekologiya.

D) evolyutsion ekologiya.

E) pole ekologiya.

35. Birga yashaydigan ikki organizmlarning bittasi yoki ikkalasi ham salbiy ta’sir ostida bo’’lishi nima deyiladi?

A) neytralizm. V) Antibioz.

S) Simbioz. D)Kommensalizm.

E) Mutualizm.

36. Nima asosida o’simlik va hayvonlarda evoluytsiya davomida maxsus davriy takrorlanib turuvchi .....

paydo bo’lgan?

A)fotoperiodizm, anabioz.

V) fotoperiodizm, biologik ritm.

S) kun uzunligi, gomeostaz.

D) mavsumiy o’zgarishlar, anabioz, gomeostaz.

E) kun uzunligi, abiotik omillar.Variant 5. Ekologiya asoslari, biosfera.

www.JPG.uz1. ...... – o’zaro biologik bog’lanishlarning bir shakli bo’lib, bunda birga yashash har ikkala organizmga ham foyda keltiradi.

A) Sinoykiya.

V) Neytralizm.

S) Mutualizm.

D) Kommensalizm.

E) Antibioz.

2. O’rnini to’ldirsa bo’ladigan tabiiy boyliklarni belgilang.

A) yog’och va torf.

V) torf va neft.

S) yog’och va gaz.

D) gaz va toshko’mir.

E) toshko’mir va yog’och.

3. O’simliklarga tushuvchi quyosh nurlarining taxminan necha foizi suv bug’lanishiga sarf bo’ladi?

A) 55%. V) 67%. S) 75%.

D) 43%. E) 58%.

4. . O’simliklar ko’rinadigan nurlarni har xil spektrlarini nimalar orqali o’zlashtiradi?

A) fitopigmentlar. V) hujayralar.

S) barglar. D) xlorofil donachalari.

E) hujayra yadrolari.

5.Qaysi odam qoldiqlari Avstraliyadan ham topilgan?

A) Avstralopitek. V) Sinantrop.

S) Geydelberg. D) Neandertal.

E) Kromanon.

6. ....... – har xil turga mansub organizmlarning o’zaro munosabatlari shakli bo’lib, bunda bir organizm ikkinchi organizmdan yashash muhiti va ovqat manbai sifatida foydalanadi.

A) Konkurensiya.

V) Parazitizm.

S) Yirtqichlik.

D) Neytralizm.

E) Simbioz.

7. Sovuq qonli hayvonlarda muhit haroratining ma’lum diapazondan pasayishi ... sabab bo’ladi?

A) metabolik jarayonlarning susayishiga va organizmlar o’limiga.

V) fiziologik jarayonlarning tezlashuviga.

S) metabolik jarayonlarning tezlashuviga va organizmlar yashovchanligining ortishiga.

D) fiziologik jarayonlarning bir xil saqlash mexanizmlarini amalga oshishiga.

E) barchasi to’g’ri.

8. Tirik organizmlar ko’p miqdorda bo’r, ohak kabi jinslarni hosil qiladi. Bu jarayon tirik moddaning biokimyoviy funksiyasining qaysi biriga kiradi?

A) gaz almashinuvi.

V) oksidlanish-qaytarilish.

S) konsentratsiyalash.

D) biokimyoviy.

E) degidratlanish.

9. Odamlar mongoloid va negroid irqlariga bundan necha ming yil oldin ajralgan?

A) 90-92. V) 100-150.

V) 150-200. D) 30-40.

E) 40-50.

10. Turli mutatsiyalar natijasida odam DNK molekulasi tuzilishi makaka maymun DNK tuzilishiga ... o’xshashligi ma’lum bo’lgan.

A) 66 %. V) 25 %. S) 17 %. D) 8 %. E) 2 %.

11. Qaysi metod yordamida ayrim omillarning organizm rivojlanishiga ta’siri o’rganiladi?

A) Dala metodi. V) Ekologik tajriba metodi.

S) Matematik modellash metodi. D) Kuzatish.

E) Eksperimental metod.

12.Uquvli odam bosh miyasining hajmi qancha boladi?

A) 650-680 sm 3. V) 150 sm 3.

S) 700-800 sm 3. D) 500-600 sm3. E) 900-110 sm 3

13.Yava orolidan 1891 yilda .... ning suyak qoldiqlari topilgan.

A) ramapitek. V) pitekantrop.

S) avstralopitek. D) driopitek.

E) geydelberg.

14. Geografik zonallik natijasida hosil bo’lgan biomlarga ..... misol bo’ladi?

1. tundra; 2. tayga;

3. o’simliklar dunyosi;

4. hayvonot dunyosi.

5. o’rmon; 6. cho’l;

7. dasht; 8. mikroorganizmlar;

9. tropik o’rmonlar;

10. lishaynikalr.

A) 1,2,5,6,7,9. V) 1,2,3,4,5,8.

S) 2,3,4,8,9,10. D) 3,4,6,8,7,10.

E) 5,6,7,8,9,10.

15. Yer yuziga yetib keluvchi quyosh nurlarining to’lqin uzunligi taxminan...... ga tengdir.

A) 0,8- 15 mkm.

V) 0,9- 18 mkm.

S) 0,3 – 20 mkm.

D) 0,3 – 10 mkm.

E) 10 – 20 mkm

16. Populyatsiyaning zichligi nima bilan o’lchanadi?

A) Individlarning muayyan soni, ularning o’zgarishi.

V) Populyatsiyaning egallagan joyi.

S) Populyatsiyaning yoshi va jinsi.

D) Populyatsiya individlarining qirilib ketishi.

E) Hajm birligida individlar soni bilan.

17. Yevropoid va negroid irqlarining ajralishi mundan taxminan necha ming yil oldin boshlangan?

A) 40. V) 60. S) 70. D) 90.

E) 100.


18. Quyida berilgan odam ajdodlarining bo’yi necha sm bo’lgan?

1. uquvli odam. 2. pitekantrop.

3. sinantrop. 4. kromanon.

a) 170 sm. b) 150-160 sm.

v) 180 sm. g) 135-150 sm

A) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g.

V) 1-g; 2-a; 3-b; 4-v.

S) 1-b; 2-a; 3-g; 4-v.

D) 1-v; 2-b; 3-a; 4-g.

E) 1-a; 2-v; 3-b; 4-g.

19. Pitekantroplar taxminan necha mln yil oldin yashagan?

A) 3-2. V) 4-5. S) 1,9-1,5.

D) 2,5-3,5. E) 4,5-5,5.

20. Birga yashaydigan ikki organizmlarning bittasi yoki ikkalasi ham salbiy ta’sir ostida bo’’lishi nima deyiladi?

A) neytralizm. V) Antibioz.

S) Simbioz. D)Kommensalizm.

E) Mutualizm.

21. Avstrolopiteklarning shakllanishi ... yil ilgari ro’y bergan.

A) 1-2 mln. V) 9-5 mln.

S) 9-5 ming. D) 3-4 mln.

E) 20-25 mln.

22. Parchalanayotgan organik moddalar bilan ovqatlanuvchi organizmlar....?

A) Entomofaglar. V) Fitofaglar.

S) Detritofaglar. D) Zoofaglar.

E) T.J.Y.

23. Hozirgi vaqtda tur sifatida ... ning evolyutsiyasi tugallangan.

A) xomo sapiyens.

V) xomo xabilis.

S) uquvli odam.

D) xomo eruktus.

E) xomo ergaster.

24. Yo’qolib ketayotgan turlarni va tabiiy biogeosenozlarni muhofaza qilishning samarali choralaridan biri ... hisoblanadi.

A) qo’riqxonalarni ko’paytirish.

V) qo’riqxonalarning maydonini kengaytirish.

S) yo’qolib ketayotgan turlarning sun’iy o’stiriladigan joylarini yaratish.

D) yo’qolib ketayotgan turlarni tabiatga reintroduksiyalash.

E) barcha javoblar to’g’ri.

25. Driopiteklardan dastlab odam ajdodlaridan qaysi biri paydo bo’lgan?

A) ramapitek V) aqlli odam.

S) sinantrop. D) pitekantrop.

E) geydelberg.

26. Hozir bir minutda ... tonnaga yaqin suv yer yuzidan bug’lanib turadi?

A) 1 mln. V) 2 mln. S) 1 mlrd.

D) 2 mlrd. E) 10-12 mln.

7.Ekologiya fanining asosiy

27. . “Biosfera va inson ” dasturining vazifalarini belgilang.

1. ekologik toza muhitni yaratish.

2. inson xo’jalik faoliyatining kelajakdagi oqibatlarini aniqlash.

3. biosfera boyliklaridan oqilona foydalanish.

4. inson salomatligini saqlash choralarini ishlab chiqish.

5. biosferani muhofaza qilish choralarini ishlab chiqish.

A) 1,4,5. V) 1,3,4. S) 2,4,5. D) 1,2,3. E) 2,3,5.

28. Xomo xabilis bosh miyasining hajmi avstrolopitek miyasidan .... sm 3 ortiq.

A) 100. V) 150. S) 250.

D) 200. E) 50.

29. Muzliklar davrida yashagan odam ajdodi berilgan javobni toping.

A) arxantroplar. V) paleantroplar

S) neantroplar. D) sinantroplar.

E) pitekantroplar.

30. Qushlar, mo’ynali hayvonlar, baliqlarni saqlash mumkinligi yoki mumkin emasligi ... qarab belgilanadi?

A) yosh individlarning katta yoshdagi individlarga nisbat ko’rsatkichlariga.

V) qari individlarning qari individlarga nisbati.

S) tug’ilish va o’lish nisbati ko’rsatkichiga.

D) areal kengligi nisbati ko’rsatkichiga.

E) turli populyatsiyalar o’rtasidagi munosabatlarga.

31. Quyida berilgan odam ajdodlari taxminan necha ming yillar oldin yashagan?

1. sinantrop. 2. neandertal.

3. kromanon.

a) 150-28. b) 50. s) 500-300.

A) 1-a; 2-b; 3-s. V) 1-b; 2-a; 3-s.

S) 1-s; 2-b; 3-a. D) 1-s; 2-a; 3-b.

E) 1-b; 2-s; 3-a.

32. Odamning tarixiy rivojlanishidagi eng qadimgi odamlar vakillari berilgan javobni toping.

A) sinantrop, pitekantrop, neandertal odam.

V) sinantrop, pitekantrop, geydelberg odam.

S) kromanon, pitekantrop, uquvli odam.

D) geydelberg odami, kromanon, sinantrop.

E) neandertallar, kromanon, uquvli odam

33. Pitekantrop taxminan necha mln yil yashagan?

A) 0,5-1. V) 5-6. S) 1,9-1,5.

D) 2-3. E) 2,5-3.

34.Odamning qaysi ajdodini bosh miyasi 1600 sm 3 bo’lgan?

A) uquvli odam. V) neantrop.

S) pitekantrop. D) paleantrop.

E) arxantrop.

35. Peshonasi rivojlanmagan, pastki jag’i yirik, oldinga bo’rtib chiqqan , bu belgi qaysi belgi xos.

A) sinantrop. V) neandertal.

S) paleantrop. D) neantrop.

E) kromanon.

36.Ramapiteklar taxminan .... yil ilgari paydo bo’lgan?

A) 5-6 mln. V) 6-7 mln.

S) 8-9 mln. D) 12-14 mln.

E) 20-25 mln.

www.JPG.uzVariant- 6. Kimyoviy asoslar, moddalar almashinuvi, ko’payish

1. Hujayra tarkibida nechtaga yaqin biogen elementlar mavjud?

A) 37. V) 46. S) 70.

D) 90. E) 98.

2. H2PO -4 va HPO42- anionlari hujayrada qanday funksiyani bajaradi?

A) Hujayra tashqarisidagi suyuqlikda buferlik vazifasini bajaradi.

V) Hujayraning ichki muhit buferligini ta’minlaydi..

S) Qonda buferlik vazifasini bajaradi.

D) A va S.

E) A, V, S.

3.Ruh bir qator fermentlar tarkibiga kirib qanday jarayonda ishtirok etadi?

A) Qon hosil bo’lishida.

V) Hayvonlarda biologik katalizatorlar tarkibida biokimyoviy reaksiyalarni tezlashtirishni ta’minlaydi.

V) Hujayra membranalari orqali turli xil moddalarni o’tkazishni ta’minlaydi.

D) Jinsiy gormonlarning faolligini oshiradi.

E) Kislorodni o’pkadan to’qimalarga olib boradi.

4. Nima uchun hujayra ichidagi harorat deyarli o’zgarmaydi yoki hujayra atrofidagi muhitga nisbatan juda kam miqdorda farqlanadi?

A) Hujayra molekulasidagi zaryadlarning notekis taqsimlanganligi sababli

V) Suv molekulasining bir chekkasi kuchsiz musbat zaryadga, ikkinchisi manfiy zaryadga ega bo’lganligi sababli.

S) Suv katta issiqlik sig’imiga va issiqlikni yaxshi o’tkazish xususiyatiga egaligi sababli.

D) Suv qutblangan moddalar uchun yaxshi erituvchi hisoblamganligi sababli.

E) Barcha javoblar to’g’ri.

5. Qaysi elementlar hujayra membranalari orqali turli xil moddalarni o’tkazishni ta’minlaydi?

A) Ca va P.

V) Na, K, Cl.

S) Ca, K, Na.

D) K, Cl, P.

E) Mg, Ca.

6. Odam hayot faoliyati tufayli

1 yilda taxminan qancha kislorod va ozuqani o’zlashtirishi aniqlangan?

A) 1,5 tonna.

V) 2,1 tonna.

S) 0,81 tonna.

D) 2 tonna.

E) Miqdori aniqlanmagan

7.Odam organizmidagi qaysi hujayralar embrional rivojlanish davri tugagandan keyin bo’linmaydi va organizmning butun umri davomida o’z funksiyasini bajaradi?

A) Suyak iligi, qon hujayralari.

V) Epidermis, ichak epiteliysi, suyak iligi hujayralari.

S) Qon, muskul, nerv hujayralari.

D) Muskul, ichak epiteliysi, qon hujayralari.

E) Nerv, muskul, epidermis.

8. Quyidagilardan qaysi biri oddiy lipid hisoblanadi?

A) Glikolipid.

V) Mum.

S) Fosfolipid.D) A va S.

E) A, V, S.

9. Biopolimerlar vazifasiga ko’ra, 3 guruhga ajratilgan bo’lib, ularning uchinchi guruhi qanday funksiyani bajarishga moslashgan va nimalardan tashkil topgan?

A) Axborot saqlovchi informatsion polimerlar bo’lib, nuklein kislotalardan tashkil topgan.

V) Hosil qiluvchi biopolimerlar bo’lib, polisaxaridlar va ayrim oqsillardan tarkib topgan.

S) Biologikfunksiyalarni , bajaruvchi biopolimerlar bo’lib, ularga asosan oqsillar kiradi.

D) Axborotni tashuvchi biopolimerlar bo’lib asosan polisaxaridlardan tashkil topgan.

E) T.J.Y.

10. Mikroelementlar hujayra massasining necha foizini tashkil etadi?

A) 10%. V) 0, 28%. S) 0,02%

D) 2%. E) 0,12%

11. Mitoz bosqichi qancha vaqtgacha davom etadi?

A) 1 soatdan 3 soatgacha.

V) 30 daqiqadan 3 soatgacha.

S) 30 daqiqadan 4 soatgacha.

D) 2 soat. E) 10-20daqiqa.

12. Gulli o’simliklardagi qo’sh urug’lanish hodisasini kashf etgan olimni belgilang.

A) S.G.Navashin.

V) J.Uotsin.

S) T.Morgan.

D) K.Ber.

E) M.S.Navashin.

13. Hujayra tarkibidagi kichik molekulali organik moddalarga qaysilar kiradi?

A) Gormon.

V) Nukleotid.

S) Pigment.

D) Aminokislota.

E) Barchasi.

14. Quyidagi hayvonlardan qaysi birida vegetativ ko’payishni kuzatish mumkin?

A) yomg’ir chuvalchangida.

V) Baqada.

S) Oq planariyada.

D) A va S

E)Forel balig’ida.

15. Nerv hujayaralarida hosil bo’ladigan qo’zg’alishlarni o’tishi qaysi elementlarning yordamida amalga oshiriladi?

A) Ca va P.

V) Mg, Ca

S) Ca, K, Na.

D) K, Cl, P.

E) Na, K, Cl..

16.Oqsil tarkibidagi qaysi elementning miqdori 16% ni tashkil qiladi?

A) Fosfor.

V) Azot.

S) Vodorod.

D) Kislorod.

E) Uglerod.

17.Mitozning qaysi bosqichida sitokinez jarayoni kuzatiladi?

A) Profaza.

V) Metafaza.
S) Anafaza.

D) Telofaza.

E) A va D.

18. Ikki molekula sut kislotani kislorodli sharoitda to’liq parchalanishida necha molekula ATF hosil bo’lishini belgilang.

A) 18 molekula.

V) 36 molekula.

S) 72 molekula.

D) 38 molekula.

E) 76 molekula.

19.Oqsil molekulalari qanday shakllarga ega bo’ladi?

A) Yumaloq.

V) Duksimon.

S) Ipsimon.

D) Ovalsimon.

E) A va S

20. Suyak to’qimalarini hosil qilishda hamda ularning mustahkamligini ta’minlashda ishtirok etuvchi elementlarni belgilang.

A) Ca va P.

V) Na, K, Cl.

S) Ca, K, Na.

D) K, Cl, P.

E) Mg, Ca.

21. Bokiralik yo’li bilan ko’payuvchi hayvonni belgilang.

A) Gidra.

V) Oq planariya.

S) Kalibra qushi.

D) Asalari.

E) Oqcha baliq.

22.Ko’p hujayrali organizmlarda o’rtacha suvning miqdori qanchaga teng?

A) 10%. V) 90% S) 80%

D) 70%. E) 84%

23. Toza distillangan suvda eriydigan oqsilni belgilang.

A) Globulin.

V) Xromoprotein.

S) Albumin.

D) Lipoprotein.

E) A va S.

24.Mitozning qaysi bosqichida xromatidlar mustaqil xromosomaga aylanadi?

A) Anafaza.

V) Metafaza.
S) Profaza.

D) Telofaza.

E) A va D.

25. .... qonning normal ivishini ta’minlovchi omil hisoblanadi.

A) Ca. V) Na. S) P.

D) K. E) Mg.

26. Organik birikmalar tirik organizmlar hujayrasining o’rtacha necha foizini tashkil qiladi?

A) 10-15%.

V) 20-30%.

S) 20-25%.

D) 5-10%.

E) 50%.


27. Dezoksiriboza nimasi bilan ribozadan farq qiladi?

A) Tarkibida 2 atom vodorod yetishmasligi bilan.

V) Tarkibida bir atom karbon yetishmasligi bilan.

S) Tarkibida bir atom kislorod yetishmasligi bilan.

D) Tarkibida bir atom vodorod ko’pligi bilan.

E) Hech qanday farq yo’q.

28. Quyidagilardan qaysi biri hujayra membranasining hosil bo’lishida katta ahamiyatga ega?

A) Fosfolipidlar.

V) Xromoprotein.

S) Albumin.

D) Steroid.

E) A va S.

29.Odamlarda postembrional rivojlanish nechta davrga bolinadi?

A) 2. V) 5. S) 4. D) 3. E) 7.

30. Hayvonlarda biologik katalizatorlar tarkibida biokimyoviy reaksiyalarni tezlashtirishni ta’minlovchi elementni belgilang.

A) Ca. V) Na. S) P.

D) K. E) Mg.

31. Avtotrof organizmlarni belgilang.

A) Yashil o’simliklar.

V) Suvo’tlari.

S) Ba’zi bakteriyalar.

D) A, V, S.

E) A va S.

32. Fotosintez jarayonida hosil bo’ladigan va atmosferani boyitadigan molekulyar kislorod manbai nima hisoblanadi?

A) Quyosh energiyasi.

V) Xlorofil pigmenti.

S) Suv.

D) Yashil o’simliklar.

E) A va S.

33. Biologik faolligi yuqori bo’lgan moddalarni belgilang.

A) Gormonlar.

V) Vitaminlar.

S) Fermentlar.

D) Makroelementlar.

E) A, V, S javoblar.

34. Hujayra faoliyati tufayli hosil bo’lgan moddalar nima yordamida tashqariga chiqariladi?

A) Yog’lar.

V) Sitoplazma.

S) Gormon.

D) Fermentlar

E) Suv.

35. Qaysi kimyoviy element B12

vitaminining zaruriy tarkibiy qismi hisoblanadi?

A) Ca. V) Zn. S) Co.

D) K. E) Mg.

36.Hujayra massasining necha foizini makroelementlar tashkil etadi?

A) 78%. V) 90%. S) 30%.

D) 98%. E) 84%.


Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə