Ümumi MÜDDƏalarYüklə 378,99 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix14.09.2018
ölçüsü378,99 Kb.
#68351


“DÖVLƏT QEYDİYYATINA 

ALINMIŞDIR” 

 

“TƏSDİQ EDİLMİŞDİR” Azərbaycan Respublikasının Vergilər 

Nazirliyi Bakı şəhər Vergilər 

Departamentinin Kommersiya hüquqi 

şəxslərinin dövlət qeydiyyatı İdarəsi 

 

“Amrahbank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti  

 

  

QEYDİYYAT № 1400064171 

 

Rəis: __________ _____________  

 “___” ____________ 200_-cu il 

 

21 avqust 2009-cu il 06/09 saylı iclas protokoluna əsasən 

Ümumi Yığıncağın sədri 

 

İldırımzadə Y.Ə. _________________  

____  ______ ________200_-cu il    

                     

 

  

Amrahbank 

Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 

Nizamnaməsi 

 

  

 

  

 

  

  

  

 

ÜMUMİ MÜDDƏALAR  

1.1. 


Bundan  sonra  “Bank”  adlanacaq  “Amrahbank”  Açıq  Səhmdar  Cəmiyyəti 

Azərbaycan Respublikası Milli Bankında 28 dekabr 1993-cü il tarixdə, 171 № ilə qeydə 

alınmış  “Əmrahbank”  Kommersiya  Bankının  15  iyul  2004-cü  ildə  “Əmrahbank” 

Səhmdar  Bankı  Açıq  Səhmdar  Cəmiyyətinə  çevrilməsi  nəticəsində  Azərbaycan 

Respublikasının  Mülki  Məcəlləsi,  Azərbaycan  Respublikasının  “Banklar  haqqında” 

qanunu,  habelə  Azərbaycan  Respublikasının  Mərkəzi  Bankının  normativ  xarakterli 

aktlarına və bu Nizamnaməyə uyğun olaraq  yaradılmış və onun hüquqi  varisi  qismində 

fəaliyyət  göstərmişdir.  Bu  Nizamnamə  Cəmiyyətin  adının  “Amrahbank”  Açıq  Səhmdar 

Cəmiyyətinə dəyişməsi nəticəsində bankın Nizamnaməsinin üçüncü redaksiyasıdır 

1.2. 


Bank  açıq  səhmdar  cəmiyyət  formasında  yaradılır,  hüquqi  şəxsdir,  müstəqil 

balansa  malikdir,  kommersiya  prinsipləri  əsasında  fəaliyyət  göstərir.  Bank  Azərbaycan 

Respublikasının  ərazisində  və  xaricdə  filiallarını,  şöbələrini  Azərbaycan  Respublikası 

Mərkəzi  Bankının  icazəsi  ilə  aça  bilər.  Filial,  şöbə  və  nümayəndəliklər  Bankın  təsdiq 

etdiyi  əsasnamə  əsasında  fəaliyyət  göstərirlər.  Bank  öz  fəaliyyətində  Azərbaycan 

Respublikasının  Mülki  Məcəlləsi,  Azərbaycan  Respublikasının  “Banklar  haqqında” 

qanunu,  habelə  Azərbaycan  Respublikasının  Mərkəzi  Bankının  normativ  xarakterli 

aktları, digər mövcud qanunvericilik aktlarını, habelə bu Nizamnaməni rəhbər tutur. Bank 

öz adı və emblemi təsvir olunmuş möhürə malikdir. 

1.3. 


Bank  öz  öhdəlikləri  üzrə  ona  məxsus  bütün  əmlakla  məsuliyyət  daşıyır.  Bankın 

səhmdarları  Bankın  öhdəlikləri  üçün  cavabdeh  deyillər  və  Bankın  fəaliyyəti  ilə  bağlı 

zərər  üçün  onlara  mənsub  səhmlərin  dəyəri  həddində  risk  daşıyırlar.  Bank  səhmdarların 

öhdəlikləri üçün məsuliyyət daşımır. 

1.4. 

Bankın tam adı – Azərbaycan dilində - “Amrahbank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, İngilis dilində isə - Amrahbank Open Joint-Stock Company olur. 

1.5. 


Bankın  qısa  adı  –  Azərbaycan  dilində  -  “Amrahbank”  ASC,  ingilis  dilində  isə  - 

Amrahbank OJSC olur. 

1.6. 

Bankın  yerləşdiyi  ünvan:  Azərbaycan  Respublikası,  Bakı  şəhəri  Yusif  Səfərov küç. 10. 

 

2. 

BANKIN FƏALİYYƏT NÖVLƏRİ, ƏQDLƏRİ VƏ HÜQUQLARI 

2.1.  


Bank,  verilmiş  lisenziyalarda  müəyyən  edilən  məhdudiyyət  və  şərtlərə  riayət 

etmək şərti ilə, aşağıdakı fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilər: 

2.1.1.

 

Tələbli  və  müddətli  depozitlərin,  əmanətlərin  və  digər  qaytarılan vəsaitləri cəlb etmək; 

2.1.2.


 

Təminatlı və ya təminatsız kreditlərin verilməsi, o cümlədən, istehlak və 

ipoteka  kreditləşdirilməsi,  reqres  hüququ  ilə  və  ya  belə  hüquq  olmadan 

faktorinq, forfeytinq, lizinq xidmətləri və digər kreditləşdirmə növləri; 

2.1.3.

 

Fiziki  və  hüquqi  şəxslərin  hesablarını,  o  cümlədən  bankların  müxbir hesablarının açmaq və aparmaq


2.1.4.


 

Klirinq,  hesablaşma-kassa  xidmətləri  pul  vəsaitlərinin,  qiymətli 

kağızların və ödəniş vəsaitlərinin köçürülməsi üzrə xidmətlər göstərmək; 

2.1.5.


 

Ödəniş vəsaitlərinin (o cümlədən kredit və debet kartları, yol çekləri və 

bank köçürmə vekselləri ) buraxmaq; 

2.1.6.


 

Qiymətli metalları əmanətə cəlb etmək və yerləşdirmək; 

2.1.7.

 

Öhdəliklərin  icrasına  təminatların,  o  cümlədən  qarantiyaların  verilməsi və müştərilərin hesabına akkreditivləri açmaq; 

2.1.8.


 

Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət; 

2.1.9.

 

Maliyyə  müşaviri,  maliyyə  agenti  və  ya  məsləhətçi  xidmətləri göstərmək; 

2.1.10.


 

Kreditlərə  və  kredit  qabiliyyətinin  yoxlanılmasına  dair  informasiya 

vermək və xidmətlər göstərmək; 

2.1.11.


 

Sənədləri  və  qiymətliləri,  o  cümlədən  pul  vəsaitlərinin  saxlanca  qəbul 

etmək (xüsusi otaqlarda və ya seyf qutularında saxlamaq); 

2.1.12.


 

Qiymətlilərin,  o  cümlədən  banknotların  və  sikkələrin  inkassasiya 

edilməsi və göndərilməsi; 

2.1.13.


 

Öz  hesabına  və  ya  müştərilərin  hesabına  maliyyə  vasitələrinin,  o 

cümlədən  çeklərin,  köçürmə  veksellərinin,  borc  öhdəliklərinin  və 

depozit sertifikatlarının, qiymətli metalların və qiymətli daşların, valyuta 

və  faiz  vasitələrinin,  səhmlərin  və  digər  qiymətli  kağızların,  habelə 

forvard kontraktlarının, svoplara dair sazişlərin, fyuçerslərin, opsionların 

və  valyutalara,  səhmlərə,  istiqrazlara,  qiymətli  metallara  və  ya  faiz 

dərəcələrinə aid törəmə vasitələri satın almaq və satmaq. 

2.2. 

Qanunla banklar tərəfindən həyata keçirilməyən fəaliyyət növləri istisna olmaqla, Bank  2.1  bəndində  sadalanan  fəaliyyət  növlərindən  başqa  Azərbaycan  Respublikasının 

qanunvericiliyi ilə  nəzərdə tutulmuş  hər  hansı  digər fəaliyyət  növlərini  də  həyata keçirə 

bilər. 

2.3. 


Hər  hansı  fəaliyyət  növü  üçün  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyinə 

əsasən  xüsusi  razılıq  (lisenziya)  tələb  edildikdə,  Bank  həmin  fəaliyyəti  yalnız  müvafiq 

xüsusi razılıq (lisenziya) aldıqdan sonra həyata keçirə bilər. 

2.4. 


Bank  Azərbaycan  Respublikası  qanunvericilik  aktları  ilə  nəzərdə  tutulmuş 

şərtlərlə və qaydada assosiasiyalarda və digər birliklərdə iştirak edə bilər. 

2.5. 

Bank  Azərbaycan  Respublikası  qanunvericiliyi  ilə  nəzərdə  tutulmuş  digər  əmlak və  şəxsi  qeyri-əmlak  hüquqlarına  malikdir,  o  cümlədən  də,  daşınar  və  daşınmaz  əmlak 

almaq,  satmaq  və  icarəyə  vermək,  zəmanət  və  iltizam  vermək,  məhkəmədə  iddiaçı  və 

cavabdeh kimi çıxış etmək hüquqlarına sahib olur. 

3.

BANKIN NİZAMNAMƏ KAPİTALI

3.1. 


Bankın nizamnamə kapitalı səhmdarlar tərəfindən əldə edilmiş səhmlərin nominal 

dəyəri  hesabına  yaradılır.  Bankın  nizamnamə  kapitalına  qoyuluşlar  pul  vəsaitləri  ilə 

həyata keçirilməlidir. 

3.2. 


Bankın

 nizamnamə kapitalı  39 844 400 (otuz doqquz milyon səkkiz yüz qırx dörd 

min dörd yüz)  manata bərabərdir və hər birinin nominal dəyəri 100  (bir yüz)  manat olan 

398444 (üç yüz doxsan səkkiz min dörd yüz qırx dörd) ədəd adi adlı səhmlərdən ibarətdir. 
 

 3.3. 

Bankın  nizamnamə  kapitalının  artırılması  Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağının 

qərarına  əsasən  səhmlərin  nominal  dəyərinin  artırılması  və  ya  əlavə  səhmlərin 

buraxılması yolu ilə həyata keçirilir. 

3.4. 

Azərbaycan  Respublikası  Mərkəzi  Bankının  yazılı  icazəsi  olduqda  Bankın nizamnamə  kapitalının  azaldılması  Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağının  qərarına  əsasən 

səhmlərin nominal dəyərinin azaldılması və ya yerləşdirilmiş səhmlərin bir hissəsinin geri 

satın  alınıb  onların  miqdarının  azaldılması  yolu  ilə  həyata  keçirilir.  Bankın  nizamnamə 

kapitalının  azaldılması  haqqında  qərar  qəbul  edildikdə,  Bank  15  (on  beş)  təqvim  günü 

müddətində  kreditorlara  bu  barədə  yazılı  surətdə  məlumat  verir.  Bu  zaman,  Bankın 

kreditorları  deyilən  məlumatı  aldıqdan  sonra  30  (otuz)  təqvim  günü  ərzində  Bankın 

müvafiq  öhdəliklərinin  vaxtından  əvvəl  icrasını  və  ya  onlara  xitam  verilməsini  və 

düşdükləri zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb edə bilərlər. 

3.5. 

Bank  buraxdığı  səhmlərin  yerləşdirilməsini  açıq  və  yaxud  konvertasiya  yolu  ilə həyata  keçirir.  Bankın  digər  qiymətli  kağızlarının  yerləşdirilməsi  qaydası  onların 

buraxılışı haqqında qərarla müəyyən edilir. 

3.6. 

Bankın  adlı  qiymətli  kağızlarının  sahiblərinin  reyestri  qanunvericiliyə  uyğun olaraq  Bankın  özü  (adlı  səhmlərin  sahiblərinin  sayı  iyirmidən  çox  olmadıqda)  və  ya 

müvafiq lisenziyaya malik olan qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı tərəfindən 

aparıla bilər. 

 

4.  BANKIN FONDLARI VƏ MƏNFƏƏTİN BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ. 

4.1. 

Bank  Azərbaycan  Respublikası  Mərkəzi  Bankının  müəyyən  etdiyi  normativ qaydalara uyğun surətdə aktivləri üzrə ehtimal olunan itkilər üçün xərclərə aid edilməklə 

xüsusi ehtiyat fondu yaradır. 

4.2. 

Vergilər  və  qanunvericilikdə  nəzərdə  tutulan  başqa  icbari  ödənişlər  aparıldıqdan sonra  qalan  Bankın  xalis  mənfəəti  onun  sərəncamında  qalır  və  səhmdarların  müəyyən 

etdiyi qaydada bölüşdürülür. 

 

5. 

 BANKIN KREDİT RESURSLARI 

5.1. 


Bankın kredit resursları aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşır: 

5.1.1  Bankın öz kapitalı; 

5.1.2  Bankın  müştərilərinin,  o  cümlədən  əmanətçi  fiziki  şəxslərin  bank 

hesablarındakı vəsaiti; 

5.1.3  Başqa  banklardan,  o  cümlədən  beynəlxalq  maliyyə  qurumlarından  alınan 

kreditlər; 

5.1.4  Qiymətli kağızların emissiyası hesabına; 

5.1.5  Azərbaycan  Respublikası  Mərkəzi  Bankının  mərkəzləşdirilmiş  kredit 

resursları; 

5.1.6  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyi  ilə  qadağan  edilməmiş  digər 

vəsaitlər. 

5.2. 


Bank  verdiyi  kreditləri  bir  qayda  olaraq  borcalanın  və  ya  üçüncü  şəxsə  məxsus 

əmlakın girov qoyulması yaxud ipoteka götürülməsi ilə və ümumilikdə bank təcrübəsində 

qəbul  edilmiş  digər  formada  öhdəliklərin  icrasını  təmin  edən  təminatlar,  zəmanətlər, 

ipoteka və girovlar hesabına, habelə digər üsullar ilə təmin edir. 
 

 5.3. 

Bank təminatsız kreditlər də verə bilər. Təminatsız kreditlərin verilməsi hədlərini 

Müşahidə Şurası müəyyən edir. 

 

 6.    BANKIN İDARƏETMƏ ORQANLARI 

6.1 


Bankın idarəetmə orqanlarına aşağıdakılar aiddir: 

 Səhmdarların Ümumi Yığıncağı; 

 Müşahidə Şurası; 

 İdarə Heyəti;  

 Audit Komitəsi. 

6.2. 


Bankın  ali idarəetmə orqanı Səhmdarların Ümumi Yığıncağıdır və Səhmdarların 

Ümumi Yığıncağının müstəsna səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir: 

6.2.1.

 

Bankın nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək; 

6.2.2.


 

Bankın  Müşahidə  Şurasının  və  Audit  Komitəsinin  üzvlərini  təyin  və 

azad etmək, həmin idarəetmə orqanlarının əsasnaməsini təsdiq etmək;  

6.2.3.


 

Müşahidə  Şurası  üzvlərinin  səlahiyyətləri  istisna  olmaqla,  Bankın 

inzibatçılarının Bank adından və Bank hesabına öhdəliklər qəbul etmək 

səlahiyyətlərini  və  həmin  səlahiyyətlərin  Bankın  digər  əməkdaşlarına 

verilməsi hüququnun hədlərini müəyyənləşdirmək; 

6.2.4.


 

Bank  inzibatçılarının  kommersiya  maraqlarını  açıqlaması  haqqında 

qaydaları və həmin qaydalara dəyişiklik və əlavələri qəbul etmək

6.2.5.


 

Bankın  törəmə  təsərrüfat  cəmiyyətlərini  yaratmaq  və  fəaliyyətlərinə 

xitam vermək, başqa bankın satın alınması barədə qərarlar qəbul etmək; 

6.2.6.


 

nizamnamə  kapitalının  artırılması  və  azaldılması  barədə  qərarlar  qəbul 

etmək, 

Bank 


səhmlərinin 

buraxılması  müddəa  və  şərtlərini 

müəyyənləşdirmək,  habelə  bankda  mühüm  iştirak  payının  əldə 

edilməsinə razılıq vermək; 

6.2.7.

 

Bankın  kənar  auditor  tərəfindən  təsdiqlənmiş  və  Audit  Komitəsi tərəfindən  tövsiyə  edilmiş  illik  maliyyə  hesabatlarını  təsdiq  etmək, 

habelə  xalis  mənfəət  hesabına  ehtiyatların  yaradılması  və  dividendlərin 

ödənilməsi barədə qərar qəbul etmək; 

6.2.8.


 

Bankın  satılması,  yenidən  təşkili  və  ləğvi  barəsində  qərarlar  qəbul 

etmək; 

6.2.9.


 

Bankın  inzibatçılarının  işə  götürülməsi  müddəa,və  şərtlərini  müəyyən 

etmək; 

6.2.10.


 

Xüsusi əhəmiyyətli əqdin bağlanılması barədə qərar qəbul etmək və bu 

barədə məlumatın açıqlanması qaydasını müəyyənləşdirmək; 

6.2.11.


 

Bankın nizamnaməsi və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə 

Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağının  səlahiyyətinə  aid  edilmiş  digər 

məsələləri həll etmək. 
 

 6.3. 

Səhmdarlarının  Ümumi  Yığıncaqları  bütün  səsvermə  hüququ  olan  səhmlərin  azı 

60  (altmış)  faizinin sahibi olan səhmdarlar iştirak etdikdə  səlahiyyətli  sayılır. Aşağıdakı 

məsələlər barədə qərarlar,  yığıncaqda iştirak edən səhmdarların  üçdə  iki  səs  çoxluğu ilə 

qəbul edilir: 

6.3.1 


Nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər edilməsi; 

6.3.2 


Müşahidə Şurası üzvlərinin təyin və azad edilməsi; 

6.3.3 


Bankın  satılması,  yenidən  təşkili,  başqa  bankın  alınması  və  Bankın 

fəaliyyətinə xitam verilməsi. 

Qalan məsələlər barədə qərarlar yığıncaqda iştirak edən səhmdarların adi səs çoxluğu ilə 

qəbul edilir. 

6.4. Səhmdarların növbəti və növbədənkənar yığıncaqları keçirilə bilər: 

6.4.1. 


Səhmdarların  hər  bir  ümumi  yığıncağının  keçirilməsi  günü,  yeri,  vaxtı, 

gündəliyi  və  gündəlik  üzrə  materiallarla  tanış  olma  qaydası  barəsində 

bildirişlər,  həmin  yığıncağın  keçirilməsi  gününə  ən  azı  45  (qırx  beş) 

təqvim  günü  qalmış  səhmdarlara  göndərilir  və  bu  barədə  kütləvi 

informasiya vasitələrində məlumat dərc etdirilir. 

6.4.2. 


Növbəti  yığıncaqlar  ildə  bir  dəfədən  az  olmayaraq  keçirilir.  Növbəti 

yığıncaqlar  Bankın  hər  il  üçün  maliyyə  hesabatı  tərtib  edildikdən  və 

kənar  auditor  yoxlamasından  keçdikdən  sonra  ən  gec  iki  ay  ərzində 

keçirilir. 

6.4.3. 

Növbədənkənar yığıncaqlar səsvermə hüququ olan səhmlərin azı 5 (beş) faizinin  sahibləri  olan  səhmdarların,  Müşahidə  Şurasının,  Audit 

Komitəsinin və  İdarə  Heyətinin  tələbi  ilə  çağırıla bilər. Növbədənkənar 

yığıncaqların  çağırılması  qaydası  Azərbaycan  Respublikasının  Mülki 

Məcəlləsi  ilə  tənzimlənir.  Növbədənkənar  yığıncağın  çağırılması 

tələbində  gündəliyə  təklif  olunan  məsələlər  göstərilməlidir.  Həmin 

məsələlər növbədənkənar yığıncağın gündəliyinə mütləq salınmalıdır. 

6.4.4. 

Növbədənkənar  yığıncağın  çağırılması  haqqında  tələbin  (təşəbbüsün) daxil  olduğu  gündən  etibarən  Müşahidə  Şurası  aşağıdakıları  yerinə 

yetirməlidir: 

 

3  (üç)  iş  günü  müddətində  növbədənkənar  yığıncağın  vaxtını  və yerini  təyin  edib,  bu  barədə  özünün  müəyyən  etdiyi  kütləvi 

informasiya vasitəsində elan verməlidir; 

 

5 (beş) iş günü müddətində yığıncağın çağırılması barədə bildirişləri səhmdarlara göndərməlidir; 

 30  (otuz)  gündən  tez,  45  (qırx  beş)  gündən  gec  olmayaraq, 

səhmdarların 

növbədənkənar  yığıncağın  keçirilməsini  təmin 

etməlidir. 

Təxirəsalınmaz  məsələlərin  müzakirəsi  üçün  30  (otuz)  gün  gözlənilmədən  də  yığıncaq 

çağırıla  bilər,  bir  şərtlə  ki,  həmin  qaydada  keçirilən  yığıncaq  yalnız  Bankın  bütün 

səhmdarları orada iştirak etdiyi halda səlahiyyətli sayılır.  

 6.4.5 

Səhmdarların  yığıncağında  səsvermə  hüququna  malik  olan  bütün 

səhmdarlar  təmsil  olunmuşdursa,  yığıncaq  onun  çağırılması  vaxtından 

və  üsulundan  asılı  olmayaraq  səlahiyyətli  sayılır.  Səsvermə  hüququna 

malik  olan  səhmdarların  hamısı  yekdilliklə  razılıq  verərsə,  bu  yığıncaq 

gündəliyə  daxil  edilməmiş  məsələləri  də  müzakirə  edə  və  onlara  dair 

qərarlar qəbul edə bilər. 

6.4.6 


Səhmdarların 

Ümumi  Yığıncağının  nəticələrinə  dair  protokol 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq qaydada tərtib 

edilir.  Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağının  protokolu  Səhmdarların 

Ümumi  Yığıncağının  sədri  və  katibi  tərəfindən  imzalanır  və  icra  üçün 

müvafiq  olaraq  Müşahidə  Şurası,  Audit  Komitəsi  və  İdarə  Heyətinə 

verilir. 

6.5. 


Müşahidə Şurası aşağıdakı səlahiyyətlərə malikdir: 

6.5.1.


 

Bankın  daxili  reqlamentini  (siyasət,  prosedura,  əsasnamə,  təlimat  və 

digər  normativ  xarakterli  sənədlər)  qəbul  etmək,  ona  əlavə  və 

dəyişikliklər etmək; 

6.5.2.

 

Bank  tərəfindən  istiqrazların  və  digər  qiymətli  kağızların  (səhmlər istisna olmaqla ) buraxılışı şərtlərini müəyyən və təsdiq etmək; 

6.5.3.


 

Bankın  səhmdarlarının  reyestrini  aparan  təşkilatı  müəyyən  etmək  və 

seçmək; 

6.5.4.


 

Bankın  faiz  dərəcələri,  aktivlərin  yerləşdirilməsi  və  kateqoriyaları 

barəsində  siyasətini,  habelə  Bankın  ümumi  maliyyə,  uçot,  inzibati  və 

kadr siyasətini müəyyənləşdirmək; 

6.5.5.

 

Bankın strateji baxışı və missiya hesabatını təsdiq etmək; 6.5.6.

 

Bankın  fəaliyyətinin  əsas  istiqamətlərini  və  inkişaf  strategiyasını müəyyənləşdirmək, Bankın biznes planını təsdiq etmək; 

6.5.7.


 

Bankın təşkilatı strukturunu müəyyənləşdirmək; 

6.5.8.

 

digər hüquqi  şəxslərin kapitalında  Bankın  iştirakı  barədə  qərarlar qəbul etmək,  bankın  filiallarını,  şöbələrini  və  nümayəndəliklərini  açmaq 

barədə  qərar  vermək,  onların  əsasnamələrini  təsdiq  etmək  və 

fəaliyyətlərinə xitam vermək; 

6.5.9.


 

Növbəti  və  tələb  olunduğu  hallarda,  növbədənkənar  auditin  keçirilməsi 

barədə qərar qəbul etmək və bu məqsədlə kənar auditoru təyin etmək

6.5.10.


 

Bankın büdcəsini qəbul və təsdiq etmək; 

6.5.11.

 

Bankın  idarə  edilməsinə  və  fəaliyyətinə  nəzarəti  həyata  keçirmək,  o cümlədən Bankın İdarə Heyətindən hesabat almaq; 

6.5.12.


 

Səhmdarların Ümumi Yığıncağı və İdarə Heyəti üçün tövsiyələr vermək; 

6.5.13.

 

Bank  tərəfindən  qüvvədə  olan  qanunvericiliyin  pozulması  faktını müəyyən  etdikdə  bu  pozuntu  barəsində  Səhmdarların  Ümumi 

Yığıncağını,  Audit  Komitəsini  və  İdarə  Heyətini  xəbərdar  etmək, 

Azərbaycan  Respublikası  Mərkəzi  Bankına  isə  bank  qanunvericiliyinin 

pozulması faktları barədə bildiriş göndərmək;  
 

 6.5.14.

 

Azərbaycan  Respublikasında  mövcud  olan  bank  qanunvericiliyinə müvafiq  olaraq  İdarə Heyəti üzvlərini vəzifədən  kənarlaşdırmaq, onları 

müvəqqəti olaraq başqa şəxslərlə əvəz etmək;  

6.5.15.

 

Bank  ilə  İdarə  Heyətinin  bir  və  ya  bir  neçə  üzvü  arasında  mənafelər toqquşması  olduğu  hallarda  qabaqcadan  Azərbaycan  Respublikası 

Mərkəzi  Bankına  əsasları  göstərməklə,  yazılı  bildiriş  göndərmək  və 

Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağının  növbədənkənar  iclasını  çağırmaq 

şərti ilə Bankı idarə və təmsil etmək;          

6.5.16.

 

Bankın  İdarə  Heyətinin  üzvlərini  təyin  və  azad  etmək,  «İdarə  Heyəti        haqqında Əsasnaməni» təsdiq etmək; 

6.5.17.


 

Azərbaycan  Respublikası  Mərkəzi  Bankının  normativ  xarakterli 

aktlarında  nəzərdə  tutulan  hallarda,  Bankın  etibarlı  və  prudensial  idarə 

olunmasını  təmin  etmək  üçün  zəruri  olan  qaydaları  və  daxili 

əsasnamələri qəbul etmək; 

6.5.18.


 

Bankın kapital ehtiyatları yaradılması haqqında qərar qəbul etmək

6.5.19.

 

Bankın  nizamnamə  kapitalının  50  (əlli)  faizindən  artıq  məbləğdə  Bank adından müvafiq əqdlərin bağlanmasına icazə vermək; 

6.5.20.


 

Banka  aidiyyatı  şəxslər  və  aidiyyatı  şəxs  adından  hərəkət  edən  şəxslər 

ilə əqdlər bağlanmasını təsdiq etmək; 

6.5.21.


 

Bankın  fəaliyyətinin  kompleks  və  ya  ayrı-ayrı  sahələrinin  yoxlanması 

barədə qərar qəbul etmək; 

6.5.22.


 

Kənar  və  daxili  auditorların,  habelə  Azərbaycan  Respublikası  Mərkəzi 

Bankının  yoxlamalarının  nəticələrini  nəzərdən  keçirmək  və  bu 

yoxlamaların yekunlarına dair tədbirlər görmək; 

            6.5.23.      500.000  (beş  yüz  min)  ABŞ  Dollarına  ekvivalent  məbləğdən  artıq  olan     

aşağıdakı əqdləri təsdiq və onlara hər hansı düzəlişlər etmək : 

-sərmayə qoyuluşu; 

-kredit verilməsi; 

-kredit muqavilələrinin prolonqasiyası və restruktizasiyası;    

-bank qarantiyaları verilməsi ; 

6.5.24.  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyi  ilə  nəzərdə  tutulmuş  digər 

səlahiyyətləri həyata keçirmək. 

       6.6. Müşahidə Şurası aşağıdakı əsas vəzifələri həyata keçirir: 

            6.6.1.  Səhmdarların  növbəti  və  növbədənkənar  Yığıncaqlarını  çağırır.  Bu  zaman 

Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağı  iştirakçılarının  siyahısını  müəyyənləşdirir,  Yığıncağın 

gündəliyini,  gündəlikdə  nəzərdə  tutulan  məsələlərə  aid  materialların  hazırlanması  və 

onların  Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağının  tarixinə  ən  azı  45  (qırx)  gün  qalmış 

səhmdarlara çatdırılmasını təşkil edir; 

            6.6.2.  Aşağıdakı  məsələlər  barədə  təkliflər  hazırlayır  və  Səhmdarların  Ümumi 

Yığıncağının müzakirəsinə təqdim edir: 

 

Nizamnaməyə  dəyişiklik  və  əlavələr  və  ya  yeni  məzmunda nizamnamə layihəsi; 

 Bankın yenidən təşkili, satılması; 


 

  

Nizamnamə kapitalının artırılması və azaldılması;  

Səhmin nominal dəyərinin dəyişdirilməsi;  

mənfəətin bölüşdürülməsi;  

Audit Komitəsinin tərkibi;            6.6.3. Bankın sərəncamında qalan bölüşdürülməmiş mənfəətin istifadə qaydalarını 

müəyyənləşdirir; 

          6.6.4.  Audit  Komitəsinin  köməyi  ilə  bank  qanunvericiliyinə  riayət  olunması  və 

mühasibat uçotunun vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə qərarlar qəbul edir; 

            6.6.5. İdarə Heyəti üzvlərinin vəzifə təlimatlarını müəyyənləşdirir və təsdiq edir

            6.6.6. Qanunvericiliyin müəyyən etdiyi digər vəzifələri həyata keçirir. 

6.7. 

Bankın  Müşahidə  Şurası  5  (beş)  nəfərdən  ibarətdir.  Şuranın  üzvləri  Bankın Səhmdarlarının  Ümumi  Yığıncağı  tərəfindən  “Müşahidə  Şurası haqqında  Əsasnamə”nin 

müddəaları nəzərə alınmaqla, səhmdarlardan və/və ya kənar şəxslərdən 4 (dörd) ildən çox 

olmayan  müddətə  təyin  edilən  fiziki  şəxslərdir.  Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağı 

Müşahidə Şurasının üzvləri sırasından Müşahidə Şurasının sədrini təyin edir. 

Müşahidə Şurasının sədri aşağıdakı səlahiyyətlərə malikdir: 

 Audit  Komitəsi  və  İdarə  Heyətinin  Sədr  və  üzvləri,  habelə  Müşahidə 

Şurasının  üzvləri  ilə  əmək  müqaviləsi  bağlamaq,  onların  vəzifə  təlimatlarını 

təsdiq etmək; 

 Müşahidə Şurasının iclaslarında qəbul olunmuş sənədləri imzalamaq; 

 Müşahidə Şurasının iclaslarını çağırmaq və iclasları idarə etmək; 

 ona verilmiş səlahiyyətlər daxilində səhmdarların adından Bankı təmsil etmək; 

 ehtiyac olduqda Müşahidə Şurasının icra aparatını formalaşdırmaq, işçiləri işə 

qəbul etmək, onlarla müqavilə bağlamaq və vəzifə təlimatlarını təsdiq etmək; 

 

Şura  üzvlərinə  bonus,  mükafat  verilməsi  üçün  Səhmdarların  Ümumi Yığıncağına təkliflər vermək; 

 Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağının  ona  vermiş  olduğu  səlahiyyətlər 

çərçivəsində digər qərarlar qəbul etmək. 

6.8. 

Müvafiq  qanunvericiliyin  tələblərinə  uyğun  gəlməyən  fiziki  şəxslər  Müşahidə Şurasının  üzvü  ola  bilməz  və  Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağının  qərarı  ilə  Müşahidə 

Şurasının üzvləri vəzifəsindən azad edilməlidirlər. 

6.9. 

Müşahidə  Şurası  onun  iclasında  üzvlərinin  yarısından  çoxu  iştirak  etdikdə səlahiyyətlidir.  İclasların  keçirilməsi  qaydası  Bankın  Nizamnaməsində  və  «Müşahidə 

Şurası haqqında Əsasnamədə» müəyyən edilir. 

6.10.  Müşahidə  Şurasının  iclasları  ən  azı  üç  (3)  ayda  bir  dəfə  keçirilir.  Müşahidə 

Şurasının növbədənkənar iclasları onun sədrinin təşəbbüsü, Müşahidə Şurası üzvlərinin, 

Audit Komitəsi, kənar auditor təşkilatı, Bank nəzarəti orqanı və İdarə Heyətinin müraciəti 

ilə çağırıla bilər. İclasların nəticələrinə dair protokol Azərbaycan Respublikasının Mülki 

Məcəlləsinə müvafiq qaydada tərtib edilir. 

6.11.  Müşahidə Şurasının qərarları yığıncaqda iştirak edən üzvlərinin sadə səs çoxluğu 

ilə qəbul edilir. Hər bir üzv bir səs hüququna malikdir. Üzvlərin səsvermə zamanı bitərəf  

 

10 qalmasına icazə verilmir. Səslər bərabər olduqda Müşahidə Şurası sədrinin səsi həlledici 

sayılır. 

6.12.  Bankda  İdarə  Heyəti  yaradılır  və  İdarə  Heyəti  Bankın  kollegial icra orqanı  olub, 

onun fəaliyyəti üçün məsuliyyət daşıyır və aşağıda qeyd olunan səlahiyyətlərə malikdir: 

6.12.1. Səlahiyyəti daxilində Bankın cari fəaliyyəti barədə qərarlar qəbul etmək; 

6.12.2. Bankın daşınan və  daşınmaz  əmlakını  yenidən qiymətləndirilməsi  üzrə qərar 

qəbul etmək;  

6.12.3. Bankı tərəfdaşlar qarşısında təmsil etmək. 

6.12.4.Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər səlahiyyətləri həyata keçirmək. 

6.13.  İdarə Heyəti sədrinin səlahiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir: 

6.13.1etibarnaməsiz  Bankın  adından  çıxış  etmək,  onun  mənafelərini  istənilən  şəxs, 

təşkilat, qurum və ya orqanlarda müdafiə eləmək; 

6.13.2.  İdarə  Heyətinin,  Müşahidə  Şurasının  və  Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağının 

qərarlarının icrasını təmin etmək; 

6.13.3. İdarə Heyətinin iclaslarını çağırmaq və həmin iclaslarda sədirlik etmək; 

6.13.4. İdarə Heyətinin təsdiq etdiyi və səlahiyyətlərinə aid olan sənədləri imzalamaq; 

6.13.5. İdarə Heyəti sədrinin müavinləri arasında vəzifə bölgüsü aparmaq; 

6.13.6.  İdarə  Heyətinin  təsdiq  etdiyi  şəxsləri  və  mərkəzi  aparatın  digər  işçilərini 

vəzifəyə  təyin  etmək,  vəzifədən  azad  etmək  və  onlar  arasında  vəzifə  bölgüsü 

aparmaq; 

6.13.7. Müqavilələr, o cümlədən əmək, tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilələr 

bağlamaq, etibarnamələr vermək

6.13.8.  Səlahiyyəti  daxilində  bankın  fəaliyyəti  ilə  əlaqədar  mülki-hüquqi  əqdlər 

bağlamaq; 

6.13.9.  Mərkəzi  aparatın,  filial  və  nümayəndəliklərin,  şöbə  və  bölmələrin  ştat 

cədvəllərini təsdiq etmək; 

6.13.10. Bütün işçilər üçün icrası məcburi olan əmr, sərəncam və göstərişlər vermək; 

6.13.11. İşçilərin əmək haqqına əlavələri müəyyənləşdirmək; 

6.13.12. Qanunvericilik ilə müəyyən edilmiş digər səlahiyyətləri həyata keçirmək. 

6.14.  İdarə  Heyəti  5  (beş)  nəfərdən  ibarət  olur.  İdarə  Heyəti  üzvləri  Müşahidə  Şurası 

tərəfindən 4 (dörd) ildən çox olmayan müddətə təyin edilirlər. Onlar növbəti müddətlərə 

yenidən  seçilə  bilərlər.  Müşahidə  Şurası  İdarə  Heyətinin  üzvlərindən  birini  İdarə 

Heyətinin sədri təyin edir. 

6.15.  İdarə  Heyəti  onun  iclasında  üzvlərinin  yarısından  çoxu  iştirak  etdikdə 

səlahiyyətlidir.  İdarə  Heyətinin  qərarları  yığıncaqda  iştirak  edən  üzvlərin  sadə  səs 

çoxluğu ilə qəbul edilir. Hər bir üzv bir səs hüququna malikdir, üzvlərin səsvermə zamanı 

bitərəf  qalmasına  icazə  verilmir.  Səslər  bərabər  olduqda  İdarə  Heyətinin  sədrinin  səsi 

həlledici sayılır. 

6.16.  Bankın Audit  Komitəsi müvafiq əsasnaməyə əsasən fəaliyyət göstərir və aşağıda 

qeyd olunan səlahiyyətlərə malikdir: 

6.16.1. Bankın audit strategiyasını müəyyən etmək;  

 

11 6.16.2.  daxili  audit  planlarını  təsdiq  etmək  və  audit  bölməsinin  fəaliyyətinə 

nəzarəti həyata keçirmək; 

6.16.3.  kənar  auditin  təyin  edilməsi  ilə  əlaqədar  bankın  səlahiyyətli  idarəetmə 

oqranlarına təkliflər vermək; 

6.16.4.  kənar  auditlə  birgə  işi  təşkil  etmək,  auditin  nəticə  və  tövsiyələrinin 

həyata keçirilməsinə yardım etmək; 

6.16.5. Bankın idarəetmə orqanları, kənar auditorlar, habelə nəzarət orqanları ilə 

əlaqələr yaratmaq; 

6.16.6.  daxili  nəzarət  sistemlərinin  təkmilləşdirilməsinə  dair  Səhmdarların 

Ümumi Yığıncağına və Müşahidə Şurasına təkliflər vermək; 

6.16.7.  Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağının,  Müşahidə  Şurasının  və  İdarə 

Heyətinin qəbul etdiyi bankın fəaliyyəti ilə bağlı bütün qərarlarla tanış olmaq; 

6.16.8. Bankın bütün daxili qaydaları və strategiyası ilə tanış olmaq; 

6.16.9.  İdarə  Heyətindən  Komitənin  öz  funksiyalarını  həyata  keçirmək  üçün 

bütün məlumatları almaq; 

6.16.10.  bank  qanunvericiliyinə,  Bankın  nizamnaməsinə  və  Azərbaycan 

Respublikası  Mərkəzi  Bankının  normativ  sənədləri  tələblərinin  yerinə 

yetirilməsini İdarə Heyətindən tələb etmək; 

6.16.11. Bankın illik hesabatına rəy vermək;  

6.16.12. kənar və daxili auditorların nümayəndələri ilə görüşlər keçirmək; 

6.16.13.  Bankın  struktur  bölmələri  üzrə  xüsusi  audit  yoxlamaları  və  təftişlər 

keçirilməsini sifariş vermək; 

6.16.14. Bankın fəaliyyətinə və əməkdaşlara aid olan hər hansı məlumatlar üzrə 

sorğu vermək; 

6.16.15.  fəaliyyət  məqsədləri  üçün  ehtiyac  olduqda  müstəqil  ekspertləri  cəlb 

etmək; 


6.16.16.  ehtiyac olduqda öz iclaslarına Bankın  əməkdaşlarını, kənar  auditorları 

və müstəqil ekspertləri dəvət etmək; 

6.16.17. İdarə Heyətinin iclaslarında səs hüququna malik olmadan iştirak etmək

6.16.18.  Müşahidə  Şurasının  iclaslarında  səs  hüququna  malik  olmadan  iştirak 

etmək; 

6.16.19. Müşahidə Şurasının növbədənkənar iclasının keçirilməsini tələb etmək;  6. 16.20. Səhmdarların növbədənkənar Ümumi Yığıncağının çağırılmasını tələb 

etmək; 


6.16.21.      Nəzarət  sistemlərinin  yaradılması  və  tətbiq  edilməsi,  daxili  nəzarətin  

əhəmiyyətliyinə,  risklərin  idarə  edilməsinə,  əməliyyat  riskləri  daxil  olmaqla 

onların 

minimallaşdırılmasına 

önəm 

verməklə, nəzarət 

sistemlərinin 

təkmilləşdirilməsi üzrə tövsiyələrin hazırlanması;  

6.16.22.    Kompüter  sisteminin  mühafizəsi  üçün  və  məlumat  sistemində  yarana 

biləcək  nasazlıqlar  zamanı  maliyyə  məlumatlarının  təhlilini  təmin  edəcək 

fövqəladə  tədbirlər  planlarının  yoxlanması  və  nə  dərəcədə  effektiv  olmasının 

qiymətləndirilməsi;  

 

12 6.16.23.   Daxili  və  Kənar auditorlar tərəfindən irəli sürülmüş daxili  nəzarət  üzrə 

tövsiyələrin İdarə Heyəti tərəfindən icra olunub olunmamasına nəzarət; 

6.16.24.    Mühüm  maliyyə  risklərinin  cari  sahələrinə  və  icra  strukturları 

tərəfindən onların səmərəli idarə edilməsinə nəzarət;  

6.16.25.    Maliyyə  hesabatlarına  əhəmiyyətli  dərəcədə  təsir  edə  biləcək  hər 

hansı hüquqi məsələləri nəzərdən keçirmək; 

6.16.26.  Bankın illik və cari maliyyə hesabatlarının hazırlanma prosesinə və 

nəticələrinə nəzarət; 

6.16.27.  Daxili Audit Departamentinin Əsasnaməsini təsdiq etmək və onun 

fəaliyyətinə nəzarət; 

6.16.28.    Daxili  Audit  Departamentinin  müdiri  və  əməkdaşlarının  vəzifə 

təlimatlarını,  Departamentin  illik  iş  planı  və  proqramlarını,  daxili  auditin 

hesabatlarını, nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə tövsiyələr vermək; 

6.16.29.  Daxili Audit Departamentinin əməkdaşlarının səmərəliyini və peşə 

yararlığını nəzərdən keçirmək;  

6.16.30.  Daxili Auditorlar tərəfindən təqdim edilmiş mühüm nəticələrin və 

tövsiyələrin müntəzəm əsasda müzakirəsini təmin etmək; 

6.16.31.  Kənar  auditorların  fəaliyyətini  nəzərdən  keçirmək,  onların 

müstəqilliyini təmin etmək; 

6.16.32.  Kənar auditorlar tərəfindən təqdim olunmuş mühüm nəticələrin və 

tövsiyələrin müzakirəsini təşkil etmək; 

6.16.33. Bank qanunvericiliyinə, bankın nizamnaməsinə və Mərkəzi Bankın 

normativ  sənədləri  tələblərinin  yerinə  yetirilməsini  İdarə  Heyətindən  tələb 

etmək;  


6.16.34. 

Maliyyə 


hesabatlarının 

hazırlanması 

prosesində 

bütün 


qanunvericilik  və  Azərbaycan  Mərkəzi  Bankının  normativ  aktlarının 

tələblərinə riayət olunmasına nəzarət etmək;  

6.16.35. 

Tənzimləyici 

orqanlar 

tərəfindən 

aparılmış  yoxlamaların 

nəticələrini  nəzərdən  keçirir  və  onların  audit  xidmətinin  təkmilləşdirilməsi 

üzrə tövsiyələrini icra etmək; 

6.16.36.  Müntəzəm olaraq Komitənin fəaliyyəti haqqında (azı ildə bir dəfə) 

Müşahidə Şurasına və Səhmdarların Ümumi Yığıncağına hesabat vermək və 

müvafiq tövsiyələri təqdim etmək

6.16.37. Bankın ümumi fəaliyyətində mövcud olan və yarana biləcək risklər 

üzrə daima Müşahidə Şurasını məlumatlandırmaq; 

6.16.38.    Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağı  müəyyən  etdiyi  tezlikdə 

Yığıncağa aşağıdakı məlumat və hesabatları təqdim etmək: 

 

bankda qanunvericiliyə riayət olunması barədə hesabat;  

bankdan maliyyə uçotu və hesabatlar barədə hesabat;  

audit fəaliyyəti barədə hesabat;  

bankda risklərin idarə edilməsi və nəzarət sistemlərinin vəziyyəti barədə hesabat; 


 

 

13  

bankın  kənar  auditor  tərəfindən  təsdiq  olunmuş  balans,  mənfəət və zərərlər hesabatı, habelə maliyyə əmsalları barədə hesabat; 

 bankda 

risklərin 

və 

nəzarət 


sistemlərinin, 

uçot  və 

qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi barədə təkliflər; 

 «Audit  Komitəsi  haqqında  Əsasnamə»  üzrə  Audit  Komitəsinin 

vəzifələrinə aid olan digər məsələlər üzrə hesabatlar. 

 

6.16.39.  Qanunvericilik  və  «Audit  Komitəsi  haqqında  Əsasnamə»  ilə nəzərdə tutulmuş digər səlahiyyətləri həyata keçirmək. 

6.17.  Bankın  Audit  Komitəsi  3  (üç)  nəfərdən  ibarət  olur.  Komitənin  üzvləri 

Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağı  tərəfindən  4  (dörd)  ildən  çox  olmayan  müddətə  təyin 

edilir.  Komitənin  üzvləri  növbəti  müddətlərə  yenidən  seçilə  bilərlər.  Səhmdarların 

Ümumi  Yığıncağı  Komitənin  üzvlərindən  birini  Komitənin  sədri  təyin  edir.  Audit 

Komitəsinin  üzvlərinin  əmək  haqqı  formasında  muzdu  Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağı 

tərəfindən təyin edilir. 

6.18.  Audit  Komitəsi  onun  iclasında  üzvlərinin  yarısından  çoxu  iştirak  etdikdə 

səlahiyyətlidir.  İclasın  keçirilməsi  qaydası  Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağı  tərəfindən 

təsdiq edilən “Audit Komitəsi haqqında Əsasnamədə” müəyyən edilir. Audit Komitəsinin 

qərarları yığıncaqda iştirak edən üzvlərin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Hər bir üzv bir 

səs  hüququna  malikdir, üzvlərin  səsvermə  zamanı  bitərəf  qalmasına  icazə  verilir.  Səslər 

bərabər olduqda Audit Komitəsi sədrinin səsi həlledici sayılır. 

6.19.  Daxili  Audit  Departamentinin  rəhbəri  və  əməkdaşları  Audit  Komitəsinin 

təqdimatı ilə Bankın Müşahidə Şurası tərəfindən vəzifəyə təyin və azad olunur. 

 

7.     Səhmdarların hüquq və vəzifələri 

7.1. 

Bankın səhmdarları aşağıdakı hüquqlara malikdir: 7.1.1.

 

səhmlərin  özgəninkiləşdirilməsini  qanunvericiliyə  müvafiq  qaydada həyata keçirmək; 

7.1.2.


 

Bankın  ləğvindən  sonra  qanunvericiliyə  uyğun  olaraq  qalan  əmlakın  bir 

hissəsini almaq; 

7.1.3.


 

Bankın idarəetmə orqanlarına seçmək və seçilmək; 

7.1.4.

 

Bankın  idarəetmə  orqanları  tərəfindən  qəbul  edilmiş  qərarlardan məhkəməyə şikayət etmək; 

7.1.5.


 

Bankdan yaxud da ki, müvafiq hallarda, Bankın səhmdarlarının reyestrini 

aparan  təşkilatdan  özünün  mülkiyyətində  olan  səhmlərə  mülkiyyət 

hüququnu təsdiq edən sənədi tələb etmək və almaq; 

7.1.6.

 

Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağında  Nizamnamə  kapitalındakı  paylarına mütənasib səs hüququ ilə iştirak etmək

7.1.7.


 

mövcud  qanunvericiliklə  və  Bankın  daxili  sənədləri  ilə  nəzərdə  tutulmuş 

digər hüquqlardan istifadə eləmək. 

7.2.     Səhmdarlar aşağıdakıları yerinə yetirməyə borcludurlar: 

7.2.1.  qanuna və bu Nizamnaməyə əsasən kommersiya sirri və ya məxfi sayılan 

digər məlumatları üçüncü şəxslərə açıqlamamaq; 
 

 

14 7.2.2.  səhmdarların  reyestrində  onlara  dair  daxil  edilmiş  məlumatların 

dəyişdirilməsi  barədə  səhmdarların  reyestrsaxlayıcısına  10  (on)  təqvim  günü 

ərzində yazılı bildiriş vermək; 

7.2.3.   qanunvericilikdə   nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək. 

 

 

8. BANKIN MÜŞTƏRİLƏRLƏ MÜNASİBƏTİ 

8.1. 


Bank  ilə  onun  müştəriləri  arasında  münasibətlər  Azərbaycan  Respublikasının 

Mülki  Məcəlləsi,  Azərbaycan  Respublikası  Mərkəzi  Bankı  tərəfindən  qəbul  edilmiş 

normativ xarakterli aktlar və müqavilə əsasında həyata keçirilir. 

8.2. 


Bank  müştərilərlə  bağladığı  müqavilədə  xidmət  şərtlərini,  o  cümlədən  faiz 

dərəcələrini,  komisyon  haqqlarını  və  göstərilən  bank  xidmətləri  üçün  digər  ödənişləri, 

habelə  bank  tərəfindən  verilmiş  kreditlərin  ödənişi  şərtlərini  və  qaydalarını  sərbəst 

müəyyən edir. 

8.3. 

Bank  öz  müştərilərinin  əməliyyatlarının,  hesablarının  və  əmanətlərinin  sirrini saxlayır  və  yalnız  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyində  müəyyən  edilmiş 

hallarda və qaydada həmin məlumatların açıqlanmasına yol verir. 

 

9.   BANKDA MÜHASİBAT UÇOTU VƏ MALİYYƏ HESABATI 

9.1. 


Bank  Azərbaycan  Respublikası  Mərkəzi  Bankının  müəyyən  etdiyi  mühasibat 

uçotu  və  hesabatı  qaydalarına  müvafiq  surətdə  öz  uçotu  və  hesabat  işini  təşkil  edir. 

Bankın fəaliyyəti aylıq və illik balanslarda, mənfəət və zərər haqqında hesabatlarda əks 

olunur. 


9.2. 

Bankın hesabat ili  yanvarın birinci günü başlanır və dekabr ayının axırıncı günü 

qurtarır. 

9.3. 


Bankın illik maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti özünün seçdiyi kənar auditor tərəfindən 

yoxlanılır. Bank kənar auditor tərəfindən təsdiqlənmiş konsolidasiya əsasında hazırlanmış 

maliyyə hesabatını auditor rəyi ilə birlikdə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankına və 

maliyyə  ilinin  qurtarmasından  ən  geci  5  (beş)  ay  müddətindən  Bankın  səhmdarlarına, 

habelə  müştərilərin tələbi  ilə  onlara təqdim  edir.  Bu bənddə  göstərilən maliyyə  hesabatı 

və  kənar  auditorun  rəyi  kütləvi  informasiya  vasitələrində  Bank  tərəfindən  dərc  edilir. 

Dərc  olunan  hesabatın  forması,  məzmunu  və  müddətləri  Azərbaycan  Respublikası 

Mərkəzi Bankı tərəfindən müəyyən edilir. 

 

10.   BANKIN FƏALİYYƏTİNƏ XİTAM VERİLMƏSİ. 

10.1.  Bank aşağıdakı hallarda ləğv edilə bilər: 

10.1.1. Bankın səhmdarlarının qərarı əsasında; 

10.1.2  Məhkəmə qərarına əsasən; 

10.2.   Bankın fəaliyyətinə xitam verilməsi, onun yenidən təşkili (birləşməsi, qoşulması, 

bölünməsi,  ayrılması,  çevrilməsi)  və  ya  ləğvi  yolu  ilə  həyata  keçirilir.  Bankın  yenidən 

təşkilinə yalnız Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının icazəsi ilə yol verilir. 

10.3.  Bankın  ləğvi  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyinə  müvafiq  qaydada 

həyata keçirilir.  

 

15  

 

  

 

11. BANKDA ÇİRKLİ PULLARIN YUYULMASINA QARŞI  MÜBARİZƏ İŞİNİN TƏŞKİLİ 

 

11.1.  Bank  çirkli  pulların  yuyulmasına  qarşı  mübarizə  ilə  əlaqədar  öz  fəaliyyətində 

Azərbaycan  Respublikasının  “Banklar  Haqqında”  Qanununu,    “Cinayət  yolu  ilə  əldə 

edilmiş  pul  vəsaitlərinin  və  ya  digər  əmlakın  leqallaşdırılmasına  və  terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu, 

habelə  Azərbaycan Respublikasının qoşulmuş olduğu beynəlxalq saziş və muqavilələri, 

rəhbər tutur.  

11.2. Bank kimliyini təyin etmədən muştərilərə bank xidmətləri göstərmir. 

11.3.  Bank  ödənişləri  həyata  keçirərkən  müştərilərindən  vəsaiti  alanı  (benefisiarı) 

göstərməyi tələb edir.  

11.4.  Bank  anonim  hesablar,  o  cümlədən  anonim  əmanət  hesabları  açmır  və  çirkli 

pulların yuyulmasına gətirib çixara biləcək əməliyyatlar aparmır. 

11.5.  Bankda  çirkli  pulların  yuyulmasına  qarşı  mübarizə  Müşahidə  Şurası  tərəfindən 

təsdiq olunmuş bankdaxili normativ sənədlərlə tənzimlənir. 

 

12.   DİGƏR ŞƏRTLƏR. 

12.1.  Bankın  fəaliyyəti  ilə  əlaqədar  olan,  lakin  bu  Nizamnamə  ilə  tənzimlənməyən 

məsələlər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. 

12.2.  Bu Nizamnamə dövlət qeydiyyatından keçdiyi andan qüvvəyə minir. 

12.3.  Bu Nizamnaməyə Səhmdarların Ümumi Yığıncağının qərarı əsasında Azərbaycan 

Respublikası Mərkəzi Bankının qabaqcadan alınan yazılı icazəsi ilə əlavə və dəyişikliklər 

edilə bilər. 

12.4.  Nizamnaməyə edilmiş əlavə və dəyişikliklər onun dövlət qeydiyyatından keçdiyi 

andan qüvvəyə minir. 

12.5.  Gələcəkdə bu Nizamnamənin hər hansı müddəası qanunvericiliklə ziddiyyət təşkil edərsə, qanunvericiliyin müddəası tətbiq edilir. 

 


Yüklə 378,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə