Turystycznych gminy lipnica do propagowania aktywnych form wypoczynku wYüklə 72,18 Kb.
tarix15.03.2018
ölçüsü72,18 Kb.
#32605


MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WALORÓW

TURYSTYCZNYCH GMINY LIPNICA

DO PROPAGOWANIA AKTYWNYCH FORM

WYPOCZYNKU WŚRÓD UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

opracowała


Krystyna Trappa
Lipnica 2009

Spis treściWstęp 3

1. Środowisko geograficzne 6

Położenie gminy Lipnica 6

Wody powierzchniowe 7

Szata roślinna 92.Walory turystyczne gminy Lipnica 10

Walory przyrodnicze 10

Zabytki kultury sakralnej 12

3.Kultura i folklor 16

4.Szlaki turystyczne 19

Kronika wycieczek szkolnych 205.Stan zagospodarowania turystyczno – 21

– komunikacyjnego 21

Baza noclegowa 21

Komunikacja 22

6. Wnioski 23

7. Literatura 25

8. Załączniki 27
Wstęp


We współczesnej dobie turystyka stała się w życiu każdego człowieka niemal nieodzownym elementem. Stwarza bowiem rozmaite możliwości wypoczynku, a także zaspakaja potrzeby poznawcze tkwiące w każdym z nas. O przydatności walorów turystycznych1 gminy Lipnica zadecydowały warunki środowiska geograficznego, które są podstawowym elementem wpływającym na atrakcyjność turystyczną.

Pod pojęciem tym rozumie się najczęściej pewien zespół elementów środowiska geograficznego, mogący być przedmiotem zainteresowań turysty i stanowiący zarazem motyw wyjazdu do danego regionu lub miejscowości. Walorem turystycznym może być nie tylko krajobraz, właściwości lecznicze klimatu, dobre warunki do uprawiania narciarstwa, zabytki architektury, ale także cisza, spokój, uprzejmość mieszkańców, możliwość rozrywki, wysoki poziom usług itp. Stosując kryterium genezy walorów dzieli się je na walory turystyczne naturalne (przyrodnicze) i kulturowe (antropogeniczne). Natomiast podział uwzględniający kryterium funkcjonalne wyróżnia: • walory wypoczynkowe stanowiące podstawę rozwoju funkcji wypoczynkowych pozostające w ścisłej zależności od warunków środowiska przyrodniczego,

 • walory specjalistyczne, wiążące się również z cechami elementów środowiska przyrodniczego, umożliwiające uprawianie różnych form turystyki kwalifikowanej, a w przypadku występowania na jakimś obszarze wód mineralnych i korzystnych warunków klimatycznych - stanowiące podstawę rozwoju funkcji uzdrowiskowych,

 • walory krajoznawcze, stanowiące przedmiot zainteresowań poznawczych i podstawę rozwoju tzw. funkcji krajoznawczej obszarów lub miejscowości. Rozróżnia się przy tym walory krajoznawcze środowiska przyrodniczego, do których zalicza się charakterystyczne zespoły krajobrazowe, osobliwości przyrodnicze, tj. pomniki przyrody, rezerwaty parki narodowe itp. oraz walory krajoznawcze kulturowe, które obejmują elementy kultury materialnej i duchowej, tj.: zabytki, folklor, obiekty kultu narodowego oraz obiekty związane ze współczesnymi osiągnięciami człowieka.

W ostatnich latach wśród młodzieży wzrosło zainteresowanie do uprawiania turystyki szkolnej. Ze względu na wysokie walory środowiska naturalnego najpowszechniejszą formą wypoczynku pozalekcyjnego są organizowane w szkołach wycieczki rowerowe i piesze po najbliższej okolicy. Przygotowują młodzież do stosowania tej formy rekreacji w wieku dojrzałym.

.

 1. Środowisko geograficzne
Położenie gminy Lipnica


Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego2 gmina Lipnica należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierzy Południowobałtyckich i leży w obrębie dwóch makroregionów: Pojezierza Zachodniopomorskiego i Pojezierza Południowopomorskiego. Gmina swoim zasięgiem obejmuje południową część mezoregionu: Pojezierza Bytowskiego oraz północnego fragmentu Równiny Charzykowskiej. Omawiany teren należy do jednej z dziesięciu gmin wchodzących w skład powiatu bytowskiego i zajmuje jego południową część. Obszar gminy Lipnica ukształtował się pod wpływem działalności lądolodu w stadiale pomorskim podczas najmłodszego, a zarazem ostatniego zlodowacenia północnopolskiego zwanego zlodowaceniem Wisły. Działalność lądolodu skandynawskiego, który utrzymywał się tu najdłużej na ziemiach polskich zadecydowała o wykształceniu bogatego zespołu form powstałych w wyniku jego bezpośredniej działalności, bądź też na skutek erozyjnej akumulacyjnej pracy wód roztopowych. Intensywne topnienie lodu przyczyniło się do powstania licznych form terenu, które zachowały do dziś „nieskazitelną świeżość”.


Wody powierzchniowe


Nieodzownym elementem charakterystycznym dla obszaru gminy Lipnica jest bogata sieć hydrograficzna i szata roślinna. Liczne i duże jeziora stanowią jeden z ważniejszych składników jej środowiska geograficznego, a zarazem podnoszą walory krajobrazowe.

Rozmieszczenie jezior w gminie jest równomierne. Szczególnie obficie reprezentowane są w części północno-zachodniej i środkowej.

Pod względem genetycznym przeważają jeziora pochodzenia polodowcowego.

Rynnowe - o wydłużonym kształcie, stromych i wysokich brzegach, powstałe w wyniku erozyjnej działalności wód podlodowcowych i żłobienia podłoża przez sam lodowiec oraz morenowe - o owalnym kształcie, urozmaiconej linii brzegowej, z licznymi wyspami. Powstały one w zagłębieniach pomiędzy pagórkami morenowymi utworzonymi przez lądolód. Wypełniają zagłębienia terenu, które charakterystyczne są dla rzeźby młodoglacjalnej.

Na omawianym terenie na szczególną uwagę zasługują jeziora typu oligotroficznego z Lobelią Dortmana - reliktową rośliną wodną, objętą całkowitą ochroną, rosnącą w skąpożywnych i niezwykle czystych wodach. Takie jeziora są cennymi obiektami dla celów naukowo-badawczych i poznawczych. W obrębie gminy Lipnica znajdują się 22 jeziora o powierzchni powyżej 10 ha.

Do najcenniejszych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, a jednocześnie największych zalicza się: Gwiazdy Duże (210,4 ha), Wiejskie (166,0 ha), Kielskie (143,2 ha), Kamieniczno (120,7 ha), Kiedrowickie (104,7 ha)-bezodpływowe, lobeliowe i Borzyszkowskie (l0l,2 ha).

Godnym uwagi, ale nieco mniejszym od powyższych jest jezioro Trzebielsk (72 ha), które jest zbiornikiem eutroficznym z tendencją do zarastania. Z niego wypływa rzeka Prondzonka, leżąca w dorzeczu rzek: Prądzonej - Chociny - Brdy. Rzeka Chocina i Kłoniecznica - biorąca początek z jeziora Kłączno, które wykracza poza granice gminy charakteryzują się szczególnie bystrym biegiem. Jezior o powierzchni ponad 1 ha jest 62. Zbiorniki wodne wykazują dobry stan sanitarny. Należą do I i II klasy czystości, co stanowi ich dodatkową zaletę.

WODY POWIERZCHNIOWE

I SZATA ROŚLINNA


Ryc. 1. Wody powierzchniowe i szata roślinna

Szata roślinna


Szata roślinna rozpatrywanego obszaru przedstawia się ciekawie i jest jednym z elementów przyczyniających się do uroku krajobrazu. Związana jest z wieloma czynnikami. Do najważniejszych należy zaliczyć: klimat, podłoże skalne, ukształtowanie powierzchni i sieć hydrograficzną.

Jest stosunkowo młodym elementem środowiska geograficznego, który formował się i podlegał rozwojowi w zmiennych warunkach klimatycznych, jakie miały miejsce po ustąpieniu lądolodu.

Współczesna działalność człowieka wywiera duży wpływ na kształtowanie się szaty roślinnej badanego obszaru. Panującą formacją roślinną są lasy zajmujące powierzchnię 15.730 ha, co stanowi 50,8 % powierzchni gminy. Jest to powierzchnia większa od lesistości krajowej (27,7 %) o 23,1 %.

Lasy, podobnie jak sieć hydrograficzna są rozmieszczone równomiernie. Najważniejszym gatunkiem lasotwórczym jest sosna pospolita zajmująca 90,4% powierzchni leśnej. Zespoły borów sosnowych rosną na piaszczystych równinach sandrowych. Na obszarze gminy dominuje bór świeży.

W borze świeżym drzewostany tworzy sosna, miejscami z domieszką pojedynczych świerków i brzozy.

W dolnym piętrze zwłaszcza na nieco żyźniejszych i wilgotniejszych siedliskach tego typu występuje dąb i jesion.

Podszycie jest na ogół dość ubogie, występuje przeważnie: jałowiec, jarzębina, kruszyna. W skład runa wchodzą głównie: borówka czernica, mchy wilgotne, wrzos i grzyby.

W borze mieszanym wilgotnym występują drzewostany wielopiętrowe i wielogatunkowe, złożone głównie z sosny, dębu i domieszki brzozy, lipy, olszy, buka, osiki.

W dolnym piętrze występują: dąb i grab. W podszyciu: jałowiec, jarzębina, wierzby krzewiaste.

Duża ilość jezior i lasów pozytywnie wpływa na rozprzestrzenianie się ptactwa i zwierząt. Świat zwierząt reprezentuje zwierzyna łowna - sarny i jelenie, rzadziej dziki, zające, kuny leśne. W nadbrzeżnych zaroślach tutejszych większych jezior gnieździ się wiele gatunków ptactwa wodnego i błotnego, między innymi: mewy, rybitwy, dzikie gęsi, kaczki, łabędzie, czaple siwe. Na bagnach i łąkach spotkać można bociany. Okoliczne jeziora obfitują w liczne gatunki ryb. Do najczęściej spotykanych należą: okonie, płocie, szczupaki, węgorze, sielawa, leszcze.


 1. Walory turystyczne gminy Lipnica

Walory przyrodnicze
Gmina Lipnica, obejmująca historyczną część Kaszub, zwaną Gochami jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie obszarów powiatu bytowskiego. Liczne walory przyrodnicze i turystyczne takie jak urozmaicona rzeźba terenu, piękne krajobrazy, bogactwo jezior, szata roślinna oraz czyste i mało zmienione środowisko stwarzają doskonałe możliwości do organizowania różnych form wypoczynku.

Walory środowiska przyrodniczego to przede wszystkim duże obszary leśne o pięknym drzewostanie i bogatym runie zasobnym w grzyby, jagody i zwierzynę łowną.

Dużą atrakcją dla przebywających turystów stanowią malownicze jeziora o urozmaiconej linii brzegowej, z licznymi wyspami oraz dogodnym miejscem do kąpieli i biwakowania.

Z osobliwości przyrodniczych na uwagę zasługują pomniki przyrody: 150-letni jałowiec i 300-letnia lipa

Fot. 1. 150-letni jałowiec

oraz dwa rezerwaty: • ornitologiczny „Ostrów Trzebielski’’ z największą na Pomorzu kolonią rybitwy zwyczajnej i mewy śmieszki, a także 22 gatunki innych ptaków, z których kilka jest zagrożonych w Polsce i Europie;

 • ,,Dolina rzeki Kłoniecznicy’’ oraz obszar chronionego krajobrazu, ,,Fragment Borów Tucholskich’’ zajmujący całą południowo-zachodnią część gminy.
  Urok krajobrazu podnosi nadzwyczajna harmonia kolorów. W szczególności latem, w okresie kwitnienia oraz w okresie wczesnej jesieni, kiedy koloryt pól i lasów zmienia swoją gamę w nieporównywalne piękno, urzekające każdego.

Zabytki kultury sakralnej


Poza walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi w omawianej gminie znajdują się obiekty zasługujące na szczególną uwagę ze względów historycznych i architektonicznych. Do najciekawszych z nich należą zabytki kultury sakralnej. Godnymi obejrzenia są dwa Kościoły z początku XVIII wieku w Borzyszkowach i Brzeźnie Szlacheckim, które współcześnie uznawane są za unikalne przykłady dawnego, drewnianego budownictwa sakralnego na Pomorzu Gdańskim. Zestawione z trzech zasadniczych członów: dzwonnicy, nawy i prezbiterium. Na Kościołach tych występują pokrycia dachowe, najpopularniejsze dla tego wieku - gonty dachowe. Wspaniale zachowany Kościół w Borzyszkowach zbudowany w latach 1721-22 posiada wieżę pokrytą barokowym hełmem z latarnią. Wśród bogatego barokowego wyposażenia Kościoła szczególną uwagę zwraca piękna polichromowana i złocona sznycerka ołtarzy, ambona z baldachimem i z namalowanymi herbami fundatorów. Najcenniejszym zabytkiem w Kościele jest barokowy feretron, malowany dwustronnie na blasze przedstawiający ofiarowanie różańca św. Dominikowi i św. Marcinowi. Najstarszym zabytkiem jest para gotyckich świadków ołtarzowych odlanych w brązie z końca XV wieku. Przed Kościołem jest usytuowana kolorowa drewniana rzeźba upamiętniająca II Zlot Rodziny Borzyszkowskich.Fot. 2. Kościół w Borzyszkowach
W Kościele zabytkowym z 1716 roku w Brzeźnie Szlacheckim można podziwiać barokową ambonę, feretron oraz obraz Judy Tadeusza z XVIII wieku.


Fot. 3. Kościół w Brzeźnie Szlacheckim

Dodatkową atrakcją w tej wsi jest duży obelisk odsłonięty w 1983 roku z napisem ,,Kaszuby pod Wiedniem’’ upamiętniający udział kaszubskiego pułku w bitwie pod Wiedniem. Oprócz wyżej wymienionych obiektów należy wspomnieć o dobrze zachowanych XIX- wiecznych kaszubskich chëczach w Gliśnie, Zapceniu, Smołdzinach oraz drewnianym młynie i tartaku w Hamer Młynie. Pięknym elementem naszego krajobrazu są też liczne przydrożne krzyże i ludowe kapliczki.

Historię bardziej współczesną przypominają nie tylko zabytki kultury materialnej i duchowej, ale miejsca upamiętnione związane z walką o polskość tej ziemi, przypominając zwiedzającym chwile historycznych wydarzeń. Takim miejscem na Gochach jest pomnik na Górze Piszczatej koło wsi Borzyszkowy wzniesiony w hołdzie poległym i pomordowanym synom tej ziemi kaszubskiej.


Fot. 4. Pomnik na Górze Piszczatej


 1. Kultura i folklor

Lipnica _ wieś gminna położona na krańcu Pojezierza Kaszubskiego na tzw. Gochach (maleńkim skrawku kaszubskim leżącym w południowo–zachodniej części województwa pomorskiego) zamieszkiwana jest przez rdzenną ludność należącą do grupy etnicznej Kaszubów.

Sama nazwa Gochy wywodzi się od słowa ,,gòchë’’ - pustkowia, nieużytki. Ziemia Gochów słynie z ubogich gruntów, lekkich i piaszczystych. Stare powiedzenie mówi, ze:
Jeden zając potrzebuje tu tysiąc morgów,

a jeszcze musi kraść’’.
Gochy to ,,najprawdziwsze Kaszuby’’. Miejsce, w którym się człowiek urodził i spędził część albo całe życie. To ziemia naszych przodków, z którą związek emocjonalny przekazali dzieciom rodzice.

Do czasów obecnych w dużym stopniu zachował się język i kultura kaszubska. W Lipnicy i okolicznych wsiach kultywowane są stare obyczaje, tańce i pieśni, które dają świadectwo bogactwu folklorystycznemu mieszkańców tej ziemi. Właśnie z tych stron wywodzi się rozpowszechniona na całych Kaszubach zabawa ludowa będąca śpiewaną deklamacją zwaną „abecadłem kaszubskim'', czy też „nutkami kaszubskimi".

Troska o zachowanie pięknych tradycji obyczaju ludowego skłoniła miejscową ludność do założenia w 1987 roku zespołu wokalno-instrumentalnego pod nazwą „Gochy’’.

Od 1997r. w zespole tańczą i śpiewają dzieci ze szkoły podstawowej. Należy też wspomnieć o corocznym, gminnym przeglądzie twórczości kaszubskiej w Brzeźnie Szlacheckim, w którym czynny udział biorą uczniowie szkół podstawowych gminy Lipnica.
Fot. 5. Zespół młodzieżowy „Małe Gochy”

W bogaty repertuar pieśni kaszubskich włączono też pieśni religijne oraz gadki kaszubskie. Zespół swymi występami uświetnia uroczystości środowiskowe świeckie i kościelne na terenie gminy, a także poza nią. We własnym zakresie zespół przygotował stroje harmonizujące z otaczającą nas przyrodą. Dominuje w nich kolor zielony, niebieski i żółty, ponieważ w pobliżu Lipnicy znajduje się mnóstwo lasów, łąk, jezior i pól porośniętych zbożem. Nieodłącznym składnikiem stroju jest piękny haft. Hafty kaszubskie wykonywane są na lnianym płótnie, a w niektórych wsiach na czarnych tkaninach fabrycznych. Do najczęściej spotykanych motywów należą kwiaty tulipana, wkomponowane w inne motywy roślinne w układzie symetrycznym.

W hafcie dominuje siedem barw:


 • granatowy,

 • modry (to obfitość jezior i rzek na Kaszubach),

 • niebieski (oznacza niebo jaśniejące),

 • zielony (oznacza leśne przestrzenie),

 • żółty (oznacza piaszczystą kaszubską ziemię),

 • czerwony (oznacza krew przelaną za Kaszuby),

 • czarny (oznacza pamięć niemieckiej niewoli).

Hafciarstwo na ziemi Gochów należało i nadal należy do dziedziny sztuki bardzo powszechnej i popularnej. Zajęcie to stało się na tyle potrzebne, że można mówić o renesansie hafciarstwa kaszubskiego. Weszło ono bowiem do programu zajęć szkolnych i domów kultury tego regionu.

Mieszkańcy regionu są głęboko wierzącymi praktykującymi katolikami, co uwidacznia się w ilości mieszkańców uczestniczących czynnie na mszach św., powszednich i niedzielnych. Poza tym wykazują poszanowanie dla prawa i porządku. W codziennym życiu mieszkańcom towarzyszy bogaty asortyment zwyczajów i obyczajów.

W niektórych rodzinach, zwłaszcza w tych, gdzie żyją staruszkowie, wieczorami opowiadane są tzw. gôdczi, czyli gadki kaszubskie.


 1. Szlaki turystyczne

Wspaniałe walory krajobrazowe sprawiły, że przez teren gminy Lipnica przechodzą szlaki turystyczne, które dają możliwość aktywnego wypoczynku oraz poznania piękna tej ziemi. Wytyczone szlaki piesze: • niebieski „Krainy lasów i jezior’’ długość 180 km trasa: Siemirowice – Jasień – Żukowo – Pomysk – Bytów – Sierżno – Płotowo – Rekowo – Gliśno – Łąkie – Brzeźno Szlacheckie – Pietrzykowo

 • czarny długość 8 km trasa: Brzeźno Szlacheckie – Stara Brda Pilska

 • zielony trasa: Rekowo – Kłączno – Luboń – Zapceń – Lipnica – Borowy Młyn – Brzeźno Szlacheckie

jak i te nie oznakowane nie wyczerpują wszystkich możliwości wędrówek.Ryc. 2. Walory turystyczne gminy Lipnica

Kronika wycieczek szkolnych

Wykaz wycieczek rowerowych i pieszych zorganizowanych dla uczniów klas IV-VI na terenie gminy Lipnicy: • zwiedzanie Zakładu Eksploatacji Kruszyw w miejscowości Ostrowite,

 • zwiedzanie Zakładu Rybackiego w Upiłce,

 • zwiedzanie Kościołów w Borzyszkowach i Brzeźnie Szlacheckim,

 • rajd rowerowy na trasie Lipnica - Ostrowite - Borzyszkowy - Łąkie – Brzeźno Szlacheckie - Borowy Młyn - Osusznica - Lipnica,

 • rajd rowerowy do ,Doliny Rzeki Kulawy'',

 • rajd rowerowy do rezerwatu ,,Dolina Rzeki Kłoniecznicy’’,

 • rajd rowerowy do rezerwatu „Ostrów Trzebielski’’
 1. Stan zagospodarowania turystyczno –

– komunikacyjnego

Baza noclegowa

Gmina Lipnica należy do słabo zagospodarowanych obszarów pod względem infrastruktury turystycznej. Istnieją tu bardzo dobre warunki dla rozwoju turystyki indywidualnej i do sobotnio - niedzielnego wypoczynku. Zapewniają je pola namiotowe, kempingi i kwatery prywatne. Bazę turystyczną naszej gminy stanowią też gospodarstwa agroturystyczne, których działalność powoli się rozszerza. Duże znaczenie ma również baza gastronomiczna, która w pełni zaspakaja aktualne potrzeby wypoczywających. Na obszarze gminy dostępne są liczne bary, obiekty małej gastronomii, które znajdują się w miejscowości gminnej, Borowym Młynie i Brzeźnie Szlacheckim.


Komunikacja

Położenie ziemi lipnickiej pod względem komunikacyjnym jest dogodne. W okolicy gminy przebiegają ważne drogi, które ułatwiają dojazd na ten teren. Należy podkreślić, że liczne ich odcinki posiadają piękną oprawę krajobrazową. Znane z uroku są widoki rozciągające się z dróg wiodących od Lęborka i Chojnic przez Rekowo.

Sieć dróg przedstawia się następująco:


 • teren gminy z północy na południe przecina prawie w środku droga krajowa regionalna Lębork - Chojnice R-212

 • przez obszar gminy w kierunku wschód - zachód przebiega droga krajowa regionalna Miastko-Bytów R-206


 1. Wnioski

Gmina Lipnica jest obszarem typowo rolniczym. Drugorzędnymi funkcjami w stanie istniejącym są: leśnictwo i turystyka. Środowisko geograficzne gminy oddalone od większych ośrodków miejskich i pozbawione silnego uprzemysłowienia, czyli mało zdegradowane i zanieczyszczone sprawia, że walory turystyczno - rekreacyjne stwarzają doskonałe warunki do rozwijania różnych form regeneracji sił człowieka.

Na atrakcyjność gminy składają się przede wszystkim takie elementy jak: młodoglacjalny krajobraz, urozmaicana rzeźba terenu, liczne wzgórza morenowe, obszary sandrowe porozcinane rynnami jezior oraz lasy, które tworzą najwyżej zorganizowane ekosystemy ,w których dzięki procesom fotosyntezy odnawiane są zapasy tlenu w atmosferze oraz wiązany dwutlenek węgla.

Walory turystyczne tego regionu podnoszą również wytyczone strefy chronionego krajobrazu. Cała południowo-zachodnia część gminy została włączona do obszaru chronionego krajobrazu ,,Fragment Borów Tucholskich’’. Drugim obszarem objętym prawną ochroną jest fragment otuliny pod nazwą „Parku Krajobrazowego Dolina Słupi’’ oraz dwa rezerwaty pod nazwą: ,,Dolina Rzeki Kłoniecznicy’’ i „Ostrów Trzebielski’’ - faunistyczny, o powierzchni 8,10 ha, utworzony w 1987 roku, położony na jeziorze Trzebielskim koło wsi gminnej - Lipnica. Celem ochrony jest zachowanie miejsc lęgowych wielu gatunków ptaków wodnych. Rezerwat obejmuje obszar większej wyspy o powierzchni 2,37 ha oraz okalający ją pas szuwarów i wód o powierzchni 5,73 ha. Znajduje się w nim jedna z największych kolonii lęgowych mewy śmieszki licząca 2000 par i największa kolonia rybitwy zwyczajnej skupiająca 120 par. Obok niej gnieżdżą się również: krzyżówka, głowienka, czernica oraz mewa srebrzysta, mewa pospolita. Ponadto występują także: bekas (kszyk), brodziec krwawodzioby, sieweczka rzeczna, trzcinniak, bąk i błotniak stawowy.

Aby zachęcić i umożliwić potencjalnym turystom dostęp do poznania tego zielonego i czystego obszaru gmina wydaje opracowania graficzne w charakterze informatorów i folderów. Poza tym w prasie o zasięgu regionalnym tj. „Głosie Pomorza’’, ,,Kurierze Bytowskim’’ oraz dwumiesięczniku społeczno-kulturalnym ,,Maji Gòchë’’ ukazują się artykuły dotyczące walorów turystycznych i życia kulturalnego mieszkańców gminy.

Przytoczone poniżej wypowiedzi niektórych uczniów świadczą o szerokim zainteresowaniu walorami turystycznymi omawianej gminy.


,,Od sześciu lat mieszkam w Lipnicy. Nie wiedziałam, że mieszkam w tak cudownym miejscu. Dopiero dzięki zorganizowanej wycieczce mogłam przekonać się, że nasze okolice są urokliwe i „niepowtarzalne’’.
Od urodzenia mieszkam na Gochach, ale moja wiedza o najbliższej okolicy była pełna „ białych plam’’. Nie miałam pojęcia, że w miejscowości Ostrowite znajduje się Kopalnia Kruszyw uznawana za jedną z największych na Pomorzu’’.
,,Moim zdaniem zajęcia pozalekcyjne z wychowania fizycznego powinniśmy przeznaczyć na organizowanie wycieczek i rajdów, podczas których możemy rozwijać swą zdolność obserwowania oraz ożywiać i wzmacniać kontakty korelacyjne „człowiek- środowisko’’.
 1. Literatura

 1. Bolduan T., Nowy bedeker kaszubski., Wydawnictwo OSKAR, Gdańsk 1997

 2. Borzyszkowski J., Borzyszkowy i Borzyszkowscy. O dziejach wsi i rodziny., Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie, Gdańsk -Lipusz 1991

 3. Borzyszkowski J., Mordawski J., Treder J., Historia, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów., Wydawnictwo M. Rożak, Gdańsk 1999

 4. Cieplik J., Osobliwości przyrodnicze województwa słupskiego., Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin 1982

 5. Demel M., Skład A., Teoria wychowania fizycznego, PWN, Warszawa 1974

 6. Drwal J., Cechy hydrograficzne obszarów młodoglacjalnych. Pojezierze Kaszubskie., pod redakcją B. Augustowskiego, GTN, Gdańsk 1979

 7. Ellwart J., Kaszuby - przewodnik turystyczny., Wydawnictwo REGION, Gdynia 1997

 8. Fryda M., Gochy. Szkice do portretu., Wydawca Urząd Gminy w Lipnicy, Lipnica 1999

 9. Garczyński T., Bytów i okolice. Przewodnik., Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1977

 10. Garczyński T., Pojezierze Bytowskie. Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin 1980

 11. Hoffowie M. i Z., Przez Krainy Pojezierza Pomorskiego., Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1973

 12. Kruczek Z., Sacha S., Geografia atrakcji turystycznych Polski. Kraków 1995

 13. Martychewicz T., Szlaki turystyczne województwa słupskiego., Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin 1980

 14. Raport o stanie środowiska województwa słupskiego 1997, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 1997

 15. Sadkowski T., Trzy kaszubskie Kościoły drewniane. Leśno, Brzeźno Szlacheckie, Borzyszkowy., Arkun, Gdynia 1991

 16. Szukalski J., Stark B., Geografia województwa słupskiego., Wydawnictwo M. Rożak, Gdańsk 1996

 17. Świetlicka A., Wisławska E., Słownik historyczny miast i wsi województwa słupskiego. Przewodnik biograficzny., Wydano z inicjatywy Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, Słupsk 1998

 18. Wera S., Studziński Z., Ostrowski K., Wznieśli swój pomnik. Pamięci poległych i pomordowanych w latach II wojny światowej z gminy Lipnica., Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie, Lipnica 1982
 1. Załączniki


Wykaz rycin:


Ryc. 1. Wody powierzchniowe i szata roślinna 8

Ryc. 2. Walory turystyczne gminy Lipnica 19

Spis fotografii:
1 Kruczek Z., Sacha S., Geografia atrakcji turystycznych Polski, PWN, Kraków 1995, s. 4.

2 Kondracki J., Geografia fizyczna Polski., PWN, Warszawa 1988, s. 78.

Yüklə 72,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə