Türk diLİ ve edebiyati böLÜMÜ Lİsans programi dersleri, İKİNCİ sinif, GÜz dönemiYüklə 27,69 Kb.
tarix08.09.2018
ölçüsü27,69 Kb.
#67608

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ, İKİNCİ SINIF, GÜZ DÖNEMİ

Ders Adı

Ders Kodu

Kredi

Teori

Uygulama

Toplam

AKTS

OSMANLI TÜRKÇESİ-III

TDE 201

3

0

3

6

Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça unsurlar, Türkçe ve Arapça arasındaki farklar, her iki dilde kullanılan alfabe, ses ve imlâ farkları, Türkçe'de kullanılan Arapça kelimelerin çeşitleri, yapıları, anlam ve görevleri; teorik bilgiler, manzum veya mensur edebî metinler üzerinde okuma, yazma ve gramer çalışmaları ile uygulamalı olarak pekiştirilmesi. Arapçada masdar çeşitleri; tanım, tarif ve tasnifi; metinler üzerinde alıştırmalar, müştak kavramı ve alıştırmalar. İsm-i fail ve ism-i mef ûl kavramları; masdarlara göre tanım, tarif ve yapılışları ile bu tarz yapıların Türkçeye aktarımı konusunda örnek metin çalışmaları. Metin ve sözlük çalışmaları aracılığıyla yazma, okuma ve edinilen gramer bilgilerinin pekiştirilmesi; müştak türetmeler.Ders Adı

Ders Kodu

Kredi

Teori

Uygulama

Toplam

AKTS

ESKİ TÜRK EDEBİYATI-III

TDE 203

3

0

3

5

Türk Edebiyatının devirleri. Türklerin müslüman olmaları ve bunun etkileri; İslâmî Edebiyatın ilk eserleri; Kaşgarlı Mahmud Dîvânu Lügati't-Türk. Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig. Edip Ahmed Yüknekî, Atabetü'l-hakâyık; Ahmed Yesevî, Dîvân-ı Hikmet. Anadolu'da XIII. Yüzyılda Türk edebiyatının genel görünümü, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî ile Sultan Veled. Ahmed Fakih hayatı, eserleri, edebî şahsiyeti. Yunus Emre'nin hayatı, eserleri, edebî şahsiyeti. XIV. Yüzyılda Türk Edebiyatının Genel Görünümü: Gülşehrî. Âşık Paşa, hayatı, eserleri, edebî şahsiyeti. Ahmedî, hayatı, eserleri, edebî şahsiyeti, İskendernâme'den seçme bölümler. Kadı Burhaneddin, hayatı, eserleri, edebî şahsiyeti ile tuyug örnekleri. Hoca Mesud bin Ahmed. Şeyhoğlu Mustafa, Yûsuf-ı Meddah. Seyyid Nesîmî'nin hayatı, eserleri, edebî şahsiyeti Nesimî'den seçme metinler. Kadı Darîr ve Klasik Türk Edebiyatında siyer türüDers Adı

Ders Kodu

Kredi

Teori

Uygulama

Toplam

AKTS

YENİ TÜRK EDEBİYATI-III

TDE 205

3

0

3

5

Servet-i Fünun dergisi ve Servet-i Fünun topluluğunun oluşumu hakkında bilgilendirme. Servet-i Fünûn edebiyatının genel özellikleri. . Servet-i Fünûn dönemi şairleri ve belli başlı eserleri. Seçilen örnek metinlerden hareketle şiirde meydana gelen yenilikler. Servet-i Fünûn dönemi (1896-1901) hakkında örnek metinlerden hareketle bilgiler vererek Modern Türk Edebiyatı’nın gelişimi, tarihî, fikrî, siyasî ve sosyal zemini.Ders Adı

Ders Kodu

Kredi

Teori

Uygulama

Toplam

AKTS

ESKİ TÜRKÇE

TDE 207

3

0

3

5

Eski Türkçe Dönemi ile ilgili genel bilgiler. Orhon Türkçesinin kullanıldığı alan ve tarihî dönem. Orhon Türkçesiyle yazılmış örnek metinler üzerinde okuma, çevriyazı, çeviri, ses bilgisi, şekil bilgisi, söz varlığı ve söz dizimi çalışmaları. Orhon Türkçesiyle yazılmış eserler ve bu eserler üzerinde yapılan çalışmalar. Uygur Türkçesinin kullanıldığı alan ve tarihî dönem. Uygur Türkçesiyle yazılmış örnek metinler üzerinde okuma, çevriyazı, çeviri, ses bilgisi, şekil bilgisi, söz varlığı ve söz dizimi çalışmaları.Ders Adı

Ders Kodu

Kredi

Teori

Uygulama

Toplam

AKTS

TÜRKİYE TÜRKÇESİ-III

TDE 209

2

0

2

3

Söz dizimi, Türkçenin genel söz dizimi özellikleri. Kelime öbekleri hakkında genel bilgi. Türkçede kullanılan kelime öbeklerinin yapı, işlev, kullanılış ve anlamı. Kelime öbeklerinin metin içinde tanınıp çözümlenebilmesi. Kelime öbekleri ile ilgili uygulama çalışmaları.Ders Adı

Ders Kodu

Kredi

Teori

Uygulama

Toplam

AKTS

TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞI-I

TDE 221

2

0

2

3

Eski Anadolu Türkçesinin söz varlığı, Komşu dillerle ilişkiler (Arapça ve Farsça), Balkan dilleriyle ilişkiler, Türkiye Türkçesinin kavram zenginliği, Eşanlamlılar, İkilemeler, Terimler, Kalıp sözler, atasözleri, Deyimler, Metin okumaları ve uygulama. Türkçenin ilişkide olduğu dillerle etkileşiminin kavranılması, Kelime türlerinin anlamsal derinliğinin, kavram, terim, kalıp söz, atasözü, deyim, ikileme gibi söz varlığını zenginleştiren unsurların öğrenilmesi.Ders Adı

Ders Kodu

Kredi

Teori

Uygulama

Toplam

AKTS

TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI-I

TDE 223

2

0

2

3

Tasavvufun tarihi seyrine kısa bir bakış. Tasavvuf edebiyatının kaynakları. Tasavvuf edebiyatının faydalandığı bilim dalları. İlk eserler: Kutadgu Bilig, Düvan-ü Lügati’t-Türk. Ahmed Yesevi, Divan-ı Hikmet ve Fakr-name. Mevlana Celaleddin Rumi. Yunus Emre. Kaygusuz Abdal. Hacı Bayram Veli. Nazım türleri: Tevhit, ilahi, münacat, Na’t, nutuk, hikmet.TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ, İKİNCİ SINIF, BAHAR DÖNEMİ

Ders Adı

Ders Kodu

Kredi

Teori

Uygulama

Toplam

AKTS

OSMANLI TÜRKÇESİ-IV

TDE 202

3

0

3

6

Arapçada i'lâl kavramı; sülâsî ve mezîdünfih masdarların i'lâlleri; kelime çeşitlerinde i'lâller; tanım, tavsif ve vezin değişiklikleri; Arapçada izafet; Arapçada sıfat tamlaması; Arapça tamlamalarda ses (hareke) değişimi; Osmanlı Türkçesindeki Farsça kurallar; Farsça isimler, Farsça fiiller; fiillerin hâl kökleri ve geçmiş zaman gövdeleri, ism-i fâ'il ve ism-i mefûller; çoğul kavramı; isim, sıfat, vasıf ve atıf tamlamaları; Farsçada edatlar, sayılar ve günler, çeviriyazı teknikleri üzerinde yoğunlaşan dikkatler.Ders Adı

Ders Kodu

Kredi

Teori

Uygulama

Toplam

AKTS

TÜRKİYE TÜRKÇESİ-IV

TDE 210

2

0

2

3

Cümle; cümlenin özellikleri; cümlenin ögeleri ve özellikleri; cümle dışı ögeler; yapılarına, yüklemlerine, öge dizilişlerine ve anlamlarına göre cümle tiplerine dair konular ayrıntılı olarak ele alınarak, işlenen konularla ilgili uygulama çalışmaları yapılacaktır.Ders Adı

Ders Kodu

Kredi

Teori

Uygulama

Toplam

AKTS

ESKİ TÜRK EDEBİYATI-IV

TDE 204

3

0

3

5

15. yüzyılda Osmanlı Devletinin ve Türk edebiyatının genel durumu, bu yüzyılda yaşamış şairlerin (Şeyhî, Ahmed Paşa, Necâtî, Mesîhî ve diğer) hayatları, eserleri, ilgili bibliyografya; ayrıca 15. yüzyıl nesri, sultan şairler, kadın şairler, halk şairleri, konularına göre mesnevilerin tasnifi.Ders Adı

Ders Kodu

Kredi

Teori

Uygulama

Toplam

AKTS

YENİ TÜRK EDEBİYATI-IV

TDE 206

3

0

3

5

Servet-i Fünûn Edebiyatında hikâyeci ve romancılar ile bu dönem hikaye ve romanının genel özellikleri. Servet-i Fünûn dönemi hikaye ve romancılarının belli başlı eserleri. Servet-i Fünun edebiyatında tenkit türü. Servet-i Fünun Topluluğu dışındaki hikayeci ve romancılar.Ders Adı

Ders Kodu

Kredi

Teori

Uygulama

Toplam

AKTS

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ

TDE 208

3

0

3

5

Eski Anadolu Türkçesinin oluşumu. Eski Anadolu Türkçesinin Türk dili tarihindeki yeri. Eski Anadolu Türkçesi üzerine yapılan çalışmalar. Yunus Emre Divanı (ses, şekil, söz dizimi çalışması), Yusuf ve Zeliha (ses, şekil, söz dizimi çalışması), Süheyl ü Nevbahar (ses, şekil, söz dizimi çalışması), Metinlerden hareketle dönemin karakteristik özelliklerini tespit etme.Ders Adı

Ders Kodu

Kredi

Teori

Uygulama

Toplam

AKTS

TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞI-II

TDE 222

2

0

2

3

Türkçenin anlam yapısı ve anlam özellikleri. Türkçenin kavramlar dünyası. Somut kavramlar. Soyut kavramlar. Benzetme ve benzetme örnekleri. Mecaz (aktarma ve aktarma örnekleri). Deyimler ve deyimlerde aktarmalar. Kalıp sözler, atasözleri ve deyimlerde nükteli anlatım. Bilmeceler. Metin okumaları ve uygulamaDers Adı

Ders Kodu

Kredi

Teori

Uygulama

Toplam

AKTS

TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI-II

TDE 224

2

0

2

3

Tasavvufî edebiyat’ın İslâmiyet’ten önceki ve sonraki özellikleri. Tasavvuf kelimesi ve kavram analizi, tasavvufun kaynakları ve mahiyeti konusu ve gayesi. Türk kültürü ve İslam anlayışının yüzyıllara göre gelişimi. Mistisizm ve tasavvufi ıstılahlar. Tasavvuf Ekolleri: Anadolu ve Horasan’daki Tasavvufî cereyanlar. Tasavvufî edebiyatta tür ve şekil problemi. Ahmet Yesevî’den önceki tasavvufî düşünce ve Ahmet Yesevî’nin eski Türk düşüncesindeki yeri ve önemi. Hikmetlerden seçilmiş metinlerle A. Yesevi’nin yedi ilkesinin değerlendirilmesi. Yunus Emre’deki tasavvufî unsurlar üzerinde bir değerlendirme. Yunus’un Türkçesi: Risâleü’n-Nushiyye’den seçilmiş metinler. Alevî-Bektaşi edebiyatının özellikleri. Hacı Bektaş Veli ve Makalât.


Yüklə 27,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə