TöÖ muuseumis töÖtajad, dokumendid, tegevusYüklə 453 b.
tarix08.10.2017
ölçüsü453 b.
#4079


TÖÖ MUUSEUMIS

 • TÖÖTAJAD, DOKUMENDID, TEGEVUS


TöötajadICOMi muuseumide eetikakoodeks (Barcelona 2001)

 • On erialase eneseregulatsiooni vahend

 • Ei ole seaduste suhtes ülimuslik; kuid täidab tühimikud

 • Tingitud kommertssektori pealetungist (turism; teenindus; äri)Institutsionaalne eetika

 • Juhtorganid peavad edendama kõiki muuseumi tegevuse aspekte (kogumine; säilitamine; uurimine; vahendamine)

 • Muuseumil peab olema selge põhikirjaline dokument (eesmärgid; ülesanded; tegevusviisid)

 • Muuseumil peab olema läbipaistev ja selge rahastamine

 • Muuseum peab tagama hooned, mis on kogude säilitamiseks turvalised

 • Muuseumi juhtkond peab tagama, et siin töötaks kvalifitseeritud kaader

 • Soovitavad on tugiorganisatsioonid (side avalikkusega)

 • Moraalne kohustus tegutseda hariduse vallas kuna muuseumil on monopol originaalsele tõestusmaterjalile

 • Muuseum peab olema külastajatele ja uurijatele avatud asutus (arvestades turvanõuetega)

 • Avalik info peab olema aus, täpne, objektiivne ja teaduslikult põhjendatud

 • Peab olema kogudepoliitika

 • Kogutavate esemete päritolu peab olema selge (seaduslik omandamine)

 • Välitööd peavad vastama seadusele (eriti arheoloogia)

 • Kogust väljaarvamine peab olema seaduslikAmetialane käitumine

 • Lähtekoht – tegemist on ühiskonna varadega (ka era-, juriidilise isiku muuseum)

 • Eetiline suhtumine museaalidesse (nt inimsäilmed; isiklikud intiimsed esemed)

 • Muuseum on avaliku usalduse objekt (informatsiooniga ei tohi manipuleerida)

 • Informatsioon peab olema teaduslikult põhjendatud – muuseum ei ole koht muinasjuttude vestmiseks (va teatraliseeritud sündmused, kus osalejaid vastavalt ka hoiatatakse)

 • Vältima peab huvide konflikti (kollektsionäärid ei peaks töötama muuseumis)

 • Konfidentsiaalsusnõuete täitmine on väga tähtis (tundlik info museaalide; annetajate kohta)VILJANDI MUUSEUMI TÖÖTAJADKogudVM KOGU KOOSSEIS

 • PÕHIKOGU

 • Museaalid, mis on muuseumi profiilile vastavad, mis on algupärased ja millel on teaduslik, ajalooline või kunstiline väärtusMUUSEUMIKOGU STRUKTUUR VILJANDI MUUSEUMI NÄITE PÕHJAL VM KOGU u 130 000

 • Muuseumi (põhi)kogu jaguneb alakogudeks

 • Alakogud omakorda jagunevad kollektsioonideks, mis võivad olla muuseumi sees moodustatud kollektsioonida aga ka juba eelnevalt süstematiseeritud kollektsioonid. Neil on oma ühisnimetajaAjalookogu - VM Aj Museaalid grupeeritakse ja süstematiseeritakse esemeliikide kaupa; edasi kronoloogiliselt või koolkondlikult

 • Mööbel

 • Relvad

 • Portselan

 • Klaas

 • Vimplid

 • Pitsatid jneArheoloogiakogu – VM A grupeeritakse ja süstematiseeritakse kollektsioonide järgi ja siis kronoloogiliselt. Vajadusel süstematiseeritakse ka esemeliikide järgi

 • Kollektsioonid kujutavad endast ühel aastal ühes kohas välja kaevatud leiukogu nt:

 • Ordulinnus 1878-1879

 • Jaani kirik 1989

 • Kaablitrassid 2003 jne

 • Siia juurde kuulub veel dokumentatsioon. Kaevamistel tulevad leiud on pakitud ise korriste ja ruutude kaupaNumismaatika - VM N Süstematiseeritakse müntimiskoha ja valitsejate, riigikorra ja perioodi järgi

 • Rooma

 • Araabia

 • Anglosaksi

 • Saksamaa

 • Vana-Liivimaa

 • Poola

 • Venemaa

 • Rootsi

 • Eesti Vabariik 1918-1940 jneEtnograafiakogu – VM E süstematiseeritakse ajaloolis-geograafiliselt e kihelkondlikult edasi esemeliikide järgi

 • Ajaloolis-geograafiline:

 • Põhja-Viljandimaa (Suure-Jaani; Kolga-Jaani; Põltsamaa; Kõpu jt)

 • Mulgimaa (Karksi; Helme jt)

 • Viljandi linnFaleristikakogu N 2 on süstematiseeritud ühetasandiliselt märgiliikide kaupa:

 • sõjalised teenetemärgid

 • tsiviilteenetemärgid

 • mälestusmedalid ja lauamedalid

 • rinnamärgid

 • ripatsid

 • tunnusmärgid

 • ametimärgidTEGEVUSED JA DOKUMENDIDArvelevõtt muuseumis toimub kahes etapis

 • Sissetulevate museaalide esmane arvestamine - vastuvõtuakti koostamine ja vormistamine ning sissekande tegemine tulmeraamatusse; teostajaks on peavarahoidja

 • Arvele võetud museaali teaduslik kirjeldamine e inventeerimine; teostajaks kuraator-koguhoidja (suuremates muuseumides need ametikohad eraldi)ESEME ESIALGNE VASTUVÕTT MUUSEUMI KOGUSSE

 • Dokumendid - Vastuvõtuakt, Tulmeraamat (ajaloos ka korjeraamat)

 • Teostaja - Peavarahoidja

 • Tähendus - juriidilise staatuse muutumine (esemest saab museaal ja see läheb üle muuseumi käsutusse); olemusliku staatuse muutumine (ese kaotab tarbimisväärtuse, selle funktsiooni, milleks ta oli loodud)

 • Vajalik on objekti algselt kirjeldada nii, et temaga seotud kirje oleks teiste hulgast eraldatav; et ese oleks tuvastatavVASTUVÕTUAKT

 • Muuseumi nimi

 • Akti koostamise koht ja kuupäev

 • Vastuvõtja nimi ja ametikoht

 • Üleandja täpsed andmed

 • Märge ajutiseks või alaliseks võtmise kohta

 • Museaalide loetelu, lühikirjeldused

 • Ostu korral hind ja ostukomisjoni allkirjad

 • Üleandja ja vastuvõtja allkirjad

 • Tulmenumber (jooksvalt vaatamata esemeliigile vm)Korjeraamat 1941Vastuvõtuakt 1951Vastuvõtuakt 1985TULMERAAMAT (tänapäeval enam eraldi ei peeta, seda asendab VVA juurde käiv lisanimekiri)

 • Võib nimetada ka muuseumi pearaamatuks. Selle dokumendiga oli kõik seotud. TR kadumine on sisuliselt süsteemi katastroof

 • Museaali peanumber

 • Esialgne nimetus

 • Kui oli inventeeritud, siis ka täielik number

 • Esialgsed mõõdud, vajadusel ka lühikirjeldus

 • Legend kellelt saadud, aadress jm

 • VVA nr; vastuvõtu kuupäevTULMERAAMAT 1933-1941DITMARI MUUSEUMI KATALOOGKARTOTEEGIKAART (tänapäeval enam ei täideta va raamatukogus või eraalgatusel)

 • Vähemalt üks kaart täideti peavarahoidja poolt, edasi süstematiseerimise käigus täideti ja täiendati ka kuraatorite ning koguhoidjate poolt

 • Erinevates kogudes olid kaartidele nõuded erinevad - aga üldiselt sama, mis tulmeraamatus; samas peaks olema juba teadusliku inventeerimise osaKARTOTEEGIKAART – VM NKARTOTEEGIKAART – VM FKARTOTEEGIKAART – VM AjNUMMERDAMINE Signeerimine

 • VM - muuseumi lühend üle riigi

 • VM 150 - st, et on Viljandi Muuseumis arvel 150. vastuvõetud esemena. Peanumbrid jooksevad läbi aegade. Meil jooksevad numbrid 1936. aastast alates. Hiljem üks akt üks peanumber – olgu või tuhandeid museaale

 • VM 150 Aj - st, et museaal on määratud (pvh+teadur) alakogusse Ajalookogu

 • VM 150 Aj 25 - st, et museaal on ka kirjeldatud ja ajalookogus jooksvalt 25. museaalina

 • Kui on rohkem kui üks ese, siis tulevad mängu lisanumbrid

 • Oletame, et 150. all tuli sisse kaks tassi ja neli fotot peanumbriga VM 150:1-6. Ajalookogusse läksid neist kaks viimast museaali, mis olid tassid VM 150:5,6 Aj 25:1,2. Fotokogusse aga neli esimest – nende numbrid VM 150: 1-4 F 65: 1-4); Alakogul number võib olla ka üldiselt järgnev. Sellisel juhul – VM 150:1 F 65; VM 150:2 F 66 jne

 • Kui üks tass Aj 25: 2 tuli kildudena, saavad killud lisanumbri või tähistuse - VM 150:5 Aj 25:2/a; VM 150:5 Aj 25:2/bNUMMERDAMISE REEGLID

 • Vähenähtavasse kohta (eriti siis, kui tegemist on eksponeeritava museaaliga)

 • Üheliigilistele esemetele samasse kohta

 • Tagaküljele (esemed, millel need küljed olemas on)

 • Väikestel esemetel alläärele, suurtel ülaserva (nt mööbel)

 • Võimalikult väike, kuid loetav

 • Detailid on vaja nummerdada eraldi (!)

 • Vanad numbrid peab kindlasti eemaldamaNummerdamineNummerdamineNummerdamine

 • Number museaali vaadeldaval osal. Ei ole soovitatav – eksponeerimisel segabNummerdamine

 • Museaali tagaküljelNummerdamineNummerdamine - etnograafiaNUMMERDAMINE Materjalide kaupa

 • Puu, metall, klaas, keraamika, luu, portselan – õlivärv, veekindlad markerid, tintenpenid, värviline tušš)

 • Tekstiil – kindlasti kasutada puuvillasest riidest numbrilappi; pliiats marker of laundry; lapp märgistatakse ja siis õmmeldakse pahupoolele õmbluse külge

 • Nahk – arhiivitušš, märgistustint

 • Negatiivid – märgistustindiga emulsiooni vastaspoolele

 • Fotod – tagaküljele grafiitpliiats (pehme)

 • Graafika – tagaküljele grafiitpliiatsiga; kasutada ei tohi pastapliiatseid

 • Maal – raamile; paberetiketile ja liimiga tagaküljele.TEADUSLIK INVENTEERIMINE JA KIRJELDAMINE

 • Teaduslik inventeerimine on muuseumikogu arvestamise teine põhietapp

 • Inventeerimist teostavad teadusdirektor ja teaduslikud töötajad; kuraatorid meil

 • Inventeerimisele peab eelnema muuseumi põhikogu süstematiseerimise skeemi väljatöötamine

 • Muuseumimaterjalid liigitatakse lähtudes nende põhitunnustest, muuseumi profiilist ja vajadustest

 • Kõigi materjaliliikide jaoks peetakse/on peetud eraldi inventariraamatut (arvestust) – põhimõte kestab edasi ka andmebaasis

 • Väärismetallist esemed on inventeeritud (eseme liigist olenemata) ka väärismetalli inventariraamatus.

 • Igal muuseumimaterjali liigil ning seega ka vastaval inventariraamatu tüübil on oma siffer. Näiteks: fotodel - F, etnograafilisel kogul - E, ajaloolisel kogul - Aj, arheoloogilisel kogul – A, jneETTEVALMISTUSED INVENTEERIMISEKS

 • Kirjanduse läbitöötamine (üldiselt kitsamale)

 • Mõistete süsteem

 • Tüpoloogiad; üldkasutatavad süsteemid

 • Materjalid

 • Internet

 • Usaldusväärsus

 • Alati valida kõige hilisemad teadaolevad allikadSpikker – karikasSpikker - küünlajalgSpikker – vanad vene vedelikumõõdud

 • 1 tünn = 40 ämbrit ~ 4,9196 hektoliitrit 1 ämber = 10 toopi ~ 12,299 liitrit 1 toop = 2 pudelit ~ 1,2299 liitrit 1 pudel = 2 veerandtoopi ~ 0,6149 liitrit 1 veerandtoop = 2,5 sajandikku e. tšarkat ~ 0,3074 liitrit 1 sajandik (tsarka) ~ 0,123 liitritSpikker - müntEsemete inventeerimisel peavad kajastuma järgmised andmed:

 • Inventeerimise kuupäev ja inventeerija nimi

 • Viide vastuvõtuaktile

 • Eseme nimetus (kirjakeelne, murdekeelne, teaduslik)

 • Eseme väline kirjeldus, mis peab olema piisavalt täpne, et selle järgi oleks võimalik eset ära tunda.

 • Materjal, millest ese valmistatud on

 • Templid, sildid, meistrimärgid, kirjutised esemel (vajadusel lisada joonised)

 • Mõõdud

 • Esemega liituv informatsioon- valmistaja/kasutaja, valmistamise/kasutamise aeg ja koht, valmistamistehnika. Vajadusel ka eelloetletuga seonduv lisateave konkreetse ajaloolise tausta kohta.

 • Kirjandus, mida on kaustatud eseme dateerimisel või määramisel, publikatsioonid eseme kohta.Esemete inventeerimisel peavad kajastuma järgmised andmed:

 • Säilivus. Eseme säilivuse kohta antakse üldhinnang ja pannakse kõik esinevad defektid.

 • Märkused eseme restaureerimise või põhifondist kustutamise kohta koos viitega algdokumendile.

 • Eseme põhifondist kustutamisel on keelatud tema inventarinumbrit kasutada teise eseme inventeerimise tähistamisel .

 • Ruumi peab jätma ka peale inventeerimist selgunud eriti olulise täiendava informatsiooni jaoks.

 • Fotode inventeerimisel peavad kajastama kõik andmed jäädvustatud isikute ja sündmuste kohta, koos kujutise lühikirjeldusega.INVENTARIRAAMATINVENTARIRAAMAT
Yüklə 453 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə