The scientific and pedagogicalYüklə 5,08 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/102
tarix18.06.2018
ölçüsü5,08 Kb.
#49651
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102 
  
                                                                          ISSN 1682-9123 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
ODLAR YURDU UNİVERSİTETİ 
 
 
 
ODLAR YURDU UNİVERSİTETİNİN 
ELMİ VƏ PEDAQOJİ XƏBƏRLƏRİ 
 
 
 
 
THE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL 
NEWS OF  
ODLAR YURDU UNIVERSITY 
 
 
 
 
НАУЧНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
 ОДЛАР ЮРДУ 
 
 
 
 
 
 
 
     Bakı   2016   Baku 
 
№ 45


 
Baş redaktor: prof.Ə.A.VƏLİYEV 
 
Humanitar elmlər üzrə baş redaktor müavini: h.e.d.S.Ə.Vəliyev 
Dəqiq elmlər üzrə baş redaktor müavini: prof.F.S.Məmmədov (Türkiyə) 
 
 
 
Redaksiya heyətinin  üzvləri: akad.A.M.Paşayev, akad.T.Ə.Bünyadov, akad.M.İ.Əliyev, AMEA
 
müxbir  üzvü  R.S.Qurbanov,
 
i.e.d.Ə.Q.Əlirzayev, f.r.e.d.C.Məmmədxanov,
 
f.r.e.d.Ə.X.Şamilov 
(Türkiyə), f.e.d.R.K.Rəsulov, tibb e.d.Z.Ö.Qarayev, tibb e.d.Ə.V.Musayev, i.e.d.M.M.Bağırov,  
fil.e.d.N.Q.Cəfərov, tex.e.d.M.İ.Əliyev, tex.e.d.N.H.Cavadov, tex.e.d.T.S.Abdullayev, 
f.r.e.d.R.S.Sədirxanov, prof.Q.C.İmanov, prof.A.Avey (Türkiyə), prof.M.Cəmşidi (ABŞ), 
prof.K.V.Bonfiq (Almaniya),
 
prof.F.T.Əliyev (Türkiyə), prof.X.D.Barkero (İspaniya), 
prof.D.Q.Qordeziani (Gürcüstan), prof.H.B.Meladze (Gürcüstan), prof.A.Çxeidze (Gürcüstan),  
prof.K.Kordzaiya (Gürcüstan), prof. Y.M.Morozov (Rusiya), i.e.n.M.Ə.Vəliyev, 
h.e.n.H.D.Qənbərov, i.e.n.Ə.H.Ələkbərov, sos.e.n.
 
F.Ş.Həsənov,
 
fil.e.n.S.S.Nuriyev, 
p.e.n.S.V.Vəliyeva. 
 
 
Журнал  рецензируется  и реферируется в ВИНИТИ (№10211-5335/54-34) 
 
Editor-in-chief: Prof. A.A.VALIYEV 
 
Deputy Editors-in-chief: prof.S.A.Valiyev (Humanities), prof.F.S.Mamedov (Exact Sciences) 
 
 
                                              
 
Editorial Board: acad.A.M.Pashayev, acad.T.A.Bunyadov, acad.M.I.Aliyev, correspondent 
member of the National Academy of  Science  of  Azerbaijan  R.S.Gurbanov,  prof.A.G.Alirzayev, 
prof.J.Mamedhanov, prof.A.H.Shamilov (Turkey), prof.R.K.Rasulov, prof.Z.O.Garayev, 
prof.A.V.Musayev, prof.M.M.Baghirov, prof.N.G.Jafarov, prof.M.I.Aliyev, prof.N.H.Javadov, 
prof.T.S.Abdullayev, prof.R.S.Sadirkhanov, prof.G.J.Imanov, prof.A.Avey (Turkey), 
prof.M.Jamshidi (USA), prof.K.V.Bonfig (Germany), prof.F.T.Aliyev (Turkey), prof.J.D.Barquero 
(Spain), prof.D.G.Gordeziani (Georgia), prof.H.B.Meladze (Georgia), prof.A.Chheidze (Georgia), 
prof.K.Kordzaia (Georgia), prof.Y.M.Morozov (Russia), M.A.Valiyev, H.D.Ganbarov, 
A.H.Alekperov,  F.Sh.Hasanov, S.S.Nuriyev, S.V.Valiyeva.  
 
 
 
All  the articles in this journal are peer-reviewed and include summaries. 
 
 The address of editorial office:   
 Room 384, Odlar Yurdu University, 13 Koroglu Rahimov St., Baku AZ1072, Azerbaijan 
 Tel.: (994 50) 645 13 58    
 e-mail: fuadhud@yahoo.com   
 http://www.journal.oyu.edu.az 
 
 
 
 
 
 
 
 
OYU-2016 
 Az.073                                          «Odlar Yurdu» nəşriyyatı, 2016-cı il 
Redaksiyanın ünvanı: Bakı AZ1072, Koroğlu Rəhimov küçəsi 13 
Odlar Yurdu Universiteti, 384-cü otaq  


 
3
 
 
 
TƏSİSÇİ: 
 
Odlar Yurdu Universiteti 
 
Jurnal  1998-ci  ilin  dekabr  
ayından nəşr olunur 
 
Dövriliyi ildə ən azı iki də- 
fədir 
 
Jurnal Azərbaycan Respubli- 
kası Ədliyyə  Nazirliyi  tərə- 
findən
 
rəsmi
 
qeydiyyata alın- 
mışdır.  Qeydiyyat  nömrəsi: 
AB022011, 27.11.1998 
 
 
 
Jurnal Azərbaycan Respub- 
likası
    
Prezidenti
    
yanında  
Ali Attestasiya Komissiya- 
sı    tərəfindən    riyaziyyat,  
mexanika, iqtisadiyyat, hü- 
quq,   tarix,  siyasi, pedaqo-
 
gika  və  filologiya  elmləri  
sahəsində tövsiyə edilən el- 
mi  nəşrlər  siyahısına daxil 
edilmişdir  
 
 
 
Redaksiyanın ünvanı: Bakı 
AZ1072, Koroğlu Rəhimov 
küçəsi 13, Odlar Yurdu 
Universiteti, otaq № 384 
 
 
Tel.:   (050) 645 13 58 
Faks: (012) 465 67 05 
email
:
fuadhud@yahoo.com
 
http://www.oyu.edu.az/inde
x.php?newsid=39 
 
 
 
 
 
 
 
FOUNDED BY 
 
Odlar Yurdu University 
 
Published since December 
1998 
 
Issued at least twice a year 
 
 
Registered by  the  Ministry  
of Justice
 
of the
 
Republic of 
Azerbaijan under  reference  
number №022011
 
(AB seri- 
es) on November 27, 1998    
 
 
 
Included into the list of sci- 
entific  periodicals   recom- 
mended by the Higher Cer- 
tifying Commission  under 
the President of the Repub- 
lic   of   Azerbaijan   in  the   
fields of Mathematics, Me- 
chanics,  Economics,  Law, 
History,  Political  Science,  
Pedagogy and Philology 
 
 
 
Editorial  Address:  Room  
384, Odlar Yurdu Universi- 
ty,
 
13
 
Koroglu Rahimov St., 
Baku AZ1072, Azerbaijan 
 
 
Tel.:  (050) 645 13 58 
Fax:  (012) 465 67 05 
email
:
fuadhud@yahoo.com
 
http://www.oyu.edu.az/eng/
index.php?newsid=96 
 
 
 
 
 
 
 
 
УЧРЕДИТЕЛЬ

 
Университет Одлар Юрду 
 
Издается с декабря 1998 го- 
да 
 
Выходит не менее двух раз 
в год 
 
Официально   зарегистриро-
 
ван  
 
Министерством
   
Юсти- 
ции  Азербайджанской  Рес- 
публики.   Регистрационный  
номер:   АВ022011  от 27.11. 
1998  
 
 
Включен  в  перечень   изда- 
ний,
  
рекомендованных   для 
публикации   основных    ре-  
зультатов  
 
кандидатских   и   
докторских   диссертаций   в 
области
   
математики,   меха- 
ники, экономики, права,  ис- 
тории, политологии, педаго- 
гики  и  филологии ВАК при 
Президенте     Азербайджан- 
ской Республики 
 
 
Адрес редакции:  Баку         
AZ1072,  ул.  Кёроглу  Рахи- 
мова 13, Университет Одлар 
Юрду, комната № 384 
 
 
Тел.:   (050) 645 13 58 
Факс: (012) 465 67 05 
email

fuadhud@yahoo.com
 
http://www.oyu.edu.az/ru/inde
x.php?newsid=48 
 Yüklə 5,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə