Thc tsc katalizatorYüklə 36,64 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix02.03.2018
ölçüsü36,64 Kb.
#28769


 

 

ARKUSZ DANYCH  BEZPIECZEŃSTWA SUBSTANCJI 

 

śYWICA VINYLOWOESTROWA 

ESTERWINYLU - KATALIZATOR

 

 

Strona 1 Data wydania:  01/06/2005 

Zmiana Nr  2 

 

[ cd…]  


1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I FIRMY / PRZEDSIĘBIORSTWA 

Nazwa produktu: 

Kod produktu: 

Nazwa producenta: 

 

 

 

 

KAPSUŁKA  Z śYWICĄ WINYLOWOESTROWĄ - KATALIZATOR 

TSC … / THC… 

 

Trutek Fasteners Polska  Sp. z o.o. 05-090 Raszyn

Sekocin Nowy

Tel: +48 (22) 701 93 25

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

Niebezpieczne składniki: 

NADTLENEK DIBENZOILU 10-30% 

EINECS: 202-327-6 CAS: 94-36-0 

[E] R2; [Xi] R36; [Sens.] R43 3. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ 

Główne zagroŜenia: 

MoŜe spowodować poŜar. MoŜe spowodować reakcję alergiczną w kontakcie ze skórą. 4. PIERWSZA POMOC (OBJAWY) 

Kontakt ze skórą

MoŜe wystąpić łagodne miejscowe podraŜnienie skóry. Kontakt z oczami: 

MoŜe wystąpić podraŜnienie i zaczerwienienie. Połknięcie: 

MoŜe wystąpić podraŜnienie gardła. Wdychanie: 

MoŜe wystąpić uczucie duszności w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem. 4. PIERWSZA POMOC (DZIAŁANIE) 

Kontakt ze skórą

Natychmiast umyć duŜą ilością mydła i wody. Kontakt z oczami: 

Przepłukiwać oko bieŜącą wodą przez 15 min. Zasięgnąć porady lekarza. Połknięcie: 

Przepłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. JeŜeli poszkodowany jest przytomny, natychmiast 

podać do wypicia pół litra wody. Zasięgnąć porady lekarza. 

Wdychanie: 

Usunąć poszkodowanego z miejsca działania substancji, dbając jednocześnie o własne bezpieczeństwo. 

Zasięgnąć porady lekarza. 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU 

Środki gaśnicze: 

Piana alkoholowa lub polimerowa. Rozproszona woda. Dwutlenek węgla. Suchy proszek gaśniczy. 

ZagroŜenia: 

Utleniacz. W procesie spalania powstaje toksyczny dym. Zabezpieczenie osób 

gaszących poŜar: 

NaleŜy uŜywać niezaleŜnego aparatu oddechowego. NaleŜy uŜywać odzieŜy ochronnej uniemoŜliwiającej 

kontakt ze skórą i oczami. 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

Osobiste środki 

ostroŜności: 

Usunąć wszystkie materiały niezgodne podane w sekcji 10 karty charakterystyki. 

Środki ostroŜności 

dotyczące środowiska: 

Nie usuwać do kanalizacji ani cieków wodnych. Procedura sprzątania: 

Przenieść do zamykanego, oznaczonego etykietą pojemnika w celu utylizacji właściwą metodą. 

 

 

Al. Krakowska 55,Polska

Fax: +48 (22) 100 12 31

e-mail: info@trutek.com.pl 

 

ARKUSZ DANYCH  BEZPIECZEŃSTWA SUBSTANCJI 

 

śYWICA VINYLOWOESTROWA 

ESTERWINYLU - KATALIZATOR

 

 

Strona 2 Data wydania:  01/06/2005 

Zmiana Nr  2 

 

[ cd…]  


7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ / PREPARATEM I JEGO/JEJ MAGAZYNOWANIE 

Zasady postępowania z 

substancją/preparatem: 

Zapewnić dostateczną wentylację miejsca. Warunki magazynowania: 

Przechowywać w chłodnym i dobrze przewietrzanym miejscu. Pojemniki muszą być szczelnie zamknięte. 

Unikać niezgodnych materiałów i warunków – zob. sekcja 10 karty charakterystyki. 

8. KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

Składniki niebezpieczne: 

NADTLENEK DIBENZOILU 

TWA (maksymalnie naraŜenie przez 8 godzin): 5 mg/m3 (OES) 

Środki techniczne:   Zapewnić dostateczną wentylację miejsca. Ochrona dróg 

oddechowych: 

Zapewnić dostępność niezaleŜnego aparatu oddechowego na wypadek sytuacji awaryjnych. Sprzęt do 

ochrony dróg oddechowych z filtrem cząstek. 

Ochrona dłoni: 

Rękawice ochronne. Ochrona oczu: 

Okulary ochronne. Ochrona skóry: 

Ubranie ochronne. 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

Postać

Pasta 


Kolor:   Szary 

Zapach: 

Prawie niewyczuwalny Właściwości utleniające: 

Utleniacz (wg kryteriów WE) Rozpuszczalność w wodzie: 

Rozpuszczalny Gęstość względna: 

1,45 


10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

Stabilność

Stabilny w normalnych warunkach. Stabilny w temperaturze pokojowej. Unikać nast. warunków: 

PodwyŜszona temperatura. Unikać nast. materiałów: 

Materiały organiczne. Niebezpieczne produkty 

rozkładu: 

W trakcie spalania emituje toksyczny dym. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

Składniki niebezpieczne: 

NADTLENEK DIBENZOILU 

ORL MUS LD50 5700 mg/kg 

ORL RAT LD50 7710 mg/kg Drogi naraŜenia: 

Zob. sekcja 4 karty charakterystyki – drogi naraŜenia i odpowiadające im objawy. 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

Utrzymywanie się w 

środowisku i degradacja 

Ulega biodegradacji. 

Bioakumulacja: 

Nie kumuluje się w organizmach Ŝywych. Inne niekorzystne 

działanie: 

Pomijalna ekotoksyczność. 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

UWAGA: 

Zwraca się uwagę uŜytkownika na moŜliwość istnienia regionalnych lub krajowych przepisów 

dotyczących utylizacji.  

 

ARKUSZ DANYCH  BEZPIECZEŃSTWA SUBSTANCJI 

 

śYWICA VINYLOWOESTROWA 

ESTERWINYLU - KATALIZATOR

 

 

Strona 3 Data wydania:  01/06/2005 

Zmiana Nr  2 

 

[ cd…]  


 

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 

 

ADR / RID Nr ONZ: 

3108 


Klasa ADR: 5.2 

Kod klasyfikacji: 

P1 


 

Nazwa transportowa:   NADTLENEK ORGANICZNY, TYP E, 

STAN SKUPIENIA STAŁY 

 

Etykietowanie: 

5.2 


 

 

 IMDG / IMO 

Nr ONZ: 

3108 


Klasa: 5.2 

EmS: 

F-J,S-R 


Środek zanieczyszczający morze: NIE 

Etykietowanie: 

5.2 


 

 

IATA / ICAO Nr ONZ: 

3108 


Klasa: 5.2 

Instrukcje dot. 

opakowania: 

510(P&CA); 513(CAO) 

 

Etykietowanie: 

5.2 


 

 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Symbole zagroŜeń

Substancja draŜniąca. 

Substancja utleniająca. 

 

Informacje dot. ryzyka: 

R7: MoŜe spowodować poŜar. 

R43: MoŜe spowodować reakcję alergiczną w kontakcie ze skórą. Informacje dot. 

bezpieczeństwa: 

S2: Chronić przed dziećmi. 

S14: Chronić przed dostępem czynników redukujących, amin, kwasów, zasad i związków metali cięŜkich. 

S3/7: Szczelnie zamknięte pojemniki przechowywać w chłodnym miejscu. 

S36/37/39: UŜywać odpowiedniej odzieŜy ochronnej, rękawic i ochrony oczu/twarzy. 

S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać pojemnik lub etykietę. 

S50: Nie mieszać z przyspieszaczami ani reduktorami. 

Uwaga: 

PowyŜsze informacje dotyczące przepisów prawnych wskazują wyłącznie na główne przepisy odnoszące 

się konkretnie do produktu opisanego w karcie charakterystyki. Zwraca się uwagę uŜytkownika na 

moŜliwość istnienia dodatkowych uregulowań uzupełniających powyŜsze przepisy. Prosimy zapoznać się 

z właściwymi przepisami i uregulowaniami krajowymi, międzynarodowymi i lokalnymi. 

  

 

ARKUSZ DANYCH  BEZPIECZEŃSTWA SUBSTANCJI 

 

śYWICA VINYLOWOESTROWA 

ESTERWINYLU - KATALIZATOR

 

 

Strona 4 Data wydania:  01/06/2005 

Zmiana Nr  2 

 

[ cd…]  


 

16. INNE INFORMACJE 

Informacje dot. ryzyka 

uŜyte w sekcji 2: 

R2: Ryzyko eksplozji wskutek wstrząsu, tarcia, poŜaru i innych źródeł zapłonu. 

R36: PodraŜnia oczy. 

R43: MoŜe spowodować reakcję alergiczną w kontakcie ze skórą. ZastrzeŜenie prawne: 

PowyŜsze informacje uwaŜa się są poprawne, ale nie są one wyczerpujące i naleŜy traktować je wyłącznie 

orientacyjnie. Firma nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody wynikające z posługiwania się 

ww. produktem lub kontaktu z nim.  


Yüklə 36,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə