TəRCÜmeyi hal mirzəyeva Elmira Əmir qızı Az1116, Azərbaycan, Bakı, Süleyman Sani Axundov küçəsi 1v m 127Yüklə 52,42 Kb.
tarix17.09.2017
ölçüsü52,42 Kb.
#18
növüMühazirə

TƏRCÜMEYİ HAL
Mirzəyeva Elmira Əmir qızı
Az1116, Azərbaycan, Bakı, Süleyman Sani Axundov küçəsi 1v m 127.

Əlaqə telefonları: mobil(994 - 50) 662 02 04 ev(994-12) 561 02 04

E – mail: e.mirzoyeva@ mail.ru
1951 – ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şəmkir rayonunun Təzəkənd kəndində fəhlə ailəsində anadan olmuşdur.

Təhsili:

1971 – 1975 Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər Inistitutu

1993 – 1994 APKİA və YHİ – nın Yenidənhazırlanma fakultəsi

1994- 2008 İxtisası ilə əlaqədar 30 dan çox Beynəlxalq ixtisasartırma kurslarının və treninqlərin iştirakçısı olmusdur

İş stajı:

1976 – 1993 Bakı şəhərinin 12 və 283 saylı məktəblərində rus dilli və ədəbiyyatı müəllimi

1998 – 2001 Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma İnstitutunun psixologiya kabinetinin müdüri

1998 – 2007 Azərbaycan Praktik Psixoloqlar Assosasiyasinin vitse – prezidenti

2001 - 2004 “SOS Uşaq Kəndləri – Azərbaycan” Assosasiyasında psixoloq

2007 Azərbaycan Praktik Psixoloqlar Assosasiyasinin prezidenti

2004 – 2008 Bakı Pedaqojı Kadrların İxtisasartırma İnstitutunun mühazirəkisi

1994 – 2008 UNİCEF – in 12 layihəsində icraçı və layihə rəhbəri kimi iştirak etmişdir

Mühazirə və prezintasiyaları:

1999 Avropa psixoteropevtlərinin I – ci konfransı Rusiya – Moskva

2002 Azərbaycan təhsil sistemində psixoloji xidmət işi – Türkiyə, Ədirnə

2002 Psixoloji təlim kursu – Almata

2003 Erkən uşaqlıq dövründə qayğı və inkişaf UNESCO - İstanbul

2000 – 2007 Rusiya Təhsil Psixologlarının I, II, III,IV qurultayları

Ailəlidir, 5 övladı, 2 nəvəsi var
27 oktyabr 2005 - ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin ” Azərbaycan Respublikası ” Qabaqcıl Təhsil işçisi döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.

Psixologiya elmindən faydalanmadan təlim – tərbiyə prosesini optimallaşdırmaq mümkün deyil.”Professor Əbdül Əlizadə

Xəzər Universitəsi –Təhsil fakultəsi

Ümumi psixologiya və Yaş psixologiyası kursu

2008 – 2009 cu il


Kursun Təsviri
Yeni pedaqoji təfəkkürün konseptual modeli məhz insan amilinə, şəxsiyyət amilinə əsaslanır.

Müasir dövrdə məktəbin nəinki pedaqoji, həm də, ilk növbədə,sosial və sosial – psixoloji vəzifələri bu önəmli meyarla müəyyən olunur.Şagird şəxsiyyətinin formalaşması onların ana xəttini təşkil edir. Müasir təhsil konsepsiyası şəxsiyyətin formalaşdırılmasını təhsil sisteminin başlıca vəzifəsi kimi dəyərləndirir.

İnsanın psixoloji xususiyyətlərinə yaxından bələd olmaq, fəaliyyət və ünsiyyət prosesində onu düzgün nəzərə almaq müasir mütəxəssis – mühəndis, həkim, jurnalist, zabit, rəhbər işçi və.b. üçün eyni dərəcədə zəruridir.Elə sənət və peşə sahələri vardır ki, mütəxəssisin dərin psixoloji bilik və səriştəyə malik olması daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir.Pedaqoji fəaliyyət bu cəhətdən xüsusilə fərqlənir.Şagirdlərin mənəvi dünyasına hüfuz etmək, onun qabiliyyətlərinin inkişafını düzgün istiqamətləndirmək müəllimdən nəinki böyük sosial məsuliyyət, həmdə çox ciddi psixoloji fəhm tələb edir.Müəllimdə bu ümdə peşə keyfiyyəti elmi psixoloji biliklərə dərindən yiyələnmək sayəsində təşəkkül edə bilər.
Məqsədlər

-Ümumi psixologiya və yaş psixologiyası sahəsində biliklərinin artırılması.

-Kursa qarşı meyl, marağın və səriştələrinin gücləndirilməsi, qazanılan biliklərin təcrübədə möhkəmləndirilməsi.
Vəzifələr

-Tələbələri psixologiya elmi ilə yaxından tanış etmək.

-Uşağın psixi inkişafında Ümumi psixologiya və Yaş psixologiyası kursunun əhəmiyyəti barədə məlumat vermək,aparaılan tədqiqatlarla tələbələri tanış etmək.

-Uşağın psixi inkişafını müəyyən edən metodları öyrətmək,interaktiv təlim metodlarını mənimsətmək.

-Biliklərin daha müstəqil, sərbəst qavranılması və mənimsənilməsi;

-Məntiqi, tənqidi və yaradıcı təffəkürün, habelə problemlərin həlli və qərar qəbul edilməsi üzrə vərdişlərin yaradılması;-Elmi – tədqiqat vərdişlərinin formalaşdırılması.
Mənbələr
Ə.S.Bayramov,Əbdül Əlizadə - Psixologiya - 2006

Prof.Əbdül Əlizadə - Müasir Azərbaycan Məktəbinin Psixoloji Problemləri – 2004

Ağababa İbrahimov,Hüseyn Xəlilov – Uşaq tərbiyəsinin bəzi aktual problemləri – 1998

Ə.Ə.Əlizadə - Yeni pedaqoji təfəkkür – İstanbul 2002

Robert Myers – Hayatta kalan on iki

Muxtar Həmzəyev – Yaş və Pedaqoji Psixologiyanın əsasları – 2003

E.M.Quliyev – Yaş Psixologiyasının tədrisi məsələləri – 1997

Schaefer DİGeronimo – AGES STAGES

И.Б.ГРИНШРУН – ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ - 1997

Г.С.АБРАМОВА – Возрастная психология - 1999

Ж.ПИАЖЕ – Суждение и рассуждение ребенка - 1997

Под.ред.проф. А.В.ПЕТРОВСКОГО – Возрастная и педагогическая психология – 1979

В.Н.Карандашев – ПСИХОЛОГИЯ;введение в профессию – 2000

Л.А.Першина – Контрольные задания по психологии – 1998

Е.Е.Данилова – Практикум по возрастной и педагогической психологии – 1999

Н. Семаго М.Семаго – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – 2006

Kursa dair tələblər

Daimi davamiyyət arzu olunandır...

Siyasət;

  1. Davamiyyət çox vacib hesab edilir;dərsdən qalmaların çoxalması təlimin müvəffəq olmasına əks təsir göstərir.Hər hansı bir səbəbdən dərsə gəlmədikdə qabaqcadan təlim aparan müəllimə xəbər verilməsi zəruridir(fövqəladə vəziyyət istisnalıq təşkil edir).Bir dərsdən qalmaq o biri dərsə hazırlıqsız gəlmək üçün üzürlü hal hesab edilmir.

  2. Kursdan kənarlaşdırma;Kursu tərk etmək istəyən hər hansı bir tələbə əvvəlcə müəllimə müraciət etsin.Bu vəziyyətə dair ümumi rəyə gələ bilmədiyimiz halda Siz kursdan kənarlaşdırılmaq üçün müraciət edə bilərsiniz.

  3. Akademik yalançılıq;Digər müəllif və şəxsin sözlərini mənbəni bildirmədən öz adınıza çıxmağınız PLAGİARİZM adlanır və bu yol verilməz hesab edilir.Belə hal olarsa tələbənin müvəffəqiyyəti sıfıra endirilir və bu haqda xüsusi məlumat hazırlamaqla Universitet rəhbərliyinə məlumat göndərilir.

  4. Fəallıq və nəzakətli davranış sinifdə iştirak edən hər bir şəxsin gündəlik davranış norması hesab edilir.


Qiymətləndirmə

30% - Midterm

40% - Final

10% - Sorğu –Sual

10% - İştirak

10% - Gündəlik fəallıq

XƏZƏR UNİVERSİTƏSİ – 2008-2009 – cu Tədris ili üçün

Psixologiyaya giriş və yaş psixologiyası kursu üzrə 32 saatlıq tədris proqramı.
İnstructor: psixoloq Mirzəyeva Elmira Əmir qızı
Tarix

Mövzu

Saat

Qeyd

1.

I həftə

Mövzu 1. Psixologiyanın predmeti və bir elm kimi xarakteristikası

2

Mühazirə


2

II həftə

Mövzu 2. Psixologiyanın sahələri və psixoloji praktikanın vəzifələri

2

Mühazirə

3

III-IV həftə

Mövzu 3. Şəxsiyyətin psixoloji cəhətdən öyrənilməsi və inkişafı

4

Mühazirə

Praktik məşğələ4

V-VI həftə

Mövzu 4. İdrak prosesləri və onların tənzimi

4

Mühazirə

İnteraktiv dərs5

VII həftə

Mövzu 5. İnsanın fərdi xüsusiyyətləri

2

Mühazirə

6

VIII həftə

Mövzu 6. Temperament və xarakter

2

Mühazirə

7

IX həftə

Mövzu 7. Yaş psixologiyasının predmeti, vəzifələri və metodları

2

Mühazirə

8

X həftə

Mövzu 8. Psixi inkişafın yaş dövrləri

2

Mühazirə

9

XI həftə

Mövzu 9. Məktəbə daxil olanadək uşağın psixi inkişafı və yaş xüsusiyyətləri

2

Mühazirə

10

XII həftə

Mövzu 10. Uşağın məktəbə psixoloji hazırlığı, şərtləri

2

Mühazirə

11

XIII həftə

Mövzu 11. Kiçik məktəblinin psixi inkişafı və şəxsiyyətinin formalaşması

2

Mühazirə

12

XIV həftə

Mövzu 12. Kiçik yaşlı məktəblilərdə idrak proseslərinin inkişafı

4

Mühazirə

Praktik məşğələ13

XV həftə

Mövzu 13. Müəllim şagird münasibətləri məktəbin qlobal problemi kimi

2

İnteraktiv dərsCəmi: 32 saat

Təlim metodları

Situativ praktikum

Sosioloji tədqiqat

Motivasiyanın yaradılması

Rəmzi materialın şərhi

Sual verməyə həvəsləndirmə

İnteraktiv iş formaları

Cütlük şəklində iş

Əqli hücum

Söz assosiasiyaları

Rollar üzrə oyun

Modelləşdirmə

Diskussiya

Layihələr

Təqdimat(prezentasiya)

Mühazirə
Yüklə 52,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə