Tablica Opis predmeta Tablicu je potrebno kopirati za svaki predmetYüklə 81,38 Kb.
tarix28.11.2017
ölçüsü81,38 Kb.
#13040

OBRAZAC 1 Vrjednovanje sveučilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i
integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te stručnih studija
Tablica 2. Opis predmeta

*Tablicu je potrebno kopirati za svaki predmet


1. OPĆE INFORMACIJE

  1. Nositelj predmeta

Prof. dr. sc. Nikola Stanković

  1. Godina studija

     2

  1. Naziv predmeta

Seminar iz povijesti antičke filozofije: Predsokratovci

  1. Bodovna vrijednost (ECTS)

     3 ECTS

  1. Suradnici

     

  1. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

     Seminar

  1. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

Preddiplomski

  1. Očekivani broj studenata na predmetu

     15

  1. Status predmeta

Izborni seminar     

  1. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

     

2. OPIS PREDMETA

  1. Ciljevi predmeta

Omogućiti studentima samostalno čitanje, komentiranje, izlaganje, raspravljanje io počecima filozofije in statu nascendi.

  1. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Redovito upisani studenti u drugu godinu filozofije

  1. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Bolje razumijevanje razlike između filozofijskog i mitskog izražavanje te tako pomoći da se povijest antičke filozofije uvidi kao novost u povijesti ljudske misli.


  1. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će se uvježbati u pisanju pismenih radova.

Uvježbat će se u nastupu pred drugim studentima.

Raspravljat će o razlici predfilozofske praktične znanosti i one (teoretske) radi nje same.

Čitajući izvorne tekstove studenti će i sami postavljati izvorna pitanja.

Razlučit će da na filozofiranje ne utječu samo okolnost nego i osobnost pojedinaca.

Konstatirat će da je otpočetka postojala napetost među pojedinim filozofima glede prirode i bića.

Istraživat će zašto je ljudska misao nemirna dok sve ne svede na jedno.

Čuđenje pojavi filozofske misli izazvat će u studentima pokušaje da i sami rješavaju filozofske probleme.

Studenti će razaznavati kako su mnoge velike kasnije ideja već prisutne u predsokratovskoj misli.

Izvor (origo) originalnosti ideja i misli se pomiče dalje nego li se obično misli.  1. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave
1.Uvesti studente u seminarski rad te održati predavanje o filozofiji prije filozofije napose u Hesioda Homera. i

2. Ogledni seminarski rad o Talesu, Anaksimandru i Anaksimenu

3. Osvrt na prethodnu seminarsku sjednicu kao i svaki put. Seminarski rad o Pitagori i pitagorejcima – napose odnosu broja i prirode

4. Ksenofan

5. Heraklit

6.Epiharmo

7. Parmenid

8. Zenon


9. Melis

10. Empedoklo

11. Anaksagora

12. Leukip i Demokrit (prvi dio)

13. Demokrit (drugi dio)

14. Starija sofistika (dva izlaganja)

15. Dvostruke tvrdnje i rasprava o seminaru


  1. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice

 vježbe

 on line u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava


 samostalni zadaci

 multimedija i mreža

 laboratorij

 mentorski rad       (ostalo upisati)

  1. Komentari:

     

  1. Obveze studenata

Dolaziti na seminarske sjednice, pripremati se za njih, čitati fragmente i komentare, držati izlaganje, pisati seminarski rad i izvješća s pojedinih sjednica, diskutirati i aktivno sudjelovati u radu. Pisati testove o prijeđenim filozofima te na kraju doći na razgovor voditelju seminara,

  1. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave 1 ECTS

     

Istraživanje

     

Praktični rad

     

Eksperimentalni rad

     

Referat

     

      (Ostalo upisati)

     

Esej

     

Seminarski rad 1 ECTS

     

      pismeni testovi i razgovor 1 ECTS

     

Kolokviji

     

Usmeni ispit

     

      (Ostalo upisati)

     

Pismeni ispit

     

Projekt

     

      (Ostalo upisati)

     

  1. Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

     

  1. Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker (hrvatski: Predsokratovci

7

     

(hrvatski prijevod: Predsokratovci. Fragmenti I,II, Naprijed, Zagreb 1983.)


     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  1. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

- Hermann Diels, Walther Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker. griechisch und deutsch –(hrvatski prijevod: Predsokratovci. Fragmenti I,II, Naprijed, Zagreb 1983.)

W. K. C. Guthrie, Povijest grčke filozofije I,II, Naklada Jurčić, Zagreb 2005. - Slavko Plaz, Povijest filozofije I. KBF, Đakovo 2005. str. 15-68. - Frederick Copleston, History of Philosophy I, Greece and Rome, Search Press, London 1976, str. 1-95. Hans-Georg Gadamer, Početak filozofije, (prijevod: Tomislav Bracanović i Željko Pavić), Scopus, Zagreb 2000. G. S. Kierk / J. E. Raven / M. Schofield, Die vorsokratischen Philosophen. Einführung, Texte und Kommentare, Texte und Kommentare, Verlag J. B. Metzler, Stuttgart Weimar1994. Bernhard H. F. Taureck, Sie Sophisten, Junius Verlag GmgH, Hamburg 1995. - Christof Rapp, Vorsokratiker, Verlag C. H. Beck, München 1997. Maja Hudoletnjak Grgić, Znanje i mijene. Parmenidova dva nauka, Kruzak, Zagreb 1996. Branko Bošnjak, Grčka filozofija. Od prvih početaka do Aristotela, Filozofska hrestomatija I, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1978. - Damir Barbarić. Grčka filozofija, Hrestomatija filozofije I, Školska knjiga, Zagreb 1995. - Branko Bošnjak, Povijest filozofije I, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1993. Marijan Cipra, Metamorfoze metafizike, Matica Hrvatska, Zagreb 1999. - Marijan Cipra, Uvod u filozofiju, Matica Hrvatska, Zagreb 2007. - Nikola Stanković, „Samoupitnost filozofije kao sebeistraživanje istine“ u Vrijeme metamorfoza, MH, Zagreb 2009. Wilhelm Windelband, Povijest filozofije I. Naprijed, Zagreb 1988. str. 65-140. Martin Heideger, „Što je to – filozofija?“ u Martin Heidegger, Kraj filozofije i zadaća mišljenja, Naprijed, Zagreb 1996., str 262-281. The Cambridge Companion to early Philosophy, 1999. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Predavanja o povijesti filozofije, Grčka filozofija I, Od Thala do Kynika, Demetra, Zagreb 2006. John Burnet, Early Greek philosophy, Cleveland and New York 1969. Eduard Zeller, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung (Erster Teil, Erste und Zweite Abteilung) 8. unveränderte Auflage 2006.
  1. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

     Prosuđuje se pismeni rad, izlaganje studenta na seminaru, sudjelovanje u diskusiji, pismenim testovima i završnim razgovorom s pojedinim studentima prije konačnog ocjenjivanja.

  1. Ostalo (prema mišljenju

predlagatelja)

     


Tablica 3. Popis obveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova

*Prema potrebi tablica se može kopirati
**Prema potrebi dodati redove u tablici.POPIS PREDMETA/MODULA

Godina studija:

Semestar:

MODUL

PREDMET

NOSITELJ

P

S

V

e-učenje

ECTS

Obvezni/izborni

POPIS PREDMETA/MODULA

Godina studija:

Semestar:

MODUL

PREDMET

NOSITELJ

P

S

V

e-učenje

ECTS

Obvezni/izborni

Yüklə 81,38 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə