T. C. ŞIrnaküNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ LİsansüSTÜ tez yazim kilavuzuYüklə 239,53 Kb.
səhifə1/3
tarix29.04.2018
ölçüsü239,53 Kb.
#40316
növüYazı
  1   2   3
T.C.
ŞIRNAKÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

ŞIRNAK 2016


ii

İÇİNDEKİLER

 1. GİRİŞ ..1

 2. TEZ YAZIM BİÇİMİve GÖRÜNÜMÜ ..2

  1. Kâğıt Özellikleri ..2

  2. Sayfa Düzeni ..2

  3. Sayfaların Numaralandırılması ..2

  4. Yazı Tipi veHarfBüyüklüğü ..3

  5. Bölüm Başlıklarının Yazılışı ..3

  6. Satır Başlıkları ..3

  7. Paragraf ..3

  8. Kaynak Gösterme (Atıf Sistemi) ..4

  9. Dipnotlar ..4

  10. Görsel Nesnelerin Yerleştirilmesi ..5

  11. Kısaltmalar ve Simgeler ..5

 3. TEZ DÜZENİ ..6

  1. Dış Kapak ..6

  2. Ön/Özel Sayfalar ..6

   1. BoşSayfa ..6

   2. İç Kapak Sayfası ..6

   3. Bilimsel EtiğeUygunlukSayfası ..6

   4. KılavuzaUygunluk Onayı ..6

   5. Kabul veOnaySayfası ..7

   6. Önsöz ve/veyaTeşekkür 7

   7. Özet 7

   8. Yabancı Dilde Özet(Abstract) 7

   9. İçindekiler 7

   10. Kısaltmalar veSimgelerListesi 8

   11. TablolarListesi 8

   12. ŞekillerListesi 8

iii  1. Tez Metni 8

   1. Giriş 8

   2. Bölümler 8

   3. Sonuç 8

  2. Kaynakça 8

  3. Ekler 9

  4. Özgeçmiş 9

  5. Tez Önerisinin Hazırlanması 9

 1. TEZİNENSTİTÜYETESLİMİ 10

  1. Tez Savunması ÖncesindeTezTeslimi 10

  2. Kabul EdilenTezlerinTeslimi 10

 2. KILAVUZUNEKLERİ 11

EK 1.Sosyal Bilimler Enstitüsünde Hazırlanacak Tezlerde Atıf Yapılan Kaynakların Dipnot ve Kaynakça Gösterimi 12

EK 2. Televizyon Programı, Film ve ÇokluOrtamYazılımı 25

EK 3.GörselNesneler 27

EK 4. Tablo Başlık Yazısı ve SayfaİçiYerleşimi 28

EK 5. Şekil Alt Yazısı ve SayfaİçiYerleşimi 28

EK 6. Alıntının SayfaİçiYerleşimi 29

EK 7. Yüksek Lisans/Doktora Tez Önerisi DışKapakSayfası 30

EK 8. Yüksek Lisans/Doktora Tezi DışKapakSayfası 31

EK 9.A. Herhangi Bir Kurum Tarafından Desteklenmemiş Tezlere İlişkin Tez İçKapakSayfası 32

EK 9.B. Herhangi Bir Kurum Tarafından Desteklenmiş Tezlere İlişkin Tez İçKapakSayfası 33

EK 10. Bilimsel EtiğeUygunlukSayfası 34

EK 11. Tez Yazım KılavuzunaUygunluk Sayfası 35

EK 12.A. Yüksek Lisans Tezleri İçin Kabul veOnaySayfası 36

EK 12.B. Doktora Tezleri İçin Kabul veOnaySayfası 37

EK13.Önsöz/Teşekkür 38

iv


EK 14.A.Özet 39

EK 14.B. Yabancı Dilde Özet (Abstract) 40

EK15.A.İçindekiler 41

EK15.B.İçindekiler 43

EK16.Özgeçmiş 45


1
 1. GİRİŞ

Bu tez yazım kılavuzunun amacı; yüksek lisans tezi ve doktora tezi ile ilgili esasları düzenlemektir. Lisansüstü düzeydeki her öğrenci bu Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen kurallara uygun bir şekilde tez önerisini ve tezini yazmakla yükümlüdür.

Bu yazım kılavuzu yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olup, daha önce hazırlanmış olan tezler, biçim ve içerik bakımından farklılık göstereceğinden tez yazımında örnek olarak kullanılmamalıdır.
Tez çalışmasının ilk adımı olması bakımından tez önerisinin hazırlanmasında da bu kılavuz esas alınacaktır.
2


 1. TEZ YAZIM BİÇİMİ VEGÖRÜNÜMÜ

Tez çalışması ve tez önerisi biçim ve görünüm bakımından aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.
  1. KâğıtÖzellikleri

Savunmaya sunulan nüshada yazı, A4 kâğıdının yalnız bir yüzüneyazılmalıdır.

  1. SayfaDüzeni

Tezin ciltlenmesinde kolaylık sağlamak için her sayfanın sol kenarından 4 cm, üst kenarından 3 cm, alt ve sağ kenarlarından ise 2,5 cm genişliğinde boşluk bırakılmalıdır.Ana bölüm başlıklarını içeren sayfada üstten 7 cm boşluk bırakılmalı, yeni bir sayfada başlamalı ve sayfaya numara konulmamalıdır.
  1. SayfalarınNumaralandırılması

Tez çalışmasında tüm sayfaların numaraları sayfanın sağ üstünde verilmelidir. Bütün sayfa numaraları aynı karakterde (font) ve büyüklükte (point size) olmalıdır. Ön sayfaların numaralandırılmasında Romen rakamları (i, ii, iii, iv vb.) kullanılmalıdır. Ön sayfaların numaralandırılmasına tezin Özet kısmı ile başlanmalı ve Giriş kısmına kadar Romen rakamları ile numaralandırma yapılmalıdır (EK15A/EK15B).Bu numaralandırmada İç kapak ile Kabul ve Onay sayfasında rakamlar görünmemelidir.


Tezin metin kısımlarının numaralandırılmasında ise sayma sayıları (1, 2, 3, vb.) kullanılmalıdır. Tez metninde sayfaların numaralandırılmasına tezin Giriş kısmı ile başlanmalı ve tezin sonuna kadar numaralandırma yapılmalıdır. Tez metninin temel başlıklarının ilk sayfalarında numaralar görünmemelidir (Giriş, Bölümler, Sonuç, Kaynakça ve Ekler şeklinde verilen kısımların ilk sayfaları için geçerlidir).
3

  1. Yazı Tipi ve HarfBüyüklüğü

Yazı tipi tercihen Times New Roman ve yazı büyüklüğü de 12 punto olmalıdır. Diğer standart yazı tiplerinden birinin kullanılması halinde önerilen harf büyüklüğü seçilmelidir (Verdana 10 punto; Arial 10 punto; Bookman 11 punto ve Palatino 12 punto). Seçilen yazı tipi ve büyüklüğü tezin tamamındakullanılmalıdır.


Bölüm başlıkları iki punto büyük (alt başlıklar metinle aynı büyüklükte), dipnotlar iki punto küçük yazılmalıdır. Bölüm başlıkları ve alt başlıklar koyu yazılmalıdır. Yazı rengi siyah olmalıdır.


  1. Bölüm Başlıklarının Yazılışı

Tezin her bölümü yeni bir sayfada başlamalıdır. Bölüm başlıkları büyük harflerle, koyu (bold) ve ortalı olarak yazılmalıdır. Alt bölüm başlıkları ise sayfanın soluna bitişik biçimde ve koyu olarak yazılmalıdır.
  1. Satır Aralıkları

Türkçe Özet, İngilizce Özet, dipnotlar, tablo ve şekillerin içi, tablo başlıkları ve şekil altı açıklamaları tek satır aralığı ve hem aralık öncesi hem de aralık sonrası 0 nk olacak şekilde yazılmalıdır. Tez metni bir buçuk (1,5) satır aralığında yazılmalıdır. Tez metninde sadece numaralı bir başlıktan hemen sonra gelecek ilk paragraf için aralık öncesi 0 nk aralık sonrası 6 nk; diğer tüm paragraflarda ise hem aralık öncesi hem de aralık sonrası 0 nk olmalıdır.  1. Paragraflar

Yazılı bir metinde paragraf girinti verilerek veya satır başından başlatılabilir. Paragrafa nasıl başlanacağına seçilen atıf sistemi dikkate alınarak karar verilir. Paragraf başı ister girinti verilerek isterse girinti verilmeksizin yapılmış olsun metin 1,5 satır aralığı ile yazılır. Girinti veriliyorsa paragraflar arasında boşluk bırakılmadan metin 1,5 satır aralığında devam eder; girinti verilmiyorsa paragraflar arasında 1,5 cm içerden başlamalıdır sistemine göre yerleştirilmelidir.


4

  1. Kaynak Gösterme (Atıf Sistemi)

Akademik çalışmalarda yapılan alıntılar için kaynak göstermede çeşitli atıf sistemleri kullanılmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü atıf sistemi konusunda tek bir sisteme icbar etmek yerine, yaygın kullanılan iki sistemden herhangi birinin tercih edilebileceğini kabul etmiş ve bu tercihi danışman ve tez sahibine bırakmıştır. Bunlardan birisi klasik metin altı atıf/dipnot gösterme sistemi, diğeri de metin içi/paragraf içi atıf sistemidir. Bunlara ilişkin örnekler ekte yer almaktadır. Ekte verilen örneklerde de görüleceği gibi, paragraf içi atıf sisteminde APA (American Phschological Association) sistemi öngörülmüştür. Ancak, paragraf içi atıf yaparken, sadece “yazar, tarih ve sayfa numarası” değil, “yazar, sayfa” veya “yazar, tarih” şeklinde bir sistem deizlenebilecektir. Tez yazımında bu yöntemlerden biri tercih edilebilir; ancak tercih edilen atıf sistemi tez boyunca kullanılmalıdır.


Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlemiş olduğu kaynak gösterimine ilişkin kurallar ekte örneklendirilerek gösterilmiştir (EK 1).

Televizyon programı, film ve çoklu ortam yazılımı ile ilgili alıntılar için örnekler(EK2)’de yer almaktadır.


  1. Dipnotlar

Kaynak gösterme/referans dipnotu ve açıklama dipnotu olmak üzere iki türlü dipnot vardır. Kaynak dipnotu, bir alıntı yapılmışsa alıntının nereden yapıldığını göstermek üzere, seçilen sisteme göre, sayfa altında veya metin içinde verilir. Açıklama dipnotları ise, konuya açıklık getirecek olan ancak, metin içinde verildiği takdirde fikirlerin akıcılığını bozan tanımlar, yorumlar, ek bilgiler, karşıt görüşler olup, sayfa altında veya sonundabelirtilir.


Dipnotlar gereksiz derecede uzun olmamalı, bir sayfada gerekenden fazla dipnot bulunmamalı ve metinden yatay çizgi çizilerek ayrılmalıdır. Dipnotta kullanılan yazı tipi metinde kullanılan yazı tipiyle aynı olmalıdır. Yazı büyüklüğü ise, metinde kullanılan yazı büyüklüğünden 2 punto daha düşükolmalıdır.

5


  1. Görsel NesnelerinYerleştirilmesi

Boyu tam sayfa ve daha kısa olan görsel nesneler (tablo, şekil, fotoğraf), metin içerisine sayfa ortalanarak yerleştirilmelidir. Metin ile görsel nesneler arasında alttan ve üstten bir satır boşluk bırakılmalıdır. Görsel nesnelerin açıklamaları (şekil ve tablo başlıkları) bu nesnelerin genişliklerini aşmayacak ve satırı ortalayacak şekilde yerleştirilir (EK 3). Görsel nesneler ayrıca metin bloğunu da aşmamalıdır. Tam sayfadan daha büyük olan görsel nesneler ise birbirini izleyen ayrı sayfalara yerleştirilir. Ancak bu sayfalar o nesneden bahsedilen metin yazısını hemen izleyen arkasındaki sayfalarda yer almalıdır. Görsel nesnelerden tablolar ve şekiller (fotoğraflar şekil olarak düşünülür), tezin tamamında olabileceği gibi, her bölüm kendi içinde de müteselsil olarak numaralandırılabilir. Tablo başlığı, tablo sınırlarını aşmayacak şekilde tablonun üstüne ortalanarak (EK 4), şekle ilişkin yazılar ise şekil altına yerleştirilir (EK 5). Şekillerin ve Tabloların açıklamaları tek satır aralıkla yazılmalıdır. Tablonun sayfaya sığmaması halinde tablo bütünlüğünün korunması amacıyla eğer bölünme gideriliyorsa tablo içeriği en fazla 9 ya da 8 punto yazı büyüklüklerine indirilerek yazılabilir. Fotoğraflar tezin bütün nüshalarında orijinale yakın kalitede, renkli fotoğrafların kopyası da renkli olmalı ve sayfaya yapıştırılarak değil, taranarak veya fotokopi ile çoğaltılarak sayfayayerleştirilmelidir.


Sosyal bilimler alanında doğrudan aktarmalar, alıntının uzunluğuna göre tırnak işareti içinde ya da sıkıştırılmış paragraf şeklinde verilir. Üç satır veya daha kısa olan alıntılar, tırnak işareti içinde ve normal satır aralıkları ile metin içine, üç satırdan daha uzun olan

alıntılar sıkıştırılmış paragraf şeklinde -görsel nesneler gibi- yerleştirilir ve yazı karakteri kullanılan yazı karakterinden 2 punto daha küçük olur (EK6).  1. Kısaltmalar ve Simgeler

Tezde kısaltmalar ve simgeler kullanılmışsa, bunlar alfabetik sıraya göre alt alta düzeltilmeli, her kısaltmanın veya simgenin karşısına açık hali yazılmalıdır. Tez metninde bir ifade eğer kısaltma ve simge olarak kullanılacaksa; ilk kez kullanıldığı yerde açık hali yazılmalı ve bu açık ifadenin yanında parantez içinde yapılan kısaltma veya simge verilmelidir. Kısaltma ve simgelerin ilk kez verilmesi ile tez metninde bu ifadelerin daha sonraki kullanımlarında ise sadece kısaltması veya simgesi kullanılmalıdır.


6


 1. TEZ DÜZENİ
  1. Dış Kapak

Tezlerin kapağında sırasıyla enstitü adı, tez adı, tezi hazırlayan, tez danışmanı, tezin yapıldığı anabilim/anasanat dalı, programı (yüksek lisans, doktora), yılı ve ili yer alır. Dış kapak düzenlenirken ‘Tezin Adı’ ile ‘Anabilim/Anasanat Dalı ve Programı’ ifadeleri ayrıca yazılmaz. Tezin adının tamamı büyük harflerle yazılır. Kapak ile ilgili bilgiler EK 8’deki gibidüzenlenir.
  1. Ön/Özel Sayfalar
   1. Boş Sayfa

Tez ciltlenirken dış kapaktan sonra, iç kapaktan önce yer alan numarasızsayfadır.3.2.2. İç KapakSayfası
Bu sayfa dış kapak kompozisyonunda düzenlenerek boş sayfadan hemen sonra konulur. Eğer tez bir kuruluş tarafından desteklenmiş ise kuruluş ile ilgili açıklama, yıl ve il adından önce yer alır. Kuruluş ile ilgili açıklama 12, Anabilim/Anasanat Dalı ve Programı 14, diğer kısımlar 16 punto ile yazılır (EK 9.A ve EK 9.B). Belirtilen yazı büyüklükleri, yazı tipi olarak Times New Roman seçildiği varsayılarak verilmiştir. Farklı bir yazı tipi seçilmiş ise, oranlama yapılarak uygun büyüklüklerseçilmelidir.


   1. Bilimsel Etiğe UygunlukSayfası

Çalışmanın bilimsel etik kurallarına uygun olarak hazırlandığını taahhüt eden bir metni içeren sayfadır (EK10).
   1. Kılavuza UygunlukSayfası

Tez çalışmasının Şırnak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak hazırlandığının taahhüt edildiği sayfadır (EK11).


7


   1. Kabul ve OnaySayfası

Tez savunma sınavı jürisinin tezin kabulünü ve ilgili enstitü müdürünün onayını gösteren sayfadır (EK 12.A ve EK12.B).


3.2.6. Önsözve/veya Teşekkür
Önsözde, tez çalışmasının amacı ve bölümleri hakkında kısa bilgi verilerek çalışmaya katkısı olan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilir. Önsöz iki sayfayıgeçmemelidir (EK13).
3.2.7. Özet
Tezin amacını, tez çalışmasında kullanılan yöntemleri, çalışmada elde edilen bulguları ve sonuçları kapsayacak ve en az 250-300 kelimeden oluşacak şekilde hazırlanmalıdır (EK 14.A).
Özetin bir kaynağa veya indekse alınacağı düşünülerek; özet sayfasında tez başlığı, tezi hazırlayanın adı ve soyadı, üniversite ve enstitü adları, tezin sunulduğu anabilim/anasanat dalı, programın türü (yüksek lisans veya doktora), yılı, danışmanın unvanı, adı ve soyadı belirtilmelidir. Özetin altına koyu renkle yazılan “Anahtar Kelimeler” ibaresinin devamında tezde işlenilen ana temaları belirten, tez konusunda önem arzeden 3-5 anahtar kelime yazılır.


   1. Yabancı Dilde Özet (Abstract)

Türkçe özetin İngilizce’ye çevirisinin yapıldığı kısımdır (EK14.B).
   1. İçindekiler

Tez metninin bölüm ve alt bölümleri, metin içerisindeki düzenlendikleri sırada alt alta yazılarak ve karşılarına bulundukları sayfa numaraları konularak hazırlanır. Bu sayfanın düzenlenmesinde rakamlar veya harflerle numaralandırma sistemi kullanılır (EK 15.A ve EK 15.B).

8


   1. Kısaltmalar ve SimgelerListesi

Tezde geçen kısaltma ve simgelerin açıklamasınıiçerir.

   1. TablolarListesi

Tezde yer alan tabloların numara, üst yazı ve sayfa numaralarını belirten birlistedir.
   1. ŞekillerListesi

Tezde yer alan şekillerin numara, alt yazı ve sayfa numaralarını belirten birlistedir.

  1. Tez Metni

Tez çalışma metni; Giriş, Bölümler (ana bölümler ve her birisinin alt bölümleri), Sonuç olmak üzere üç temel kısımdan oluşur. Bu üç temel kısım ile ilgli açıklamalar aşağıda verilmiştir:


3.3.1. Giriş
Bu kısımda tezin konusu, amacı, önemi ve yöntemi açık bir şekilde belirtilmeli, kuramsal çerçeve oluşturulmalı ve bölümlerin kısaca açıklaması yapılmalıdır.
3.3.2. Bölümler
Tezin giriş kısmı yazıldıktan sonra, tezin metin kısmını oluşturan ana bölümler ile alt bölümlerinin yazıldığı kısımlardır.
3.3.3. Sonuç
Tez çalışmasındaki tüm bölümlerin yazımı tamamlandıktan sonra, çalışmadan elde edilen bulguların ve sonuçların değerlendirilerek yazıldığı kısımdır.
3.4. Kaynakça

Tez çalışma metni içinde kaynak olarak yararlanılan tüm yaynların bu tez yazım kılavuzunda belirtilen formata uygun olarak sunulduğu kısımdır.
9

  1. Ekler

Tez çalışmasında ek kullanılması halinde bu kısımda sırasıyla verilmelidir.


3.6. Özgeçmiş
Tez çalışmasını yapan öğrencinin kişisel bilgilerinin, eğitim durumunun, varsa yayınlarının ve iş deneyimlerinin yer aldığı kısımdır (EK 16).
3.7.Tez Önerisinin Hazırlanması
Tez önerisi, ders dönemini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri ile doktora yeterlilik sınavında başarılı olan doktora öğrencileri tarafından hazırlanır. Tez önerisi, aşağıdaki başlıklara uygun olarak hazırlanmalıdır.
Kapak Sayfası

Tezin Konusu

Tezin Amacı ve Önemi

Literatür Değerlendirmesi

Yöntem

Geçici Kaynakça

Taslak Plan

Tez Çalışma Çizelgesi
Tez önerisinin kapak sayfası tezin kapak sayfası ile aynı biçimde, EK 7’deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Tez başlığının altına tezin türüne göre “Yüksek Lisans Tez Önerisi” ya da “Doktora Tez Önerisi” yazılmalıdır. Taslak plan tezin İçindekiler kısmının taslak halini ifade etmektedir. Tablo 1’de örnek bir tez çalışma çizelgesi verilmiştir.

Tablo 1. Örnek tez çalışmaçizelgesi

Faaliyetler

ZamanAralıkları

Süre

Kaynakların toplanması ve sistematik halegetirilmesi

01.02.2015 –31.03.2015

2Ay

Kaynaklarınokunması

01.04.2015 – 31.05.2015

2Ay

Çalışmanın teorik kısmınınyazılması

01.06.2015 –31.08.2015

3Ay

Teorik kısmın gözden geçirilerekdüzenlenmesi

01.09.2015 –31.09.2015

2Ay

Ampirik kısmınuygulanması

01.10.2015 –31.12.2015

2Ay

Ampirik kısımla birlikte çalışmanıntamamlanması

01.01.2016 –31.01.2016

1Ay
Toplam

12 Ay

10


 1. TEZİN ENSTİTÜYETESLİMİ

Bilgisayar ile yazılan ve çıktısı lazer yazıcıdan alınan tezin, tez savunması öncesinde ve tez kabul edildiği takdirde savunma sonrasında enstitüye tesliminde dikkate alınacak hususlar aşağıdabelirtilmiştir.
  1. Tez Savunması Öncesinde TezTeslimi

Öğrenci, yüksek lisansta 6, doktorada 8 tez nüshasını geçici olarak ciltleterek veya uygun kapaklı veya saydam plastik dosya ya da uygun klasör içinde, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığına teslim eder. Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı, tez savunma jüri ve sınav tarihi önerisi ile birlikte tezleri Enstitü Müdürlüğünesunar.
  1. Kabul Edilen TezlerinTeslimi

Tezin jüri tarafından değerlendirilmesi ve kabul edilmesinden sonra yapılacak işlemler Şırnak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Kabul edilen tezden ciltlenmiş olarak yüksek lisans tezinden en az 6 adet, doktora tezinden en az 8 adet ilgili enstitüye teslim edilir. Tezin kabulünden sonra Enstitüye sunulacak nüshalar A4 kâğıda kitap formatındayazılır.


Yüksek lisans ve doktora tezleri beyaz krome karton ile ciltlenmeli, tezlerin kapak yazıları siyah renkte yazılmalıdır. Tezin künyesi ( tez başlığı, yazarı, tez türü, yılı) cildin sırt kısmına, sırt yazısının yönü tezin ön kapağı üste gelecek şekilde konulduğunda sırttan okunacak şekildeyazılmalıdır.
Mezuniyet için ciltlenmiş tezlerin Enstitüye teslimi sırasında YÖK ve ULAKBİM de arşivlenmek üzere tezin tamamı ile beraber Türkçe ve yabancı dilde kısa özetleri,ayrıca, formata uygun olarak (http://yok.gov.tr den tezler başlığında gerekli ayrıntılar mevcuttur) hazırlanıp CD’ye aktarılmış biçimde Enstitüye teslimedilmelidir.

11
Yüksek Öğretim Kurulu Dokümantasyon Merkezi için ayrıca Tez Veri Formu hazırlanmalıdır. Tez veri giriş formu hakkında bilgi (http://yok.gov.tr/tezler) adresinde mevcut olup bilgisayar ortamında doldurulup tez ve telif hakkının öğrenciye ait olduğunu bildiren formlarla birlikte (2 şer nüsha halinde) Enstitüye teslim edilmelidir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi Enstitü öğrenci işlerindenöğrenilebilir.
 1. KILAVUZUNEKLERİ

Kılavuzun ekleri ek sırasına göre aşağıdagösterilmiştir:EK1 12

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNDE HAZIRLANACAK TEZLERDE ATIF YAPILAN KAYNAKLARIN DİPNOT VE KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Tez çalışmasında yararlanılan kaynakların dipnotta ve kaynakçada gösterilmesi, türlerine göre aşağıda öngörülen ve örneklenen şekillerde olur. Kaynakça, tezin Sonuç bölümünden sonra yer alır. Dipnotlar sayfa altında veya metin içinde olmak üzere iki farklı şekilde gösterilebilir. Hangi atıf sistemi tercih ediliyorsa tezin tamamında sadece o atıf sistemiuygulanmalıdır.
 1. KLASİK/SAYFA ALTI DİPNOT SİSTEMİNDE DİPNOT VE KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Kaynak türü ne olursa olsun (kitap, makale, ansiklopedi maddesi vs.) ilk başvuruda kaynakla ilgili tüm bilgiler verilmelidir. Aynı kaynağa ikinci ve sonraki başvurularda yalnızca yazarın soyadı ile kaynağın sayfa numarası verilmelidir. Bir yazarın birden fazla çalışması varsa veya aynı soy ismi taşıyan başka bir yazarın eseri de kullanılıyorsa, yazarın soyadından sonra çalışmanın başlığını da kısaca yazmakgerekmektedir.  1. Yüklə 239,53 Kb.

   Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə