Stowarzyszenia kulturalno -turystycznegoYüklə 61,14 Kb.
tarix11.01.2018
ölçüsü61,14 Kb.
#20171

STATUT
STOWARZYSZENIA KULTURALNO -TURYSTYCZNEGO
"SEKSTANT"

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne "Sekstant" zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną na   postawie przepisów ustawy - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104)
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą miasto Warszawa.

§ 3.


Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać osoby fizyczne lub prawne.

§ 4.


Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5.


1. Stowarzyszenie może być członkiem zrzeszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź o wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§ 6.


Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7.


Celem Stowarzyszenia jest:

1) propagowanie idei wychowania przez pracę,
2) popularyzacja wiedzy, kultury i tradycji żeglarskiej i wodniackiej,
3) prowadzenie działalności turystycznej i rekreacyjnej,
4) organizowanie wszelkiej działalności kulturalnej mającej na celu kształtowanie obyczajowości turystycznej i rekreacyjnej ,
5) szerzenie wiedzy i kultury ekologicznej,
6) dbałość o użytkowany sprzęt,
7) gromadzenie funduszy służących do prowadzenia działalności statutowej,
8) udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w zakresie statutowym,
9) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,

§ 8.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie rejsów, spływów, regat i innych imprez o charakterze turystycznym i rekreacyjnym,
2) organizowanie obozów szkoleniowych i stażowych, kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży,
3) organizowanie i współudział w imprezach kulturalnych i oświatowych o charakterze turystycznym i rekreacyjnym,
4) pracę przy remontach i konserwacji użytkowanego sprzętu pływającego,
5) pracę przy remontach i konserwacji innego sprzętu i obiektów będących
w użytkowaniu Stowarzyszenia,
6) utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnym profilu działania.
7) budowa sprzętu turystycznego na potrzeby Stowarzyszenia,

§ 9.


Dochody Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.


 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych,

§ 12.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 13.

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

 2. uczestnictwa w zebraniach, spotkaniach, imprezach, koncertach, rejsach
  i innych formach działalności organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Stowarzyszenia,

 4. korzystania ze sprzętu, urządzeń, świadczeń Stowarzyszenia,

 5. posiadania legitymacji i noszenia odznaki organizacyjnej,

 6. zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia,

 7. korzystania z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

 2. przestrzegania Statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. przestrzegania etyki i etykiety żeglarskiej,

 4. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,

 5. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących
  w Stowarzyszeniu.

§ 14.

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt 2-6.
3. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym -
w statutowych władzach Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów wewnętrznych
i uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składek.

§ 15.


1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

 3. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, oraz zasad etyki i etykiety żeglarskiej,

 4. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

 5. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, które członkostwo nadała,

 6. niespełnienie obowiązków statutowych członka, w szczególności nieopłacenia składek członkowskich przez ponad 24 miesiące i następuje w wyniku uchwały zarządu stowarzyszenia.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, 2, 3, orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 Sąd Koleżeński. Organy te zobowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo do odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 16.

1. Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna

§ 17.

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 2. Szczegóły dotyczące formy i przebiegu wyborów do władz Stowarzyszenia określa Regulamin wyborczy Władz Stowarzyszenia.

 3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków . Zgromadzeni mogą ustalić głosowanie tajne.

§ 18.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.

Walne Zebranie Członków

§ 19.


 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykła większością głosów przy obecności:

 1. w pierwszym terminie - liczby członków określona w § 17 ust. 3,

 2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu - zwykła większością głosów, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 20.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku a sprawozdawczo - wyborcze raz na dwa lata.

 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący zebrania wybrany przez Walne Zebranie Członków.

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie.

 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 3. na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż 30 dni od daty przedstawienia (złożenia). odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi, z zachowaniem postanowień § 19 ust. 3.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 1. określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,

 2. uchwalanie statutu i jego zmian,

 3. uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia,

 4. uchwalanie budżetu,

 5. wybór i odwołanie Komandora Stowarzyszenia oraz członków władz Stowarzyszenia,

 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 7. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,

 8. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 9. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń,

 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 11. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

 12. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

 13. nadawanie godności członka honorowego,

 14. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,

 15. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

 16. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

Zarząd

§ 22.


 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

 2. Zarząd składa się z 5 do 10 członków w tym Przewodniczącego - Komandora, Wice przewodniczącego - Wice komandora, sekretarza i skarbnika. Komandor Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.

 3. Zasady działania Komandora i Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż co miesiąc.

 5. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro zatrudniać pracowników.

§ 23.

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki w ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym - finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

§ 24.

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane działanie dwóch członków Zarządu, w tym Komandora Stowarzyszenia lub Skarbnika.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Komandora lub innego, upoważnionego członka Zarządu.
3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić - osobie sprawującej funkcję kierowniczą biura - pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

§ 25


Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

 2. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

 3. ustalanie budżetu i preliminarzy,

 4. sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

 6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

 7. powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań,

 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 9. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),

 10. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

 11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

 12. opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 13. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów,

Komisja Rewizyjna

§ 26.


 1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

§ 27.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

 2. występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,

 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w trybie ustalonym w Statucie,

 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia lub w stosunku do każdego członka tych władz oddzielnie,

 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§ 28.

 1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§ 29.

W przypadkach określonych w § 27 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 30.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 31.


 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,

 2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

 3. dotacje i subwencje,

 4. darowizny, zapisy i spadki,

 5. korzyści z ofiarności publicznej,

 6. wpływy z działalności statutowej,

 7. wpływy z działalności gospodarczej. 1. Środki pieniężne powinny być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 1 tygodnia od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodną z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

Zmiana Statutu. Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 32.


 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności członków określonych § 19 ust 4.

 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone na porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

 3. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne z chwilą jej podjęcia.

 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Przepisy przejściowe i końcowe§ 33

 1. W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach - (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.)

 2. Statut Stowarzyszenia uchwalono na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia w dniu 25 marca 1999.

 3. Statut Stowarzyszenia wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.

Yüklə 61,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə