Sosyoloji BÖLÜMÜ Lİsans ders iÇERİkleri fel 100 felsefeye giRİŞYüklə 123,99 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix29.11.2017
ölçüsü123,99 Kb.
#13156


SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 

FEL 100 FELSEFEYE GİRİŞ 

(3 0 5) 

“Felsefe  Nedir?”  sorusundan  hareketle  felsefenin  ve  felsefi  düşünmenin  ayırt  edici  niteliklerini  incelemek 

felsefenin temel alt disiplinlerini tanıtmak ve bunlarla ilgili bilgi vermek. 

 

FEL 151 KLASİK MANTIK      (3 0 5) 

Klasik mantığın esasları, mantığın tarihçesi, temel ilkeleri ve kullanım şekilleri. 

 

PSİ 151-152 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I II (3  0 6) 

Psikolojinin  konusu,  alanları  ve  yöntemi;  biyolojik  bir  varlık  olarak  insan:  duyum  ve  algılama;  bilinç  ve 

farklı  bilinç  durumları;  öğrenme  ve  bellek;  düşünme  ve  dil.zeka.  bireysel  farklılıklar;  güdülenme: 

duygular, heyecanlar, günlük yaşamda heyecanlar; yaşam boyu gelişim: kişilik; stres ve başa çıkma:davranış 

bozuklukları  ve  tedavisi.  İnsan  ve  hayvan  psikolojisinin  bilimsel  yöntemler  kullanılarak  nasıl  incelendiği, 

öğrenme, bellek, düşünme ve dil, zeka, kişilik, stres, davranış bozuklukları ve psikoterapi başlıkları altında 

anlatılmaktadır. 

 

SOS 101-102 SOSYOLOJİYE GİRİŞ I-II (3  0 6) 

Sosyolojinin  bir  bilim  olarak  gelişimi;  Sosyolojinin  konusu  ve  kapsamı;  Sosyolojik  düşüncenin  gelişimi: 

Sosyolojik  bakış  açısı  ve  sosyolojik  düşünme;  Sosyolojide  temel  yaklaşımlar:  Sosyolojik  araştırma; 

Sosyolojik  araştırma  yöntem  ve  ilkeleri;  Toplumsal  olay  ve  olguların  nitelikleri;  Toplum  kavramı  ve 

toplumsal  yapı:  Toplumsal  değişme,  neden  ve  sonuçları:  Sosyalleşme  ve  gündelik  hayat:  Sosyal  kontrol 

mekanizmaları:  Kültür  olgusu;  Toplumsal  tabakalaşma,  sınıf  ve  sınıfsal  eşitsizlik;  Toplumsal  kurumlar 

ve  örgütlenmeler  (Din,  Aile,  Modern  toplumsal  örgütlenmeler);  Yoksulluk,  toplumsal  dışlanma; 

Küreselleşme; Kentleşme ve göç; Medya, iletişim ve kitle iletişimi; Irk ve etnisite.  

SOS 124 EKONOMİYE GİRİŞ 

(2 0 4) 


İktisat biliminin tanımı, kapsamı, içeriği; talep, arz ve piyasa mekanizması, İktisat biliminin doğuşu; iktisadi 

doktrinler, Klasik iktisat, Keynesyen iktisat, Modern iktisat, Piyasa ve fiyat oluşumu; tam rekabet, monopol 

ve diğer eksik rekabet piyasalarında fiyat oluşumu, İktisadi yaşamda paranın rolü ve teorisi, İktisat biliminde 

makro değişkenler; enflasyon, işsizlik, büyüme, dış ticaret. 

 

SOS 116 SOSYAL ANTROPOLOJİ (3  0 6) 

Antropolojinin  amaç  ve  yöntemi,  dallan,  bilimler  sınıflamasındaki  konumu,  diğer  bilimlerle  ilişkisi, 

sosyoloji  için  önemi,  doğuşu;  antropolojide  etkili  kuramsal  yaklaşımlar;  etnografya;  kavram  ve  kuram 

olarak  kültür,  kültürel  süreçler;  kültürel  evrim  ve  devrimler;  tabakalaşmanın  antropolojik  kökenleri: 

ekonomik  yapı;  toplumsal  kontrol  ve  siyaset;  aile  ve  akrabalık  sistemleri;  estetik,  uygulamalı 

anropoloji, antropolojinin geleceği. 

 

FEL 255- FELSEFE TARİHİ I                                                                                                         (3 0 4) 

Başlangıcından Yeniçağ felsefesine temel düşünce akımları ve düşünürler  

 

FEL 256- FELSEFE TARİHİ II    

 

  

 

         (3 0 3) 

Modern felsefenin temel düşünce akımları ve düşünürler. 

 

PSİ 251-GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I (2  0 4) 

Temel  kavramlar:  Büyüme,  gelişme,  olgunlaşma:  temel  kuramsal  yaklaşımlar:  araştırma  yöntemleri; 

doğum  öncesi  gelişim;  bebeklik-çocukluk-ergenlikte  bedensel,  motor,  duygusal,  sosyal  gelişim;  dil 

edinme,  zihin  ve  ahlak  gelişimi;  gelişimde  çevrenin  (aile-akran  gruplan-okul)  etkileri;  yetişkinlik 

kurmaları;  psikolojik  olgunlaşma;  genç  yetişkinlik,  oıta  yetişkinlik  ve  geç  yetişkinlik  ve  yaşlılıkta  kişilik 

ve zihinsel işleyişteki değişimler; ölüm. 

PSİ 252- GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II 

(2  0 3) 

Özellikle  ergenlik  dönemindeki  bedensel,  cinsel,  bilişsel,  kişilik  gelişimi  ve  ergenlerin  okul  yaşamları  ile 

meslek  seçimleri  üzerine  odaklanılmaktadır.  Bunun  yanı  sıra,  yaşamın  orta  ve  ileri  yılları  da  gelişim 

psikolojisi perspektifinden ele alınmaktadır. 

 SOS 201- SOSYOLOJİ TARİHİ I 

(3  0 4) 

Sosyolojik  teorinin  genel  gelişimi;  Sosyolojide  erken  dönem;  Toplumsal  sözleşme  teorileri;  Sosyolojide 

muhafazakar tepki; Saint-Simon; Auguste Comte; Seçkinler teorisi; Antonio Gramsci ve Hegemonya. 

 

SOS 202- SOSYOLOJİ TARİHİ II      

 

  

 

         (3 0 3) 

Dersin genel bağlamı; sosyolojinin temel kurucuları; Marx, Durkheim, Weber ve Simmel’in sosyal teorisi; 

Dört temel kurucunun genel karşılaştırması  

 

SOS 235 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM  

 

  

                     (2 0 4) 

Ders, sosyolojide kullanılan araştırma yöntemlerini içermektedir. Dersin konuları arasında, bilim ve bilimsel 

bilginin niteliği, pozitivizm, hermeneutik ve eleştirel teorideki yöntem tartışmaları yer almaktadır. 

 

SOS 240 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ         (2 0 2) 

Ders, sosyal bilimlerde kullanılan araştırma tekniklerini içermektedir. Dersin konuları arasında, , toplumsal 

araştırma  türleri  ve  konu  seçiminden  başlayarak  araştırma  sürecinde  izlenmesi  gereken  literatür  taraması, 

örneklem seçimi, ölçüm ve veri toplama teknikleri gibi temel adımlar yer almaktadır. 

 

SOS 235- SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM            (2 0 4) 

Ders, sosyolojide kullanılan araştırma yöntemlerini içermektedir. Dersin konuları arasında, bilim ve bilimsel 

bilginin niteliği, pozitivizm, hermeneutik ve eleştirel teorideki yöntem tartışmaları yer almaktadır. 

 

SOS 232 AİLE SOSYOLOJİSİ        (2 0 2) 

Aile  Kuramları  ve  Eleştirel  Aile  Kuramı;  Ataerkil  İdeoloji,  Cinsiyet  Rollerinin  Toplumsal  İnşası  ve  Aile; 

Tarihsel Süreçte Aile, Sanayileşme ile Aile Yapısında Meydana Gelen Değişmeler; Evlilik ve Boşanma; Aile 

Araştırmalarında Kullanılan Yöntemler; Türkiye’de Kentsel Aile ve Kırsal Aile; Türkiye’de Aile Yapısında 

ve Oluşumundaki Değişmeler. 

 

SOS 234- HUKUK VE TOPLUM   

 

  

 

        (3 0 3) 

Öğrencilerin sosyal olayların hukuksal boyutunu nesnel bir gözle değerlendirmelerine yardımcı olmak. 

 

SOS 301 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI I                                                                               (3 0 4) 1930’lar sonrasında gelişen çağdaş sosyolojik teorilerin, tarihsel gelişimlerine göre ve belli başlı temsilcileri 

aracılığıyla  karşılaştırmalı  olarak  tanıtılması.  Bu  ders  özellikle  topluma  makro  düzeyde  bakan  yapısalcılık, 

işlevselcilik, yapısal-işlevselcilik, çatışma teorisi gibi yaklaşımlara odaklanmaktır. 

 

SOS 327 TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KÜRESELLEŞME          (3 0 4) 

Toplumsal  Değişmeyle  İlgili  Kavramlar;  Toplumsal  Değişmeyi  Etkileyen  Faktörler;  Toplumsal  Değişme 

Kuramları;  Organizmacı  Değişme  Anlayışı;  Evrimci  Değişme  Anlayışı;  Diyalektik  Değişme  Anlayışı; 

Yapısal  Fonksiyonel  Değişme  Anlayışı;  Çatışmacı  Değişme  Anlayışı;  Grupsal  Değişme  Anlayışı;  Bireyci 

Değişme  Anlayışı;  Modernlik  ve  Modernleşme;  Modernleşme  Modelleri;  Modernleşme  Modellerinin 

Eleştirisi;  Küreselleşmeye  İlişkin  Temel  Yaklaşımlar;  Küreselleşmeye  İlişkin  Farklı  Tartışmalar; 

Küreselleşmenin Görünümleri. 

 

SOS 333 EKONOMİK DÖNÜŞÜMLER VE TOPLUM     (3 0 3) 

Ekonomi  ve  Toplum  İlişkisi,  Temel  Ekonomik  Kavramlar  ve  Sosyolojik  açıdan  ekonomik  faaliyetlerin 

irdelenmesi,  Ekonomik  sistemlerin  incelenmesi  ve  iktisadi,  sosyal  ve  siyasal  açıdan  etkilerinin 

değerlendirilmesi, liberalizm, kapitalizm, sosyalizm ve neo-liberal sistemler. 

 

SOS 335 SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK  (3 0 3) 

Ders, sosyal bilimlerde kullanılan temel istatistik kavramlara ve nicel veri analizlerinde kullanılan istatistiki 

teknik ve testlere odaklanmaktadır. Ders, betimsel ve çıkarımsal istatistiğe ilişkin teknikleri içermektedir. 

 

SOS 302 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI II  (3 0 4) 

1960’lar sonrasında gelişen çağdaş sosyolojik teorilerin, tarihsel gelişimlerine göre ve belli başlı temsilcileri 

aracılığıyla  karşılaştırmalı  olarak  tanıtılması.  Bu  ders  özellikle  topluma  mikro  düzeyde  bakan  sembolik 

etkileşimcilik, fenomenolojik sosyoloji ve etnometodoloji gibi yaklaşımlara odaklanmaktadır. 

 

 SOS 308 SİYASET SOSYOLOJİSİ 

(3 0 5) 


Bu derste siyasal yaşamın çeşitli sosyal boyutları ve ilişkileri incelenecektir. Öğrencilerin bu dersin sonunda 

siyasal  sosyolojinin  bir  bilim  dalı  olarak  ortaya  çıkması,  konusu  ve  kapsamı,  siyasal  sosyalleşme,  siyasal 

katılım,  katılımı  etkileyen  faktörler,  katılımcı  yurttaş  ve  demokrasi,  siyasal  kültür,  siyasal  değişme  ve 

devrimler, kimlik ve siyaset, siyasal ve sosyal hareketler, ideoloji, güç, İslamcı hareketler, risk toplumu ve 

siyasal  sonuçları  gibi  siyasal  sosyolojinin  önemli  konularının  güncel  siyasal  bir  perspektifi  de  kullanarak 

kavramış  olmaları,  demokratik  değerleri  özümsemiş  ve  demokratik  katılımcı  birer  yurttaş  olarak  mezun 

olmaları beklenmektedir. 

 

SOS 324 KENT SOSYOLOJİSİ (3 0 5) 

Batıda Kent Sosyolojisi; Türkiye’de Kent Sosyolojisi; Kent Kavramı; Kentlerin Genel Özelikleri; Kentlerin 

Tarihi;  Tarihte  İlk  Kentler;  Ortaçağ  Kentleri;  Sanayi  Sonrası  Kentler;  Sosyolojide  Kent  ve  Kentleşme 

Teorileri;  Göç,  Kentleşme,  Kentlileşme;  Kent,  Kimlik  ve  Siyaset;  Kentleşme-Modernleşme  İlişkisi  ve 

postmodernizm; Kent ve Çevre. 

 

SOS 449 DİN SOSYOLOJİSİ (3 0 4) 

Dersimiz sosyolojik bir perspektifle genel olarak ilkel dinlerden tek tanrılı dinlere geçişin gelişim çizgisini 

inceleyeceği gibi din inanış, totem, büyü, tabu gibi kavramları ele alıp inceleyecektir. Ayrıca dini köktenci 

hareketlerin  dünyanın  dürt  bir  yanında  yükselişte  olduğu  günümüzde  söz  konusu  dini  hareketlerin 

yükselişinin  sosyolojik  sebeplerini  incelemek,  ortaya  koymak  önceliklerimiz  arasında  olacak.  Bu  genel 

çerçeve  üzerine  İslamcı  fundamentalismin  bugünkü  durumu,  yükseliş  sebepleri  ve  olası  sonuçlarını  da  ele 

alıp  incelemeyi  amaçlıyoruz.  Dinin  tekrardan  canlanmasının  birey,  gruplar  ve  toplumsal  yapı  üzerindeki 

etkileri incelenirken sekülerleşme kavramı da tartışılacaktır. Türkiye’de laikleşme ve laiklik tartışmaları da 

değerlendirilecektir. 

 

SOS 451 ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ    

 

  

 

                  (3 0 4) Örgüt nedir?; Örgütlenmenin toplumsal anlamı; Toplumsal yapı içinde örgütler; Örgüt ve Yönetim; Formal 

Örgüt-Doğal  Örgüt;  Örgüt  türleri;  Örgüt  kuramları;  Örgütlerde  iletişim;  Örgütlerde  çatışma;  Örgütsel 

değişme; Örgüt ve çevre; Örgüt kültürü; Örgüt ve liderlik. 

 

SOS 453 TÜRKİYE'DE SOSYOLOJİ  

 

  

                                (3 0 4) 

Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimini ortaya koymak. 

 

SOS 446 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI  

 

                                 (3 0 6) 

Öğrencilerin bu derste Türkiye’nin toplumsal yapısı hakkında kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olmaları, 

mezun olduktan sonra derste edindikleri bilgi, beceri ve metodolojiyi kullanarak gerektiğinde toplumsal yapı 

analizi yapabilmeleri hedeflenmektedir. 

 

SOS 448 TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLER VE SINIF  

 

                                (3 0 6) Klasik  sınıf  teorileri;  20.  yy.  sınıf  yapısındaki  değişimler  (teknolojik,  ekonomik,  toplumsal  ve  kültürel 

faktörler);  neo-liberalizm;  küreselleşme  süreçleri  ve  sınıf  oluşumundaki  dönüşümler;  sınıf  hareketlerinden 

yeni  sosyal  hareketlere;  yoksulluğa  bağlı  toplumsal  dışlanma;  etnik  kimlik;  toplumsal  cinsiyet  ve  dinsel 

inançlar. 

 

FEL 267 MODERN MANTIK I     

 

  

 

                  (3 0 4) Önermeler  mantığı,  niceleme  mantığı,  küme  kuramı  ve  çok  değerli  mantık  sistemleri;  mantık  problemleri 

çözme ve mantığın uygulama alanları. 

 

SOS 221 MESLEKİ YABANCI DİL I                                                                                                 (2 0 4) İngilizce’nin  küresel  çapta  yaygın  olarak  kullanılması  ve  bilimin  dili  olma  konusundaki  iddası  dolayısıyla 

mesleki yabancı dil öğrencilerimize önemli bir fırsat sunmaktadır. Dersin içeriği basitten karmaşığa, bir iki 

paragraftan oluşan okuma parçalarından birkaç sayfaya uzanan okuma parçaları düzeylerine göre seçilerek 

öğrencilere  aktif  olarak  sınıfta  okutulacak  ve  öğrencilerin  İngilizce  metinlere  aşina  olmaları  sağlanacaktır. 

Gramer  aktif  olarak  öğretilmeyecek  ancak  okuma  metinlerinde  karşılaştıkça  bu  konuda  açıklama 

yapılacaktır. 

 

 SOS 223 UYGARLIK TARİHİ I     

    (2 0 4) 

İlkel  Toplulukların  ekonomik,  toplumsal  ve  düşünsel  yapıları,  Tarım  Devrimi,  Tarımdan  Ticarete,  Kent 

Devletleri, Uygar Toplumun Sosyo-ekonomik ve siyasal yapılanması. 

 

SOS 225 SOSYOLOJİDE METİN OKUMALARI                                                                               (2 0 4) Sosyolojik  Bakış  açısı,  Sosyolojik  Düşünme  ve  Sosyolojik  Araştırma;  Sosyolojik  Düşüncenin  Gelişimi; 

Sosyolojik Düşünme Yöntemi; Eleştirel Bakış; Sosyolojik Metin Analizleri. 

 

SOS 227 İLETİŞİM VE TOPLUM     (2 0 4) 

İletişim  nedir,  iletişimin  temel  öğeleri;  İletişim  süreci;  İletişim  yaklaşımları;  İletişim  biçimleri;  İletişim 

kanalları;  İletişim  modelleri  (kuramsal  yaklaşımlar);  Kişiler  arası  iletişim;  Kitle  iletişimi;  İletişim 

çatışmaları; Empati; Beden Dili; Örgütlerde iletişim;Dil ve İletişim; Kültür ve İletişim 

 

SOS 233 SİYASET BİLİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR    (2 0 4) 

İncelenecek  konuların  başında  siyasal/toplumsal  güç  kavramı  gelmektedir.  Siyasal  güçten  kastedilen,  bir 

bireyin ya da gurubun biz buna X diyelim, gerektiğinde diğer bireylerin ve grupların yani Y nin çıkarlarına 

hatta muhalefetine rağmen bir eylem sürecini uygulaya bilme (karar almak, kara alma sürecini etkileme ve 

hatta uygulaya bilme) yeteneğidir. Siyaset bilimi işte bütün bu ilişkileri anlayıp açıklamaya çalışır 

 

FEL 268 MODERN MANTIK II      (2 0 4) 

Önermeler  mantığı,  niceleme  mantığı,  küme  kuramı  ve  çok  değerli  mantık  sistemleri;  mantık  problemleri 

çözme ve mantığın uygulama alanları. 

 

SOS 222 EĞ İTİM SOSYOLOJİSİ                                                                                                        (2 0 4) Eğitim  sosyolojisi  tanımı;  Temel  kavramlar;  Tarihsel  gelişim  ve  teorik  yaklaşımlar:  Eğitimin  Toplumsal 

işlevleri ve toplumsal önemi; Eğitim-ekonomi ilişkileri. 

 

SOS 224 UYGARLIK TARİHİ II   

 

  

 

       (2 0 4) 

Ortaçağ  Avrupası  ve  Feodalizm,  14.  ve  15.YY  Feodalizmi,  Rönesans,  Reform,  Devrimler  Çağı, 

Aydınlanma, Kapitalist Düzene Geçiş. 

 

SOS 226 MESLEKİ YABANCI DİL II  

 

  

 

      ( 2 0 4) 

İngilizce’nin  küresel  çapta  yaygın  olarak  kullanılması  ve  bilimin  dili  olma  konusundaki  iddası  dolayısıyla 

mesleki yabancı dil öğrencilerimize önemli bir fırsat sunmaktadır. Dersin içeriği basitten karmaşığa, bir iki 

paragraftan oluşan okuma parçalarından birkaç sayfaya uzanan okuma parçaları düzeylerine göre seçilerek 

öğrencilere  aktif  olarak  sınıfta  okutulacak  ve  öğrencilerin  İngilizce  metinlere  aşina  olmaları  sağlanacaktır. 

Gramer  aktif  olarak  öğretilmeyecek  ancak  okuma  metinlerinde  karşılaştıkça  bu  konuda  açıklama 

yapılacaktır. 

 

SOS 228 ALAN ARAŞTIRMASI   

 

  

 

       (2 0 4) 

Proje  ön  hazırlığı;  sosyolojik  bir  araştırma  konusu  belirleme  ve  amaç  yazma;  örneklem  tekniği  kararının 

alınması; veri toplama tekniği kararının alınması; soru formu hazırlanması; soru formunun uygulanması; veri 

analizi (SPSS); verilerin yorumlanması ve proje raporunun hazırlanması. 

 

SOS 230 SOSYOLOJİDE METİN OKUMALARI II  

 

  

      (2 0 4) 

Belirlenen  makale,  kitap,  araştırma  raporu  ve  tezlerin  eleştirel  sosyolojik  bakış  açısından  tartışılması  ve 

analizlerinin yapılması. 

 

SOS 236 NÜFUS VE TOPLUM     

 

  

 

       (2 0 4) 

Bu  ders,  demografik  kavramlar  ve  süreçlere  ilişkin  tartışmaları  ve  yaklaşımları  incelemektedir.  Dersin 

içerdiği  konular  arasında,  demografide  kullanılan  temel  ölçümler  ve  kavramlar,  doğum,  ölüm  ve  göç  gibi 

temel  demografik  süreçler,  demografik  dönüşüm  ve  demografik  dönüşümlerin  toplumsal,  ekonomik  ve 

siyasal süreçlerle etkileşimi ele alınmaktadır. 

 

SOS 238 YÖNETİM YAKLAŞIMLARI    

 

  

 

     (2 0 4) Yönetim  nedir,  yönetim  biliminin  konusu;  Yönetim  düşüncelerinin  toplumsal  anlamı;  Yönetimin  amacı; 


Yönetim düşüncelerinin tarihçesi; Tarihsel süreç içinde yönetim yaklaşımları. 

 

FEL 353 ETİK VE İNSAN HAKLARI  

 

  

 

      (2 0 4) 

İnsan  haklarının,  eylem  olanaklarını  ele  alan  etikle  bağlantısının  gösterilmesi,  böylece  insan  hakları 

bilincinin geliştirilmesi ve insan haklarının toplum ve kişi yaşamındaki öneminin görülebilmesi. 

 

PSI 351 SOSYAL PSİKOLOJİ I    

 

  

 

       (3 0 4) 

Sosyal psikolojinin tutumlar, sosyal biliş, sosyal etki, atıflar, benlik, kimlik, kişilerarası çekim ve bağlanma 

konularını içerir. 

 

SOS 317 HUKUK SOSYOLOJİSİ                                                                                                          (2 0 4) Hukukun farklı görüş açılarından incelenmesi; hukuk sosyolojisinin gerekliliği, konusu, bölümleri; hukuk ve 

değişme, değiştirici güç olarak hukuk: Türk Hukuk Devrimi; kuramsal hukuk sosyolojisi ve yaşayan hukuk, 

öncü  düşünürlerin  felsefe  sistemlerinde  hukuk;  hukuksal  düşüncenin  evrenselliği;  hukuk  kuralının  genel 

görünümü  ve  araştırılması;  etik  ve  hukuk,  hukuk  sosyolojisinin  gelişimi;  yapısalcılık  ve  hukuk;  hukuksal 

olgu tartışmaları. 

 

SOS 319- MESLEKİ YABANCI DİL III  (2 0 4) 

Gramer, yapı ve çeviri konusunda temel bilgiler; sosyolojik metinlerin incelenmesi ve çeviri çalışmaları. 

 

SOS 325 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÜNCEL SORUNLARI                                                        (2 0 4) Cumhuriyet tarihimiz boyunca ekonomik alanda da iniş ve çıkışlar yaşanmıştır. 1930’larda başlayan devletçi 

korumacı modelle birçok ulusal yatırım tamamlanmış böylece bağımsız bir ulus yaratma yolunda önemli bir 

aşama  kat  etmişti.  Demokrat  parti  iktidarı  yıllarında  (1950-60)  başlayan  dışa  açılma  kısa  sürede  dışarıya 

bağımlılık olarak karşımıza çıkar. 1980den sonra uygulamaya konulan neo-liberal politikalar ekonomimizin 

küresel  ekonomiye  entegre  olmasının  yolunu  açmış  böylece  de  devletin  öncülüğünde  yürütülen  kalkınma 

politikaları terk edilmiştir. 

 

SOS 331 YAŞLILIK VE TOPLUM  

 

  

 

      (2 0 4) 

1950’li  ve  60’lı  yıllarda  doğan  kuşaklar  40’lı  yaşları  emeklilik,  hatta  yaşlılık  olarak  tanımlayan  bir 

sosyokültürel  atmosferde  dünyaya  gelmişlerdi.  Kırk  yaş  bir  tür  yetişkinlik  -sonrası  dönem  gibi 

algılanmaktaydı. Hatta bu kuşaktan birçoğu kırklı yılarının hemen başında emekliliğe ayrılmışlardı. Oysa son 

birkaç  on  yıldır  modern  tıp  ve  ilaç  sektöründeki  gelişmeler,  hastanelerin  açılması,  göreli  olarak  refah 

düzeyinin artması gibi faktörler yaşam kalitesini yükselttiği gibi yaşam beklentisini de uzatmıştır. 

 

SOS 337 KÖY VE KIRSAL DÖNÜŞÜM SOSYOLOJİSİ  

 

  

    (2 0 4) 

Kır Sosyolojisi, Tanımı, Konusu ve Gelişimi; Kırda Toplumsal Yapı ve Örgütlenme; Kırda Toplumsal Yapı 

ve Örgütlenme; Kırda Sosyal Örgütlenme; Kırda Ekonomik Yapı ve Örgütlenme; Kırda Yerleşme Düzeni ve 

Köy;  Köy  ve  Köy  Altı  Yerleşim  Biçimleri;  Sosyal  Tabakalaşma(Mülkiyet  ve  Mülkiyet  İlişkileri)  ve 

Hareketlilik; Değişim ve Değişimin Dinamikleri; Modernleşme ve Kır; Kapitalizm, Kır ve Kırsal Dönüşüm; 

Neo-Liberal Küreselleşme ve Kır; Neo- Liberal Küreselleşme ve Türkiye’de Kır; Kırsal Yoksulluk. 

 

SOS 339 SUÇ VE SAPMA SOSYOLOJİSİ                         (2 0 4) 

Sapma  kavramı,  bazı  sapma  biçimlerinin  olumlu  karakteri,  sapma  davranışı  ve  toplumsal  tepki;  suç 

sosyolojisi,  kriminoloji  ve  ilgili  diğer  alanlar;  kı  iminolojik  araştırma;  suçluluk  kuramları  (öncü  görüşler, 

biyolojik,  fiziki,  antropolojik  yaklaşımlar,  sosyolojik,  sosyal  psikolojik  kuramlar);  suç  fenolojisi;  farklı 

değişkenler ve suç; suç türleri, suçun tahmini ve önlenmesi. 

SOS 341 TOPLUMSAL CİNSİYET 

 

 

  

 

                (2 0 4) Cinsiyet  ve  Toplumsal  Cinsiyet  Kavramlaştırması;  Kadınlığın  ve  Erkekliğin  Toplumsal  İnşası; 

Toplumsallaşma  Süreci  ve  Toplumsal  Cinsiyetin  İnşası;  Dilde  ve  Edebiyatta  Toplumsal  Cinsiyet;  Bilimin 

Erilliği, Sosyal Teorilerin Erilliği Tartışmaları; Güç, Erkekliğin İnşası ve Şiddet; Toplumsal Cinsiyet, Sınıf, 

Irk ve Etnisite; Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri. 

 

FEL 354 ÇAĞDAŞ TARİH FELSEFESİ    

 

  

 

  (2 0 4) Tarih Felsefesinin tarihsel gelişimi; tarih ve sosyal bilimler arasındaki bağlantıları; tarih felsefesinin temel 

sorunları. 

 PSI 352 SOSYAL PSİKOLOJİ II   

 

  

 

  

      (3 0 4) 

İletişim,  dil,  grup  yapısı,  önyargı,  ayrımcılık,  gruplar  arası  ilişkiler,  kolektif  davranış,  düşmanlık, 

saldırganlık, yardım etme davranışı ve uygulamalı sosyal psikoloji konularını içerir. 

 

SOS 316 DİL SOSYOLOJİSİ (2 0 4) 

Dil  sosyolojisinin  gerekliliği,  dilbilim-dil  sosyolojisi  ilişkisi;  dilin  doğuşuna  ilişkin  görüşler,  dil 

çalışmalarının  tarihçesi;  genel  olarak  iletişim,  beden  dili,  dil  dışı  göstergeler  ve  dil  göstergesi,  dil 

göstergesinin  özellikleri,  dilsel  iletişimin  temel  öğeleri;  düşünce-dil  ilişkisi,  dil  ve  dünya  görüşü;  yapısal 

dilbilim;  Amerikan  yapısalcılığı;  sözcelem  kuramları;  dil  sosyolojisi  kuramları;  farklı  açılardan  dil:  dil 

ve  cinsiyet,  ikidillilik,  konuşucuların  tutumları,  dil  politikası;  dil  olguları  tartışmaları:  geçer  dil.  ilişki 

dilleri (kreol. pidgin) girişim: dilbilim ve söylem; göstergebilim. 

SOS 320 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 

(2 0 4) 

Sağlık  sosyolojisinin  konu  ve  alanı;  sağlık  sosyolojisinin  tarihçesi:  tıpta  sosyolojiden  tıp  sosyolojisine 

geçiş;  sosyal  teoride  temel  sorunlar  ve  tıp  sosyolojisi;  hastalığın  doğasındaki  değişmeler;  ataerkil  yapı  ve 

kadınların  şikayetleri;  yaşlanma,  ölme  ve  ölüm;  tıbbın  toplumsal  organizasyonu;  tıbbi  bürokrasiler: 

hastane,  klinik  ve  modem  toplum;  kapitalizm,  sınıfsal  yapı  ve  hastalık;  sağlık  sistemlerinin 

karşılaştırılması. 

SOS 322- MESLEKİ YABANCI DİL IV 

(2 0 4) 


Bu  ders,  İngilizce  sosyolojik  metinleri  okuma,  anlama  ve  çeviri  yapma  becerisi  kazandırmayı 

amaçlamaktadır.  Derste  metin  okumalarının  yanı  sıra,  kısa  sunumlar  aracılığı  ile  sözlü  iletişime  dönük 

çalışmaları da içermektedir. 

 

SOS 328 GELİŞME VE AZGELİŞMİŞLİK SOSYOLOJİSİ    

 

        (2 0 4) 

Gelişme  İktisadı,  Gelişme  Sosyolojisi,  Evrimci  gelişme  teorisi,  Modernleşmeci  gelişme  teorisi:  kapitalizm 

ve  modernlik,  ilerleme  ve  disiplin,  disiplinli  toplum  ve  gelişmenin  mitleştirilmesi.  Neo-liberal/Küresel 

gelişme  teorisi.  Gelişme  Yazını  ve  Perspektifine  yönelik  eleştiriler:  Bağımlılık  Okulu,  Marksist  Gelişme 

perspektifi  ve  azgelişmişlik  eleştirisi.  Azgelişmişlik  ve  toplumsal  boyutları.  Yeni  Gelişme  Anlayışları: 

Ekolojik  gelişme  ve  sürdürülebilir  kalkınma,  insan  hakları  ve  demokratik  gelişme,  kadın  özgürleşmesi  ve 

gelişme. 

 

SOS 330 ÇEVRE SOSYOLOJİ     

 

  

 

         (2 0 4) 

Çevre bizi çevreleyen canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşimlerinin bir bütünü olarak tanımlana bilir. 

Bu  bütünü  canlı  (biyotik)  öğeleri  nüfus  türleri,  yani  insanlar,  bitki  örtüsü,  hayvan  topluluğu  ve 

mikroorganizmalardan  oluştuğunu  söyleye  biliriz.  Cansız  (abiyotik)  öğeler  ise  iklim,  hava,  su  ve 

gezegenimizin  yapısıdır  (Keleş  ve  Hamamcı  2002).  Aydınlanma  düşüncesiyle  ortaya  çıkan  ‘doğanın 

güçlerinin  kontrol  altına  alınması’  fikri  sanayi  kapitalizmiyle  birleşince  ortaya  yıkıcı  birtakım  sonuçlar 

çıkmıştır. Yirminci yüzyıl boyunca sanayileşmenin ulaşmış olduğu düzey denizleri, gölleri, ozon tabakasını 

ve ormanları kirletip tahrip edecek düzeye ulaşmıştır. Son on yıllardır çevre hakkındaki algılamalarımızda da 

önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. 

 

SOS 332 DİN VE SEKÜLERLEŞME   

 

  

 

        (2 0 4) 

Dersin  Özet  İçeriği  Bu  ders,  din  ve  siyaset  sosyolojisinin  önemli  tartışmalarından  biri  olan  sekülerleşme 

sürecini  klasik  ve  modern  yaklaşımlar  çerçevesinde  ele  almaktadır.  Klasik  sosyal  kuramların  işaret  ettiği 

sekülerleşme  sürecinde  bir  gerileme  mi  yaşandığı,  yoksa  sekülerleşme  sürecinde  derinleşme  eğilimi  mi 

yaşandığı temel tartışma temalarından birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, farklı ülkelerde din, siyaset ve 

toplum arasındaki etkileşim dersin temel izlek noktasını oluşturmaktadır. 

 

SOS 334 SUÇ FENOLOJİSİ  

 

  

 

  

       (2 0 4) 

Öğrencilerin  evrensel  bir  olgu  olan  ve  tarihsel  süreçte  sıklıkla  ciddi  bir  toplumsal  probleme  dönüştüğü 

gözlemlenen suç olgusuna bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilmelerini sağlamak. 

 

SOS 336 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ   

 

  

 

        (2 0 4) 

Çalışmaya  sosyolojik  bakış,  iş  ve  çalışmanın  toplumsal  hayattaki  yeri  ve  önemi,  küreselleşme  ve  esnek 

üretim-esnek çalışma bağlamında yeni çalışma modelleri, günümüz emek gücünün değişen karakteri. 

 FEL 461 BİLİM FELSEFESİ 

 

  

 

  

 

      (3 0 4) Yöntem  sorunu,  bilimsel  yöntem  anlayışları,  tümevarım  sorunu,  doğrulama,  yanlışlama,  bilimsel  açıklama 

ve anlama gibi problemlere getirilen çözüm önerileri. 

 

SOS 417- MESLEKİ YABANCI DİL V  (2 0 4) 

Gramer, yapı ve çeviri konusunda temel bilgiler: sosyolojik metinlerin incelenmesi ve çeviri çalışmaları. 

SOS 425 KADIN ÇALIŞMALARI VE ARAŞTIRMALARI   

 

  

       (2 0 4) 

Kadınların toplumsal konumunu belirleyen faktörler hakkında bilgi sahibi olmak, yorumlayabilmek. 

 

SOS 427 YENİ SOSYAL HAREKETLER   

 

  

 

        (2 0 4) 1970’li  yılların  hemen  başında  ABD  ve  Avrupa’nın  birçok  ülkesinde  ortaya  çıkan  öğrenci  hareketleri 

dünyayı  etkilemiştir.  O  günlerde  sadece  geleneksel  siyasal  otoriteler  değil,  sosyologlarda  bu  hareketlerin 

gelip geçici olduklarını düşünüyorlardı. Ancak kısa sürede yanılmış olduklarını gördüler. Yine bu dönemde 

ülkemiz siyasal tarihine damgasını vurmuş olan ünlü 68 kuşağı önemli bir toplumsal hareketliliği başarmış, 

üniversiteler  başta  olmak  üzere  toplumun  çeşitli  kesimleri  örgütlenerek  siyasal  arenada  etkili  olmuşlardı. 

Yeni  sosyal  hareketler  özellikle  1980  askeri  darbesinden  sonra  kadın  hareketi  de  çok  önemli  bir  gelişim 

gösterdi. 

 

SOS 435 TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMLER VE TOPLUM  

 

                     (2 0 4) 

Aydınlanma-Sanayi  Devrimi  döneminden  günümüze  temel  teknolojik  dönüşümler,  Yeni  bilgi/üretim  ve 

iletişim teknolojilerinin toplumsal yansımaları, Teknoloji-ideoloji ilişkileri. 

 

SOS 437 İSTATİSTİK UYGULAMALARI VE VERİ ANALİZ           (1 2 4) 

Bu  ders  sosyal  bilimlerde  kullanılan  istatistiki  teknik  ve  uygulamalarını  kapsamaktadır.  Ders,  SPSS 

uygulamaları üzerinden veri girişi, verileri düzenleme, frekans dağılımı, grafikleme, temel betimsel istatistiki 

teknikleri ve çapraz tablolama, korelasyon ve basit regresyon uygulamalarını içermektedir. 

 

SOS 439 SOSYOLOJİDE GÜNCEL TARTIŞMALAR                                                                        (2 0 4) Olgu ve olayları sosyolojik olarak analiz etmek. 

 

SOS 447 TÜRKİYE'DE KENTLEŞME  (2 0 4) 

Türkiye  1950’lerden  başlayarak  hızlı  bir  kalkınma  ve  endüstrileşme  dönemi  yaşamıştır.  Bu  süreç  özgün 

kentleşme  ve  kentlileşme  dinamiklerini  de  beraberinde  getirmiştir.  Bu  ders  farklı  dönemlerde  yaşanan 

kentleşme ve kentlileşme dinamiklerini tarihsel bir perspektiften ve farklı kuramsal tartışmalar ışığında ele 

alacaktır. 

 

SOS 485 BİTİRME ÇALIŞMASI I  (0 4 4) 

Çalışmanın niteliğinin belirlenmesi, planlanması, çalışma takviminin oluşturulması; Bireysel Görüşmeler. 

 

SOS 412 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ (2 0 4) 

Edebiyat sosyolojisi alanı tanıtmak, bu yöndeki çalışmalara ilgi uyandırmak. 

 

SOS 418 TÜRKİYE'DE AİLE YAPISI ARAŞTIRMALARI (2 0 4) 

Toplumsal  bir  kurum  olarak  ailenin  anlam  ve  önemi;  Tarihsel  süreçte  Türk  ailesi;  Toplumsal  değişme 

bağlamında  Türkiye’de  aile  yapısında  meydana  gelen  değişmeler;  Aileye  yaklaşımlar;  Boşanma;  Aile  ve 

Medya; Günümüzde aile ve çocuk eğitimi; Türkiye’de yapılmış Aile araştırmalarından örnekler. 

 

SOS 422 GÖÇ SOSYOLOJİSİ (2 04) 

Göç  kavramı;  göç  çeşitleri  ve  nedenleri;  tarihsel  süreçte  göç  hareketleri;  sanayileşme,  göç,  kentleşme; 

göç ve küreselleşme. 

 

SOS 426 TÜRKİYE'NİN GÜNCEL SORUNLARI    

 

  

       (2 0 4) 

Hukukun  ilkeleri,  anayasa  hukuku,  1924  tarihli  Teşkilâtı  Esasîye  Kanunu’nun  temel  prensipleri;  temel 

prensipler  ve  uluslar  arası  ilişkiler;  bütünlüğümüzün  korunması  ve  terör  sorunu;  kalkınma,  bölgeler  arası 

farklılıklar  ve  sonuçları;  farklı  kavramsallaştırmalar,  doğu  sorunu  ve  çözüm  önerileri;  Ermeni  meselesinin 

kökenleri ve günümüzdeki durumu; Kıbrıs meselesi; küreselleşme ve ulus devlet; Türkiye ve Avrupa Birliği; 

‘hayır’ diyebilmek. 

 SOS 428 GÜNÜMÜZDE KENTLER VE KENTSEL SORUNLAR    

 

 (2 0 4) 

Hızlı Kentleşme ve Nüfus Artışı; Gecekondulaşma ve Kentsel Dönüşüm; Gettolaşma ve Sosyal Risk; Kent 

Yoksulluğu; Kentler ve Kentsel Çevre; Günlük Yaşam Kentler ve Kentsel Mekânlar; Kent İşsizliği ve İşgücü 

Piyasası; Kamusal Alanın Dönüşümü, Kent ve İktidar İlişkileri. 

 

SOS 434 BİLGİ SOSYOLOJİSİ    

 

  

 

 (2 0 4) 

Bilgi,  bilgi  türleri,  farklı  bilgi  anlayışları.  Bilgi  ve  toplum  ilişkisi,  farklı  düşünürler  ve  sosyal  bilimcilerin 

bilgi  ve  toplum  ilişkisi  konusundaki  görüşler.  İdeoloji  kavramı,  doğuşu.  İdeolojiye  farklı  yaklaşımlar. 

Bilginin ve ideolojinin çağdaş toplumlardaki önemi. 

 

SOS 436 ORTADOĞU'DA DİN VE SİYASET  

 

  

 

(2 0 4) Bu  ders,  Ortadoğu  toplumlarında  siyaset,  toplum  ve  din  arasındaki  karşılıklı  etkileşimi  analiz  etmektedir. 

Modern  Ortadoğu’nun  ortaya  çıkmasından  günümüze  kadar  olan  gelişmeler  üzerine  tartışmaları  içeren  bu 

ders,  İslam,  demokrasi,  devlet  ve  modern  milliyetçilik  temaları  üzerine  eleştirel  bir  okuma  yapmayı 

hedeflemektedir. 

 

SOS 438 RİSK TOPLUMU VE BELİRSİZLİKLER   

 

  

(2 0 4) 


Dersin hedefleri arasında her şeyden önce risk toplumu tartışmalarının lisans öğrenimi çerçevesinde ve bu 

düzeyde  tartışılması  olacaktır.  Risk  toplumu  diğer  disiplinlerce  de  ele  alınıp  incelenmektedir  Ancak 

sosyolojik araştırmaların ağırlıklı olarak risk toplumu perspektifince geliştirildiğini göz önünde bulundurarak 

U.  Beck  ve  A.  Giddens,  S.  Lash  ‘ın  çalışmaları  temel  alınacak,  hedefler  bu  doğrultuda  belirlenecektir. 

Tarihsel  perspektiften  modernite,  postmodernite,  postmodern  felsefenin  aydınlanma  temelli  bilim  ve 

teknoloji  üzerindeki  yıkıcı  etkileri  incelendikten  sonra  risk  toplumu  ve  belirsizlikler  konuları  güncel  risk 

tartışmalarını  da  içine  alacak  bir  şekilde  yürütülecektir.  Risk  toplumu  teorik  açılımları  incelendikten  sonra 

riskin  sağlık,  gıdalar,  kullandığımız  ilaçlar  ya  da  teknolojik  araçların  yaydığı  tehlikeler  gibi  alanlardaki 

yansımaları  sosyolojik  perspektifle  incelenerek  öğrencilerin  çağdaş  sosyolojik  gelişmelerden  haberdar 

olmaları hedeflenilmektedir. 

 

SOS 486 BİTİRME ÇALIŞMASI II  

 

  

 

 (0 4 4) 

Bireysel Görüşmeler 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
Yüklə 123,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə