Skolotāja un skolēna mijiedarbībaYüklə 445 b.
tarix25.05.2018
ölçüsü445 b.
#45917


 • 1. 4. Skolotāja un skolēna mijiedarbība

 • 1. 4. 1. Humānās pieejas aktualizācija mācību procesā 1. 4. 2. Mācīšanas un mācīšanās stili 1. 4. 3. Mācībām labvēlīgas gaisotnes veidošana


Nodarbības saturs

 • Pedagoģiskā procesa struktūra

 • Pedagoģiskās mijiedarbības veidi

  • Biheiviorisma modelis
  • Uz kognitīvisma teorijām balstīts modelis
   • Izziņu attīstošs mācību process
   • Mācīšanās cikls
   • Sinektika
  • Humānistiskās mijiedarbības modelis


Nodarbības saturs (turpinājums)

 • Mācīšanas un mācīšanās stili

  • Kas ir mācīšanas stils?
  • Skolotāja mācīšanas stili
   • Uz mācību priekšmetu virzīta mācīšana
   • Uz skolotāju virzītā veidā
   • Uz skolēnu virzītā mācīšana
 • Faktori, kas ietekmē mācīšanas stila izvēli

 • Mācīšanās stili

  • Kas ir mācīšanās stils?
  • Labās/kreisās puslodes loma mācību procesā
  • Kāds ir jūsu mācīšanās stils?


Nodarbības saturs (turpinājums)

 • Mācīšanās (Kolba cikls) un četras mācīšanās stilu kategorijas (D.A. Kolba metodika)

 • Sakarība starp mācīšanās stilu un cilvēka psiholoģisko tipu

 • Mācīšanās stili saistībā ar daudzpusīgām spējām

 • Skolēnu mācīšanās tipi

 • Skolēnu mācīšanās tipoloģija

 • Secinājums

 • Informācijas uztveres piramīda

 • Skolotāja un skolēna kontrole

 • Mācīšanas metodes un zināšanu efektivitātePedagoģiskā procesa struktūraMācību process

 • Herbarta trijstūris atspoguļo didaktiskā procesa komponentu savstarpējās attiecības – mijdarbību un saskarsmi:

   • starp skolēnu un skolotāju
   • dialogu starp skolotāju un mācību saturu
   • dialogu starp skolēnu un mācību saturu vai skolēnu un mācīšanas metodēm


Attiecības “skolēns-skolotājs” aptver

 • abu mācību procesa subjektu savstarpēju pazīšanu

 • katra subjekta statusam un iespējām atbilstošas zināšanas par savstarpēju attiecību būtību un prasmi tās veidot

 • personisko īpašību apzināšanu un mērķtiecīgu attīstību saskarsmes un sadarbības veicināšanai

 • attieksmi vienam pret otru

 • saskaņotu un abpusēji pieņemamu darba organizācijuAttiecības “skolotājs - mācību saturs” aptver

 • satura profesionālu sagatavošanu (programmu izstrādi noteiktam laikam, katrai mācību stundai, orientējoties uz tā grūtības pakāpi, balstīšanos skolēna pieredzē un attīstībā)

 • skolotāja darbību, kas pārveido mācību vielu par mācīšanās līdzekli stundā

 • didaktiskā modeļa un mācību metožu mērķtiecīgu izvēli

 • bagātas mācību vides radīšanu atbilstoši stundas mērķim un uzdevumiem, kas atbilst skolēna mācīšanās iespējām un patstāvībaiAttiecības “skolēns - mācību saturs” aptver

 • mācīšanās mērķus, prasmi mācīties vispār un konkrēta priekšmeta prasmes

 • personiskās īpašības, kas sekmē vai traucē apgūt mācību saturu, kas paredzēts attiecīgās pakāpes izglītības vai konkrēta mācību priekšmeta programmā

 • attieksmi pret mācībām kopumā un konkrētu priekšmetu vai tā skolotāju

 • zināšanas un prasmes kā mācīšanās līdzekli

 • prasmi organizēt savu mācīšanos

 • sadarbības pieredzi ar klases vai grupas biedriemPedagoģiskās mijiedarbības veidi

 • Mijiedarbība realizējas dažādi atkarībā no pedagoga izstrādātās filozofijas, pieredzes un valsts izglītības koncepcijasBiheiviorisma modelisBiheiviorisma modelis

 • Mācīšanās ir process, kurā cilvēks pieredzes rezultātā maina savu uzvedību

 • Izmanto tiešo/interaktīvo mācīšanas modeliUz kognitīvisma teorijām balstīts modelisUz kognitīvisma teorijām balstīts modelis

 • Balstās uz apzinātiem domāšanas procesiem un ir saistīts ar pieredzē balstītu faktu izziņu. Raksturīga skolēnu subjektīvās izziņas procesa visu posmu – uztveršanas, apjēgšanas, iegaumēšanas un lietošanas – aktivizēšana

 • Piemēri

  • Izziņu attīstošs mācību process
  • Mācīšanās cikls
  • Sinektika


Izziņu attīstošs mācību process

Mācīšanās ciklsSinektika

 • Sinektika – metaforu izmantošanas process, kas palīdz veidot saikni starp zināmo un nezināmo

  • sirds un ūdens pumpis
  • cilvēka smadzenes un dators
  • cilvēka acs un fotoaparāts
  • sīkie asinsvadi un upju pietekas


Humānistiskās mijiedarbības modelisMācīšanas un mācīšanās stiliKas ir mācīšanas stils?

 • Mācīšanas stils ir skolotāja dažādās psiholoģijas un filozofijas pieejās balstītu patstāvīgi izvēlētu atsevišķu paņēmienu vai to kopumu izmantošana mācību procesā, ko ietekmē gan mācību vielas specifika, gan skolēnu sastāvsSkolotāja mācīšanas stili

 • Dressel and Marcus, (1982), Woods, (1995) mācīšanas stilus iedala trīs galvenajās kategorijās:

   • uz mācību priekšmetu centrēts
   • uz skolotāju centrēts
   • uz skolēnu virzīts


Uz mācību priekšmetu virzīta mācīšana

 • prasa fiksētu/pastāvīgu kursa struktūru

 • skolotāja un studenta vajadzības, uzskati un prasības maz tiek ņemtas vērā, jo galvenais ir paša kursa saturs, kā tas tiek pasniegts

 • saturu nosaka mācību grāmataUz skolotāju virzītā veidā

 • skolotājs darbojas kā izglītotājs - viņš var būt eksperts, galvenais zināšanu sniedzējs, centrālā visu aktivitāšu vieta

 • skolēns darbojas kā pasīvais informācijas saņēmējs

 • skolotājs nosaka, ko viņš mācīs un kas būs jāiemācāsUz skolēnu virzītā mācīšana

 • fokusējas uz pašu skolēnu, tā ir saistīta ar skolēna kognitīvo attīstību

 • skolotāja mērķis ir palīdzēt skolēnam izprast/aptvert zināšanu apgūšanu vairāk kā procesu, nevis rezultātu

 • klases aktivitāšu izmantošana ir uz skolēnu virzīts process – viņa paša spēju izzināšanai

 • saturs, mācīšanas stils un metodes tiek piemērotas, lai sasniegtu skolēna kognitīvo un intelektuālo izaugsmi

 • uz skolēnu virzīta mācīšana saistās ar:

  • labāku iegaumēšanu
  • labāku zināšanu izmantošanu citās situācijās
  • labāku motivāciju turpmākajām mācībām
  • labāku problēmrisināšanas spēju attīstību


Faktori, kas ietekmē mācīšanas stila izvēli

  • Skolēna vajadzības:
   • profesijas izvēle nākotnē
   • sagatavošanās līdzdalībai sabiedrības dzīvē
   • interese par zinātnieka vai skolotāja profesiju
   • jaunākās tehnoloģijas (biotehnoloģijas, gēnu inženierija u.c.)
  • Skolēnu pamatzināšanu līmenis
  • Dažādu mācību metožu pārzināšana
  • Stundu saraksts:
   • skolēnu skaits
   • bērni ar speciālām vajadzībām
   • grupu darba plānošana utt.


Faktori, kas ietekmē mācīšanas stila izvēli

  • Skolēnu mācīšanās stilu pārzināšana
  • Mācību programma (kontaktstundu skaits, stundas sagatavošanas laiks)
  • Citi skolotāja pienākumi
  • Skolas atbalsts (aparatūras izmaksas, asistents)
  • Atvieglojumi (laboratorijas iekārtas, datori, kabinets, demonstrācijas iekārtas u.c.)
Skolotāja mācīšanas stili

 • Stāsta, sniedz, nodod, dod, ierosina, nogādā/novada, izklāsta, vada, piepilda, informē, sagatavo, ievada, apmāca, nosakaSkolotāja mācīšanas stili

 • Attīsta, veido, uzlabo, dod norādījumus, pastiprina, sagatavo, vada, demonstrē, dzen, pārliecina, popularizē, mācaSkolotāja mācīšanas stili

 • Virza, vada, ierosina, palīdz, rāda, norāda ceļu, pēta, atvieglo, diskutē, veido, piedalās, piedāvā, iesaka, sarunājas, sadarbojas, apstiprinaSkolotāja mācīšanas stili

 • Attīsta, veicina, audzina, izstrādā, sekmē, dod iespēju, atraisa, dod padomu, iedēsta, izaicina, konsultēMācīšanās stiliKas ir mācīšanās stils?

 • Pieejas un paņēmieni, kurus skolēns izmanto mācīšanās procesā. Mācīšanās stilu un tā veidošanos ietekmē:

  • personība
  • vide
  • iedzimtība (ģenētiskā)
 • Mācīšanās stilu veido indivīda izziņas, sociālās, emocionālās un fizioloģiskās īpatnībasLabās/kreisās puslodes loma mācību procesāKāds ir jūsu mācīšanās stils?

 • Vai jums ir vieglāk apgūt mācību vielu, ja materiāls ir piedāvāts formālā un strukturētā veidā?

 • Vai arī jums ir vieglāk iemācīties, ja esat spiests atklāt pamatprincipus, balstoties uz dažādiem vingrinājumiem un piemēriem?

 • Vai jūs kā skolotājs esat pārliecināts, ka skolēniem ir vieglāk iemācīties, ja jūs mācāt tāpat, kā pats esat mācījies?Mācīšanās stiliMācīšanās (Kolba cikls)Četras mācīšanās stilu kategorijas (D.A. Kolba metodika)Mācīšanās stiliČetras mācīšanās stilu kategorijas (D.A. Kolba metodika)Mācīšanās stiliČetras mācīšanās stilu kategorijas (D.A. Kolba metodika)Mācīšanās stiliČetras mācīšanās stilu kategorijas (D.A. Kolba metodika)Mācīšanās stiliSakarība starp mācīšanās stilu un cilvēka psiholoģisko tipuMācīšanās stili saistībā ar daudzpusīgām spējāmMācīšanās stili saistībā ar daudzpusīgām spējāmMācīšanās stili saistībā ar daudzpusīgām spējāmMācīšanās stili saistībā ar daudzpusīgām spējāmMācīšanās stili saistībā ar daudzpusīgām spējāmMācīšanās stili saistībā ar daudzpusīgām spējāmMācīšanās stili saistībā ar daudzpusīgām spējāmSkolēnu mācīšanās tipiSkolēnu mācīšanās tipiSkolēnu mācīšanās tipiSkolēnu mācīšanās tipoloģijaSecinājums

 • Mūsdienu pētījumi rāda, ka skolēni mācās labāk, ja:

   • tiek ņemta vērā viņu individualitāte
   • viņi ir iesaistīti aktīvā mācīšanās procesā
   • veic novērojumus, kas apstiprina faktus un teorijas
   • darbojas kā sabiedrības pārstāvji
   • mācību vide ir komfortabla, piemērota mācībām


Informācijas uztveres piramīdaSkolotāja un skolēna kontroleMācīšanas metodes un zināšanu efektivitāteYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə