Sivil Savunma Uzmanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TekliF : Sivil Savunma Uzmanlığı’nın 31. 03. 2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. Başkanlik makami’NA; İlgi: 18. 03. 2010 tarih ve 129 sayılı yazıYüklə 28,63 Kb.
tarix14.04.2018
ölçüsü28,63 Kb.
#38410
növüYazı

T.C.

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL
M E C L İ S K A R A R I D I RKarar No : 2010 / 70Karar Tarihi : 05.05.2010
KARARIN ÖZÜ :

Sivil Savunma Uzmanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği.TEKLİF :

Sivil Savunma Uzmanlığı’nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi.

BAŞKANLIK MAKAMI’NA; İlgi: 18.03.2010 tarih ve 129 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı. İlgi yazıda istenilen Sivil Savunma Uzmanlığı Görev ve Çalışma Yönetmelik taslağı hazırlanmıştır. Taslak metninin görüşülmek üzere Belediye meclisi ne gönderilmesini arz ederim. EKLER-(Çalışma Yönetmeliği) (Başkan Yardımcısı.)

T.C.


KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BOLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Sivil Savunma Uzmanlığı’nın; teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

(2) Bu Yönetmelik; Sivil Savunma Uzmanlığı’nın 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 53. Maddesi ‘’Belediye ; yangın,sanayi kazaları,deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum planlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. Acil durum planlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum planlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahalli idarelerin görüşleri alınır. Planlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir. Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda bu bölgelere yardım ve destek sağlayabilir.’’ hükümleri ile verilen görevlerinin yürütülmesini, teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usullerini kapsar.
Dayanak

MADDE 2 –

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ,

5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu,

2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu,

711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasını ve Olağanüstü Hal Uygulamalarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun,
Karar No : 2010 / 70

Karar Tarihi : 05.05.2010
3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu,

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu,

697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun,

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu,

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

5393 sayılı Belediye Kanunu ile ;

11715 nolu Sivil Müdafaa Bakımından Şehir ve Kasaba Planlarıyla Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar Hakkında Nizamname,

3150 no.lu Sivil Savunma ile ilgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü,

6/3150 no.lu Sivil Savunma ile ilgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü,

13765 no.lu Milli Müdafaa Mükellefiyeti Nizamnamesi,

500 no.lu Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü,

4397 no.lu Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü,

Gönüllülerin Sivil Savunma Hizmetlerine Katılma Esasları Yönergesi,

Sivil Savunma Servisleri ile Acil Kurtarma ve Yardım Ekiplerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge,

12937 no.lu Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,

13543 no.lu Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği,

83456 no.lu Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yönetmeliği’dir.

Tanımlar

MADDE 3 - Bu Yönetmelikte ifade edilen;

a) Başkan/ Kartal Belediye Başkanını,

b) Belediye/Kartal Belediye Başkanlığı’nı,

c) Belediye Meclisi/ Kartal Belediye Meclisini,

d) Çalışan Personel/ Sivil Savunma görev ve hizmetlerindeki idari ve teknik tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve gönüllüleri,

e) Uzman/ Sivil Savunma Uzmanını ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar


Teşkilat

MADDE 4 – (1)Sivil Savunma Uzmanlığı İdari Teşkilatı; Uzman, idari ve teknik personel (memur, sözleşmeli personel, işçi personel) kurtarma personeli ve gönüllülerden oluşur.Karar No : 2010 / 70

Karar Tarihi : 05.05.2010
(2) Birimin iç organizasyon yapısının teşkili, Uzmanın talebi ve Başkanlıkça gerçekleştirilen iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.
Uzmanlık Görevleri

MADDE 5- Uzmanlık görevleri aşağıda sıralanmıştır;

Afet ve Acil Durum Risk Yönetimi Sürecini etkin şekilde yönetmek amacı ile,

a) Her bütçe yılına ait Uzmanlık bütçe tekliflerini hazırlamak.

b) İhalesi yapılacak işlere ait dosyaları hazırlamak.

c) Kurumun fiziksel ve personel sivil savunma güvenliğini sağlamak.

d) Afet öncesi ve sonrası acil durum hazırlıkları yapmak.

e) İlçenin, ilçe halkının, diğer canlıların ve çevrenin afet ve acil durum güvenliğini sağlamak.

f) Toplumsal eğitim ve katılım çalışmalarını yapmak.

g) İlgili kurum, kuruluş ve uzman kişilerle çalışmalar yapmak.

h) Bilimsel araştırmalar yaptırmak,

i) Müdahale ekipleri kurmak, eğitmek, donatmak ve hazır bulundurmak.

j) Yeterli idari , teknik ve meslek personelini görevlendirmek.

k) Sevk ve idare, ulaşım, iletişim donanımı hazırlamak.

l) Sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon sağlamak.

m) Proje geliştirmek ve uygulamak.

n) Afet acil durum risk yönetimi planlarını geliştirmek.

o) İlçe Afet Planı görevlerini yerine getirmek.

p) Yangın Yönergesi hazırlamak ve güncellemek.

q) 24 Saat Çalışma Planı hazırlamak.

r) Nöbetçi Memurluğu Planı hazırlamak.

s) Yıllık Tatbikat Planı hazırlamak ve uygulamak.

t) Yangın, deprem ve acil durumlar plan, program, eğitim ve tatbikatlarını yapmak.

u) Afet gönüllüsü yetiştirmek.

v) Afet zararlarını azaltıcı eğitim amacıyla yazılı ve görsel doküman hazırlamak.

w) Diğer müdürlüklerle faaliyet koordinasyonu sağlamak.

x) Kurumun misyon ve vizyonuna etkin şekilde katılmak.

y) Kamu hizmetinde verimlilik, etkinlik ve halkın memnuniyetini ön planda tutan, sürekli gelişmeye açık , çağdaş kamu yönetimi plan program ve uygulamalarını yapmaktır.


Uzmanın Görevleri

MADDE 6- Uzmanın görevleri aşağıda sıralanmıştır;

a) Sivil savunma görevlerini Başkan adına yürütür.

b) Uzmanlığın yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

c) Çalışmalarını yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

d) Uzmanlığın sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

e) Personel arasında görev dağılımı yapar.

f) Uzmanlıkta çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

g) Uzmanlığın çalışma usul ve esaslarını yürürlükteki mevzuat çerçevesinde belirler.

h) Uzmanlık görevlerinin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlar ve takip eder.

i) Diğer birimlerle koordinasyon sağlar.

Karar No : 2010 / 70

Karar Tarihi : 05.05.2010
j) İdari ve mevzuat gelişmelerini takip eder.

k) Başkanlıkça kendisine verilen diğer görevleri ifa eder.


Uzmanın Yetkileri

MADDE 7- Uzmanın yetkileri şunlardır;

a) Uzmanlığın işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

b) Uzmanlığın işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına Onay sunma yetkisi.

c) Uzmanlık ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.

d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

e) Uzmanlığa bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi.

f) Uzmanlık emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde başarı performans raporu düzenleme yetkisi.

g) Harcama yetkisi.

h) İhale yetkisi.

i) Birimdeki tüm personelin görev tanımı ve görev dağılımını yapma yetkisi.

j) Uzmanlığın faaliyet alanına giren konularda Başkanlığın bilgisi dahilinde ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyon yetkisi.

k) Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirme yetkisi.

Uzmanın Sorumlulukları

MADDE 8- Uzmanın sorumlulukları;
Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’na ve Başkan’a karşı sorumludur.
Uzman

MADDE 9 – Uzmanlığa atanma usul ve nitelikleri;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olanlar arasından atanır.
Uzmanlık Personeli

MADDE 10 – (1) Uzmanlık bünyesindeki idari ve teknik personel, yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Uzmanlık makamına karşı sorumludur.

(2) Kurtarma personeli, uzmanlık bünyesindeki ve diğer birimlerdeki Afet Acil Durum Ekibinde görevli ve gönüllü personeldir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son HükümlerKarar No : 2010 / 70

Karar Tarihi : 05.05.2010
Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 12 – Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 - Bu yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı ve Sivil Savunma Uzmanı yürütür.


RAPOR :

Hukuk Komisyonu’nun 04.05.2010 tarihli raporu.

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA KARTAL; KONUNUN İNCELENMESİ: 03.05.2010 tarihinde Belediye Meclisince komisyonumuza havale edilen Sivil Savunma Uzmanlığı’nın Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Düzenleyici idari işlemlerdendir. İlgili müdürlük kendi alanının kapsamı içerisindeki eylem ve işlemleri düzenleme yetkisine haizdir.

Konuya kaynak 5393 Sayılı Kanunun 15/b maddesi ve 18/m maddesi gereğince hazırlanır. Söz konusu düzenleyici işlem Anakent Belediyemizin, Çorum Belediyemizin, Beyoğlu Belediyemizin, Kadıköy Belediyemizin konuya müstenit düzenleyici işlemi ile mukayese edildi. Keza belediyemizin geçmiş yıllara sarih olan yönetmelikleri bakımından da incelendi.

İncelememize konu olan yönetmelik (düzenleyici işlem) geleneksel ve bir önceki yönetmelik’in güncellenmesi şeklindedir. Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü hususunu; Meclisin bilgisine ve taktirine arz ederiz. (Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)SONUÇ :

Sivil Savunma Uzmanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonu Raporu doğrultusunda AYNEN KABULÜNE Kartal İlçe Belediye Meclisinin 2010/MAYIS AYI TOPLANTISININ 05.05.2010 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

TANER ÖZDEMİR

GÜLSEREN BÖYÜKTAŞ

TURGUT ÇEVİK

BELEDİYE MECLİS 2.BAŞKAN VEKİLİ

MECLİS KATİBİ

MECLİS KATİBİO N A Y

...../...../20...Op.Dr.Altınok ÖZ

Belediye Başkan


Yüklə 28,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə