Səyahət və turizm kimi bir-birinə bağlı bu iki anlayış müəyyən həyatYüklə 190,15 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix31.10.2018
ölçüsü190,15 Kb.
#77643


                                           GİRİŞ 

 

         Səyahət və turizm kimi bir-birinə bağlı  bu iki anlayış müəyyən həyat tərzini göstərir. 

        Turizmi səyahətdən ayıran cəhət onun məqsədli və kütləvi olmasıdır. 

        Turizmin kökləri ibtidai icma quruluşuna gedib çıxır.O zaman insanlar 

yaxşı məkan axtarmaq məqsədilə yerlərini dəyişdirirdilər.Yemək axtarmaq və 

münasib yerlərdə yaşamaq üçün insanlar öz marşrutlarını yadda 

saxlayırdılar.Təbii ki,o zamanlar yerdəyişmə piyada həyata keçirilirdi.Tədricən 

insanlar yerdəyişmək üçün ,heyvanlardan –atdan,dəvədən və s. istifadə 

edirdilər.Su (çay,dəniz,göl) vasitəsilə yerdəyişmək üçün isə kiçik qayıqlardan 

və sallardan istifadə olunurdu.Bir çox tayfalar  yerlərini dəyişəndə,ulduzlar 

vasitəsilə səmti müəyyən edirdilər. 

        Bizə məlumdur ki,ilk səyyahlar tacir və zəvvarlar olmuşdur.  

B.e.ə 4-cü  minilliyin əvvəlində finikiyalılar tərəfindən pulun icad olunmasıni 

və ticarətin inkişafını səyahətlər erasının başlanğıcı kimi qeyd etmək olar. 

           Müasir dövrdə ekskursiyalar ilk dəfə hələ XVII əsrin sonu, XVIII əsrin 

əvvəllərində  böyük  maarifçilərin  təsiri  altında  Avropanın  bəzi  təhsil 

ocaqlarında  təşkil  edilmişdir.    Həmin  dövrlərdə  tələbələr  üçün  qısa 

ekskursiyalar  və  piyada  gəzintilər  təçkil  edilirdi.  O.  dövrdə  bunlar  məhşur 

Polşa  pedaqoqu  Kominskinin  üsulu  ilə.  əyaniliyi  təmin  etmək  və  tərbiyə 

məqsədi ilə edilirdi.  

XVII  əsrdə  Rusiyada  tanışlıq  məqsədilə  gəzmək,  öyrənmək  üçün  səyahət 

edənlərin  sayı  artmağa  başlamışdır.  XVIII  əsrdən  artıq  xarici  ölkəkələrə 

səyahətlər təşkil olunurdu. 

 

        Ümumiyyətlə-turizm dedikdə əcnəbilərin, vətəndaşlığı olmayan şəxslərin müvəqqəti olacağı ölkədə (yerdə) ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmamaq şərtilə 

istirahət,  sağlamlıq,  tanış  olma,  idrakı  tarixi  və  mədəniyyət  sərvətlərlərındən 

bəhrələnmə  və  s,  iş-peşə  (  vəzifə  borclarının  icra  edilməsi  istisna  olmaqla), 

idman  və  dini  məqsədlə  daimi  yaşayış  yerindən  müvəqqəti  səhayətləri  başa 

düşülür.  

Turizmi səyahətdən ayıran əsas cəhət onun məqsədli və kütləvi olmasıdır. 

Səyahət insanların zaman və məkan daxilində hərəkətidir. Səyahət edən insan 

məqsəd,  hərəkət  vasitələrindən  (piyada,  nəqliyyat)  asılı  olmayaraq  səyahətçi 

adlanır.  

Hər bir ölkədə turizmin inkişafı nəinki o ölkənin iqtisadi dirçəlişinə təkan 

verir, həmçinin onun tarixi, ədəbiyyatı, incəsənəti, mədəniyyətinin də inkişafına və əhalisinin dünyagörüşünə, mədəni əlaqələrin qurulmasına şərait 

yaradır. Bu əlaqələrin qurulmasında və turizmin inkişafında vacib olan əsas 

şərtlərdən biri də ekskursiya işinin təşkilidir. Ekskursiya işi turizmin 

inkişafında mühüm amillərdəndir. Belə ki, ekskursiya zamanı ekskursiya 

rəhbəri ölkənin iqtisadiyyatı. mədəniyyəti, elminin inkişafı, təbii sərvətləri 

haqqında qonaqlara məlumat verir və təbliğ edir. Ekskursiya işinin yüksək 

səviyyədə təşkili daxili turizmin də inkişafına müsbət təsir edir. 

 

   Hal-hazırda  turizm  dunyada  maraq  döguran  və  gəlir  gətirən  sahə  kimi tanınmaqdadır.  Eyni  zamanda  bu  sektor  böyük  biznes  olmaqla,  beynəlxalq 

əlaqələrin bir forması kimi qlobal siyasətə də təsir edir.   

    Az. Res.ekskursiya fəaliyyəti demək olar ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

inkişaf  etmişdir.  Bu  da  çoxlu  sayda  iş  yerlətinin    açılmasına  səbəb  olmuşdur. 

Qeyd  etmək  lazımdır  ki,  böyük  turizm  mərkəzlərində  hər  10  turist  2  iş  yerinin 

açılmasını təmin edir.  

           XX-əsrin  90-cı  illəri  turizm  sənayesində  yüksək  texnologiyaların, 

mehmanxana şəbəkələrinin və ictimai-iaşə müəssisələrinin inkişafı dövrüdür.  

Turizmin  inkişafı  sabit  iqtisadi  potensialdan,  yüksək  mədəni  səviyyə  və 

insanların sosial müdafiəsindən asılıdır.  

 

 

 Ekskursiya – iki mühüm prosesin nəticəsidir: onun işlənib hazırlanması və 

həyata keçirilməsi. Bu proseslər bir-birilə bağlıdır. 

Ekskursiya  məhsulunun  yaradılması  –  menecer  və  ekskursiya 

bələdçilərinin  fəal  iştirakını  tələb  edən  mürəkkəb  prosesdir.  Gələcək 

ekskursiyanın  məzmunu,  dərketmə  dəyəri  bu  şəхslərin  bilik  və  təcrübə 

səviyyəsindən, səriştəsindən, pedaqogika və psiхologiyanın əsaslarını mənim-

səməsindən,  ekskursiyaçılara  təsir  göstərə  bilən  ən  effektli  üsulları  seçmək 

qabiliyyətindən birbaşa asılıdır. 

 

 

                                      

 

                                      FƏSİL 1 


                        Ekskursiya 

haqqında

 

      Ekskursiya  turizm  xidmətlərinin  tərkib  hissəsi  olub,  istirahət  növü  kimi 

insanlarda 

maraqları 

formalaşdırı, 

onların 


dünyagörüşlərində, 

estetik 


tərbiyələrində,  biliklərinin  dərinləşməsində,  asudə  vaxtlarının  təşkilində, 

zövqlərində  mühüm  rol  oynayır.Ekskursiyanın  inkişafı  üçün  Kurslar  təşkil 

edilərkən praktik işlər ayrı bir proqram kimi tərtib edilir..Belə ki, praktik işlərdə 

hər bir kurs iştirakçısına imkan verilir ki, ekskursavod ekskursiya aparan zaman 

orada  dinləyici  kimi  iştirak  etsin  ve  lazımı  qeydlər  aparsın.  Proqramda 

ekskursavoda  sertifikat,  jeton  verilmə  qaydaları,  ekskursavodları  dərəcəyə 

bölmək  qaydaları  izah  olunur.  Ekskursavod  hazirlayan  kurslara  200-220  nəfər 

qəbul oluna bilər.Ekskursiya müəyyən mərhələlər üzrə hazırlanır. Ekskursiyanın hazırlanma mərhələləri: 

 

1. Ekskursiyanın məqsəd və vəzifələrinin müəyyən olunması. 2. Mövzunun seçilməsi. 

3. Ədəbiyyatın seçilməsi və biblioqrafiyanın*

 tərtib edilməsi. 

4.  Ekskursiya  materialının  mənbəyinin  müəyyən  edilməsi.  Mövzu  üzrə 

muzey ekspozisiyası və fondlarla tanışlıq. 

5. Ekskursiya obyektlərinin seçilməsi və öyrənilməsi. 

6. Ekskursiya marşrutunun tərtib olunması. 

7. Marşrut üzrə hərəkət. 

8. Ekskursiyanın yoхlama mətninin hazırlanması. 

9. «Ekskursiya bələdçisinin portfelinin» komplektləşdi-rilməsi. 

10. Ekskursiya aparılmasının metodiki üsullarının müəyyən edilməsi. 

11. Ekskursiya aparılması teхnikasının müəyyən edilməsi. 

12. Metodiki göstərişlərin tərtib edilməsi. 

13. Fərdi mətnin tərtib edilməsi. 

14. Marşrutda ekskursiyanın qəbulu (təhvil verilməsi). 

15. Ekskursiyanı turist firmasının turizm məhsulu kimi təsdiq edilməsi. 

Hər  mərhələnin  hazırlanması  zamanı  müəyyən  tələb-lər  yerinə 

yetirilməlidir.  Yalnız  lazımi  olan  bütün  sənədlər  hazır  olduqda  iş  sona 

çatdırılmış hesab olunur. 

 

      


Ekskursiyalar  müəyyən  təsnifata  ayrılır.Ekskursiyaların    təsnifatı 

(klassifikasiyası) 

– 

obyektlərin, hadisələrin, 

anlayışların ümumi 

хüsusiyyətlərindən asılı olaraq, dərəcələrə, hissələrə, siniflərə bölgüdür.                                                            

 

Kataloq: kurs-isleri
kurs-isleri -> Mülkiyyət hüququ anlayışı öz mənbəyini Roma hüququndan götürmüşdür
kurs-isleri -> Azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək
kurs-isleri -> İqtisadiyyat insanlar arasında məlumat mübadiləsinə, öz iqtisadi fəaliyyətində
kurs-isleri -> Bank Əməliyyatlarının hüquqi əsasları Maddə Bank sistemi və onun hüquqi əsasları
kurs-isleri -> Qeyd etdiyimiz kimi bu mövzuda bizim əsas məqsədimiz məcmu tələb və məcmu
kurs-isleri -> Биожоьрафийа-организм групларынын вя онларын айры-айры компонентляринин жоьрафи йайылмасы вя мяскунлашмасы щаггында елмдир
kurs-isleri -> Magistr I kurs (Qədim Misir mədəniyyəti)
kurs-isleri -> Mövzu : Bağdad xilafəti və Səlcuq türkləri
kurs-isleri -> \\ddfalınma sözlər: Müasir Azərbaycan ədəbi dilində işlənən sözlərin bir

Yüklə 190,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə