Roczny plan dydaktyczny przedmiotu filozofia w zakresie rozszerzonym dla szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniający kształcone umiejętności I treści podstawy programowejYüklə 336,27 Kb.
səhifə1/4
tarix06.05.2018
ölçüsü336,27 Kb.
#42553
  1   2   3   4

Roczny plan dydaktyczny przedmiotu filozofia w zakresie rozszerzonym dla szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowejNr

Temat

Liczba godzin

Treści podstawy programowej

Treści nauczania

Kształcone umiejętności

Propozycje metod nauczania

Propozycje środków dydaktycznych*


I. STAWIAJĄC PYTANIA


1

Czym jest filozofia?

2

III.3.4)

– wyjaśnia znaczenie i genezę terminu

– umiejscawia w czasie miejsce narodzin filozofii i jej kulturowe znaczenie

– definiuje pojęcia ideologii i światopoglądu

– przedstawia relację między filozofią a światopoglądem i ideologią– przedstawia charakterystykę myślenia filozoficznego

– dokonuje analizy własnego światopoglądu

– przedstawia różnice między specyfiką argumentacji filozoficznej a ideologicznej


pogadanka,

wykład,


ćwiczenia

Tekst:

- Narodziny filozofii: [Platon, Uczta, 203 b–204 c, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1982, s. 102–103].

2

Specyfika tekstu filozoficznego

1
– określa specyfikę tekstu filozoficznego

– rozpoznaje problem zawarty w tekście

– wyróżnia i odnajduje tezę (tezy), argumenty i wnioski zawarte w tekściemetoda aktywizująca,

praca z tekstem podręcznika,

elementy wykładu,

praca z mapą,

praca z tekstem źródłowym,

praca z materiałem ilustracyjnymTeksty:

Arystoteles, O duszy, edycja komputerowa, www.zrodla.historyczne.

prv.pl

Zbigniew Herbert, Dusza Pana Cogito, w: tegoż, Raport z oblężonego miasta i inne wiersze, Wrocław 1992, s. 12-14.
3

Zdziwienie jako początek filozofii – analiza tekstów źródłowych

1
– analizuje i interpretuje tekst filozoficzny

– odnajduje poruszaną problematykę i odnosi ją do innych tekstów kulturowych

praca z tekstem źródłowym

metody aktywizujące,

praca z materiałem ilustracyjnym


Teksty:

Zdziwienie jako początek filozofii: [Arystoteles, Metafizyka, I 2 . 982 b 13 – 983 a 2].- Światopogląd galilejski: [S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny, red. naukowy J. Woleński, tłum. C. Cieśliński, Warszawa 1997, s. 393].

4

Znaczenie filozofii w kulturze

3

I.8.1)

– definiuje pojęcie kultury

– charakteryzuje relacje i zależności między filozofią, religią, nauką i sztuką– przedstawia charakterystykę myślenia filozoficznego

– wskazuje kulturotwórczą rolę filozofiidyskusja,

wykład


Teksty:

- O istocie sztuki; [ A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. II, tłum., wstęp i komentarz J. Garewicz, Warszawa 1995].- Dramat rozdziału między wiarą a rozumem: [Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, 45–47, Poznań 1998, s. 70–73].

5

Znaczenie filozofii w kulturze – analiza tekstu źródłowego

2

praca z tekstem źródłowym, praca indywidualna

6

Dyscypliny filozoficzne

2

I.1.1)2)

– wymienia i definiuje główne dyscypliny filozoficzne

– rozróżnia główne problemy poszczególnych dyscyplin filozoficznych– dostrzega ważność i znaczenie pytań filozoficznych

– formułuje pytania, które poszczególne dyscypliny filozoficzne inicjują swoje dociekaniapogadanka, wykład

Obraz:

Atmosfera (1872), C. Flammarion.7

Podstawowe problemy i pojęcia filozofii – ontologia

2

I.1.1)2)

I.2.1)2)3)– definiuje podstawowe pojęcia występujące na gruncie ontologii

– rozpoznaje podstawowe problemy i zagadnienia ontologii

– klasyfikuje, ocenia i wskazuje na problemy filozoficzne w opozycji: idealizm–realizm, monizm–pluralizm


– dostrzega ważność i znaczenie pytań filozoficznych dla omawianej dyscypliny

– rozpoznaje i samodzielnie rekonstruuje podstawowe problemy na gruncie omawianej dyscypliny

– ilustruje poznane stanowiska na przykładach konkretnych zjawisk


pogadanka,

praca z podręcznikiem,

dyskusja,

wykład


Teksty:

- Początek świata: [Platon, Timajos (III. Początek świata), tłum. W. Witwicki, Warszawa 1960].

- W rzece Heraklita: [Wisława Szymborska, W rzece Heraklita, z tomu Sól].

8

Ontologia – postawy wobec Boga

2

I.1.1)2)

I.8.1)


II.2.3)

– definiuje i charakteryzuje ateizm, agnostycyzm, panteizm, deizm, teizm i fideizm

– wymienia przykładowych reprezentantów poznanych stanowisk– charakteryzuje różnice występujące pomiędzy omawianymi postawami wobec Boga

– rozpoznaje argumenty na rzecz poznanych stanowisk


9

Ontologia – spór o uniwersalia

2

I.1.1)2)

I.8.3)


– prezentuje główne stanowiska w sporze o uniwersalia

– zna i rozumie genealogię sporu oraz jego współczesne inklinacje– formułuje własne stanowisko w sporze i przytacza argumenty za jego poparciem
10

Podstawowe problemy i pojęcia filozofii – epistemologia

2

I.1.1)2)

– definiuje podstawowe pojęcia występujące na gruncie ontologii – rozpoznaje podstawowe problemy i zagadnienia epistemologii

– klasyfikuje, ocenia i wskazuje na problemy filozoficzne w opozycji: aprioryzm–aposterioryzm, sceptycyzm–dogmatyzm, absolutyzm–relatywizm, racjonalizm–irracjonalizm– dostrzega ważność i znaczenie pytań filozoficznych dla omawianej dyscypliny

– ilustruje poznane stanowiska na przykładach konkretnych zjawisk


11

Koncepcje prawdy

2

I.1.1)2)

I.3.1)


III.1.3)

– zna i rozumie podstawowe koncepcje prawdy: klasyczną, ewidencjonistyczną, koherencyjną, pragmatyczną, aklamacyjną

– przytacza krytykę poznanych koncepcji– dostrzega ważność znaczenia prawdy w aspekcie egzystencjalnym, aksjologicznym i naukowym

– formułuje własne stanowisko w kwestii kryterium prawdy i przytacza argumenty na jego rzeczdyskusja,

wykład,


metody aktywizujące
12

Podstawowe problemy i pojęcia filozofii – etyka

4

I.1.1)2)

I.4.2)


I.4.4)5)

– klasyfikuje, ocenia i wskazuje na problemy filozoficzne w opozycji: subiektywizm–obiektywizm, altruizm–egoizm

– prezentuje i porównuje wybrane koncepcje etyczne– dostrzega ważność i znaczenie pytań filozoficznych dla omawianej dyscypliny

– rozpoznaje i samodzielnie rekonstruuje podstawowe problemy na gruncie omawianej dyscypliny

– ilustruje poznane stanowiska na przykładach konkretnych zjawisk


pogadanka,

praca z podręcznikiem,

dyskusja,

wykład


metody aktywizujące,

praca z tekstem źródłowym;

praca z materiałem ilustracyjnym.

13

Podstawowe problemy i pojęcia filozofii – estetyka

4

I.1.1)2)

I.6.1)2)3)4)– klasyfikuje, ocenia i wskazuje na problemy filozoficzne dotyczące koncepcji piękna i dzieła sztuki

– rekonstruuje wybrane koncepcje sztuki

– dostrzega wpływy i powiązania między teoriami estetycznymi a wytworami sztuki


Zdjęcia:

posążek Wenus z Willendorfu, Trzy gracje Rubensa, Narodziny Wenus Botticellego, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Naomi Campbell, rzeźba Dawid Michała Anioła, James Bond (Pierce Brosnan), Brad Pitt, David Beckham, kulturysta Arnold Schwarzeneger14

Podstawowe problemy i pojęcia filozofii – antropologia

4

I.1.1)2)

– klasyfikuje, ocenia i wskazuje na problemy filozoficzne w opozycji: naturalizm–antynaturalizm, redukcjonizm–antyredukcjonizm oraz wybrane koncepcje sensu życia

Tekst:

- Pesymizm: [A. Schopenhauer, Pesymizm (fragment 5), [w:] W kręgu dobra i zła. Wybrane teksty z etyki współczesnej od Hegla do Levinasa, oprac. i wybór tekstów E. Podrez, Warszawa 1994].

15

Podstawowe problemy i pojęcia filozofii – filozofia polityki

4

I.1.1)2)

– klasyfikuje, ocenia i wskazuje na problemy filozoficzne w opozycji: egalitaryzm–elitaryzm oraz koncepcje państwa i społeczeństwa


16

Filozofia i czas – narodziny filozofii

1
– wyjaśnia i określa warunki, czas i miejsce narodzin filozofii

– analizuje znaczenie przejścia od myślenia mitycznego do naukowego

pogadanka
17

Filozofia i czas – stanowiska i poglądy w filozofii starożytnej Grecji

2

I.2.1)2)

I.3.1)


I.4.1)

– streszcza i charakteryzuje w sposób ogólny poszczególne epoki filozoficzne

– wymienia głównych myślicieli charakterystycznych dla poszczególnych epok filozoficznych

– identyfikuje główne problemy, stanowiska i koncepcje filozoficzne rozpatrywane w historycznym aspekcie omawianej epoki


– wyjaśnia odmienny charakter poszczególnych epok filozoficznych

– analizuje wzajemne powiązania i wpływy epok

– identyfikuje w kontekście historycznym podstawowe rozwiązania problemów filozoficznych omawianych w danej epoce

– dostrzega pozaeuropejskie inspiracje w filozofii na przestrzeni epokpogadanka,

wykład,


praca z podręcznikiem

Tablice:

– Filozofia starożytna i hellenistyczna

– Filozofia średniowieczna

– Renesans i filozofia nowożytna

– Filozofia XIX

– Filozofia współczesna18

Filozofia i czas – stanowiska i poglądy w filozofii średniowiecza

2

I.7.2)

19

Filozofia i czas – stanowiska i poglądy w filozofii nowożytnej

2

II.1.1)

II.3.1)2)3)4)

II.5.1)2)3)4)


20

Filozofia i czas – stanowiska i poglądy w filozofii XIX wieku

2

III.1.1)2)4)5)

III.2.1)2)5)21

Filozofia i czas – stanowiska i poglądy w filozofii współczesnej

2


II. SZUKAJĄC ODPOWIEDZI


22

Sokrates – pierwszy filozof etyk

2

I.3.1)

I.4.1)2)


– przedstawia postać Sokratesa

– przedstawia koncepcje dobra i cnoty oraz ich miejsce w etyce sokratejskiej

– omawia etapy metody dialektycznej

– definiuje rolę sumienia i określa jego znaczenie w etyce Sokratesa– dowodzi ważności zagadnień etycznych w życiu człowieka

– charakteryzuje metodę dialektyczną jako drogę prowadzącą do pogłębiania własnej świadomości

– samodzielnie formułuje stanowisko krytyczne wobec intelektualizmu etycznego

– formułuje własne stanowisko w kwestii istnienia wartości – prawdy, dobra itp.pogadanka,

wykład

23

Metoda dialektyczna Sokratesa

2

dyskusja,

praca z podręcznikiemTeksty:

Powołanie filozofa: [Platon, Protagoras, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, s. 98–99].

Wiem, że nic nie wiem: [Platon, Protagoras, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, s. 108–109].

- Cnota jest wiedzą: [Platon, Menon [w:] tegoż, Gorgiasz, Menon, przeł. P. Siwek, Warszawa 1991, s. 175–176].24

Idealizm Platona jako system filozoficzny

3

I.2.1)4 a)

I.3.1)


I.4.3)

I.4.6b)


I.5.1)3)4a)

– wyjaśnia wpływ filozofii Sokratesa na poglądy Platona

– definiuje historyczne znaczenie filozofii Platona

– wyjaśnia główne wątki (koncepcje człowieka i świata) oraz pojęcia występujące na gruncie filozofii Platona

– przedstawia koncepcje filozofa na temat miłości– analizuje zależności między filozofią a religią w systemie Platona

– określa własności świata i rzeczy oraz relacje, jakie między nimi występują

– określa rolę Demiurga w powstaniu świata


pogadanka,

wykład,


analiza tekstu źródłowego

Tekst:

Miłość platońska: [Platon, Uczta, 210 a – 212 a, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1982].

25

Filozofia polityczna Platona

2

– prezentuje platońską wizję państwa idealnego

– podejmuję krytyczną refleksję form ustrojowych

– dostrzega znaczenie koncepcji państwa jako elementu systemu filozoficznego Platona


26

Mit jaskini – analiza tekstu źródłowego

2

– ilustruje mit jaskini jako syntezę systemu filozoficznego Platona

– wykrywa i interpretuje symbolikę zawartą w tekstach źródłowych

praca z tekstem źródłowym,

dyskusja


Tekst:

Mit jaskini: [Platon, Państwo, tłum. i oprac. W. Witwicki, Warszawa 1958, s. 358–366].27

Arystoteles i początki naukowego myślenia

1

I.2.1)4 b)

I.3.1)


I.4.2)3)

I.4.6c)


I.5.2)3)4b)

– przedstawia postać Arystotelesa

– wskazuje na początki naukowego myślenia u Arystotelesa– przedstawia Arystotelesa jako pierwszego filozofa–naukowca

– dostrzega doniosłość metody arystotelesowskiejpogadanka,

wykład

28

Fizyka i Metafizyka Arystotelesa

2

– definiuje kluczowe pojęcia występujące na gruncie systemu Filozofa

– przedstawia główne zagadnienia Fizyki i Metafizyki Arystotelesa– określa szczegółowe problemy i treści występujące w Fizyce i Metafizyce


pogadanka,

wykład, analiza tekstów źródłowychTeksty:

Substancja jako pierwsza kategoria bytu: [Arystoteles, Metafizyka, VII 3, 1028 b 32 – 1029 a 15, tłum. T. Żeleźnik, Warszawa 1984].

Natura Boga: [Arystoteles, Metafizyka, VII 7, 1072 b 13–18 i 24–30, tłum. T. Żeleźnik, Warszawa 1984].

Pierwsza Przyczyna: [Arystoteles, Metafizyka, VII 8, 10273 a 23–36, tłum. T. Żeleźnik, Warszawa 1984].


29

Etyka Arystotelesa

2

– przedstawia założenia etyki arystotelesowskiej

– wyjaśnia znaczenie i wypływ systemu filozoficznego Stagiryty– stosuje kryterium złotego środka do rozwiązania przykładowego dylematu moralnego

– formułuje własne stanowisko względem koncepcji etycznej ArystotelesaTekst:

Zasada złotego środka: [Arystoteles, Etyka nikomachejska, II 6, 1106 b 36, tłum. G. Kromska, Warszawa 1956].

30

Filozofia polityki Arystotelesa

1

– prezentuje klasyfikacje form ustrojowych według Arystotelesa

– charakteryzuje i dostrzega znaczenie systemu polis jako wspólnoty politycznej

– dostrzega znaczenie dobra publicznego jako celu refleksji politycznej podejmowanej na gruncie filozoficznymTekst:

Ustroje właściwe i zwyrodniałe: [Arystoteles, Polityka, ks.III, 5 1-9, 14-15, tłumaczenie L. Piotrowicz [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, tom I, Warszawa 2003, s. 63–65, 66].31

Znaczenie i wpływ systemów filozoficznych Platona i Arystotelesa

2

I.2.1)

I.3.1)


I.4.2)

I.5.1)2)3)– analizuje różnice i podobieństwa między systemami filozoficznymi Platona i Arystotelesa

– charakteryzuje ważność myśli Platona i Arystotelesa dla filozofii greckiej

– dostrzega znaczenie i wpływ systemów Platona i Arystotelesadyskusja,

praca z podręcznikiem


32

Filozofia hellenistyczna i poszukiwanie szczęścia

1

I.4.2)

– prezentuje charakter okresu hellenistycznego w odniesieniu do ówczesnych zmian społecznych, kulturowych i politycznych

– dostrzega rolę i znaczenie przemian społeczno-politycznych, jakie leżały u podstawy rozwoju filozofii hellenistycznej33

Etyka stoicka

1

I.4.2)

I.4.6e)


– wymienia głównych przedstawicieli szkoły stoickiej

– prezentuje główne założenia etyki stoików

– definiuje podstawowe pojęcia występujące na gruncie etyki stoickiej

– charakteryzuje i dostrzega wynikanie między etyką a fizyką stoików– dostrzega ważność i znaczenie szkoły stoickiej w przestrzeni starożytnej refleksji etycznej

– analizuje teksty źródłowe i podejmuje próbę rozwiązania przykładowego dylematu moralnego na gruncie etyki stoików

– podejmuje krytykę etyki stoickiej


pogadanka,

wykład

Yüklə 336,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə