Regulamin powiatowego konkursu chemicznegoYüklə 43,75 Kb.
tarix02.03.2018
ölçüsü43,75 Kb.
#28756

znalezione obrazy dla zapytania gimnazjum 9 bydgoszcz logo

REGULAMIN POWIATOWEGO

KONKURSU CHEMICZNEGO

Katalizator 2018 ”DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALISTÓW

I edycja1. Informacje ogólne:

Konkurs "Katalizator" jest kontynuacją organizowanego od 2015 roku międzyszkolnego konkursu chemicznego dla gimnazjalistów pn. "Fenoloftaleina".


W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy sprawdzenie swojej wiedzy
i umiejętności uczniom klas 7 i gimnazjalistom z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.
2.Organizatorzy:

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Zespół Szkół Handlowych (dawne Gimnazjum nr 9 ) w Bydgoszczy.


3. Cele konkursu:


 • stworzenie warunków dla uczniów do sprawdzenia swojej wiedzy
  i umiejętności z chemii,

 • rozwijanie zainteresowań poznawczych i postaw twórczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu bydgoskiego,

 • przygotowanie uczniów do samokształcenia poprzez umiejętne pozyskiwanie i przetwarzanie informacji pochodzących z różnych źródeł,

 • pogłębienie wiedzy chemicznej uczniów,

 • wsparcie procesu dydaktycznego,

 • podejmowanie przez nauczycieli zindywidualizowanych działań w pracy
  z uczniem zdolnym,


4. Miejsce:

Dawne Gimnazjum nr 9 (obecnie ZSH)ul. Gajowa 94; 85-717 Bydgoszcz
5. Terminy:

Do 27.02. 2018 r. (wtorek) - zgłoszenia szkół drogą elektroniczną

05.03.2018 r. (poniedziałek) godz.1400 w Gimnazjum nr 9 -Pierwszy etap Powiatowego Konkursu Chemicznego "Katalizator"

23.03. 2018 r. (piątek) godz. 1300 w Gimnazjum nr 9 -Drugi etap (finał) Powiatowego Konkursu Chemicznego "Katalizator"

13.04.2018 r. (piątek) godz. 1300 w Gimnazjum nr 9 - Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników, nagrodzenie laureatów.
6. Adresaci konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 uczniów.


7. Warunki konkursu:

Konkurs jest dwuetapowy: • I etap - test konkursowy, który składa się z zadań otwartych
  i zamkniętych – czas trwania 60 minut (uczeń, który uzyska,
  co najmniej 75 % punktów, może przystąpić do II etapu konkursu)

 • II etap - test konkursowy – czas trwania 60 minut (wyłonienie laureatów konkursu - 3 uczniów z najlepszymi wynikami, oddzielnie dla każdego etapu edukacyjnego).

W przypadku uzyskania przez uczestników tej samej liczby punktów liczba laureatów ulega odpowiednio zwiększeniu.
Tytuł finalisty konkursu uzyskują uczniowie, którzy przystąpili do II etapu
i uzyskali co najmniej 40% punktów możliwych do zdobycia w tym etapie.

Uczestnicy konkursu "Katalizator" otrzymają dyplomy. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.8. Zakres tematyczny konkursu:
a) dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa)

Wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z chemii dla szkoły podstawowej z działów: • Substancje i ich właściwości

 • Wewnętrzna budowa materii

 • Reakcje chemiczne

 • Tlen, wodór i ich związki chemiczne. Powietrze


Treści na które należy szczególnie zwrócić uwagę, w tym wykraczające poza Podstawę Programową dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa)
1. Odczytywanie i stosowanie informacji zawartych w układzie okresowym pierwiastków oraz innych wykresach, tablicach, tabelach itp.

2. Zapis wzorów elektronowych prostych cząsteczek. Przewidywanie rodzaju wiązań występujących w prostych cząsteczkach.

3. Przewidywanie właściwości substancji na podstawie znajomości rodzaju wiązań występujących w ich cząsteczkach.

4. Przewidywanie wartościowości pierwiastków względem tlenu oraz wodoru na podstawie jego położenia w układzie okresowym.

5. Projektowanie doświadczeń pozwalających na odróżnienie substancji, potwierdzenie lub zaprzeczenie hipotez.

6. Interpretacja schematów doświadczeń. Przewidywanie spostrzeżeń w doświadczeniach opisanych schematami lub słownie. Wnioskowanie na podstawie opisu spostrzeżeń.

7. Znajomość właściwości wybranych metali, między innymi: Na, K, Ca, Mg, Al., Zn, Fe, Cu.

8. Znajomość właściwości wybranych niemetali, między innymi: Cl2, Br2, I2, S, P, C, Si.

9. Przewidywanie efektu energetycznego wybranych procesów, między innymi reakcji metali z wodą, spalania metali i niemetali.

10. Wykonywanie obliczeń związanych z: • zależnością pomiędzy gęstością, masą i objętością ciał,

 • masą atomową jako średnią ważoną izotopów danego pierwiastka, masą cząsteczkową związków,

 • liczbą cząstek elementarnych w atomie,

 • prawem stałości składu, ustalaniem wzorów chemicznych prostych związków,

 • prawem zachowania masy,

 • stechiometrią procesów chemicznych,

 • zamianą jednostek.


b) dla III etapu edukacyjnego (gimnazjum)

Wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z chemii dla gimnazjum z działów: • Substancje i ich właściwości

 • Wewnętrzna budowa materii

 • Reakcje chemiczne

 • Woda i roztwory wodne

 • Kwasy i zasady

 • Sole

 • Węgiel i jego związki z wodorem.


Treści wykraczające poza Podstawę Programową dla III etapu

edukacyjnego (gimnazjum)

 1. Właściwości chemiczne węglowodorów oraz znajomość metod ich otrzymywania.

 2. Zapisywanie równań reakcji ilustrujących właściwości chemiczne węglowodorów.

 3. Projektowanie doświadczeń pozwalających na odróżnienie węglowodorów nasyconych i nienasyconych (zastosowanie wody bromowej lub roztworu KMnO4).

 4. Zapisywanie wzorów rzeczywistych na podstawie wzoru ogólnego i odwrotnie.

 5. Przewidywanie właściwości węglowodoru na podstawie znajomości liczby atomów węgla i rodzaju wiązania chemicznego (wiązanie pojedyncze, podwójne, potrójne).

 6. Nazwy zwyczajowe i systematyczne oraz wzory wybranych surowców mineralnych (wapień, gips, krzemionka, proste hydraty) i ich właściwości.

 7. Jonowy zapis reakcji roztwarzania metali w wodzie oraz kwasach nieutleniających, tlenków metali w wodzie i w kwasach, tlenków niemetali w wodzie i w zasadach, wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie reagujących z kwasami.

 8. Reakcje substytucji (podstawienia) alkanów (metanu, etanu) z chlorem
  lub bromem, nazwy produktów.

 9. Przykłady izomerów szkieletowych węglowodorów alifatycznych, nazwy systematyczne tych związków (do 6 atomów węgla w łańcuchu głównym).

 10. Reakcje addycji alkenów i alkinów z wodorem, fluorowcami, fluorowcowodorami.

 11. Reakcje polimeryzacji i depolimeryzacji.

 12. Zapisywanie schematu ciągu przemian na podstawie słownego opisu obserwacji lub równań reakcji i odwrotnie – zapisywanie równań reakcji na podstawie schematu ciągu przemian.

 13. Wykonywanie obliczeń związanych z:

a) ustalaniem gęstości wybranych gazów w warunkach normalnych,

b) stężeniem procentowym roztworów, gdzie rozpuszczalnikami są węglowodory,

c) procesami, gdzie występuje stosunek niestechiometryczny substratów.


9. Wykaz literatury przydatnej do konkursu :

a) podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory testów i zadań, książki pomocnicze dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjów.

b) przykładowe zbiory zadań:

1. Teresa Kulawik, Maria Litwin, Szarota Styka –Wlazło: ,,Chemia w zadaniach


i przykładach. zbiór zadań dla szkoły podstawowej” Warszawa, Nowa Era 2017

2. Marek Kwiatkowski, Małgorzata Czaja, Bożena Krawczyk: „Chemia Gimnazjum. Zbiór zadań”, Wydawnictwo Operon 2010

3. Krzysztof Pazdro, Maria Koszmider: „ABC chemii. Zbiór zadań dla gimnazjalistów” Warszawa, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2010

4. Teresa Kulawik, Maria Litwin, Szarota Styka –Wlazło: ,,Zbiór zadań z chemii dla gimnazjum. Chemia w zadaniach i przykładach” Warszawa, Nowa Era 201210. Ocenianie prac konkursowych

 • Przewodniczącą Komisji Powiatowego Konkursu Chemicznego "Katalizator" jest Jolanta Nowak, doradca metodyczny z chemii w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz, tel. 52 322 29 05, e- mail: jolanta.nowak@moen.edu.pl

 • Przewodnicząca powołuje Komisję Konkursową składającą się z 4 nauczycieli chemii, ze szkół uczestniczących w konkursie, pracujących na różnych etapach edukacyjnych

 • Prace konkursowe uczniów są zakodowane, a ich odkodowanie odbywa się komisyjnie (po sprawdzeniu wszystkich prac i podjęciu decyzji związanych
  z udziałem w następnym etapie lub wytypowaniu laureatów konkursu)

 • Przewodnicząca omawia z członkami Komisji Konkursowej klucz odpowiedzi do zadań oraz podejmuje ostateczną decyzję w sytuacjach spornych

 • Prace konkursowe uczniów są sprawdzane dwukrotnie - pierwszy członek komisji przyznaje punkty za poszczególne zadania, a drugi członek weryfikuje poprawność oceny zadań

 • Wyniki poszczególnych etapów konkursu ogłoszone będą w ciągu 5 dni
  od daty danego etapu i przesłane pocztą elektroniczną do nauczycieli uczestników konkursu

 • Uczestnicy konkursu, ich rodzice oraz nauczyciele mają prawo wglądu
  do prac konkursowych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
  z Przewodniczącą Komisji

 • Przewodnicząca Komisji Konkursowej odpowiada za gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji konkursowej obejmującej m.in.: listy uczestników konkursu, powołanie Komisji Konkursowej, prace konkursowe uczniów, protokół z prac Komisji Konkursowej i inne dokumenty.


11. Zgłoszenia do konkursu:

Do 27.02. 2018 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres: jolanta.nowak@moen.edu.pl

Karta zgłoszenia uczniów do konkursu oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych ucznia stanowią załączniki do Regulaminu Powiatowego Konkursu Chemicznego "Katalizator", dostępne są również na stronie www.moen.edu.pl

Karta zgłoszenia – załącznik nr 1 (proszę przesłać skan).

Oświadczenie rodzica/opiekuna uczestnika konkursu – załącznik nr 2 (proszę dostarczyć w dniu konkursu)
12. Uwagi:


 • Uczestników konkursu prosimy o zabranie legitymacji szkolnej
  oraz kalkulatora
  z podstawowymi funkcjami

 • Nauczycieli prosimy o zabranie oświadczeń rodziców/opiekunów

 • Na konkurs nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych

Komitet organizacyjny:

mgr Jolanta Nowak – doradca metodyczny z MOEN

mgr inż. Iwona Każarnowicz -Trybuś-nauczyciel chemii
Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia uczniów do udziału w I edycjiPowiatowego Konkursu Chemicznego "Katalizator 2018"
Nazwa i adres szkoły oraz nr telefonu nauczyciela:
………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………................
Uczestnicy:


Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Imię i nazwisko oraz e-mail nauczyciela przygotowującego

1.


2.


3.Podpis nauczyciela opiekuna
...................................………………………Załącznik nr 2
……………………………………..

(miejscowość, data)


OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

UCZESTNIKA KONKURSU
Zgodnie z art. 23 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) wyrażam/nie wyrażam (właściwe zakreślić) zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
...................................................................ucznia klasy.............

Szkoła........................................... nr.......... w ..........................

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby I edycji Powiatowego Konkursu Chemicznego "Katalizator" zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i dawne Gimnazjum nr 9 (obecnie ZSH).

Wyrażam również zgodę na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu (imię, nazwisko, nazwa szkoły) na stronie internetowej szkoły i Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.


Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, z siedzibą ul. Sobieskiego 10, 85 – 060 Bydgoszcz.
Oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie oraz że, zostałam/em poinformowana/ny o prawie wglądu do danych mojego dziecka oraz ich poprawiania.

Potwierdzam zapoznanie z regulaminem ww. konkursu oraz akceptuję jego zapisy.………………………………………..

(podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu)
Yüklə 43,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə