R b a y c a n X z r d n z g mYüklə 0,61 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/8
tarix21.12.2017
ölçüsü0,61 Mb.
#16869
1   2   3   4   5   6   7   8

A Z

R B A Y C A N

X Z R D N Z G M

L Y


И

ИЧИ И И


11 noyabr 2016-cы il   № 73-76 (9079)

3

1. Gəmiçilik sahəsində mövcud vəziyyət

Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 

təməli  qoyulmuş  və  hazırda  Prezident  İlham 

Əliyevin  rəhbərliyi  altında  uğurla  davam  etdi-

rilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası ölkənin 

nəqliyyat sektorunun mühüm sahələrindən biri 

olan gəmiçiliyi də əhatə edir.

Son  dövrlər  digər  sahələrdə  olduğu  kimi, 

gəmiçilikdə də ciddi islahatlar həyata keçirilir. 

Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  2013-

cü il 22 oktyabr tarixli 6 nömrəli Sərəncamı ilə 

Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi və 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 

Xəzər Dəniz Neft Donanmasının birləşdirilərək 

yenidən təşkil olunması əsasında “Azərbaycan 

Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cə-

miyyətinin (bundan sonra – Cəmiyyət) yaradıl-

ması buna bariz nümunədir.

Bu  Cəmiyyəti  yaratmaqda  məqsəd  ölkə-

nin  tranzit  yükdaşımalar  sahəsində  rəqabət 

potensialından  daha  səmərəli  istifadə  etməklə 

gəmiçilik  sahəsində  yerli  və  beynəlxalq  daşı-

maların həcmini artırmaqdır. Cəmiyyət sərnişin 

və  yük  daşınması,  habelə  gəmilərin  təmiri  və  

modernləşdirilməsi ilə bağlı müxtəlif növ xid-

mətlər  təqdim  edən,  eləcə  də  dənizdə  həyata 

keçirilən neft və qaz əməliyyatlarına ixtisaslaş-

dırılmış  gəmiçilik  xidmətləri  göstərən  yeni  və 

güclü bir qurumdur.

Eyni  zamanda,  Azərbaycan  Respublikası 

Prezidentinin  2012-ci  il  29  dekabr  tarixli  800 

nömrəli  Fərmanı  ilə  təsdiq  edilmiş  “Azərbay-

can 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası 

Azərbaycanın  regionun  nəqliyyat  qovşağına 

çevrilməsini,  ölkənin  strateji  coğrafi  mövqe-

yindən  səmərəli  istifadə  edilməsini,  tranzit  və 

nəqliyyat xidmətlərinin inkişafını nəzərdə tutur.

Xəzər  hövzəsində  ən  böyük  liman  olan 

Bakı  Beynəlxalq  Dəniz  Ticarəti  Limanının  is-

tifadəyə  verilməsi,  Bakı  Gəmiqayırma  Zavo-

dunun fəaliyyətə başlaması, Bakı–Tbilisi–Qars 

dəmir  yolu  xəttinin  inşası,  İranla  Azərbaycan 

arasında  çatışmayan  dəmir  yolu  bağlantısının 

tikintisi,  Azərbaycan  Respublikasında  dəmir 

yolu nəqliyyatı sisteminin 2010–2014-cü illər-

də  inkişafına  dair  Dövlət  Proqramının  həyata 

keçirilməsi,  Xəzəryanı  ölkələrdə  limanların 

genişləndirilməsi,  Çindən Avropaya  kimi  uza-

nan Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşru-

tu üzrə vahid keçid tarifinin təyin olunması və 

“bir  pəncərə”  prinsipinin  tətbiqi,  “Bir  Qurşaq, 

Bir Yol” layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı 

Azərbaycanla Çin arasında əməkdaşlıq haqqın-

da müqavilənin imzalanması və regionda həya-

ta keçirilən irimiqyaslı layihələr növbəti illərdə 

Azərbaycandan  keçən  tranzit  yüklərin  artma-

sına səbəb olacaqdır və bu yüklərin daşınması 

üçün müxtəlif təyinatlı gəmilərə olan tələbatın 

daha  da  artacağı  gözlənilir.  Həmçinin,  Xəzər 

dənizindən  keçən  nəqliyyat  dəhlizlərinin  ge-

niş  imkanları  müxtəlif  nəqliyyat  vasitələri  ilə 

qarışıq  daşımaların  sürətli  inkişafını,  eləcə  də 

Azərbaycan Respublikasının tranzit potensialı-

nın artırılmasında mühüm rol oynayan Cəmiy-

yətə məxsus limanların yükaşırma səviyyəsinin 

yüksəldilməsi  məqsədilə  liman  infrastruktu-

runun  təkmilləşdirilməsini  zəruri  edir.  Bu  in-

kişaf Azərbaycanın istər     Şərq–Qərb, istərsə 

də Şimal–Cənub istiqamətində dünya nəqliyyat 

sisteminə inteqrasiya etməsi regionun nəqliyyat 

və  logistika  qovşağına  çevrilməsi  baxımından 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Digər  tərəfdən,  Xəzər  dənizində,  o  cüm-

lədən  Xəzərin  Azərbaycan  sektorunda  artan 

neft və qaz əməliyyatları dənizdə qabaqcıl tex-

nologiyalarla  təhlükəsiz  və  səmərəli  fəaliyyət 

göstərən,  beynəlxalq  standartlara  cavab  verən 

müasir  ixtisaslaşmış  neft  donanmasının  olma-

sını  zəruri  edir.  Azərbaycan  Respublikasında 

hasil  edilən  karbohidrogen  ehtiyatlarının  xey-

li  hissəsi  Xəzər  dənizindəki  yataqların  payına 

düşdüyündən,  həmin  əməliyyatların  aparılma-

sında  Cəmiyyətin  genişprofilli  ixtisaslaşdırıl-

mış neft donanması xüsusi rol oynayır və Azər-

baycan  Respublikası  üçün  strateji  əhəmiyyətə 

malikdir.

Yeni və müasir tələblərə cavab verən nəq-

liyyat  gəmilərinin  və  neft  sənayesinə  xidmət 

edən ixtisaslaşdırılmış gəmilərin tikilərək istis-

mara buraxılması, Cəmiyyətin rəqabət qabiliy-

yətini artırmaq məqsədi ilə donanmanın yaşının 

gəncləşdirilməsi,  gəmi  təmiri  prosesinin  daha 

effektiv və yüksək keyfiyyətlə aparılması üçün 

gəmi  təmiri  zavodlarının  əsaslı  təmir  olunma-

sı və yeni texnologiyalarla təchiz edilməsi, bir 

sözlə, beynəlxalq standartlara uyğun fəaliyyəti 

təmin  etmək  üçün  gəmiçilik  sistemində  köklü 

islahatların  davamı  olaraq  “2016–2020-ci  il-

lərdə Azərbaycan  Respublikasında  gəmiçiliyin 

inkişafına  dair  Dövlət  Proqramı”nın  (bundan 

sonra  –  Dövlət  Proqramı)  həyata  keçirilməsi 

zəruridir.2.  Dövlət  Proqramının  əsas  məqsədi  və 

vəzifələri

2.1. Dövlət Proqramının əsas məqsədi Azər-

baycanda  gəmiçilik  sahəsinin  inkişafını,  rəqa-

bətqabiliyyətli və beynəlxalq standartlara uyğun 

yüksəksəviyyəli  daşıma  və  neft  sənayesi  üçün 

ixtisaslaşdırılmış xidmətlər təqdim edən, kom-

mersiya  cəhətdən  səmərəli  fəaliyyət  göstərən 

və gələcəkdə özünü sərbəst maliyyələşdirməklə 

dövlət büdcəsinə gəlir gətirən nüfuzlu gəmiçi-

lik  şirkətinin  formalaşdırılmasını,  Azərbaycan 

ərazisindən yük daşımalarının həcminin artırıl-

masını təmin etmək və “Azərbaycan 2020: gələ-

cəyə  baxış”  İnkişaf  Konsepsiyası  çərçivəsində 

Azərbaycanın beynəlxalq əhəmiyyətli nəqliyyat 

və logistik mərkəzə çevrilməsi  üçün zəruri təd-

birlər görməkdir.

2.2.  Dövlət  Proqramı  Cəmiyyətin  inkişaf 

istiqamətlərinə nail olunmasını və aşağıdakı və-

zifələrin yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur:

2.2.1. qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğun 

gəmiçilik şirkətinin qurulmasının davam etdiril-

məsi və xidmət keyfiyyətinin daim yüksək sə-

viyyədə saxlanılmasının təmin edilməsi;

2.2.2.  müasir  mərkəzləşdirilmiş  idarəetmə 

sisteminin tətbiqi, əsaslı islahatların davam et-

dirilməsi və korporativ idarəetmənin daim tək-

milləşdirilməsi;

2.2.3. müştərilərlə peşəkar və etibarlı mü-

nasibətlərin  qurulmasının  davam  etdirilməsi 

və dayanıqlı xidmət təqdim edən şirkət imicini 

yüksəltməklə  Xəzər  dənizində  aparıcı  mövqe-

nin qorunub saxlanılması və daha da gücləndi-

rilməsi;

2.2.4. Azərbaycanda və regionda həyata ke-

çirilən irimiqyaslı layihələri nəzərə alaraq,  Asi-

ya ilə Avropa arasında yükdaşıma həcmlərinin 

bir qisminin Azərbaycan üzərindən ahəngdar və 

fasiləsiz nəqlinin təmin edilməsi;

2.2.5. Azərbaycan  ərazisindən  daşımaların 

artırılması üçün kompleks tədbirlərin yerinə ye-

tirilməsi;

2.2.6. yeni gəmilərin tikilməsi, nəqliyyat və 

ixtisaslaşdırılmış  neft  donanmalarının  yenilən-

məsi;


2.2.7.  mövcud  gəmilərin  əsaslı  təmiri  və 

müştərilərin tələblərinə cavab verən səviyyəyə 

çatdırılması;

2.2.8. gəmi təmiri zavodlarının əsaslı təmiri 

və yeni texnologiyalarla təchiz olunması;

2.2.9. Xəzər regionunda düzgün marketinq 

işinin təşkil edilməsi, tələbatın müəyyənləşdiril-

məsi və ona uyğun işin təşkili;

2.2.10. Xəzərdən kənar prioritet inkişaf is-

tiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi və ona uy-

ğun strateji inkişaf planının hazırlanması;

2.2.11.  yeni  Bakı  Gəmiqayırma  Zavodu 

üzrə  sifarişlərin  həcminin  və  ümumiyyətlə, 

Azərbaycanda gəmiqayırma sahəsində təcrübə-

nin artırılması;

2.2.12. Cəmiyyətə məxsus limanların inki-

şaf etdirilməsi və müasir tələblərə cavab verən 

infrastrukturun yaradılması;

2.2.13.  Azərbaycan  bayrağı  altında  üzən 

gəmilərin  Azərbaycan  Respublikasının  tərəf-

dar çıxdığı dəniz nəqliyyatı sahəsinə dair bey-

nəlxalq  konvensiyalarda  nəzərdə  tutulmuş 

tələblərə uyğunluğunun təmin olunması;

2.2.14.  kadr  hazırlığının  səmərəsinin  və 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi, kadrların   həvəs-

ləndirilməsi siyasətinin təkmilləşdirilməsi;

2.2.15. dənizçi peşəsinin təbliği.

3. Maliyyə mənbələri

3.1. Dövlət Proqramının aşağıda göstərilən 

mənbələr hesabına maliyyələşməsi nəzərdə tu-

tulur:


3.1.1. Cəmiyyətin daxili imkanları;

3.1.2.  Cəmiyyət  tərəfindən  birbaşa  və  ya 

dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlər;

3.1.3. qiymətli kağızların buraxılması;

3.1.4. dövlət büdcəsinin vəsaiti;

3.1.5.  qeyri-profilli  aktivlərin  realizə  edil-

məsindən daxilolmalar;

3.1.6.  qanunvericiliyə  zidd  olmayan  digər 

mənbələr.

3.2. Cəmiyyətin inkişaf strategiyası əsasın-

da gəmiçiliyin gəlirliliyini və səmərəli inkişafı-

nı nəzərdə tutan layihələrin Cəmiyyətin öz im-

kanları və banklardan alınan kreditlər hesabına, 

dövlət əhəmiyyətli strateji layihələrin isə dövlət 

dəstəyi əsasında maliyyələşdirilməsi planlaşdı-

rılır. Dövlət əhəmiyyətli layihələr Azərbaycanın 

qeyri-neft  sektorunun  inkişafına,  tranzit  po-

tensialının  artırılmasına,  Transxəzər  dəhlizinin 

inkişafına və Azərbaycanın regionun nəqliyyat 

və logistika qovşağına çevrilməsinə xidmət edə-

cəkdir.

3.3.  Dövlət  Proqramı  çərçivəsində  icrası planlaşdırılan layihələr onların iqtisadi səmərə-

lilik və ölkəmizin tranzit potensialının reallaş-

dırılması baxımından strateji əhəmiyyəti nəzərə 

alınmaqla  müəyyən  edilmişdir.  Qeyd  olunan 

layihələrin  icrası  zamanı  mövcud  bazar  şəraiti 

nəzərə alınacaq və lazım gəldikdə, maliyyə re-

sursları strateji plana uyğun olaraq maliyyə mo-

deli yenilənməklə cəlb ediləcəkdir.4. Gözlənilən nəticələr

4.1. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi 

nəticəsində Azərbaycanın gəmiçilik sahəsindəki 

potensialından optimal və səmərəli şəkildə isti-

fadə  edilməsi,  Xəzər  hövzəsində  və  Xəzərdən 

kənarda beynəlxalq standartlara uyğun daşıma 

xidmətləri  göstərilməsi,  Azərbaycanın  tranzit 

potensialının artırılması, institusional islahatla-

rın davam etdirilməsi, gəmiçiliyin fəaliyyətinə 

dair  daha  təkmil  qanunvericilik  bazasının  for-

malaşdırılması,  gəmiçilik  sahəsində  yüksəkix-

tisaslı yerli kadrların hazırlanması təmin edilə-

cəkdir.

4.2. Dövlət Proqramı çərçivəsində dövlətin dəstəyi ilə nəqliyyat donanması və ixtisaslaşdı-

rılmış neft donanması üçün gəmilərin tikilməsi 

və  Cəmiyyətin  təlim-tədris  müəssisəsinin  mo-

dernləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Xəzər re-

gionunda həyata keçirilən irimiqyaslı layihələr 

Transxəzər dəhlizi ilə Azərbaycandan keçmək-

lə  daşınan  konteyner  yüklərin  artmasını  labüd 

edir.  Bu  baxımdan,  həmin  yüklərin  daşınması 

üçün  Dövlət  Proqramında  dövlətin  dəstəyi  ilə 

konteyner  daşıyan  gəminin  tikilməsi  nəzərdə 

tutulmuşdur ki, bu da Azərbaycanın tranzit po-

tensialının  reallaşdırılmasına  və  regionun  nəq-

liyyat və logistika qovşağına çevrilməsinə töhfə 

verəcəkdir.  Eyni  zamanda,  Ro-Pax  tipli  gəmi-

nin  tikilməsi  Azərbaycandan  tranzitlə  keçən 

avtotexnikanın daşınması və onların mütəmadi 

olaraq Xəzərdən keçən marşruta cəlb edilməsi 

üçün vacibdir. Nəqliyyat donanması üçün tikin-

tisi nəzərdə tutulmuş tanker və quru yük gəmi-

si  hazırda  Cəmiyyətin  donanmasında  mövcud 

olan, istismar müddətini başa vurmuş gəmiləri 

yeniləməyə  və  Şərq–Qərb  istiqamətində  daşı-

malarda Azərbaycan  gəmiçiliyinin  bazar  payı-

nın qorunub saxlanılmasına imkan verəcəkdir.

4.3.  Cəmiyyətin  nəqliyyat  donanması 

Xəzərdə  və  Xəzərdən  kənar  beynəlxalq  yük-

daşıma  bazarlarında  fəaliyyət  göstərərək  qey-

ri-neft  sektorundan  ölkəyə  gəlir  axınını  təmin 

edir.  Bu  baxımdan,  donanmanın  vaxtında  ye-

nilənməsi  bazar  payının  qorunması  və  geniş-

ləndirilməsinə,  Cəmiyyətin  gəlirlərinin  yük-

səlməsinə, yekunda dövlət büdcəsinə vergi və 

rüsumlar şəklində ödəmələrin artmasına səbəb 

olacaqdır.

4.4.  Dövlət  Proqramı  çərçivəsində  ixtisas-

laşdırılmış neft donanması üçün dövlətin dəstəyi 

ilə qəza xilasetmə gəmilərinin tikilməsi Xəzər-

də  qəza  və  yanğın  təhlükəsizliyi,  növbəçəkmə 

əməliyyatlarının beynəlxalq standartlara uyğun, 

yüksək səviyyədə təmin edilməsinə şərait yara-

dacaqdır. Eyni zamanda, torpaqqazan dibdərin-

ləşdirici gəminin tikilməsi, Xəzərdə son illərdə 

suyun səviyyəsinin aşağı düşməsini nəzərə ala-

raq,  dənizdə  dibdərinləşdirmə  işlərinin  aparıl-

masına, gəmilərin limanlara təhlükəsiz girişinin 

təmin  edilməsinə  və  onların  saya  oturma  təh-

lükəsini aradan qaldırmağa imkan verəcəkdir.

4.5. Dövlət Proqramı çərçivəsində dövlətin 

dəstəyi ilə Cəmiyyətin təlim-tədris müəssisəsi-

nin müasir avadanlıqla, gəmi simulyatorları və 

trenajorlarla  təmin  edilməsi  nəzərdə  tutulmuş-

dur ki, bu tədbirlərin də icrası ölkədə dənizçilə-

rin  yetişdirilməsinə,  üzən  heyətin  ixtisasının 

artırılmasına və Azərbaycanda gəmiçilik sahə-

sində  kadr  potensialının  yüksəldilməsinə  xid-

mət edir.Azərbaycan respublikası Prezidentinin 2016-cı il 7 noyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

2016-2020-ci illərdə Azərbaycan respublikasında gəmiçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı

5. D vl t Proqram n n h yata ke irilm si zr

ö

ç

ü

ı ı

T DB RL R PLANI

İ

T dbirin adı

İcra

m dd ti

ü

(ill r

üzr )

5.1.  slahatlar n apar lmas

İ

ı

ıı v idar etm nin qabaqc l beyn lxalq

ı

t cr b y uy un qurulmasü

ğ

ı5.1.1. M rk zl dirilmi korporativ idar etm sisteminin t tbiqi

ş

ş(islahatlar n davam etdirilm si)

ı

2016–2017

5.1.2. SAP proqram t minat n n yeni modullar n n t tbiqi,

ı ı

ı ı


d z li l r edilm si, dig r proqramlarla inteqrasiyan n

ü

şı

t min edilm si, hey t

n kurslar n t kili

üçü


ı

ş

2016–2018

5.1.3. Tan nm beyn lxalq audit irk ti t r find n maliyy

ı ış

ş

hesabatlar n n audit yoxlamas n nı ı

ı ı apar lmas

ı

ı

2016–2019

5.1.4. G mi iliyin davaml  inki af  haqq nda hesabat n n

ç

ı

ı ış ı

ı

haz rlanmas v h min hesabat n beyn lxalq auditı

ı

ışirk ti t r find n audit yoxlamas n n apar lmas

ı ı


ı

ı

2016–2020

5.1.5. C miyy tin beyn lxalq standartlara uy un sertifikatlar

ğ

ld etm si v h min standartlara uy un daxiliğ

idar etm sisteminin inki af

ş ı

2016–


2019

5.1.6. C miyy tin m rk zl dirilmi korporativ

b k sinin

ş

şş

yarad lmas (idar v m

ssis l raras m lumat

ı

ıü

ı

m badil si, serverl rin al nmas , ehtiyat server ota n nü

ı

ıı

ğı

yarad lmaı

s , korporativ mumi t hl k sizlik sistemi,

ı

ü

ülisenziyala d rma, videokonfrans, telefoniya v VoIP)

ş ı


2016–

2020


5.1.7. G mi iliyin kredit reytinqinin monitorinqi

ç

2016–2020

5.1.8. G mi iliyin X z rd v X z rd n k narda inki af

ç

ş

strategiyas n n haz rlanması ı

ı

ı (y kda ma bazarlar n nü

şı

ı ıöyr nilm si, ona uy un strateji plan n haz rlanmas )

ğ

ıı

ı

üçüç

n tan nm beyn lxalq m sl h t i irk tin c lb

ı ış

ş

olunması

2016–


2017

5.1.9. C miyy t m xsus limanlar n inki af etdirilm si,

ı

ş

y ka rma s viyy sinin y ks ldilm si v m asirü

ü

üşı

t l bl r cavab ver n liman infrastrukturunun

yarad lmas

ı

ı2016–

2020


5.1.10G mi ilik sah sind

ffafl


n v effektivliyin art r lmas

ç

şğ

ı ı


ı ı

ı

üçün daxili idar etm v elektron xidm tl rin t tbiqi(donanman n istismar sisteml ri, g mi t miri sistemi,

ı

ıelektron s n d dövriyy si)

2016–


2020

5.2.


Bazar n m vcud t l bat na uy un olaraq n qliyyat

ı

öı

ğ

donanmas n n yenil nm si v modernl dirilm siı ı

ş

2016–2020

5.3.


Bazar n m vcud t l bat na uy un olaraq d nizd neft

ı

öı

ğ

hasilat na xidm t ed n donanman n yenil nm si vı

ı

modernl dirilm siş

2016–


2020

5.4.


Bibiheyb t G mi T miri Zavodunun t miri v

modernl dirilm si

ş

2016–


2020

5.5.


Z

G mi T miri Zavodunun t miri v

ığ

modernl dirilm siş

2016–


2018

5.6.


Texniki n qliyyat park n n yenil nm si v z ruri tikinti

ı ı


i l rinin

ş

apar lması

ı

2016–2020

5.7.


G mi iliyin t lim

ç

-t dris mssis sinin t miri v m asir

ü

üavadanl qla t min edilm si

ı

2017–2019

5.8.  nsan resurslar n n idar edilm si sah sind t dbirl r

İ

ı ı


5.8.1. İnsan resurslar n n idar edilm sind informasiya

ı ı


-

kommunikasiya texnologiyalar n n t tbiqi

ı ı

2016–


2020

5.8.2.


ü

m khaqq


stemind beyn lxalq t cr b nin t tbiqi

ı si


2016–

2020


5.8.3. T lim v inki af sisteminin qurulmas

ş

ı2016–

2020


5.8.4. İ

ı

nsan resurslar n n sosial rifah n n yax la d r lması ı

ı ı


ı

ı ı


ş ş

sah sind vahid t dbirl r plan n n i l nib haz rlanmas

ı ı

ı

ış

2016–


2020

5.9. C miyy tin xarici n may nd likl rinin a lmas  v X z rd n

ü

ç

ıı

k narda f aliyy t

5.9.1. Xarici n may nd likl rin a lmas v marketinq i inin

ü

çı

ı

şf alla d r lmas

ş ı ı


ı

2016–


2020

5.9.2. X z rd n k narda f aliyy t

n yeni

üçü


g mil rin tikilm si

(tikilm si planla d r lan g mi tipl ri xarici bazarlar n

ş ı

ı

ıöyr nilm si sas nda m lum olacaq)

ı

2016-2020

Dəniz Administrasiyasının əməkdaşı  

akademik göstəricilərə görə “Chancellor’s 

Medal”ı ilə təltif edilib

Dövlət Dəniz 

Administrasi-

yasının hüquq, 

kadr və bey-

nəlxalq əlaqələr 

şöbəsinin müdir 

müavini Fuad 

Mərdiyev İs-

veç Krallığının 

Malmö şəhərində yerləşən Dünya Dənizçilik Uni-

versitetinin 2015-2016-cı illər üzrə dəniz siyasəti və 

hüququ ixtisasının magistratura pilləsini yüksək 

göstərici ilə bitirərək adıçəkilən universitetdə müxtə-

lif istiqamətlər üzrə təhsil alan 50-dən çox ölkəni 

təmsil edən 114 nümayəndəni qabaqlayaraq ölkəmi-

zin adını ən yüksək pilləyə qaldırıb.

Administrasiyanın mətbuat xidmətindən  bildirilib 

ki, Dünya Dənizçilik Universitetində keçirilən məzun 

günündə Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının Baş Katibi Ki-

tak Lim, adıçəkilən universitetin rektoru doktor Kleo-

patra Doumbia-Henri, Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının 

keçmiş baş katibi Efimios Mitropoulus, Dünya Azər-

baycanlıları  Assambleyasının  prezidenti  Rəşad  Qu-

liyev,  Assambleyanın  gənclər,  təhsil,  elm  məsələləri 

üzrə vitse-prezidenti Aidə Məmmədova, assambleya-

nın İsveç təmsilçiliyi üzrə rəhbəri Aqil Vəliyev, eləcə 

də İsveçdə yaşayan digər həmvətənlərimiz iştirak edib-

lər.

Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasını bakalavr pilləsi, Bakı 

Slavyan Universitetini magistr pilləsi üzrə bitirən Döv-

lət  Dəniz  Administrasiyasının  əməkdaşı  F.Mərdiyev 

məzun  günündə  Beynəlxalq  Dəniz  Təşkilatının  Baş 

Katibi  və  Dünya  Dənizçilik  Universitetinin  Konsulu 

olan Kitak Lim tərəfindən akademik göstəricilərə görə 

“Chancellor’s Medal”ı ilə təltif olunub.

1983-cü  ildə  Birləşmiş  Millətlər  Təşkilatının  ix-

tisaslaşmış agentliyi olan Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı 

tərəfindən  təsis  edilən  Dünya  Dənizçilik  Universite-

tində  magistratura  və  doktorantura  pilləsi  üzrə  hər  il 

dünyanın müxtəlif ölkələrini təmsil edən dəniz nəqliy-

yatı  sahəsi  üzrə  mütəxəssislər  təhsil  alır.  Beynəlxalq 

Dəniz Təşkilatının  baş  katibi  Kitak  Lim, Türkiyənin 

Baş naziri Binəli Yıldırım və dəniz nəqliyyatı sahəsi 

üzrə çalışan bir sıra tanınmış mütəxəssislər qeyd edilən 

universitetin məzunlarıdır.

Sənsiz kədər - qaçılmaz,

Göz, sevinclə barışmaz.

Göz, sevincə alışmaz.

Sənsiz, bəxtim elə bil 

Açılmaz düyün idi.

Nə həyatım bir həyat,

Nə də günüm gün idi.

Dalğalan,  bayrağım  mənim,  dal-

ğalan!  Bu günüm, sabahım, dalğalan! 

Dalğalan ki, zirvələrdə dalğalanmağın 

üçün canından keçənlərin ruhu şad ol-

sun.   Azərbaycan  boyda  sevgimizdən 

güc alıb, daha əzəmətlə dalğalan. Dal-

ğalan ki, sən də Azərbaycanımızın qüdrətinə 

qüdrət, şöhrətinə şöhrət qata biləsən. 

Dalğalan, fərəhim mənim!

Gerbimiz  və  himnimiz    kimi,  sən  də 

dövlətimizin  müstəqilliyini  təcəssüm  etdi-

rirsən. Kimliyimizi dünyaya bəyan edirsən. 

Vətən boyda sevgimizlə önündə diz çökdük-

cə, sən daha uca zirvələrdə dalğalan. Daha 

uca  zirvələrdə  dalğalan  ki,  kor  olmuş  düş-

mənlərimiz də görsün və dərk etsin müstəqil 

Azərbaycanımızın  ərazi  toxunulmazlığını. 

Daha uca zirvələrdə dalğalan ki, Allahın sev-

gisindən də kənarda qalmayasan...

Nə  qədər  əziz  olduğundan  xəbərsizsən 

bəlkə? Vətən adı çəkiləndə səcdəsində əyil-

diyimiz  qədər  əziz  və  müqəddəssən, Azər-

baycan bayrağı!

Vətəni qorumağa gedəndə sənin önündə 

diz çöküb, and içir əsgər oğullarımız. Fəaliy-

yətə başlayanda sənin önündə diz çöküb, and 

içir xalqın seçdiyi rəhbər. 

Sən  bizim  torpağımıza,  tariximizə, 

dövlətimizə  sonsuz  sevgimizdən  yaranmı-

san.  Bütün  dünyaya  azadlıq  eşqimizi,  mil-

li-mənəvi dəyərlərə və ümumbəşəri ideallara 

sadəqətimizi nümayiş etdirirsən.

Səni  -  göylərin  sonsuzluğuna  ucalan, 

müstəqilliyimizi  və  milli  mənsubiyyətimizi 

ifadə  edən      bayrağımızı  xalqımız  ilk  dəfə 

başı üzərinə 98 il öncə qaldırıb. 1920-ci ilin 

28  aprelində  respublikamızın  bolşeviklər 

tərəfindən  işğalından  sonra  isə Azərbaycan 

Parlamentinin  binası  üzərindən  endirilən 

ay-ulduzlu  üçrəngli  bayrağımızın  əvəzinə 

“qırmızılar”  bizə  oraq-çəkicli  qondarma 

bayrağı dövlət atributu kimi sırımağa çalış-

dılar.  Ulu  Öndər  Naxçıvan  Respublikasına  

rəhbərlik  etdiyi  dövrdə  bir-birinin  ardınca 

xalqda özünüdərki gücləndirən, milli dövlət 

rəmzlərinə hörmət təlqin edən mühüm təd-

birlər  həyata  keçirdi.  Təkcə  bu  faktı  qeyd 

etmək kifayətdir ki, hələ sovet hakimiyyəti 

dağılmamış Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Sovetinin 1990-cı il 19 yanvar tarixli qə-

rarı ilə ay-ulduzlu üçrəngli bayrağımız rəsmi 

olaraq Naxçıvan Ali Sovetinin binası üzərin-

də ucaldıldı. 1991-ci il oktyabrın 18-də isə 

ölkə  parlamenti  Azərbaycanın  müstəqilliyi 

haqqında Konstitusiya Aktı qəbul etdi. Hə-

min gün ay-ulduzlu üçrəngli bayrağımız 70 

il  məhkum  edildiyi  qaranlıqlardan  qurtula-

raq birdəfəlik işığa çıxdı və Dövlət Bayrağı 

statusunda yenidən  xalqımızın başı üzərində  

dalğalandı.

Ümummilli  Lider  Heydər  Əliyevin 

rəhbərliyi  altında  hazırlanaraq  1995-ci  ildə 

ümumxalaq  səsverməsi  ilə  qəbul  edilmiş 

Azərbaycan  Konstitusiyasında  üç-

rəngli  bayraq  dövlət  rəmzi  kimi  təs-

bit  edilmişdir.  Əsas  Qanunun  23-cü 

maddəsinin  II  bəndində  göstərilir: 

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Bayrağı bərabər  enli üç  üfüqi  zolaq-

dan ibarətdir. Yuxarı zolaq mavi, orta 

zolaq qırmızı, aşağı zolaq yaşıl rəng-

dədir. Qırmızı zolağın ortasında bay-

rağın hər iki üzündə ağ rəngli aypara 

ilə səkkizguşəli ulduz təsvir edilmiş-

dir. Bayrağın eninin uzunluğuna nis-

bəti 1:2-dir”.

Mavi rəng türklüyü, qırmızı rəng 

müasirliyi, yaşıl rəng isə dinimizə bağlılığı 

ifadə edir. Bayrağın üzərindəki ağ rəngli ay 

nişanı  türkçülüyün,  səkkizguşəli  ulduz  isə 

“Azərbaycan” sözünün əski əlifbada səkkiz 

hərflə  yazılışının  göstəricisidir.  Bəzi  mən-

bələrə  görə  isə  1918-ci  ildə  Azərbaycan 

Xalq  Cümhuriyyətinin  dövlət  prinsipləri 

müəyyənləşdirilərkən  səkkiz  atributa  əsas-

lanıb. Bunlar türkçülük, islamçılıq, çağdaş-

lıq,  dövlətçilik,  demokratiklik,  bərabərlik, 

azərbaycançılıq  və  mədəniyyətlilikdi.  Sək-

kizguşəli ulduzun hər bucağı bu prinsiplərin  

biri rəmzindədir.

Konstitusiyanın  75-ci  maddəsinin  bi-

rinci bəndində isə qeyd olunur ki, “Hər bir 

vətəndaş Azərbaycan  Respublikasının  döv-

lət rəmzlərinə - bayrağına, gerbinə və him-

ninə hörmət etməlidir.”

Bütün  sahələrdə  Ulu  Öndərin  siyasəti-

ni uğurla davam etdirən layiqli varisi cənab 

İlham  Əliyevin    milli  dövlət  atributlarına 

münasibətində də eyni sevginin şahidi olu-

ruq. Məhz  Prezident İlham Əliyevin müva-

fiq fərman və sərəncamları ilə   9 noyabr -   

Dövlət Bayrağı Günü təsis edilmiş, Bakıda 

Dövlət Bayrağı Meydanı, həmin meydanda 

Dövlət Bayrağı Muzeyi yaradılmışdır. Bütün 

bunlar möhtərəm Prezidentimizin müstəqil-

liyimizə,  dövlətimizin  atributlarına  verdi-

yi  dəyərin  bariz  nümunəsi  olmaqla  yanaşı,  

həm də milli bayrağa sevgimizin dövlət tərə-

findən rəsmiləşdirilməsi deməkdir.

Qürurumuz,  mənəvi  sərvətimiz,  toxu-

nulmaz xəzinəmiz olan üçrəngli bayrağımı-

zın paytaxtımızın ən möhtəşəm guşəsində və 

analoqu olmayan hündürlükdə dalğalanması 

həm  də  xalqımızda  milli  özünüdərk  ideal-

larını, həmrəylik duyğularını artırır. Dövlət 

Bayrağı  Meydanı  dövlətçiliyimizin  şərəfli 

tarixi, onun hansı təməl prinsiplərinə, idealo-

ji sütunlara söykəndiyini nümayiş etdirmək-

lə  yanaşı,  xalqımızın  öz  müstəqil  dövlətini 

qorumaq, inkişaf etdirmək, əbədi yaşatmaq 

əzmini möhkəmləndirir.

Sevinirik ki, gəmilərimizin dor ağacın-

da da üçrəngli bayrağımız dalğalanır. Sorağı 

dünyanın  müxtəlif  dənizlərindən  gələn  gə-

milərimizin  dor ağacında müstəqilliyimizin, 

suverenliyimizin,  istiqlaliyyətimizin  rəmzi 

olan bayrağımızın dalğalandığını görmək nə 

xoş!  Bu  həm  də  harada  üzmələrindən  asılı 

olmayaraq,  gəmilərimizin  müstəqil  Azər-

baycanımızın bir parçası olduğunun təsdiqi-

dir.


Möhtərəm  Prezidentimizin  böyük  mə-

harətlə  həyata  keçirdiyi  uğurlu  siyasət, 

Azərbaycanın  dünyanı  heyrətləndirən,  düş-

mənlərinin belə etiraf etdiyi iqtisadi tərəqqi-

si, ordumuzun Cənubi Qafqazın ən qüdrətli 

ordusuna çevrilməsi isə yaxın gələcəkdə er-

məni işğalı altında olan bütün torpaqlarımız-

da da Dövlət Bayrağımızın dalğalanacağına 

hər birimizdə qəti əminlik yaradır.

Dalğalan,  Bayrağım  mənim!  Dalğalan, 

müstəqillik, suverenlik, milli azadlıq, istiqlal 

ideallarını simvolizə edən Bayrağım mənim!  

Dalğalan, sevincim mənim! Dalğalan, qüru-

rum mənim! Dalğalan!!!Rasif  TAHİROV

DAlğAlAn, torPAğıMızA, tArixiMizə, DÖvlətiMizə  

SonSuz SevGiMizDən yArAnAn AzərbAyCAn bAyrAğı!

Biz öz himnimizi, bayrağımızı özümüz qədər sevməliyik. Çünki bu, bizim 

vətənimizə, millətimizə, dövlətimizə olan sədaqət, sevgi və məhəbbətin rəmzidir.

Heydər  ƏLİYEV,

Ümummilli Lider

Bizim bayrağımız qürur mənbəyimizdir. Bizim bayrağımız canı-

mızdır, ürəyimizdir.

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti


Yüklə 0,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə