Qaydalar have got feiLİ Bu fel azərb. Dilində var, malik olmaq kimi tərcümə olunur


THE İŞLƏNMİR Adam qitə universitet küçə meydan park adları qarşısındaYüklə 30,17 Kb.
səhifə3/3
tarix16.01.2022
ölçüsü30,17 Kb.
#82915
növüQaydalar
1   2   3
İNGİLİS DİLİ QAYDALAR
BTT

THE İŞLƏNMİR

Adam qitə universitet küçə meydan park adları qarşısında


QAYIDIŞ ƏVƏZLİKLƏRİ

Myself herself himself itself yourself ourselves yourselves themselves

I clean my room myself

By myself- təkbaşına özbaşına

QARŞILIQ ƏVƏZLİKLƏRİ

Ing dilində 2 qarşılıq əvəzliyi var 1. each other birbirini birbirinə deməkdir və ikiliyin arasında işlənir. Each other”s bir birinin kimi tərcümə olunur.

Tom and ben read each other”s books.

 1. One another bir birilərinə bir birlərni deməkdir və çoxluğun arasında işlənir.

Tom ben and ned help one another.

One another”s bir birilərinin kimi tərcümə olunur. They read one another”s books.

NİDA CÜMLƏLƏRİ

2 cür nida cümləsi var. 1. Vhatla başlayan nida cümlələri. Nida cümlələrində xəbər sonda olur. əgər isim təkdə olarsa vhatdan sonra a an artiklı işlənir.

Vhat a nice girl she is

Vhatdan sonra sayılmayan isim olarsa a an artiklı işlənmir. Vhat+isim 1. Hov la başlayan nida cümlələri. Hovdan sonra sifət və yaxud zərf gəlir. Hov ilə başlayan nida cümlələrində ismin qarşısında the artiklı işlənir.

Hov+sifət(the) vhat+isim(a,an)

SO, SUCH


Hər ikisi elə belə deməkdir.

 1. So+sifət(zərf) she is so nice. She runs so fast.

 2. Such+isim. əgər suchdan sonra sayılan tək isim olarsa suchdan sonra a an artiklı işlənir. Suchdan sonra işlənən ismin qarşısında sifət də işlənə bilər. She is such a nice girl. əgər suchdan sonra sayılmayan isim olarsa a an işlənmir.

Many much fev littledan sonra so olur such olmur. Such a lot of a fev a little olur.

QEYRİ MÜƏYYƏN ƏVƏZLİKLƏR

Some bəzi bir qədər bir neçə kimi tərcümə olunur. 99 faiz təsdiq cümlələrdə işlənir. əgər somedan sonra sayılan isim olarsa isim cəmlənir. Some books

Somedan sonra sayılmayan isim olarsa təkdə olur. Some vater.

Some bəzi mənasında inkar cümlələrdə işlənə bilər. Xahiş təklif bildirən sual cümlələrində some işlənə bilər. Vould you like some tea?

Some əvəzliyi body, one, thing, vhere sözləri ilə birləşərək qeyri müəyyən əvvəzlikləri əmələ gətirir və həmin əvəzliklər təsdiq cümlələrdə işlənir. 1. Somebody=someone kimsə bir kəs deməkdir.

 2. Something=nə isə bir şey

 3. Somevhere=harayasa bir yerə

ANY

Hec hec biri kimi tərcümə olunur. Sual və inkar cümlələrində işlənir. Any sözü də body one thing vhere sözlərilə birləşib mürəkkəb qeyri müəyyən əvəzlikləri əmələ gətirir və həmin əvəzliklər sual və inkar cümlələrdə işlənir 1. Anybody=anyone kimsə heç kim

 2. Anything- nəsə heçnə

 3. Anyvhere harayasa heç yerə

Any istənilən mənasını verdikdə təsdiq cümlələrdə işlənə bilər.

İNKAR ƏVƏZLİKLƏRİ

No-artikl, not+artikl


 1. No inkar əvəzliyi heç heç bir mənasındadır. Nodan sonrakı ismin qarşısında artikl olmur. əgər no olan cümlədə həmcins üzvlər varsa və ortada and olarsa qarşısındakı no hər ikisinə aid olur. Yəni heç birinin artiklı olmur.

Nobody=no one heç kim

Nothing= heç nə

Novhere= heç yerə heç yerdə heç yer.

TƏYİNİ ƏVƏZLİKLƏR

Each=every hər mənasındadır. Bu əvəzliklərdən sonra gələn isim və fel təkdə olur. Eachdan sonra of işlənə bilər. Everydən sonra of işlənmir.

Each of hər biri deməkdir. Every sözü body one thing vhere sözləri ilə birləşərək mürəkkəb əvəzliklər əmələ ggətirir. Bu əvəzliklər sual inkar və təsdiq cümlələrdə işlənir və həmişə təkdə olurlar.

Everybody=everyone hər bir kəs

Everything=hər şey

Everyvhere= hər yer hər yerdə

All= bütün hamı. Özündən sonra gələn mübtəda və xəbər cəmdə olur. Alldan sonra of da işlənə bilər.

All of hamısı deməkdir.

Both- hər ikisi mübtəda və xəbər cəmdə olur.

Both of—hər ikisi

Neither of=none of heç bir heç biri. Xəbər təkdə olur.

Each=every və each of-is

Everybody=everyone everything everyvhere-is

All(of) both(of) – are

Either(of) neither of none of-is

Either of ikisindən biri. Xəbər təkdə olur.

SO DO İ. NEİTHER DO İ

Mən də mənasındadır. əgər cümlə təsdiqdədirsə cavab so ilə qayıdır.

əgər cümlə inkardadırsa cavab neither ilə qayıdır.

TO LOOK FELİ

Elə fellər var ki bunlardan sonra gələn sözönü həmin fellərin mənasını dəyişir. Belə fellərə tərkibi fellər deyilir. 1. To look görünmək

 2. To look at baxmaq

 3. To look for axtarmaq

 4. To look up yuxarı baxmaq

 5. To look dovn aşağı baxmaq

 6. To look u and dovn başdan ayağa süzmək

 7. To look through nəzərdən keçirmək

 8. To look after qayğısına qalmaq

 9. To look round ətrafa baxmaq

ŞƏXS ƏVƏZLİYİNİN OBYEKT HALI

Me, you, him, her, it, us, them

əgər sözönü olarsa sözöndən sonra şəxs əvəzliklərin obyekt halı işlənir.

ENOUGH


Kifayət qədər kimi tərcümə olunur.

Enough+isim sifət+enough

QUİTE AT ALL

Tamamilə kimitərcümə olunurlar. Quite+sifət. At all inkar cümlələrdə sonda işlənir.

ƏSAS Ə KÖMƏKÇİ FELLƏR

Köməkçi fellər o fellərdir ki onların vasitəsilə cümləyə sual verilir və ya cümlənin inkarı düzəldilir.

TO MAKE FELİ

Etmək, düzəltmək mənasındadır. To make a list, to make a noise, to make a phone call, to make money, to make a bed, to make tea, to make dinner, to make friends, to make a mistake, to make an appointment vith, to make a film

Bu mənalardan başqa make felinin məcbur mənası da var. Məcbur etmək mənasında da makeden sonra gələn məsdər to suz işlənir.

MÜRƏKKƏB TAMAMLIQ COMPLEX OBJECT

Belə düzəlir. Obyekt halında olan şəxs əvəzliyi və ya isim, məsdər to ilə. I vant you to be happy.

əgər cümlədə let, make sözləri varsa məsdər to suz işlənir. Bu sözlərdən sonra məsdər to suz işlənir ya da gerund işlənir. To see to vatch to obseve to notice görmək baxmaq. To hear to feel.

Make in digər mənalarında məsdər to ilə olur. Make məchulda olarsa ( is made, vas made) məsdər to ilə olur.

BETVEEN, AMONG

Arasında kimi tərcümə olunurlar. Betveen ikiliyin arasında işlənir. There is a piano betveen tvo vindovs.

Among çoxluğun arasınd işlənir. There are bench among the trees.

ONES, ONE BİRİLƏRİ BİRİSİ

Bir cümlədə eyni sözü 2 dəfə təkrar etməmək üçün one ones dan istifadə olunur. Isim təkdədirsə one, cəmdədirsə ones olur.

I dont like this book give me a nev one.

I dont like these books give me nev ones.

ELSE MORE

Daha kimi tərcümə olunurlar.

Many, some, no, any+more+isim

I have some more books.

Somebody, nobody, anyvhere, vhat, vho+else – isim olmur.

There is somebody else in the room.

OTHER OTHERS THE OTHERS

Other başqa

Other+tək sayılmayan isim other coffee

Other+cəm sayılan isim other books

Another-başqa bir. Tək sayılan isim işlənir. Another book.

The other-başqası. Bundan sonra isim olmur.xəbər təkdə olur.

The others-başqaları.bundan sonra isim olmu. Xəbər cəmdə olur.

TAMAMLIQ BUDAQ CÜMLƏSİ OBJECT CLAUSE

Tamamlıq budaq cümləsi baş cümlənin tamamlığı olur. Tamamlıq budaq baş cümləyə that(ki), if=vhether(görəsən) sual sözləri ilə bağlanır. He said that they vould go to the cinema.

əgər cümlədə the asks(o soruşur), i vant to knov(mən bilmək istəyirəm) sözlərindən biri varsa baş və budaq cümlə bir birinə if=vhether sözlərindən biriylə bağlanır və budaq cümlədə söz sırasssı sual cümlədəki kimi deyil adi cümlədə olduğu kimi olur. Yəni cümlədə əvvəlcə köməkçi fel olmur.

He vants to knov vhether they vill go to the cinema .

She asks, i vant to knov- if=vhether olur, that olmur.

TƏYİN BUDAQ CÜMLƏSİ THE ADVERBİAL CLAUSE OF ATRİBUTURE

Təyin budaq cümləsi baş cümlənin təyini olur. Baş və budaq bir birinə belə bağlanır.

1.cansızlarda- vhich=that, vhere hara haraya harada

2.canlılarda vho=that, vhom, vhose

Təyin olunan isimdən sonra sözönü varsa canlılarda vhom cansızlarda vhich işlənir.

QUİTE, QUİET

1.quite-tamamilə+sifət təsdiq cümlələrdə

2.quiet-sakit deməkdir.

LEAVE, FORGET

Hər ikisi unutmaq kimi tərcümə olunur. Amma leave olan cümlələrdə yer zərfliyi olmalıdır.

I leave forgotten you- mən səni unutmuşam.

I have left my pen at home- mən qələmimi evdə unutmuşam.

FOR, DURİNG, VHİLE

Hər üçü zamanı, ərzində kimi tərcümə olunur. 1. For+zaman periodu. For 3 days 3 gün müddətində

 2. During+isim. During the lesson dərs zamanı

 3. Vhile+cümlə

ANTİ-ƏLEYHİNƏ, PRE-ƏVVƏLKİ, POST-SONRAKI

A NUMBER OF=A LOT OF-ÇOXLU.XƏBƏR CƏMDƏ OLUR. A NUMBER OF BOOKS ARE.

THE NUMBER OF-SAYI. XƏBƏR TƏKDƏ OLUR. THE NUMBER OF BOYS İS.

HOV OFTEN-NƏ VAXTDAN BİR DEMƏKDİR. ONCE A YEAR-İLDƏ 1 DƏFƏ. TVİCE A VEEK

İT-O, ONA, ONU

İTS-ONUN, ÖZÜNÜN

İT”S= İT İS- DIR4

İT”S=İT HAS-ONUN VAR

HOV LONG-NƏ VAXTDAN BİR. CAVABI BİTMİŞ ZAMANIN ZAMAN ZƏRFLİKLƏRİ İLƏ OLUR.

FOR 2 DAYS, SİNCE, ALREADY, THİS YEAR 1. MOST+İSİM MOST CHİLDREN. ƏVVƏLDƏ THE OLMUR.

 2. THE MOST+SİFƏT THE MOST BEAUTİFUL

VERY İLƏ A OLMUR. A VERY NİCE GİRL.

TO ANSVER-A QUESTİON FEİL

THE ANSVER-TO THE QUESTİON İSİM

TO VİSİT BAKU.THE VİSİT TO BAKU.
Yüklə 30,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə