Psixologiya // ##fk=206//ks=02//fn=201// sumalltest= 499


##num= 23// level= 1// sumtest=31 // name= Təhsildə psixoloji xidmət //Yüklə 0,85 Mb.
səhifə22/22
tarix17.11.2018
ölçüsü0,85 Mb.
#80849
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

##num= 23// level= 1// sumtest=31 // name= Təhsildə psixoloji xidmət //


1. Psixoloqun fəaliyyətində özünü aktuallaşdırma prinsipinin mahiyyəti necə açıqlana bilər?

A) psixoloq malik olduğu bütün imkanları aşkara çıxararaq reallaşdırır və praktik fəaliyyətində yaradıcı mövqe tutmağa çalışır.

B) psixoloq praktik fəaliyyətində yaradıcı axtarışlara, yeni təlim və tərbiyə texnologiyalarının öyrənilməsinə və onların tətbiq olunmasına aktiv meyl edir.

C) psixoloq öz üzərində sistematik olaraq işləyir və əldə etdiyi yeni biliklərin praktik fəaliyyətində tətbiqinə nail olur.

D) psixoloq yeni psixoloji diaqnostik metodikaların öyrənilməsinə və onların istifadə olunmasına nail olmağa çalışır.

E) psixoloq başqa tədris - tərbiyə müəssisələrində işləyən psixoloqlarla işgüzar əlaqə yaradır və mövcud yenilikləri özünün praktik fəaliyyətində yaradıcı surətdə istifadə etməyə çalışır.

2. Məktəb psixoloji xidmətinin aktual istiqamətinə dair hansı cavabı doğru sayırsınız?

A) şagirdlərlə aktiv profilaktik və psixokorreksiya işi aparılır.

B) intizamı pozan və davranış kənarçıxmalarına meyl edən şagirdlər müəyyən - ləşdirilir və onlarla psixokorreksiya işi aparılır.

C) şagirdlərin təlim və tərbiyəsi ilə bağlı konkret çətinlikləri doğuran problemlər müzakirə edilir, davranış pozğunluqlarının səbəbləri aşkara çıxarılır və problem - lərin həll olunma vasitələri müəyyənləşdirilir.

D) şagirdlərin təlim və tərbiyəsi ilə əlaqədar müəllimlərə sistematik olaraq məslə - hətlər verilir.

E) psixoloq məktəbdə aparılan tərbiyə işinin planlaşdırılmasında və həyata keçirilməsində bilavasitə iştirak edir.

3. Hansı psixopedaqoji prinsiplər məktəb psixoloqunun fəaliyyətində ön plana çəkilə bilər?

A) fərdi yanaşma prinsipi; müəllim və valideynlərlə qarşılıqlı iş prinsipi; psixo - loqun hüquq və vəzifələrinin gözlənilməsi prinsipi

B) özünü aktuallaşdırma prinsipi; peşə əməkdaşlığı prinsipi; varislik prinsipi; müəllimlərlə qarşılıqlı işgüzar əlaqə prinsipi

C) psixoloqun hüquq və vəzifələrinin gözlənilməsi prinsipi; əxlaq prinsipi; fərdi yanaşma prinsipi

D) peşə marağı prinsipi; valideynlərlə qarşılıqlı ünsiyyət prinsipi; varislik prinsipi

E) kollektivdə qarşılıqlı əməkdaşlıq prinsipi; fərdi yanaşma prinsipi; özünü aktual - laşdırma prinsipi

4. Təhsil sistemində psixoloji xidmətin əsas məqsədini nə təşkil edir?

A) uşağın psixi və psixoloji sağlamlığına nail olmaq

B) asosial davranışa və kənarçıxmalara yol verən şagirdlərlə fərdi işin aparılması

C) pedaqoji kollektivlə sıx işgüzar əməkdaşlıq şəraitində məktəbəqədər və məktəb illərində uşaqların hərtərəfli inkişafının təmin olunmasına nail olmaq

D) uşaqların inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması

E) müəllim və valideynlərə, o cümlədən uşağa psixoloji məsləhətin verilməsi

5. Aşağıdakılardan hansı təhsil sistemində psixoloji xidmətin əsas funksi - yasını xarakterizə edir?

A) uşaqların psixi və psixoloji sağlamlığına nail olmaq

B) asosial davranışa və kənarçıxmalara yol verən şagirdlərlə fərdi işin aparılması

C) məktəbəqədər və məktəb illələrində uşaqların hərtərəfli inkişafının təmin olun - masına nail olmaq

D) uşaqların inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması

E) müəllim və valideynlərə, o cümlədən uşağa psixoloji məsləhətin verilməsi

6. "İnteqrativ elmi - texnoloji fənn olub diferensial psixologiya və test yara - dıcılığının riyazi texnologiyası üzrə elmi nəzəriyyəyə istinad edir" ifadəsi psixoloji xidmətin hansı sahəsinə aiddir?

A) psixokonsuktasiya

B) psixoprofilaktika

C) psixodiaqnostika

D) psixoloji maarifləndirmə

E) psixokorreksiya

7. Məktəbdə maarifləndirmə işi necə xarakter daşıyır?

A) korreksiyaedici

B) tərbiyəedici

C) təhsilverici

D) təhsilləndirici və profilaktik

E) məsləhətvermə

8. Maarifləndirmə sahəsində görülən ilərin əsas təşkilat forması nədir?

A) fərdi şəklində aparılan işlərdir.

B) kollektiv şəklində aparılan işlərdir.

C) qrup şəklində aparılan işlərdir.

D) məktəb daxilində aparılan işlərdir.

E) rəhbərlik araslnda aparılan işlərdir.

9. Maarifləndirici tədbirlərin həyata keçirilməsinin əsas vasitəsi nədir?

A) verbal - kommunikativ vasitələr

B) tərbiyəedici vasitələr

C) qeyri - verbal vasitələr

D) ünsiyyət

E) paralinqvistik vasitələr

10. Məktəb psixoloji xidmətinin əsas məqsədini necə xarakterizə etmək olar?

A) uşağın psixi və psixoloji sağlamlığına nail olmaq.

B) müəllim və valideynlərə, o cümlədən şagirdələrə fərdi məsləhətin verilməsi

C) pedaqoji kollektivlə sıx işgüzar əməkdaşlıq şəraitində şagirdlərin hərtərəfli inkişafına nail olmaq.

D) şagirdlərin inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması

E) asosial davranışa və kənara çıxmalara yol verən şagirdlərlə fərdi işin aparılması

11. Psixoloji profilaktikanın əsas məqsədi nədən ibarətdir?

A) qayğısız uşaqlara kömək etməkdir.

B) fərdi iş proqramlarını tərtib etməkdir.

C) uşaqların qabiliyyətlərini inkişaf etdirməkdir.

D) adamlara ünsiyyətə tələbat yaratmaqdır.

E) psixoloji müdafiə bacarığını formalaşdırmaqdır.

12. Psixodiaqnostikanın əsas məqsədi nədir?

A) fərdin psixi və şəxsi inkişafını tam təmin etməkdir.

B) şagirdlər arasında psixoloji bilikləri təbliğ etməkdir.

C) fərdi iş proqramlarını tərtib etməkdir.

D) maraq kurslarını təşkil etməkdir.

E) baxımsız uşaqları aşkara çıxarmaqdır.

13. Məktəb psixoloji xidmətinin təşkili şəraitində aparılan psixoprofilaktik işin mahiyyətinə dair aşağıdakı cavabların hansını doğru saymaq olar? Uyğun olanını seçin:

1 - müəllimlərdə, şagirdlərdə, valideynlərdə və ya onları əvəz edən şəxslərdə psixoloji mədəniyyətin formalaşdırılması

2 - şagird qruplarında mövcud olan qarşılıqlı münasibətlərin vəziyyətini öyrənmək. əsasında baş verməsi ehtimal olunan konfliktlərin aradan qaldırılmasına dair müəllimlərə məsləhət verilir.

3 - psixoloji biliklərə aktiv surətdə yiyələnmək meylinin təşəkkül etdirilməsi təmin edilir.

4 - psixodiaqnostik işin aparılması ilə əlaqədar konkret vəzifələrin yerinə yetiril - məsinə nail olunur.

5 - intizamı pozan və təlimdə geri qalan şagirdlərlə fərdi iş aparılır.

A) 1, 5

B) 2, 4

C) 1, 3

D) 3, 4

E) 2, 3

14. Təhsil sistemində praktik psixoloqun fəaliyyəti hansı istiqamətləri əhatə edir? Uyğun olanını seçin:

1 - psixoloji maarifləndirmə, psixoprofilaktika, psixodiaqnostika, inkişafetdirici təlim və tərbiyə, psixokorreksiya, psixoloji məsləhət

2 - psixoloji - pedaqoji ədəbiyyatın öyrənilməsi, məktəbdə tərbiyəvi tədbirlərin təşkili, psixokorreksiya, psixoloji maarifləndirmə, təlimdə geri qalan uşaqlara fərdi yardımın təşkili

3 - məktəbdaxili və məktəbdənkənar tədbirlərin təşkili, intizamı pozan uşaqlarla fərdi işin aparılması, valideynlərlə işgüzar əlaqələrin təşkili, psixoprofilaktika, psixodiaqnostika.

4 - sinif rəhbərləri ilə fərdi işin aparılması, məktəbdə aparılan tərbiyə işinin proq - ramının tərtibi və onun yerinə yetirilməsinə nəzarət, müəllim və şagird kollek - tivlərində yaranan münaqişəli situasiyaların həllində yaxından iştirak, psixoloji maarifləndirmə, məktəbdaxili ictimai - siyasi tədbirlərin təşkili

5 - inkişafetdirici təlim və tərbiyə, psixodiaqnostika, münaqişəli situasiyaların həl - lində yaxından iştirak, intizamsız və təlimdə geri qalan şagirdlərin valideynləri ilə fərdi işin aparılması, psixoloji maarifləndirmə.

A) 2, 3

B) 3, 4

C) 1, 5

D) 4, 5

E) 1, 4

15. Konsultasiya işi hansı məsədi daşıyır? Uyğun olanları seçin:

1 - hər insana öz şəxsi istəklərinə uyğun davranış proqramı seçmək

2 - psixologiya üzrə dərnək və ya maraq kursu təşkil edir və ona rəhbərlik edir.

3 - yeni şəraitə asanlıqla uyğunlaşmaq

4 - müəllimlər və şagirdlər arasında pedaqoji - psixoloji bilikləri təbliğ edir.

5 - şəxsiyyətin iradi, intellektual sahəsində yaranan problemlərin həllinə kömək etmək

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 5

D) 1, 2, 3

E) 2, 4, 5

16. Məktəb psixoloqunun fəaliyyəti hansı prinsiplərlə tənzim olunur? Uyğun olanını seçin:

1 - fərdi yanaşma prinsipi; müəllim və valideynlərlə qarşılıqlı iş prinsipi;

2 - əxlaq prinsipi; özünü aktuallaşdırma prinsipi; müəllimlərlə qarşılıqlı əlaqə prinsipi

3 - varislik prinsipi; peşə əməkdaşlığı prinsipi; psixoloqun hüquq və vəzifələrinin gözlənilməsi prinsipi

4 - psixoloqun hüquq və vəzifələrinin gözlənilməsi prinsipi

5 - peşə marağı prinsipi; kollektivdə qarşılıqlı əməkdaşlıq prinsipi; varislik prinsipi

A) 2, 3

B) 1, 4

C) 3, 5

D) 2, 5

E) 1, 2

17. Psixoprofilaktika sahəsində praktik psixoloq hansı tədbirləri həyata keçirir? Uyğun olanını seçin:

1 - müəllimlər və şagirdlər arasında pedaqoji - psixoloji bilikləri təbliğ edir.

2 - peşə seçimlərinə istiqamət verərkən qarşıya çıxan çətinliklərlə bağlı məsləhət verir.

3 - qayğıdan kənardan qalmış qabiliyyəti olan baxımsız uşaqları aşkara çıxarır, onların inkişafı məqsədilə müəllimlər üçün fərdi planlar tərtib edir.

4 - oxumaq həvəsinin olmaması və oxuya bilməmələri ilə bağlı məsləhət verir.

5 - şagirdlərin tədris materialını mənimsəmələrindəki çətinliklərlə bağlı məsləhət verir.

6 - psixologiya üzrə dərnək və ya maraq kursu təşkil edir və ona rəhbərlik edir.

A) 1, 3, 6

B) 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 4

E) 4, 5, 6

18. Psixokorreksiyanın əsas vəzifələrinə uyğun olanları seçin:

1 - insanı emosional köləlikdən azad etmək

2 - yeni şəraitə uyğunlaşdırmaq

3 - şəxsiyyətlərarası münasibət formalarını möhkəmləndirmək

4 - insanı fəal ictimai həyata təhrik etmək

5 - şəxsiyyətin iradi, intellektual sahəsində yaranan problemlərin həllinə kömək etmək

A) 1, 3, 4

B) 2, 3, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 4

E) 2, 3, 5

19. Məktəb psixoloji xidmətində perspektiv istiqamətin mahiyyətini necə açıqlamaq olar? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - şagirdin fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınır

2 - istedadlı uşaqların müəyyənləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir

3 - şagirdlərin peşə yönümü ilə bağlı arzuları öyrənilir və onlara fərdi məsləhət verilir

4 - şagirdin ahəngdar inkişafının və formalaşmasının potensial imkanlarının real - laşdırılması ilə bağlı fəal iş aparılır

5 - müəllimlərin istedadlı şagirdlərlə fərdi inkişafetdirici pedaqoji iş aparmalarını təşkil etmək

A) 3, 4

B) 1, 2

C) 1, 4

D) 3, 5

E) 2, 3

20. Psixoloji xidmətin əsas istiqamətlərindən olan psixodiaqnostik işin mahiyyətini nə təşkil edir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - uşaqların psixoloji - pedaqoji müayinəsinə, onların inkişafının fərdi xüsusiyyət - lərinin aşkara çıxarılmasına

2 - psixoloq təlimdə geri qalan uşaqları öyrənir və müvafiq psixokorreksiya işinin aparılmasını təşkil edir.

3 - davranışda baş verən kənarçıxmalar təhlil edilir, onları doğuran səbəblər aşkara çıxarılır və bu əsasda aparılacaq korreksiya işinin əsas üsulları müəyyənləşdirilir.

4 - uşağın intellektual imkanlarını aşkara çıxarmaq məqsədilə testlər toplusundan istifadə olunur.

5 - uşaq şəxsiyyətinin və intellektual inkişafında müəyyənləşdirilən pozğunluqların səbəbləri aşkara çıxarılır.

A) 3, 4

B) 2, 3

C) 1, 5

D) 4, 5

E) 3, 5

21. Psixoloji xidmətdə perspektiv istiqamətin mahiyyəti necə xarakterizə oluna bilər? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - şagirdin fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınır.

2 - istedadlı şagirdlərin müəyyənləşdirilməsinə və onlarla fərdi işin aparılmasının təşkil olunmasına xüsusi əhəmiyyət verilir.

3 - şagirdin ahəngdar inkişafının potensial imkanlarının reallaşdırılması ilə bağlı fəal iş aparılır.

4 - ayrı - ayrı fənlər üzrə yüksək nəticələr göstərən şagirdlərlə fərdi işin aparılması təşkil edilir.

5 - psixoloq istedadlı şagirdlərlə fərdi inkişafetdirici pedaqoji işin aparılmasını təşkil edir və bununla əlaqədar müəllimlər arasında izahat işi aparılır.

A) 1, 2

B) 2, 4

C) 1, 3

D) 3, 4

E) 1, 5

22. Məktəb psixoloqunun fəaliyyəti hansı konkret sahələrə istiqamətlənir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - psixoloji maarifləndirmə, psixoprofilaktika, psixodiaqnostika

2 - məktəbdə müxtəlif xarakterli tədbirlərin təşkili, psixoloji – pedaqoji ədəbiyyatın öyrənilməsi, psixokorreksiya, psixoloji maarifləndirmə, təlimdə geri qalan şagird - lərin fərdi yardımının təşkili

3 - psixoprofilaktika, psixodiaqnostika, valideynlərlə işgüzar əlaqələrin təşkili, məktəbdaxili və məktəbdənkənar tədbirlərin təşkili, intizamı pozan uşaqlarla fərdi işin aparılması

4 - məktəbdə aparılan tərbiyə işinin proqramının tərtibi və onun yerinə yetiril - məsinə nəzarət, müəllim və şagird kollektivlərində yaranan münaqişəli situasiya - ların aradan qaldırılmasında yaxından iştirak, psixoloji maarifləndirmə, məktəb - daxili ictimai - siyasi tədbirlərin təşkili

5 - inkişafetdirici təlim və tərbiyə, psixokorreksiya, psixoloji məsləhət

A) 1, 5

B) 3, 4

C) 4, 5

D) 1, 2

E) 1, 4

23. Məktəbə psixoloji xidmət prosesində yerinə yetirilən diaqnostik işlərin ardıcıllığını tapın:

1 - yeniyetməlik dövründən ilk gənclik dövrünə keçməyə hazırlığın psixoloji diaqnostikası

2 - fiziki inkişafın diaqnostikası

3 - uşağın məktəbə hazırlığının psixoloji diaqnostikası

4 - şagird - müəllim, sinif - müəllim münsibətlərinin diaqnostikası

5 - fizioloji inkişafın diaqnostikası

6 - ali sinir funksiyalarının diaqnostikası

7 - şagirdlərin əqli inkişafının və emosional –iradi xüsussiyyətlərinin diaqnostikası

8 - g örmə qabiliyyətlərinin diaqnostikası

9 - şagirdlərin intizamsızlılığının diaqnostikası

10 - Şagirdlərin mənimsəmə səviyyəsinin psixoloji diaqnostikası

11 - fiziki və psixi nöqsanların diaqnostikası

12 - şagirdlərin sinif yoldaşları ilə qarşılıqlı münasibətlərinin pozulmasının diaq - nos tikası

A) 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12

B) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

C) 1, 3, 4, 7, 9, 10, 12

D) 3, 5, 7, 9, 11, 12

E) 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

24. Maarifləndirmə sahəsində qrup şəklində aparılan işləri ardıcıllıqla düzün:

1 - disputlar

2 - seminarlar

3 - anketləşdirmə

4 - söhbətlər

5 - treninqlər

6 - modelləşdirmə

A) 2, 3, 4, 5

B) 1, 2, 4, 5

C) 1, 3, 4, 5

D) 1, 4, 3, 5

E) 2, 4, 5, 3

25. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Psixodiaqnostika

II - Psixokorreksiya

III - Psixokonsultasiya

1 - hər hansı xassə və keyfiyyətlərin inkişaf səviyyəsini aşkara çıxarır.

2 - müəyyən yaş mərhələsində psixi xassə və keyfiyyətlərin yaranması və onun inkişaf dinamikasını müəyyən edir.

3 - insanın şəxsiyyət kimi özünüaktuallaşdırılmasına təkan verir.

4 - şagirdlərin tədris materiallarındakı çətinliklərlə bağlı məsləhət təşkil edir.

5 - insanın ictimai həyata daha fəal cəlb olunmasını təmin edir.

6 - gələcək özünütəhsil üçün tövsiyələrin işlənib hazırlanmasını təmin edir.

7 - məktəbdə tədris dövründə və məktəbdənkənar iş prosesində inkişafetdirici korreksiya işlərinin aparılmasını müəyyən edir.

8 - müəllimlə sinif arasında münaqişə yarandıqda məsləhəti müəyyən edir.

9 - şagirdlərin maraq, meyl və qabiliyyətləri ilə bağlı çətinlik yarandıqda məsləhət təşkil edir.

A) I - 1, 4, 6; II - 3, 5, 8; III - 4, 5, 7

B) I - 2, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 5, 6, 9

C) I - 1, 2, 6; II - 3, 5, 7; III - 4, 8, 9

D) I - 3, 5, 9; II - 2, 4, 7; III - 3, 6, 8

E) I - 2, 4, 8; II - 3, 6, 9; III - 5, 7, 9

26. Aşağıdakıların uyğun cavablarını müəyyən edin:

I - Məktəbə psixoloji xidmətin vəzifələri

II - Məktəbə psixoloji xidmətin istiqamətləri

III - Uşağın məktəbə hazırlığının diaqnostik göstəriciləri

1 - şagirdlərin təlim və tərbiyəsi sahəsindəki çətin örrənərkən onları aradan qaldırmaqda müəllimlərə kömək etmək.

2 - məktəbə psixoloji xidmət prosesində yerinə yetirilən psixoprofilaktik işlər

3 - fəaliyyətdə ixtiyariliyin inkiişafı

4 - şagirdlərin şəxsi - intelektual inkişafındakı qüsurları aradan qaldırmağa yardım etmək.

5 - psixoloji xidmət prosesində yerinə yetirilən konsultativ işlər

6 - əyani - obrazlı təfəkkürün inkişaf səviyyəsi

7 - tədris proqramları, dərsliklərin, didaktik vasitələrinin hazırlanmasını psixoloji əsaslarını işləmək.

8 - korreksiya və yardımçı işlər

9 - şəxsiyyət xarakteristikası üzrə göstəricilər

10 - yüksək ideya və əqidəyə malik şəxsiyyətlər formalaşdırılmasında pedaqoji kollektivə kömək etmək

A) I - 5, 7, 8, 9; II - 5, 6, 7; III - 4, 7, 9

B) I - 1, 2, 4, 7; II - 2, 6, 7, 8; III - 3, 4, 6, 8

C) I - 7, 8, 9, 10; II - 5, 6, 9, 10; III - 6, 8, 9, 10

D) I - 4, 3, 5, 6; II - 2, 7, 8, 9; III - 1, 3, 5, 10

E) I - 1, 4, 7, 10; II - 2, 5, 8; III - 3, 6, 9

27. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Psixoloji profilaktika

II - Məktəbə psixoloji xidmətin vəzifələri

III - Psixokorreksiya

1 - uşaqların psixoloji müdafiə bacarıqlarını formalaşdırır.

2 - insanın ictimai həyata daha fəal cəlb olunmasını təmin edir.

3 - şagirdlərin təlim və tərbiyəsi sahəsindəki çətin örrənərkən onları aradan qaldırmaqda müəllimlərə kömək etmək.

4 - insanın şəxsiyyət kimi özünüaktuallaşdırılmasına təkan verir.

5 - şagirdlərin şəxsi - intelektual inkişafındakı qüsurları aradan qaldırmağa yardım etmək.

6 - şagirdlərin şəxsiyyətinə mənfi təsir edən amilləri müəyyən edir.

A) I - 1, 6; II - 3, 5; III - 2, 4

B) I - 2, 3; II - 2, 5; III - 3, 4

C) I - 3, 4; II - 3, 4; III - 3, 5

D) I - 4, 5; II - 4, 5; III - 4, 5

E) I - 1, 5; II - 3, 6; III - 5, 6

28. Aşağıdakıların uyğun cavablarını müəyyən edin:

I - Psixoloji maarifləndirmə

II - Psixoloji profilaktika

1 - psixi və davranış sahəsində yaranan çətinlikləri aradan qadırmaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər aparılmasını təmin edir.

2 - uşaqların bağçaya və məktəbə adaptasiya ilə bağlı məsələləri araşdırır.

3 - uşaqların psixoloji müdafiə bacarıqlarını formalaşdırır.

4 - şagirdlərin şəxsiyyətinə mənfi təsir edən amilləri müəyyən edir.

5 - uşaqların cinsi identifikasiyası və psixoseksual inkişafı ilə bağlı məsələləri müəyyən edir.

A) I - 1, 2; II - 3, 4, 5

B) I - 3, 4; II - 2, 3, 4

C) I - 2, 5; II - 1, 3, 4

D) I - 3, 5; II - 1, 3, 5

E) I - 2, 4; II - 1, 2, 4

29. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Psixoloji profilaktika

II - Məktəbə psixoloji xidmətin vəzifələri

1 - uşaqların psixoloji müdafiə bacarıqlarını formalaşdırır.

2 - şagirdlərin təlim və tərbiyəsi sahəsindəki çətin örrənərkən onları aradan qaldırmaqda müəllimlərə kömək etmək.

3 - şagirdlərin şəxsiyyətinə mənfi təsir edən amilləri müəyyən edir.

4 - yüksək ideya və əqidəyə malik şəxsiyyətlər formalaşdırılmasında pedaqoji kollektivə kömək etmək

5 - şagirdlərin şəxsi - intelektual inkişafındakı qüsurları aradan qaldırmağa yardım etmək.

A) I - 2, 3; II - 1, 3, 5

B) I - 2, 3; II - 1, 3, 4

C) I - 1, 3; II - 2, 4, 5

D) I - 1, 4; II - 2, 3, 5

E) I - 4, 5; II - 3, 4, 5

30. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Məktəbə psixoloji xidmətin istiqamətləri

II - Psixokonsultasiya

1 - şagirdlərin tədris materiallarındakı çətinliklərlə bağlı məsləhət təşkil edir.

2 - məktəbə psixoloji xidmət prosesində yerinə yetirilən psixoprofilaktik işlər

3 - müəllimlə sinif arasında münaqişə yarandıqda məsləhəti müəyyən edir.

4 - psixoloji xidmət prosesində yerinə yetirilən konsultativ işlər

5 - korreksiya və yardımçı işlər

A) I - 2, 4, 5; II - 1, 3

B) I - 1, 3, 5; II - 1, 2

C) I - 2, 3, 5; II - 1, 4

D) I - 1, 4, 5; II - 1, 5

E) I - 2, 3, 4; II - 2, 3

31. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Psixoloji maarifləndirmə

II - Psixodiaqnostika

1 - hər hansı xassə və keyfiyyətlərin inkişaf səviyyəsini aşkara çıxarır.

2 - uşaqların bağçaya və məktəbə adaptasiya ilə bağlı məsələləri araşdırır.

3 - müəyyən yaş mərhələsində psixi xassə və keyfiyyətlərin yaranması və onun inkişaf dinamikasını müəyyən edir.

4 - gələcək özünütəhsil üçün tövsiyələrin işlənib hazırlanmasını təmin edir.

5 - uşaqların cinsi identifikasiyası və psixoseksual inkişafı ilə bağlı məsələləri müəyyən edir.

A) I - 3, 5; II - 1, 3, 5

B) I - 2, 4; II - 2, 3, 5

C) I - 1, 5; II - 1, 2, 4

D) I - 2, 4; II - 3, 4, 5

E) I - 2, 5; II - 1, 3, 4

Yüklə 0,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə