Psixologiya // ##fk=206//ks=02//fn=201// sumalltest= 499


##num= 15// level= 1// sumtest=20 // name= Yaş psixologiyasnın mövzusu, vəzifələri və bölmələri //Yüklə 0,85 Mb.
səhifə14/22
tarix17.11.2018
ölçüsü0,85 Mb.
#80849
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

##num= 15// level= 1// sumtest=20 // name= Yaş psixologiyasnın mövzusu, vəzifələri və bölmələri //


1. İnkişaf və yaş psixologiyası elminin metodoloji əsasını hansı elm təşkil edir?

A) ədəbiyyatşünaslıq

B) uşaq psixologiyası

C) dialektik materializm

D) biologiya

E) etnopsixologiya

2. İnkişafın "insanın ictimai situasiyası"fikrini irəli sürən kim olmuşdur?

A) L. S. Vıqotski

B) İ. M. Seçenov

C) M. Ə. Həmzəyev

D) Ə. Ə. Əlizadə

E) P. P. Blonski

3. Aşağıdakılardan hansıları akselerasiya büdcəsinə aiddir?

A) psixi inkişafda geri qalma

B) psixi inkişafın kompensasiyası

C) psixi inkişafın qeyri - bərabərliyi

D) psixikanın sürətlə inkişafını

E) psixi inkişafın səbəbləri

4. Məktəbəqədər yaş dövrü hansı illəri əhatə edir?

A) 3 - 6 yaşları

B) 2 - 10 yaşları

C) 1 - 6 yaşları

D) 1 - 3 yaşları

E) 13 - 15 yaşları

5. Körpəlik yaş dövrü hansı yaşları əhatə edir?

A) 1 - 3 yaş

B) 13 - 15 yaş

C) 10 - 11 yaş

D) 4 - 6 yaş

E) 0 - 1 yaş

6. Azərbaycanın görkəmli psixoloqu Ə. Qədirovun fikrincə, inkişaf özünü neçə formada göstərir?

A) beş

B) iki

C) üç

D) dörd

E) bir

7. İnkişaf və yaş psixologiyasının predmetini nə təşkil edir? Uyğun olanını seçin:

1 - müxtəlif yaş mərhələlərində psixi inkişafın dinamikası

2 - uşağın emosiya və hisslərinin, iradi sferasının araşdırılması

3 - şəxsiyyətin psixi proseslərinin öyrənilməsi

4 - psixologiyanın metodoloji əsasları

5 - psixi xassələrin öyrənilməsi

6 - idrak prosesləri və fərdi psixi xüsusiyyətlər

7 - psixi inkişafın səciyyəvi xüsusiyyətləri

A) 1, 3, 5

B) 1, 3, 7

C) 3, 2, 6

D) 2, 4, 7

E) 1, 4, 6

8. Müasir psixoloji ədəbiyyatda yaşın hansı növləri fərqləndirilir? Uyğun olanını seçin:

1 - həddibuluq və ahıl yaşı

2 - yeniyetmə yaşı

3 - xronoloji yaş

4 - bioloji yaş

5 - çağalıq və körpəlik yaşı

6 - fərdi yaş

7 - sosioloji yaş

8 - psixoloji yaş

A) 1, 2, 5, 7

B) 2, 3, 6, 8

C) 3, 4, 7, 8

D) 2, 4, 7, 8

E) 1, 4, 5, 6

9. Bioloji yaşın göstəriciləri hansılardır? Uyğun olanını seçin:

1 - duyğu və qavrayışın inkişafı

2 - orqanizmin inkişafı

3 - süd dişinin çıxaması

4 - idrak proseslərinin inkişafı

5 - cinsi yetişmə

6 - fərdi psixoloji xüsusiyyətlər

7 - fizioloji inkişaf

A) 2, 4, 5, 7

B) 2, 3, 6, 7

C) 1, 2, 5, 6

D) 2, 3, 5, 7

E) 1, 4, 5, 6

10. Ə. Qədirovun fikrincə, inkişafın formaları hansılardır? Uyğun olanını seçin:

1 - qətiyyətlilik və təşəbbüskarlıq

2 - dönməzlik

3 - qanunauyğunluq

4 - fiziki və psixi inkişaf

5 - ziddiyyət və əksliklər

6 - dəyişkənlik

A) 2, 3, 6

B) 1, 3, 5

C) 4, 2, 6

D) 2, 4, 5

E) 1, 4, 6

11. İnkişaf dedikdə nə nəzərdə tutulur? Uyğun olanını seçin:

1 - formalaşmaqda olan orqanizmin psixi cəhətdən daha yüksək piııəyə keçidi

2 - çoxalma, artım

3 - fiziki inkişaf

4 - şəxsiyyətin formalaşaraq həyata hazırlanması

5 - idraka yiyələmə

A) 4, 5

B) 2, 3

C) 1, 4

D) 3, 4

E) 1, 2

12. Uşaqların yaşla əlaqədar psixi inkişafının başa düşülməsində əsas rolu nə oynayır? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - fəaliyyətin aparıcı tipi

2 - idrak prosesləri

3 - motivlər

4 - iradi səy

5 - ünsiyyətin aparıcı tipi

6 - fərdi xüsusiyyətlər

A) 1, 5

B) 2, 6

C) 4, 5

D) 3, 4

E) 1, 3

13. Bağça yaşlı uşağın təlim fəaliyyətində hansı təlim forması üstünlük təşkil edir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - təlim məşğələləri

2 - təsviri fəaliyyət

3 - qaydalı oyunlar

4 - didaktik oyunlar

5 - mütəhərrik oyunlar

A) 4, 5

B) 2, 3

C) 1, 4

D) 3, 4

E) 1, 5

14. "Yaxın inkişaf zonası" anlayışının mahiyyəti haqqındakı cavablardan hansı düzgündür? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - psixi inkişafda irəliləyiş baş verir.

2 - şagird təlim materiallarını tez icra edir.

3 - təlim psixi inkişafdan irəli qaçır.

4 - şagird tapşırıqları səmərəli icra edir.

5 - şagird təlim materiallarını müəllimin istiqaməti əsasında icra edir.

6 - psixi inkişaf ləng gedir.

A) 3, 5

B) 2, 3

C) 4, 5

D) 3, 4

E) 1, 4

15. Təlimin səmərəli surətdə formalaşmasının ən mühüm amilləri hansılar - dır? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - şagird biliklərin mənimsənilməsinin əhəmiyyətini dərk edir.

2 - şagird nə üçün və hansı məqsəd naminə oxuduğunu dərk edir.

3 - bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi şəxsi əhəmiyyət kəsb edir.

4 - şagirdin bütün fəaliyyətə qarşıya qoyulmuş yaxın və uzaq məqsədləri idarə olunur.

5 - şagird təlimlə bağlı məqsədlərə şüurlu münasibət bəsləyir.

A) 1, 5

B) 2, 3

C) 4, 5

D) 3, 5

E) 1, 2

16. Rabitəli nitqin vəzifəsinə aid aşağıdakı cavabların hansını düzgün hesab edirsiniz? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - uşaq sözü aydın tələffüz edir.

2 - uşaq valideynləri ilə ünsiyyət saxlaya bilir.

3 - uşaq kontekst nitq vərdişinə yiyələnir.

4 - uşağın nitqi canlı səciyyə daşıyır.

5 - uşaq söz ehtiyatına yiyələnir.

6 - sərbəst surətdə danışa bilir.

A) 4, 5

B) 2, 3

C) 3, 6

D) 3, 4

E) 1, 6

17. İnkişafın növləri və onlar arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:

I - Psixi inkişaf

II - Fiziki inkişaf

1 - formalaşmaqda olan orqanizmin psixi cəhətdən daha yüksək pilləyə keçidi

2 - boy artımı

3 - fiziki inkişaf

4 - şəxsiyyətin formalaşaraq həyata hazırlanmasına

5 - idraka yiyələnmə

6 - kəzi artımı

A) I - 2, 5, 6; II - 2, 3

B) I - 2, 4, 6; II - 1, 4

C) I - 2, 3, 4; II - 1, 2

D) I - 1, 4, 5; II - 2, 6

E) I - 4, 5, 6; II - 4, 5

18. Aşağıdakı suallara uyğun olan cavabı tapın:

I - Psixi inkişafın zəruri şərtləri və hərəkətverici qüvvələri hansılardır?

II - Empirik və nəzəri təfəkkürün rolu və xüsusiyyətləri:

1 - genetik amillər

2 - obyektin daxili əlaqə və münasibətlərin əks etdirməsi

3 - reaksiya norması

4 - mühüm və əsas xüsusiyyətlərin ümumiləşdirilməsi

5 - əyani - əməli; əyani - obrazlı; sözlü məntiqi

6 - psixi inkişaf və fəaliyyət

7 - psixi inkişaf və ünsiyyət

A) I - 4, 5, 3, 6; II - 3, 4, 5

B) I - 3, 4, 2, 6; II - 1, 3, 4

C) I - 3, 5, 6, 7; II - 4, 2, 6

D) I - 1, 3, 6, 7; II - 2, 4, 5

E) I - 2, 4, 1, 4; II - 2, 1, 4

19. Verilmiş nəzəriyyələri uyğun cərəyanlara daxil edin:

I - Şəxsiyyətin fəallığı həmişə tələbi ödəməyə yönəlmiş olur.

II - Uşaq öz üzərinə hər hansı bir rol götürməklə həll edir.

III - Şəxsiyyət cəmiyyətdəki həyat və fəaliyyət prosesində yaranan psixoloji törəmə, insan təcrübəsinin inkişafı, ictimai davranış formalarının mənimsənil - məsi prosesidir.

1 - marksizm

2 - freydizm

3 - biheviorizm

4 - interaksionizm və ya rollar nəzəriyyəsi

5 - humanistik nəzəriyyə

6 - sosiometriya

A) I - 6, II - 3; III - 4

B) I - 3; II - 5; III - 6

C) I - 2; II - 4; III - 5

D) I - 1; II - 6; III - 2

E) I - 4; II - 2; III - 1

20. Fərdlər arasındakı dəyişikliklər və onlara uyğun xüsusiyyətlər:

I - Təkamül və köklü dəyişikliklər

II - Situativ dəyişikliklər

1 - fərdi şəxsiyyətə çevirir.

2 - duyğu və qavrayışın psixologiyasında

3 - fərdlə şəxsiyyətin xüsusiyyətlərində

4 - sosial amillərlə bioloji amillərin araşdırılmasında

5 - şəxsiyyətlə fərdiyyətin müəyyənləşdirilməsində

6 - fərdin şəxsiyyətə çevrilməsində əsaslı dəyişikliklər yaratmır.

A) I - 1; II - 6

B) I - 2; II - 4

C) I - 3; II - 5

D) I - 4; II - 3

E) I - 6; II - 2


Yüklə 0,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə