Psixologiya // ##fk=206//ks=02//fn=201// sumalltest= 499


##num= 18// level= 1// sumtest=20 // name= Yeniyetməlik və gənclik yaş dövrünün psixoloji xüsusiyyətləri //Yüklə 0,85 Mb.
səhifə17/22
tarix17.11.2018
ölçüsü0,85 Mb.
#80849
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

##num= 18// level= 1// sumtest=20 // name= Yeniyetməlik və gənclik yaş dövrünün psixoloji xüsusiyyətləri //


1. Böyük məktəblilər insani münasibətlərin hansı cəhətlərini daha yüksək qiymətləndirirlər?

A) mənəvi - etik keyfiyyətlərini

B) idrak səviyyəsini

C) xarakter əlamətlərini

D) temperament xüsusiyyətlərini

E) fərdi psixoloji xüsusiyyətlərini

2. “Sosial status” anlayışının mahiyyətinə dair hansı cavabı doğru sayırsınız?

A) insanın qrupda lider olmaq arzusunu ifadə edir

B) insanın məqsədlərini ifadə edir

C) insanın kollektivdaxili münasibətlərdə mövqeyini əks etdirir

D) insanın cəmiyyətdə, konkret kollektivdə rolunu və mövqeyini əks etdirir

E) insanın nail olmaq istədiyi mövqeyi tutmaq arzusunu ifadə edir

3. Məktəblilərdə böyüklük hissi əsasən hansı dövrdən başlayır?

A) uşaqlıq dövründən

B) yeniyetməlik dövründən

C) ilk gənclik dövründən

D) kiçik məktəb yaşı dövründən

E) körpəlik dövründən

4. Xronoloji baxımdan böyük məktəbli yaşı hansı yaş dövrlərini əhatə edir?

A) 14 – 15 yaşdan 18 yaşa qədər

B) 10 – 11 12 – 14

C) 12 – 15

D) 13 – 15

E) 18 – 22

5. Yeniyetmələrin anatomik - fizioloji inkişafında özünü göstərən fizioloji dəyişiklik nədən ibarətdir?

A) boy artımı

B) baş beyin kütləsinin artımı

C) cinsi yetkinləşmə prosesinin formalaşması

D) əzələ sisteminin inkişafı

E) sinir sisteminin inkişafı

6. Yeniyetmələrdə əxlaqi şüurun təzahürü nədə ifadə olunur?

A) yeniyetmənin fərdiyyətində

B) yeniyetmənin təfəkküründə

C) insanların rəfrat və davranışlarını cəmiyyətin əxlaq normaları baxımından qiymətləndirilməsində

D) hiss və emosiyalarda

E) yeniyetmələrin tələbatlarında

7. Erkən gənclik dövründə hansı fəaliyyət növü aparıcı fəaliyyət hesab olunur? Uyğun olanlarını seçin:

1 - təlim fəaliyyəti

2 - təsviri fəaliyyət

3 - oyun fəaliyyəti

4 - peşə fəaliyyəti

5 - ünsiyyət fəaliyyəti

A) 1, 4

B) 2, 5

C) 3, 5

D) 2, 4

E) 1, 3

8. Бюйцк мяктябли йашында шаэирдлярин мянсуб олдуьу груплары неъя адландырырлар? Uyğun olanlarını seçin:

1 - mütəşəkkil məktəb qrupları

2 - kontakt və şərti qruplar

3 - referent qruplar

4 - mütəşəkkil, lakin məktəbdənkənar qruplar

5 - həqiqi qruplar

6 - rəsmi, qeyri - formal qruplar

7 - mütəşəkkil qruplar

A) 3, 2, 4

B) 1, 3, 5

C) 1, 4, 6

D) 2, 3, 7

E) 1, 4, 5

9. Böyük məktəb yaşlı şagirdlər öz “Mən”lərində hansı keyfiyyətləri daha əhəmiyyətli və dəyərli sayırlar? Uyğun olanlarını seçin:

1 - kommunikativ

2 - müşahidəçilik qabiliyyəti

3 - iradi

4 - təlim – peşə maraqları

5 - intellektual

6 - məsuliyyət hissini və təvəzökarlığı

A) 1, 3, 5

B) 4, 6, 3

C) 2, 4, 5

D) 1, 4, 6

E) 3, 4, 6

10. Böyük məktəbli yaşının əsas xüsusiyyəti nədir? Uyğun olanlarını seçin:

1 - yaşlılıq hissinin və meylinin əmələ gəlməsi

2 - təlimdə yüksək nəticələrə nail olmaq

3 - yoldaşlarının nüfuzunu qazanmaq

4 - müəllimlərin müsbət rəyinə nail olmaq

5 - özünütəyinetməyə psixoloji hazırlıq

6 - azad davranış tərzinə fəal meyl

A) 1 və 3

B) 2 və 4

C) yalnız 5

D) yalnız 6

E) 4 və 6

11. Böyük məktəb yaşlı şagirdlər öz “Mən”lərində hansı keyfiyyətləri daha əhəmiyyətli və dəyərli sayırlar? Uyğun olanlarını seçin:

1 - kommunikativ

2 - müşahidəçilik qabiliyyəti

3 - iradi

4 - təlim – peşə maraqları

5 - intellektual

6 - məsuliyyət hissini və təvəzökarlığı

A) 2, 4, 5

B) 4, 6

C) 1, 3, 5

D) 1, 4, 6

E) 3, 4, 6

12. Şagirdlərin əqli fəaliyyətində mühüm əhəmiyyət kəsb edən fikri əməliyyatlara hansıları daxil etmək olar? Uyğun olanlarını seçin:

1 - analiz, sintez, ümümiləşdirmə, konkretləşdirmə, müqayisə

2 - nəql etmə, izah etmə, müsahibə

3 - konkretləşdirmə, sistemləşdirmə, təsnifetmə

4 - şərhetmə, mübahisə, əlaqələndirmə

5 - nümayiş etdirmə, təcrübə qoyma, təcrübi iş

A) 1, 4

B) 2, 3

C) 1, 3

D) 3, 4

E) 4, 5

13. Böyük yaşlı məktəbliyə xas olan əsas psixoloji əlamətlərin ardıcıllığını müəyyən edin:

1 – dünyagörüşü və əqidənin formalaşması

2 – ailədaxili münasibətlərdə müstəqil olmağa fəal meyl

3 – özünütəyinetməyə marağın fəallaşması

4 – əxlaqi, iradi və intellektual keyfiyyətlərin qiymətləndirilməsi

5 – təlim prosesində aktiv iştirak

6 – öz şəxsiyyətinə qarşı hörmət hissinin təşəkkülü

A) 5, 2, 6, 1

B) 6, 3, 1, 5

C) 4, 3, 1, 2

D) 3, 1, 4, 5

E) 6, 5, 1, 2

14. Böyük məktəbli yaşının əsas xüsusiyyəti nədir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - yaşlılıq hissinin və meylinin əmələ gəlməsi

2 - təlimdə yüksək nəticələrə nail olmaq

3 - yoldaşlarının nüfuzunu qazanmaq

4 - müəllimlərin müsbət rəyinə nail olmaq

5 - özünütəyinetməyə psixoloji hazırlıq

6 - azad davranış tərzinə fəal meyl

A) yalnız 5

B) 2 və 4

C) 1 və 3

D) yalnız 6

E) 4 və 6

15. Böyük məktəb yaşı dövrünün inkişaf istiqamətlərini xarkterizə edən əsas əlamətlərin ardıcıllığını müəyyən edin:

1 – ictimai aktivlik və dünyagörüşün formalaşması

2 – özünüdərketmənin inkişafı

3 – fiziki inkişaf

4 – ünsiyyət və emosional həyatın xüsusiyyətləri

5 – inkişafın sosial situasiyası

6 – ictimai – faydalı işlərdə iştrak etməyə aktiv meyl

A) 6, 2, 4, 3

B) 4, 1, 3, 5

C) 5, 2, 4, 6

D) 3, 1, 5, 2

E) 2, 1, 6, 4

16. Əqidə nədir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - insanın həyat və fəaliyyət prinsiplərinin məcmusu

2 - şəxsiyyəti öz baxışlarına, prinsiplərinə və dünyagörüşünə müvafiq olaraq hərəkət etməyə təhrik edən dərk olunmuş tələbatlar sistemi

3 - insanın dünyagörüşünün ifadəsi

4 - şəxsiyyətin öz baxışlarına uyğun yaşamaq tələbatı

5 - insanın dünyagörüşünə və prinsipinə əsaslanan təhrikedici istiqamət

6 - sosial və milli dəyərlərin mənimsənilməsinə aktiv münasibət və bu zəmində şəxsi mövqeyin formalaşması

A) yalnız 2

B) 3 və 4

C) 1, 5

D) yalnız 6

E) 4 və 5

17. Uyğunluğu müəyyən edin:

I – Gənclik anlayışının əsas göstəriciləri

II – Özünüdərketmənin inkişafı

1 – fiziki inkişafın xüsusiyyətləri

2 – “mən obrazın” formalaşması

3 – şəxsi keyfiyyətlərin dərk olunması

4 – inkişafın sosial situasiyası

5 – özünə hörmət hissinin formalaşması

6 – intellektual fəaliyyətin xüsusiyyətləri

7 – özünüqiymətləndirmənin fəallaşması və adekvat xarakter daşıması

8 – təlim – peşə fəaliyyətinin aparıcı mövqeyə malik olması

9 – özünütəyin etməyə meylin aktivləşməsi

A) I – 2, 4, 6, 8; II – 1, 3, 5, 7, 9

B) I – 1, 4, 5, 7; II – 2, 3, 6, 8, 9

C) I – 1, 4, 6, 8; II – 2, 3, 5, 7, 9

D) I – 1, 3, 6, 8; II – 2, 4, 5, 7, 9

E) I – 1, 4, 6, 9; II – 2, 4, 5, 7, 8

18. Uyğuluğu müəyyən edin:

I - Erkən gənclik dövründə şagirdin ictimai fəallığını şərtləndirən amillər

II - Böyük yaşlı məktəblinin motivasiya - təlabat sferasını səciyyələndirən anlayışlar

1 - maraqlar

2 - mənəvi təlabatların formalaşması

3 - meyllər

4 - sərvət meylləri və ictimai fəallıq

5 - emosiyalar

6 - dünyagörüşünün formalaşması prosesinin aktivləşməsi

7 - yönəlişliklər( ustanovkalar)

8 - peşə seçimi ilə əlaqədar fəallıq

9 - ideallar

A) I - 2, 4, 5, 8; II - 1, 3, 6, 7, 9

B) I - 2, 3, 6, 8; II - 1, 4, 5, 7, 9

C) I - 2, 4, 6, 8; II - 1, 3, 5, 7, 9

D) I - 2, 4, 6, 7; II - 1, 3, 5, 8, 9

E) I - 1, 4, 6, 8; II - 2, 3, 5, 7, 9

19. Uyğunluğu müəyyən edin:

I – Böyük məktəbli yaşının əsas xüsusiyyətləri

II – Özünüqiymətləndirmənin əsas keyfiyyətləri

1 – kommunikativ

2 – özünütəyinetməyə psixoloji hazırlıq

3 – iradi

4 – yaşlılıq hissinin və meylinin əmələ gəlməsi

5 – intellektual

6 – həmyaşıdlarının nüfuzunu qazanmağa aktiv meyl

7 – təlimdə yüksək nəticələrə nail olmaq

8 – ictimai aktiv və dünyagörüşün formalaşması

A) I – 2, 4, 6, 8; II – 1, 3, 5, 7

B) I – 2, 4, 5, 7; II – 1, 3, 6, 8

C) I – 2, 3, 6, 8; II – 1, 4, 5, 7

D) I – 2, 4, 6, 7; II – 1, 3, 5, 8

E) I – 1, 4, 6, 8; II – 2, 3, 5, 7

20. Uyğunluğu müəyyən edin:

I – Böyük məktəb yaşı dövründə ünsiyyət və emosional həyat

II – Böyük məktəb yaşı dövründə ictimai aktivlik və dünyagörüşün formalaşması

1 – maraqla və mənəvi tələbatların formalaşması

2 – ailədaxili münasibətlərdə müstəqil olmağa aktiv meyl

3 – mənəvi və sərvət müstəqilliyinin fəalaşması

4 – cinslərarası qarşılıqlı münasibətlərə maraq

5 – sərvət meylləri və ictimai aktivlik

6 – qarşılıqlı dostluq münasibətlərinə psixoloji hazırlıq

7 – dünyagörüşünün inkişafı prosesinin aktivləşməsi

8 – kollektivizm və qrupdaxili münasibətlərə maraq

9 – həyat planları və peşə seçimi ilə əlaqədar fəallıq

A) I – 2, 3, 6, 8; II – 1, 4, 5, 7, 9

B) I – 2, 4, 5, 7; II – 1, 3, 6, 8, 9

C) I – 2, 4, 7, 8; II – 1, 3, 5, 6, 9

D) I – 2, 4, 6, 8; II – 1, 3, 5, 7, 9

E) I – 2, 3, 6, 9; II – 1, 4, 5, 7, 8


Yüklə 0,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə