Psixologiya // ##fk=206//ks=02//fn=201// sumalltest= 499Yüklə 0,85 Mb.
səhifə1/22
tarix17.11.2018
ölçüsü0,85 Mb.
#80849
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

##book_id= 201//book_name= Psixologiya //

##fk=206//ks=02//fn=201// sumalltest= 499 //

##Fakültə: Coğrafiya və ÇH, ÜTF, Pedaqogika və psixologiya

##İxtisas: Coğrafiya müəllimliyi, texnologiya, təsviri incəsənət

##Qrup: coğrafiya müəllimliyi – 201, 202, 203, 204; texnologiya müəllimliyi - 201, 202, 203, 204; təsviri incəsənət – 201, 202, 203, 204

##Bölmə: Azərbaycan

##Şöbə:Əyani

##Fənnin adı: Psixologiya

##Tərtib edən müəllim: dos. Q. Əzizov, B/m. N. Məmmədova ps. ü. f. d. S. N. Heydərova, ps. ü. f. d. Q. Rəhimova dos.Könül Məmmədova

##Kafedranın adı:Yaş və pedaqoji psixologiya

## Kafedra müdiri: prof. Ə. T. Baxşəliyev

##Kafedra üzrə işçi qrupun üzvləri:

## Dos. E. Quliyev

##Dos. Z. Əliyeva

## Dos. Q. Əzizov

##num= 1// level= 1// sumtest=19 // name= Psixologiyaya giriş və filogenezdə inkişafı //


1. Elmin obyekti dedikdə ilk növbədə nə nəzərdə tutulur?

A) təbitə

B) insan

C) onun tədqiq etdiyi real gerçəklik

D) canlılar

E) insan qrupları

2. Psixi xassə termini nəyi ifadə edir?

A) hafizəni, diqqəti

B) duyğunu , hafizəni

C) qavrayışı, temperamenti

D) Psixi faktın və şəxsiyyətin həyatında təkrarını

E) temperamenti, hafizəni

3. Proses sözü nəyi əks etdirir?

A) hadisənin cərəyanını

B) həssaslığı

C) emosionallığı

D) hər hansı bir hadisənin başlanmasını, gedişini və inkişaf mərhələlərini

E) psixi fəaliyyətin sürətini

4. Psixi proseslərə nə daxildir?

A) xarakter əlamətlər

B) fərdi psixi xassələr

C) iradi keyfiyyətlər

D) idrak, iradi və emosional proseslər

E) fəaliyyətin növləri

5. Müasir dövrdə insanı nə qədər elm sahəsi öyrənir?

A) 500 elm sahəsi

B) 25 - dən çox

C) 150 - dən çox

D) 200 - dən artıq elm sahəsi

E) 60 elm sahəsi

6. Psixologiyada tətbiq olunan ilk metodlar içərisində hansı metodlar əsas yer tutur?

A) müşahidə metodu

B) eksperiment metodu

C) psixofiziki metodlar

D) əkizlər metodu

E) genetik metod

7. Psixi halət termini nəyi ifadə edir? Uyğun olanını seçin:

1 - psixi faktın nisbi davamlılığını

2 - psixikanın sürətini

3 - psixi faktın toplanılması

4 - psixi faktın ardıcıllığı

5 - psixikanın hal və vəziyyətini

6 - psixi faktın mən rabitəsini

A) 4, 5

B) 2, 4

C) 1, 5

D) 3, 4

E) 1, 4

8. Dar mənada psixi proseslərə nələr daxildir? Uyğun olanını seçin:

1 - duyğu

2 - qabiliyyət və xarakter

3 - maraq və ideal

4 - qavrayış

5 - temperament və qabiliyyət

6 - hafizə

7 - təşəbbüskarlıq və qabiliyyətlilik

8 - təfəkkür

A) 2, 4, 5, 8

B) 1, 4, 6, 8

C) 4, 5, 7, 8

D) 3, 4, 5, 6

E) 1, 4, 7, 8

9. Psixi hadisələri necə qruplaşdırırlar?

1 - psixi proseslər

2 - psixi xassələr

3 - psixi hallar

4 - hissi proseslər

5 - məntiqi proseslər

6 - təəsürat

A) 6, 5, 4

B) 4, 2, 6

C) 1, 2, 3

D) 1, 6, 4

E) 5, 1, 2

10. Psixi proseslərin ilk psixi təsir göstərmə səviyyəsinə görə ardıcıllığını müəyyən edin.

1 - təfəkkür

2 - təxəyyül

3 - duyğu

4 - qavrayış

5 - diqqət

6 - hafizə

A) 4, 5, 6, 3, 2, 1

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6

C) 6, 2, 4, 3, 5, 1

D) 3, 4, 5, 6, 1, 2

E) 2, 1, 3, 4, 5, 6

11. Psixologiya elminin nəyi tədqiq etdiyini, onun əsas xüsusiyyətlərinin nədən ibarət olduğunu izah etmək üçün nəyi aydınlaşdırmaq lazımdır?

1 - idrak proseslərini

2 - emosiya və hissləri

3 - psixologiya elminin obyektini

4 - şərti fərqləri

5 - psixologiya elminin predmetini

6 - iradi keyfiyyətləti

7 - vəzifələrini

8 - metodları

A) 4, 5, 7, 8

B) 2, 4, 5, 8

C) 3, 5, 7, 8

D) 3, 4, 5, 6

E) 1, 4, 7, 8

12. Psixoloji tədqiqatda obyektiv metodun əsasını hansı prinsiplər təşkil edir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - qavrayış və hafizə vəhdəti

2 - şüur və fəaliyyətin vəhdəti

3 - sistemilik

4 - eksperiment

5 - fəaliyyət məhsullarının təhlili

6 - psixikanın fəaliyyətdə inkişafı

7 - müşahidə

8 - determinizm

A) 1, 4, 6, 7

B) 2, 3, 6, 8

C) 2, 5, 6, 8

D) 3, 4, 7, 8

E) 1, 3, 5, 7

13. Müşahidə metodunun tətbiqinin şərtləri arasında düzgün ardıcıllığı müəy - yən edən cavabı tapın:

1 - müşahidə mütəşəkkil təşkil edilməlidir.

2 - müşahidə fasilələrlə aparılmalıdır.

3 - müşahidə mücərrəd xarakterə malik olmalıdır.

4 - müşahidə ardıcıl və planlı şəkildə aparılmalıdır .

5 - elmi müşahidələrin nəticələri dəqiq surətdə qeyd olunmalıdır.

6 - müşahidə zamanı texniki vasitələrdən istifadə olunmalıdır.

A) 1, 3, 6, 2

B) 6, 2, 3, 1

C) 1, 4, 5, 6

D) 2, 3, 1, 6

E) 6, 4, 2, 1

14. Eksperiment metodunun növləri hansılardır? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - labarator

2 – təbii

3 - müsahibə

4 - uzunmüddətli

5 - anket və test

6 - sosiometriya

7 - hafizə təsəvvürləri

A) 4, 5

B) 2, 4

C) 1, 2

D) 3, 4

E) 1, 4

15. Psixologiyanın vəzifələrinə aid olanları uyğun bölməyə daxil edin:

I - Nəzəri vəzifələr

II - Təcrübi vəzifələr

a - təlim - tərbiyə prosesində psixi inkişaf imkanları

b - təlim - tərbiyənin ümumi psixoloji qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi

c - şəxsi keyfiyyətlərin formalaşması

d - təlim və əqli inkişafın qarşılıqlı əlaqəsi

e - şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsi

A) I - c, d, e; II - a, c

B) I - d, c, e; II - b, d

C) I - a, b, c; II - d, e

D) I - a, c, e; II - a, e

E) I - a, c, d; II - b, c

16. Psixoloji tədqiqat metodlarına uyğun olanları müəyyən edin:

I - müsahibə, sorğu, intervyu

II - eksperiment

III - nəticələrinin qiymətləndirilməsi

1 - sorğu

2 - intervyu

3 - laborator

4 - təbii

5 - riyazi statistik

6 - faizli

A) I - 1, 2; II - 3, 4; III - 5, 6

B) I - 3, 4; II - 4, 5; III - 1, 6

C) I - 2, 6; II - 4, 3; III - 3, 6

D) I - 5, 1; II - 3, 2; III - 2, 4

E) I - 4, 5; II - 1, 2; III - 3, 5

17. Psixoloji tədqiqat metodlarına vasitə tərzlərini seçin

I - müsahibə, sorğu, intervyu

II - eksperiment

III - nəticələrinin qiymətləndirilməsi

1 - sorğu

2 - intervyu

3 - laborator

4 - təbii

5 - riyazi statistik

6 - faizli

A) I - 2, 6 II - 4, 3 III – 3, 6

B) I - 3, 4 II - 4, 5 III – 1, 6

C) I - 1, 2 II - 3, 4 III – 5, 6

D) I - 5, 1 II - 3, 2 III – 2, 4

E) I - 4, 5 II - 1, 2 III – 3, 5

18. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Müasir psixoloji tədqiqatın metodologiyası və metodikasının əsas paradiqması nədən ibarətdir?

II - Elmi psixologiya nəyə istinad edir?

III - "Psixoloji böhranının tarixi mənası" adlı fundamental metodoloji tədqiqatın müəllifi kimdir?

a - L. S. Vıqotski, C. Bruner

b - nəzəriyyə, eksperiment və praktika

c - obyektiv tədqiqat metodlarına

A) I - b; II - c; III - a

B) I - a; II - a; III - c

C) I - c; II - c; III - b

D) I - b; II - b; III - a

E) I - a; II - c; III - c

19. Psixoloji tədqiqat metodlarına uyğun vasitə tərzlərini müəyyən edin:

I - Müsahibə, sorğu, intervyu

II - Eksperiment

III - Nəticələrinin qiymətləndirilməsi

1 - sorğu

2 - intervyu

3 - laborator

4 - təbii

5 - riyazi statistik

6 - faizli

A) I - 2, 6; II - 4, 3; III – 3, 6

B) I - 3, 4; II - 4, 5; III – 1, 6

C) I - 1, 2; II - 3, 4; III – 5, 6

D) I - 5, 1; II - 3, 2; III – 2, 4

E) I - 4, 5; II - 1, 2; III – 3, 5


Yüklə 0,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə