Pravilnost podatkov, navedenih V vlogi, bo preverila komisija za sprejem otrok V vrtcuYüklə 56,44 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix21.06.2018
ölçüsü56,44 Kb.
#50081
Pravilnost  podatkov,  navedenih  v  vlogi,  bo

 

preverila  komisija  za  sprejem  otrok  v  vrtcu

 

pri  upravljavcih  zbirk  osebnih 

podatkov, ki podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom

.

   


 

Šolsko leto: _________ / __________ 

Datum oddane vloge: _____ / _____ / _______                         Šifra otroka: 

□□□□□


 

                                                                                                     

(izpolni vrtec)  

 

VLOGA ZA SPREJEM OTROKA  

 

V VRTEC _____________________________________________________________________________ 

V ENOTO _____________________________________________________________________________ 

(Napišite ime vrtca, enote in naslov enote, ki je vaša prva izbira. Izberite izmed enot vrtcev naštetih v spodnji tabeli. Vlogo oddajte v vrtec prve izbire)   

PROGRAM(ustrezno označite)             A    dnevni program                 B   poldnevni program  

I. PODATKI O OTROKU 

IME IN PRIIMEK 

 

 

 

 

EMŠO: 

DATUM ROJSTVA: 

 

 

SPOL: 

                 M           Ž 

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA 

 

 

POŠTA IN POŠTNA ŠTEVILKA  

 

OBČINA STALNEGA BIVALIŠČA  

 

NASLOV ZAČASNEGA BIVALIŠČA    

POŠTA ZAČASNEGA BIVALIŠČA 

 

 

OBČINA ZAČASNEGA BIVALIŠČA    

 

Želeni datum vključitve otroka v program vrtca:____________________________________  

                                                                                                        (starostni pogoj za vključitev je dopolnjenih 11 mesecev)

 

1.

 Navedite razvojne in zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za 

delo z otrokom (v kolikor imate priporočilo razvojne ambulante, jo priložite k vlogi) oziroma vpišite, 

da posebnosti ni: ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 


II. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH  

 

MATI (oz. zakonita skrbnica) OČE (oz. zakoniti skrbnik) 

 

IME IN PRIIMEK 

 

  

EMŠO 

 

 

 DAVČNA ŠTEVILKA 

 

 

 NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA 

 

  

POŠTA STALNEGA BIVALIŠČA 

 

 

 OBČINA STALNEGA BIVALIŠČA 

 

 

 NASLOV ZAČASNEGA BIVAL. 

 

  

POŠTA ZAČASNEGA BIVALIŠČA 

 

  

OBČINA ZAČASNEGA 

BIVALIŠČA 

 

 IMAM STATUS TUJCA (obkroži)  DA                       NE 

DA                        NE TELEFON/GSM (za dopolnitve, 

sporočila) 

 

 e-mail 

 

 

 Druge osebe dosegljive za 

nujna sporočila 

 

  

           Vlagatelj – s križcem (X) označite kdo je vlagatelj, na čigar naslov se pošilja pošta:  

                Mati (oz. zakonita skrbnica)                       Oče (oz. zakoniti skrbnik)  

                              

                                           

  

III. ŽELENE ENOTE VRTCEV  

1.

 V tabeli (priloga) lahko izberete še največ dve dodatni enoti vrtcev, kamor želite vpisati otroka, če ga ne bi bilo 

mogoče vključiti v enoto v vrtca prve izbire. Pod št. 1 vpišite najbolj želeno enoto, pod 2 pa manj želeno enoto. 

Izbirate lahko med vsemi enotami javnih vrtcev na območju občine  Piran. Obkrožite tudi program, v katerega 

vpisujete otroka: dnevni program (od 6-9 ur dnevno) in poldnevni program (od 4-6 ur dnevno). 

1.

 

Izbira:_________________________________________________________________________                                              

(ime enote, ime vrtca ter naslov enote)  

            program (ustrezno obkrožite)        A dnevni program          B poldnevni program  

2.

 izbira__________________________________________________________________________ 

                                            

(ime enote, ime vrtca ter naslov enote)  

            program (ustrezno obkrožite)         A dnevni program           B poldnevni program  

 

 V  primeru,  da  otrok  ni  sprejet  v  nobeno  izmed  želenih  enot  vrtcev,  želite  mesto  v  KATERIKOLI  ENOTI 

KATEREGAKOLI VRTCA* (pojasnilo spodaj) na območju občine Piran: 

 

                                               DA           NE                                                (ustrezno obkrožite) 

 

*Če obkrožite pri izbiri KATERAKOLI ENOTA ″DA″, pomeni, da v primeru, če ne boste dobili želene enote, ki ste jih opredelili v prvih treh izbirah, vam bo ponujena možnost, da vključite otroka v katerokoli enoto kateregakoli vrtca 

na  območju  občine  Piran.  V  primeru,  da  obkrožite  DA  in  ponujeno  prosto  mesto  odklonite,  se  otroka  vrne  na 

centralni  čakalni  seznam  in  v  razpisanem  šolskem  letu  za  odklonjeno  enoto  ne  boste  dobili  več  ponudbe  za 

sprejem.  Ravno  tako  otroku  pri  vpisu  v  vrtec  za  naslednje  šolsko  leto  ne  bodo  pripadale  točke  po  kriterijih 

Pravilnika  o  sprejemu  otrok  v  vrtec.  Če  obkrožite  izbiro  ″NE″  bo  vaš  otrok  čakal  na  prosto  mesto  v  navedenih 

enotah na vlogi.

 

 

2. 

Otrok v preteklem letu ni bil sprejet v vrtec na območju občine Piran in je še vedno na čakalni listi za 

sprejem.  

                                                      DA        NE  

                                                      (ustrezno obkrožite)  

 

 

IV. IZJAVA 

S podpisom zagotavljam, da so navedeni podatki točni in resnični. Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja z namenom, 

za  katerega  so  bili  zbrani  in  v  skladu  s  predpisi  o  zbiranju  in  varstvu  osebnih  podatkov  za  potrebe  centralne 

evidence vpisa otrok. Če  bo otrok sprejet v drug vrtec na območju občine Piran, kamor je bila vložena vloga za 

sprejem  otroka  v  vrtec,  vrtcu  dovoljujem,  da  posreduje  vlogo  vrtcu,  v  katerega  je  otrok  sprejet.  O  vsaki 

spremembi podatkov bom vrtec sproti obveščal. 

 

 

Datum: _____________________________ Podpis vlagatelja: ____________________________   

 

Postopek  vpisa in sprejema otrok, sestavo in način dela komisije ter kriterije za sprejem  otrok  v vse  javne vrtce, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina Piran, natančneje ureja in določa Pravilnik o sprejemu otrok v 

vrtec.

 

Dokumenti za dokazovanje in priloge k vlogi za vpis otroka, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec 

Listine, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec: 

 Odločba o usmeritvi, ki potrjuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami   

 Mnenje  Centra  za  socialno  delo  o  ogroženosti  družine  (vsebuje  navedbe,  da  je  družina  v  skladu  s  predpisi,  ki 

urejajo socialno varnost oz. položaj družine, obravnavana s strani CSD, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih 

vodijo centri). 

Otrok je ostal na čakalni listi: 

 Potrdilo vrtca, kjer je bil otrok v preteklem   šolskem letu odklonjen in je ostal na čakalni listi.  

Listine,  ki  dajejo  prednost  pri  sprejemu  v  vrtec,  katerega  soustanoviteljica  je  tudi  Samoupravna  skupnost 

italijanske narodnosti Piran  

 potrdilo italijanske narodne skupnosti, da je vsaj eden od staršev pripadnik te skupnosti. 

 

 

  

  

 Seznam vrtcev z enotami v občini Piran 

VRTEC, ENOTA 

VRTEC MORNARČEK PIRAN, Sedež vrtca: IX. korpus 40/a, 6330 PIRAN 

Tel: 05/ 671 01 00  

vrtec.piran-mornarcek@guest.arnes.si  

-enota Mornarček Piran, IX. korpus 40/a, Piran 

-enota Barčica Portorož, Sončna pot 20 a, Portorož 

VRTEC MORJE LUCIJA, Sedež vrtca: Fazanska 3, Lucija, 6320 PORTOROŽ 

Tel: 05/ 67 128 30  

ester.treursic@guest.arnes.si 

-enota Morje, Fazanska 3, Lucija 

- enota Ježek, Liminjanska 91, Lucija 

-enota Strunjan, Strunjan 37, Strunjan SCUOLA DELL'INFANZIA LA COCCINELLA, Sedež vrtca: Fazan 3, Lucija, 6320 PORTOROŽ 

Tel: 05/ 677 52 16 

coccinella@siol.net 

-enota Lucija, Fazanska 3, Lucija 

-enota Piran, IX. korpus 40/a, Piran 

-enota Sečovlje, Sečovlje 79, Sečovlje 

-enota Strunjan, Strunjan 37, Strunjan 

VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI SEČOVLJE, Sedež vrtca: Sečovlje 78, 6333 SEČOVLJE 

Tel: 05/ 6721 010 

janja.stukl@guest.arnes.si 

-enota Sečovlje, Sečovlje 78, Sečovlje 

-enota Sveti Peter, Sveti Peter 13, Sveti Peter 

 

 Obvezno izpolnite tudi kriterije, ki so v prilogi vloge. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


KRITERIJI ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC 

 

V primeru, da je število vlog za sprejem v vrtec večje od števila prostih mest, o sprejemu otrok odloča komisija, na podlagi  spodaj zapisanih  kriterijev. Kriteriji izhajajo iz Pravilnika  o sprejemu otrok,  ki ga je sprejel svet Osnovne 

šole  Sečovlje.  Komisija  na  podlagi  kriterijev  določi  prednostni  vrstni  red  za  sprejem  v  vrtec.  Prednost  imajo 

kandidati z večjim številom točk.  

 

Pri posameznih kriterijih za sprejem otrok v vrtec, označite tiste, ki veljajo za vašega otroka: 

 

PREDNOSTNI KRITERIJI Označite 

1. Socialno ogrožen otrok, za katerega starši predložijo potrdilo CSD o ogroženosti zaradi 

socialnega položaja družine. 

 

2.  Otrok  s  posebnimi  potrebami,  za  katerega  starši  predložijo  odločbo  o  usmeritvi  oz. 

mnenje ustrezne institucije. 

 

 

 

1. Otrok, ki ima s starši ali enim od staršev  stalno bivališče v Občini Piran 

20 točk 

 

  

 

2. Otrok obeh zaposlenih staršev (oz.kjer je v enostarševski družini le-ta zaposlen)   15 točk  

 

  

3. Otrok iz družine, kjer je zaposlen eden od staršev 

10 točk 

 

  

 

4. Otrok, ki ima s starši študenti ali je eden od staršev  študent,  stalno ali začasno bivališče v občini Piran (obvezno potrdilo o šolanju)     

9 točk 


 

 

  

 

 5. Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo  

9 točk 


 

 

  

6. Otrok je bil uvrščen na čakalno listo v preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet  

8 točk 

 

  

 

7.  Otrok,  ki  ima  skupaj  z  enim  od  staršev  prebivališče  v  KS  enote  (Sečovlje,   Padna, Nova vas, Sv. Peter)  

7 točk 


 

 

  

 

8. Otrok iz družine, kjer je v ta vrtec že vključen en otrok iz iste družine  7 točk 

 

  

 

9. Otrok, katerega se vpisuje zadnje leto pred vstopom v šolo   6 točk 

 

  

 

10. Otroci iz družine, ki sočasno vpisujejo še enega ali več otrok (za vsakega ot.) 3 točke 

 

                                                                           

SKUPAJ TOČK    

 

Ime in priimek otroka: ________________________  

Rojstni datum otroka:    ________________________ 

 

Stalno bivališče otroka:  ________________________  

S podpisom jamčim, da so dani podatki resnični. Vrtcu Sečovlje dovoljujem, da jih uporablja v skladu s 

predpisi o zbiranju in varstvu osebnih podatkov. 

 

Datum: _______________                       Ime in priimek vlagatelja:_________________________                                                    

Podpis vlagatelja: _______________________________  


Yüklə 56,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə