Open Samenleving Een Open Samenleving creërenYüklə 42,96 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix24.12.2017
ölçüsü42,96 Kb.
#17103


Ziggo en de

Open Samenleving
Een Open Samenleving creëren 

waarin elk individu, dus zonder 

aanzien des persoons, vrij,  

dus zonder enige dwang,  

de mogelijkheid heeft om 

alle voor hem relevante 

informatie zonder censuur 

en zonder enige beperking 

tot zich te nemen. Om in een 

dialoog met zijn omgeving 

zijn standpunt in te kunnen 

nemen over alles wat voor hem 

van belang is. Dat is Ziggo’s 

ideale Open Samenleving en 

daaraan willen wij bijdragen.4

5

Tegelijk zien we dat het publiek op internet ook grillig is. De communicatie is vatbaar voor hypes 

en geneigd om geruchten en misverstanden te 

om helzen, ook al is dat vaak maar van korte duur.

Het goede nieuws is dat gesprekken voortduren en 

er constant nieuwe gesprekken ontstaan.

Daarbij kunt u dat deel van de grote conversatie 

volgen dat voor u relevant is, en u kunt eraan deel­

nemen wanneer u maar wilt. Of u nu wilt chatten 

met uw buurman aan de andere kant van de wereld, 

vanavond een historische roman digitaal wilt lezen 

of morgen online een hoorcollege van een univer­

siteit wilt volgen. Het is aan u om uw eigen keuze te 

maken en wij willen dat graag mogelijk maken.

Bernard Dijkhuizen

CEO Ziggo

“De belangrijkste reden voor mensen om een 

computer te kopen zal een link zijn naar een landelijk 

communicatienetwerk. We staan nog maar aan het 

begin van wat een echte doorbraak zal zijn voor de 

meeste mensen, zoiets als indertijd de telefoon”, 

voorspelde Steve Jobs over de impact van het 

toekomstige internet in 1985.

De komst van internet betekende een revolutie voor 

de manier waarop mensen met elkaar commu­

niceren en er gaat geen dag voorbij of er worden 

nieuwe records gebroken. Elke dag meer ge bruikers, 

berichten, blogs, video’s, et cetera. Vooral  sociale 

netwerken blijven explosief groeien. En daar waar 

iedereen met iedereen in contact kan komen, 

kunnen opmerkelijke resultaten tot stand komen.

Of het nu een vrij toegankelijke online encyclopedie 

is of een gecrowdsourcet filmscript, steevast wordt 

een beroep gedaan op de kennis en verbeeldings­

kracht van het publiek. Een publiek dat zijn mening 

online deelt en hierdoor weer op nieuwe ideeën 

komt. Dat heeft sommige mensen er zelfs al toe ver­

leid te spreken over de ‘wisdom of the crowd’, waar 

de Griekse wijsgeer Aristoteles al over droomde.

“ U kunt dat deel van de  

grote conversatie volgen  

dat voor u relevant is,  

en u kunt eraan deelnemen 

wanneer u maar wilt.”

Voorwoord
7

Het concept Open Samenleving is ontwikkeld door 

de Oostenrijks­Britse filosoof Karl Popper in de 

eerste helft van de 20e eeuw. Popper stelde dat in 

een Open Samenleving individuen alle ruimte krijgen 

en verantwoordelijk zijn voor hun eigen beslissingen. 

De overheid is responsief en tolerant en politieke 

systemen zijn transparant en flexibel. Dit in tegen­

stelling tot een gesloten samenleving, waarin geen 

individuele vrijheid heerst, en waar slechts een kleine 

groep machthebbers de dienst uitmaakt.

In moderne Westerse samenlevingen wordt een 

Open Samenleving gezien als de ideale situatie: een 

samenleving met veel burgerlijke vrijheden, een hoge 

mate van rechtsbescherming en transparantie, en 

een democratisch en egalitair karakter. Momenteel 

is er nog nergens ter wereld sprake van een volledig 

Open Samenleving, maar Nederland heeft al wel een 

flink aantal stappen in deze richting gezet.

Wat is een 

Open  

Samenleving?“ Een Open Samenleving 

wordt gezien als de ideale 

situatie.”8

9

ScoreboardDigitale Agenda

(januari 2012)

Nederland

Europese 

lidstaten

(gemiddeld)

Totale vaste  

breedbanddekking

99%

95%


Wekelijks  

internetgebruik

90%

69%


Dagelijks  

internetgebruik

79%

56%


Geen internetgebruik

7%

24%De Europese Digitale Agenda:  

Nederland loopt voorop

Uit het jaarlijkse scorebord van de Digitale Agenda blijkt 

dat Nederland qua toegang tot internet relatief erg goed 

scoort. Zo heeft ons land de hoogste breedbandpenetratie 

van alle Europese lidstaten.

In 2010 heeft eurocommissaris Neelie Kroes de 

Europese Digitale Agenda geïntroduceerd die ervoor 

moet zorgen dat digitale innovatie de komende jaren 

prioriteit krijgt. De Digitale Agenda staat voor het 

overwinnen van obstakels, gebaseerd op het idee van een 

open maat schappij. Daarmee wil de commissie burgers 

mogelijkheden bieden, de concurrentie bevorderen in een 

open markt en iedereen meer keuzemogelijkheden geven 

in een interne Europese markt.

Kroes wil bijvoorbeeld dat in 2020 iedere burger van de 

Europese Unie over een 30 Mbit/s internetverbinding 

moet kunnen beschikken en minimaal 50 procent van 

de burgers over een 100 Mbit/s internetverbinding. Alle 

klanten van Ziggo kunnen nu al beschikken over internet­

snelheden tot 120 Mbit/s, waarmee Ziggo ver vooruitloopt 

op de doelstelling van de Europese Digitale Agenda.

“ De Digitale Agenda staat 

voor het overwinnen  

van obstakels, gebaseerd 

op het idee van een  

open  maat schappij.”11

Nooit eerder was het leggen van contacten zo 

gemakkelijk als vandaag de dag. Het internet vervaagt 

grenzen en sociale netwerken zoals Twitter, Facebook 

en LinkedIn zijn volop in beweging. Iedereen kan 

discussies starten over allerlei onderwerpen en met 

een enkele Tweet complete communities stichten. 

Diezelfde gemeenschappen vallen echter soms 

net zo snel weer uit elkaar als ze waren opgericht. 

Connecties zijn broos, vriendschappen vluchtig en 

wie vandaag nog in het middelpunt staat, kan morgen 

alweer ontdekken dat zijn volgers zijn afgehaakt.

We zien dat als oude zekerheden verbrokkelen er 

weliswaar kansen voor terugkomen, maar nog geen 

nieuwe zekerheden. De ‘wensende mens’ wil alles en 

het liefst meteen. Het is de vraag of dat de perfecte 

situatie is. Waar zijn de nieuwe ankers en bakens?

Een ideale Open Samenleving

Ondanks alle vragen en onzekerheden die er nog zijn, 

komt het ideaal van een Open Samenleving steeds 

dichterbij. Een samenleving waarin elk individu, dus 

zonder aanzien des persoons, vrij, dus zonder enige 

dwang, de mogelijkheid heeft om alle voor hem 

relevante informatie zonder censuur en zonder enige 

beperking tot zich te nemen. Om in een dialoog met 

zijn omgeving zijn standpunt in te kunnen nemen 

over alles wat voor hem van belang is.

De Open 


Samen leving 

volgens 


Ziggo

“ De wensende mens wil 

alles en het liefst meteen.”12

13

Vele ogen, goede oplossingenAls de Open Samenleving alle ruimte krijgt en kan 

worden uitgebouwd, zal de zoektocht naar antwoor­

den in de meeste gevallen niet tevergeefs zijn. ‘Many 

eyes make all bugs shallow’, is het gevleugelde motto 

op internet: als we er maar met genoeg mensen naar 

kijken, wordt zelfs het grootste probleem opgelost. 

De consequentie die wij hieraan verbinden? Dat inter­

net voor iedereen zo vrij mogelijk moet zijn en blijven.

De Nederlandse samenleving heeft al flinke stappen 

gezet richting een Open Samenleving. Ziggo gelooft 

dat de kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid 

van informatie en de daarvoor benodigde digitali­

sering daarbij een grote rol speelt. Ziggo voelt zich 

verbonden met de Open Samenleving, ziet zichzelf als 

onderdeel daarvan en beschouwt het als zijn missie 

om zich er maximaal voor in te spannen.

Zowel in Nederland als de rest van de moderne 

westerse wereld blijft de Open Samenleving in 

ontwikkeling. Het perspectief daarop wil Ziggo 

onder alle omstandigheden vasthouden.

Gereguleerde vrijheid

De wereldwijde en steeds intensievere uitwisseling 

van ideeën genereert voortdurend nieuwe diensten en 

mogelijkheden en stelt steeds meer mensen in staat 

om te leven zoals zij dat willen. De komst en beschik­

baarheid van internet speelt hierbij een evidente rol. 

Maar deze vrijheid brengt ook indringende vragen 

met zich mee en stelt thema’s als verdwijning van de 

anonimiteit, toegang tot en kwaliteit van bronnen, 

privacy en veiligheid aan de orde. Vrijheid betekent 

niet dat je zo maar kunt doen waar je zin in hebt. Net 

als in de ‘offline wereld’ is er regelgeving nodig: door 

de samenleving vastgestelde wetten en regels, die 

bepalen hoever die vrijheid gaat. Handhaving door 

overheidsvertegenwoordiging, bijvoorbeeld door 

politie en justitie, is hierbij noodzakelijk.

Internet zo vrij mogelijk

In juli 2010 eiste Stichting Brein dat Ziggo de 

down loadsite The Pirate Bay moest blokke­

ren. Brein beschouwt Ziggo als tussenpersoon die 

diensten aanbiedt aan derden, die inbreuk maken op het 

auteursrecht. Na een langdurig proces besloot de rechter 

in januari 2012 dat Ziggo de website moest blokkeren. 

De uitspraak van de rechter heeft ervoor gezorgd dat een 

private organisatie de rol van politieagent heeft gekregen. 

Ziggo vindt dat deze taak bij de overheid hoort te liggen.

“ Het ideaal van een 

Open Samenleving komt 

steeds dichterbij.”15

Ziggo wil doorgroeien naar een volledig media­

bedrijf dat informatie, beleving en entertainment 

bij zijn klanten brengt. Deze klanten willen allerlei 

informatie persoonlijk en gezamenlijk beleven, op 

elk apparaat, altijd en overal. Met zijn vitale infra­

structuur voor internet, televisie en telefonie, geeft 

Ziggo hoogwaardige toegang tot bronnen van 

 informatie, beleving en entertainment. Hoge kwaliteit 

en  pluriformiteit staan daarbij voorop. Ziggo verbindt 

op die manier miljoenen mensen en stelt ze in staat 

deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en 

hun meest waardevolle ervaringen te delen.

Ziggo neemt een actieve rol in bij het aanjagen van 

het denken en doen over de Open Samenleving, 

vanuit het perspectief van informatisering en digi­

talisering. Waar zitten de barrières? Hoe krijgen we 

meer mensen betrokken? Hoe zorgen we ervoor dat 

iedereen kan meedoen? Hoe houden we de kwaliteit 

en pluriformiteit van informatie waarop mensen hun 

mening en soms zelfs mede hun identiteit baseren, 

zo hoog mogelijk? Ziggo zet zich in voor de Open 

Samenleving en blijft continu nieuwe activiteiten 

ontwikkelen om daar invulling aan te geven.

Hoe zet 

Ziggo zich  

in voor  

de Open  

Samen leving?

“ Klanten willen allerlei 

informatie persoonlijk en 

gezamenlijk beleven, op elk 

apparaat, altijd en overal.”16

17

Ziggo Prijs voor de Open SamenlevingOm de Open Samenleving in Nederland te bevorderen 

heeft Ziggo een jaarlijkse prijs in het leven geroepen: 

de Ziggo Prijs voor de Open Samenleving. 

Een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van 

Alexander Rinnooy Kan kent de prijs toe aan personen 

of instellingen voor hun ideeën, initiatieven of projecten 

die een duidelijke bijdrage hebben geleverd aan de 

Open Samenleving. De prijs bestaat uit € 10.000 en 

een sculptuur.

IMC Weekendschool won in 2011 de eerste Prijs voor de

Open Samenleving. In 2012 ging de prijs naar Humanity in 

Action.


Ziggo Congres

Elk jaar organiseert Ziggo een congres over 

een actueel thema op het snijvlak van bedrijfs­

leven, overheid en maatschappij. Het congres 

is opgezet als een onafhankelijk platform voor 

debat en wordt dit jaar in november voor de 

vijfde keer gehouden.

Lezen en schrijven als basisvaardigheid

De Stichting Lezen en Schrijven wil laag­

geletterdheid structureel oplossen in Neder­

land. Mensen die laaggeletterd zijn, kunnen 

onvoldoende lezen, schrijven en rekenen om 

volwaardig deel te nemen aan de huidige 

informatiemaatschappij. De stichting ziet het 

vermogen om te kunnen lezen en schrijven als 

een basisrecht voor elk individu. Ziggo steunt 

de stichting.

Blinden en slechtzienden toegang tot informatie

De ORIONWebbox is een hulpmiddel voor blinden 

en slechtzienden, waarvoor Ziggo een speciale 

internetverbinding beschikbaar stelt. Het is uniek in 

Nederland en geeft blinden en slechtzienden op een 

een voudige manier toegang tot vele informatie diensten. 

Ook kunnen zij ondertitels op tv laten voorlezen. 

Op basis van terugkoppeling van gebruikers wordt de 

box continu doorontwikkeld zodat deze nog slimmer, 

sneller en eenvoudiger te bedienen is.Colofon

Ziggo


Postbus 43048

3540 AA Utrecht

088 717 07 17

corporatecommunications@office.ziggo.nl

www.ziggo.com

 facebook.com/ZiggoCompany

 @ZiggoCompany

 linkedin.com/company/ziggo©

 Ziggo 2012, tweede editie

Yüklə 42,96 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə