Novi znanstveniciYüklə 38,69 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix11.04.2018
ölçüsü38,69 Kb.
#37206


247

Hrvatske vode    23(2015)    93 

NOVI ZNANSTVENICI

geodInamIKa žala u području 

Kvarnera

dr. sc. Igor ružić, dipl. ing. građ.

Doktorska disertacija je obranjena 

22. prosinca 2014. godine na 

Građevinskom fakultetu Sveučilišta u 

Rijeci, pred povjerenstvom u sastavu:

prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, 

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

(predsjednica povjerenstva),

dr. sc. Suzana Ilić,  

University of Lancaster  

(mentorica i članica),

prof. dr. sc. Čedomir Benac, 

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

(mentor i član),

doc. dr. sc. Dalibor Carević, 

Građevinski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu (član),

izv. prof. dr. sc. Barbara Karleuša, 

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

(članica).

ŽivotopiS

Igor  Ružić  rođen  je  u  Rijeci  6.  travnja  1977.  godine.  Osnovno  školovanje,  a  potom  i 

gimnaziju, završio je u Rijeci. 1996. godine upisao je Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

gdje je 2003. godine i diplomirao pod mentorstvom prof. dr. sc. Nevenke Ožanić i mr. sc. 

Josipa  Rubinića.  Njegov  diplomski  rad  ''Analiza  razina  mora  sjevernojadranskog  područja 

i  njihova  međuodnosa  s  pojavama  visokih  razina  voda  u  vodotocima  na  primjeru  ušća 

Dubračine'',  predložen  je  za  nagradu  Hrvatskih  voda  u  konkurenciji  najboljih  diplomskih 

radova iz hidrotehnike s područja Hrvatske, kao najbolji takav rad na Građevinskom fakultetu 

Rijeka u akademskoj godini 2003./2004.

Nakon završenog fakulteta zapošljava se u Hrvatskim vodama, VGO Rijeka, gdje radi 

kao  projektant  suradnik  na  projektima  regulacija  vodotoka.  Na  Građevinskom  fakultetu 

Sveučilišta u Rijeci zapošljava se 2005. godine u Zavodu za hidrotehniku i geotehniku. Godine 

2006. upisuje poslijediplomski doktorski studij građevinarstva na Građevinskom fakultetu 

Sveučilišta u Rijeci, smjer hidrotehnika i geotehnika. 

U zvanju asistenta sudjelovao je u izvođenju vježbi na predmetima iz područja hidrotehnike 

na preddiplomskom, diplomskom, stručnom i specijalističkom studiju. Sudjelovao je u radu 

više nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata u svojstvu suradnika.

Igor  Ružić  je  tijekom  2012.  godine  boravio  na  University  Lancaster  u  Ujedinjenom 

Kraljevstvu,  u  sklopu  stipendijskog  programa  hrvatske  zaklade  za  znanost  ''Istraživanje 

morfodinamičkih promjena žala na području Kvarnera''.

Tijekom  2013.  godine  boravio  je  na  Kyoto  University  u  Japanu  u  sklopu  hrvatsko-

japanskog  bilateralnog  projekta  „Risk  identification  and  land-use  planning  for  disaster 

mitigation of landslides and floods in Croatia“. 

Doktorski rad je obranio 22. prosinca 2014. godine.

Dr. sc. Igor Ružić je izabran u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, a i dalje je zaposlen 

na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u zvanju višeg asistenta. Sudjeluje u radu IPA 

ADRIATIC  CBC  PROGRAMME  znanstvenog  projekta  “Networking  for  Safe  Drinking  Water 

Supply in Adriatic Region“ – DRINKADRIA i hrvatsko-slovenskog znanstvenog projekta EFRR, 

OP SLO-HR “Življenje-Voda!/Život-Voda!” – ŽIVO.PRIkAZ DOkTORSkOg RADA

Doktorski  rad:  „Geodinamika  žala  u  području  Kvarnera“ 

napisan je na 183 stranice, a sadrži 13 tablica, 84 grafička 

priloga i 270 literaturna navoda. Sastoji se od 9 poglavlja. 

Osnovni  je  cilj  doktorskog  rada  bio  izvršiti  znanstvenu 

analizu  geodinamičkih  procesa  na  minijaturnim  šljunčanim 

žalima  u  području  Kvarnera.  Također  je  bilo  potrebno  dati 

znanstveno  objašnjenje  pod  kojim  uvjetima  su  žali  stabilni, 

odnosno  pod  kojim  uvjetima  dolazi  do  njihove  erozije  u 

dijelovima ili u cijelosti.

Prethodno  je  izvršeno  rekognosciranje  gotovo  svih  žala 

na liburnijskoj i vinodolskoj obali Kvarnera, kao i na otocima 

Cresu i Krku. Nakon obavljene analize odabrane su za mjerenje 

pogodne  i  dovoljno  različite  mikrolokacije.  Detaljna  in  situ 

mjerenja  obavljena  su  u  uvali  Uboka  južno  od  Mošćeničke 248

Hrvatske vode    23(2015)    93 

NOVI ZNANSTVENICI

Drage, uvali Klančac kod Brseča i na lokaciji Škrila, zapadno 

od Stare Baške, na jugoistočnoj obali otoka Krka.

Odabrana 

je 

metoda 


Structure-from-Motion 

fotogrametrije, 

odnosno 

metoda 


trodimenzionalnih 

oblaka  točaka  zbog  svoje  visoke  razlučivosti  i  preciznosti. 

Istražene  lokacije  vrlo  su  pogodne  za  primjenu  ove  metode 

mjerenja  zbog  granulometrijskog  sastava  tijela  žala,  reljefa 

okolne  obale,  te  povoljnih  pozicija  za  snimanja.  Kvaliteta 

trodimenzionalnih oblaka točaka snimljenih žala zadovoljila 

je  sve  potrebe  provedenih  istraživanja,  a  horizontalna  i 

vertikalna  točnost  modela  je  +/-  5  cm.  Prednost  korištenja 

ove  metodologije  pokazala  se  prilikom  uzastopnih  mjerenja 

jednog žala, kod kojeg su definirane stalne kontrolne točke 

za georeferenciranje trodimenzionalnih oblaka točaka, jer je 

pojedinačno mjerenje trajalo manje od 30 minuta, što je bitno 

za interpretaciju geodinamičkih promjena u njihovim tijelima.

Numeričke  simulacije  valova  istraživanih  područja 

provedene  su  na  dubinama  dna  deriviranim  iz  snimaka 

podmorja i izmjerenih oblaka točaka. Primjena oblaka točaka 

u numeričkim simulacijama valovanja omogućila je precizne 

simulacije djelovanja valova na žalo, kao i prikaz rezultata tih 

simulacija na foto-realističnim oblacima točaka.

Mjerenjima  pomoću  metode  Structure-from-Motion 

fotogrametrije ustanovljeno je da se žali na sve tri odabrane 

lokacije  nalaze  u  osjetljivoj  geodinamičkoj  ravnoteži.  Uzrok 

tomu je geološka građa i izravna izloženost obale destruktivnom 

djelovanju valova i strujanja vode, a mjestimično povremeno 

površinsko i podzemno istjecanje.

Na  lokaciji  žala  Klančac,  kod  Brseča,  istražen  je  utjecaj 

djelovanja vjetrovnih valova na žal omeđeno strmim liticama 

izgrađenim  od  relativno  rezistentne  vapnenačke  stijenske 

mase. Vjetrovni valovi izazivaju značajne morfološke promjene 

tog  minijaturnog  žala.  Zabilježene  su  varijacije  volumena 

tijela  žala  od  137  m

3

  do  225  m3

,  tijekom  9  provedenih 

mjerenja u razdoblju od 4. 10. 2013. do 27. 12. 2013. Erozija 

žala  nastala  je  djelovanjem  najvećih  valova  iz  jugoistočnog 

smjera  (jugo)  i  sjeveroistočnog  smjera  (bura)  tijekom  samo 

jednog  olujnog  događaja.  Oporavak  žala,  odnosno  povratak 

na  oblik  poprečnih  profila  i  volumena  tijela  žala  zbivao  se 

znatno sporije. Generiran je umjerenim valovima jugoistočnog 

i  sjeveroistočnog  smjera.  Mjerenja  su  pokazala  visoku 

korelacijsku  vezu  između  promjena  volumena  žala  i  visine 

značajnog  dubokovodnog  vala,  neovisno  o  smjeru  valova. 

Važan utjecaj na dinamiku žala Klančac su litice u njegovom 

zaleđu, jer se na njihovim kosinama zbiva lom visokih valova, i 

na taj način povećava brzina povratnih struja.

Na lokaciji žala Uboka, južno od Mošćeničke Drage, istražen 

je utjecaj prodora slatkih voda na morfološke promjene tijela 

žala, prethodno nastalog akumulacijom bujičnih sedimenata 

pretežito veličine šljunka. Istjecanjem slatkih voda dolazi do 

nastanka privremenog kanala kroz koji otječe voda do mora 

i koncentrirane erozije tijela žala oko tog mjesta. Zabilježene 

su  oscilacije  volumena  žala  od  712  m

3

  do  820  m3

  tijekom 

11 provedenih mjerenja u razdoblju od 2. siječnja 2012. do 

12.  travnja  2012.  Erodirani  sedimenti  tijela  žala  lepezasto 

su akumulirani u podmorju ispred ušća kanala. Djelovanjem 

vjetrovnih valova dolazi do potpunog povratka sedimenata na 

žalo. Na tom žalu došlo je do povećanja volumena njegovog 

tijela i tijekom djelovanja najvećih valova zbog nesmetanog 

transporta sedimenata prema obali. 

Posebnost žala na lokaciji Škrila, zapadno od naselja Stara 

Baška, izražena je erozija klifa. Usporedbom aerofotografija i 

ortofoto karata različitih generacija, ustanovljeno je pomicanje 

kosine  klifa  za  4  do  5  m  tijekom  razdoblja  od  četrdeset 

godina.  Dokazana  je  međuzavisnost  između  nazadovanja 

klifa  i  povećanja  tijela  žala.  Osnovni  uzrok  nestabilnosti 

kosina  na  klifovima  je  utjecaj  destruktivnog  djelovanja 

valova, a sekundarno, procesi trošenja siparnih breča u kojima 

je  oblikovan  klif.  Dok  se  erozija  na  kosinama  klifa  zbiva 

neprekidno, odroni velikih blokova zbivaju se epizodno, nakon 

stvaranja pukotina u stijenskoj masi.

Iz  zajedničke  ocjene  doktorskog  rada  može  se  izdvojiti 

sljedeće: 

„U doktorskom radu „Dinamika žala u području Kvarnera“, 

koji  je  izradio  Igor  Ružić,  prvi  puta  je  detaljno  objašnjena 

interakcija između destruktivnog djelovanja valova i morskog 

struja, dotoka voda iz krškog zaleđa erozijsko-akumulacijskih 

procesa na obali, u specifičnim uvjetima hrvatskog područja 

Jadranskog  mora.  Obrađene  su  tri  lokacije  s  minijaturnim 

žalima  na  kojima  se  zbivaju  različiti  geodinamički  procesi. 

One su odabrane nakon detaljnog pregleda gotovo svih žala 

u području Kvarnera. Žalo Klančac kod Brseča specifično je 

po povremenoj, gotovo potpunoj eroziji sedimenata iz tijela. 

Mjerenjima je dokazana međuzavisnost između visine i smjera 

vjetrenih  valova  te  načina  erozije,  odnosno  akumulacije 

sedimenata, odnosno promjene volumena tijela. Žalo Uboka, 

južno od Mošćeničke Drage specifično je po periodičnom toku 

površinskih, ali i podzemnih voda iz krškog zaleđa kroz njegovo 

tijelo.  Dokazana  je  složena  međuzavisnost  između  protoka, 

erozije i akumulacije sedimenata te utjecaja vjetrenih valova, 

odnosno njihova osjetljiva geodinamička ravnoteža. Posebnost 

žala  Škrila,  zapadno  od  naselja  Stara  Baška,  na  otoku 

Krku,  izražena  je  erozija  klifa.  Dokazana  je  međuzavisnost 

između  nazadovanja  klifa  u  gotovo  četrdesetogodišnjem 

razdoblju i povećanja tijela žala. Također su dokazani uzroci 

obrušavanja  stijenske  mase  i  objašnjen  geotehnički  model 

pojava  nestabilnosti.  Korištenjem  Structure-from-Motion 

fotogrametrije  prvi  puta  je  na  hrvatskoj  obali  Jadranskog 

mora  primijenjena  nova  tehnologija  mjerenja  i  postignuta 

centimetarska  točnost  i  velika  brzina  mjerenja,  što  je 

neophodno za dokazivanje brzih promjena morfologije žala. 

Odabrana  tema  istraživanja,  primijenjena  tehnologija  i 

dobiveni  rezultati  svakako  predstavljaju  novinu  ne  samo 

u  području  hidrotehnike,  već  i  obalne  oceanografije  i 

geotehnike.  Sve  prethodno  navedeno  je  izvorni  znanstveni 

doprinos u pojašnjenju specifičnih geodinamičkih procesa koji 

se zbivaju u kanalskom dijelu Jadranskog mora. Primijenjene 

metode mjerenja i dobiveni rezultati imat će široku promjenu 

hidrotehničkom i geotehničkom inženjerstvu“

Doktorski rad „Dinamika žala u području Kvarnera“ izrađen 

je pod mentorstvom dr. sc. Suzane Ilić (University of Lancaster, 

Lancaster Environment Centre, Ujedinjeno Kraljevstvo) i prof. 

dr.  sc.  Čedomira  Benca  (Građevinski  fakultet  Sveučilišta  u Rijeci, Zavod za hidrotehniku i geotehniku). Yüklə 38,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə