Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VIYüklə 262,82 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix11.07.2018
ölçüsü262,82 Kb.
#55165
növüYazı


1

Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin 

vətəni kimi tanınmışdır? A)X-XI B)XI-XII C)IX-X D)V-VI 

E)XII-XVI

2

XI-XII əsrlərdə ən məşhur naxçıvan yazıçıları kim olmuşdur? A)Nəcməddin Naxçıvani, Həsən ibn Ömər B)Gərah Təbrizi 

C)X.Təbrizi D)M.S.Ordubadi E)Zahirəddin Fərabi

3

XI-XII əsrdə Naxçıvanlı filosof Əbu Ömər , Əbu Əli İbn Sinanın hansı əsəri məşhurdur? A)Sarayda B)Naxçıvan C)Qanun  

D)Naxçıvanın taleyi E)Mömünəxatun 

4

Naxçıvanda Atabəylər sarayında sığınacaq tapmış məşhur söz ustadları kim olmuşdular?.. A)Q.Təbrizi B)Əbu Ömər C)İbn 

Sinan D)Əsirəddin Ağsunafi, Şərifəddin Şahrux E)İ.Nəsimi 

5

Atabəylərin dövründə  hansı sənətkar gəncdən Naxçıvana gətirilmişdir? A)Əbu bəkr Xosrov oğlu B)İ.Nəsimi C)Zahirəddin  

D)A.Qəhrəmani E)S.Nemət 

6

Əbu Bəkr neçə il atabəylər sarayında  müəllimlik etmişdir? A)45 B)25 C)31 D)34 E)30

7

Əbu bəkr Xosrov oğlu hansı adla tanınmışdır? Əl -Ustad B)Əli C)Tərbiyəçi  D)Mered E)Nizami 

8

Əbu-Bəkrin bütün poemaları kimlərə həsr olunmuşdur? A)Şirvanşahlara  B)Atabəylərə C)Cəlarilərə D)Sacilərə  

E)Romalılara  

9

Münisnamə əsərinin müəllifi? A)A.Şərəfəddin B)Əsrəddin C)Əbu bəkr Xosrov oğlu D)Əbu Ömər E)Əbu İman

10

Münisnamə əsəri neçə il Naxçıvanda saxlanılmışdır? A)800 B)900 C)100 D)110 E)120

11

Neçənci ildə Münisnamə  əsəri ingiltərəyə aparılmışdır? A)1900 B)1800 C)1920 D)1700 E)600 

12

Münisnamə əsəri İngiltərədə hansı muzeydə saxlanılmışdır? A)İtaliyan muzeyində B)ABŞ muzeyində C)Oxford muzeyində 

E)Kloriat muzeyində  
13

Münisnamə əsəri  Britaniya  muzeyində hansı adda 

saxlanılmışdır? A)Münisnamə B)Qanun C)Min bir gecə 

D)Qanunnamə E)Əlyazma

14

Münisnamə Meredetin  diqqətini nə vaxt cəlb etmişdir? A)1985 B)1970 C)1881 D)1800 E)1605

15

Neçənci əsrdə Naxçıvan mədrəsələrində kitabxanalar gəaliyyət göstərmişdir? A)VII B)XVI C)XIII D)XVIII E)X

16

Tədqiqatçılar qədim dövrdə dərslikləri hansı bölgülərə bölürdülər? 1.Azərbaycanda hazırlanan kitablar  

2.Lənkarandahazırlanan kitablar 3.Azərbaycandan kənarda 

hazırlanan kitablar 4. Həmin dövrün kitabları 5.Başqa dillərdə 

kitablar A)1,2,3 B)1,3,5 C)2,4 D)4,5 E)1,5  

17

Azərbaycanın şair və yazıçıları müəyyən səbəb üzündən hansı dildə yazmaqlarından asılı olmayaraq doğma xalqının milli və 

mədəni xüsusiyyətlərini daim hifz edib saxlamışdır. Bu sözlər 

kimə aiddir? A)Q.Təbrizi B)Ş.İ.Xətai C)Mövlana D)H.Tağıyev 

E)Beyrək Quşçuoğlu 

18

XVI əsrdə yaşamış şair, tərcüməçi, alim? A)Səvaci Məhəmməd B)Q.Təbrizi C)H.Tağıyev D)Ş.İ.Xətai E)N.Tağıyev 

19

XIV əsrdə yaşamış ədəbiyyatşünas? A)Q.Təbrizi B)H.Tağıyev C)Fəxrəddin Hinduşah  Naxçıvani D)Ş.İ.Xətai  E)İ.Nəsimi 

20

Məhəmməd ibn Hinduşah Naxçıvani kim olmuşdur? A)Riyaziyyatçı B) Alim C)Tərcüməçi  D) Tarixçi E)Şair

21

XIV əsrdə yaşamış hansı sənətkar sonradan Naxçıvan mənşəli sənətkar kimi dəyərləndi?  A)Beyrək  Quşçuoğlu  B)A.Xələfov 

C)Z.Əliyev D)V.Əliyev E)Q.Təbriz 

22

Cəmiyyətdə yaranan tələbatla əlaqədar olaraq kitabxanaların miqdarı durmadan artır, yeni-yeni kitabxana tipləri meydana gəlir 

sözləri kimə aiddir? A)Z.Əliyev B)A.Xələfov C)V.Əliyev 

D)M.Hüseynov E)Beyrək23

Zəhir əd-Dövlə Məhəmməd mədrəsəsi neçənci yüzillikdə 

tanınmışdır? A)X əsr B)XX əsr C)XVIII əsr D)XVI əsr E)XXI 

əsr


24

Zəhir əd-Dövlə Məhəmməd mədrəsəsi neçənci yüzillikdə 

tanınmışdır? A)X əsr B)XX əsr C)XVIII əsr D)XVI əsr E)XXI 

əsr


25

XVI əsrdə Ordubadda Milli tərəqqiyə əvəzsiz xidmət göstərmiş 

şəxsiyyətlər? A)M.S.Ordubadi B)Mirzə Sadiq və Ziyafi  

Ordubadi C)Zərifə Budaqova D)Q.Bağırov E)Q.Təbrizi 

26

Ordubad şəhərində qiraətxana açılmışdır? A)1905 B)1800 C)1700 D)1600 E)1500

27

M.S.Ordubadi qiraətxana əsərindəki əsəri? A)Qılınc və qələm B)Xudafərin körpüsü C)Həyatını və mühitin D)Ana yurdum 

E)Mənim ölkəm

28

M.S.Ordubadinin dediyinə görə qiraətxanə neçənci ilə qədər fəaliyyət göstərmişdir? A)1800 B)1700 C)1500 D)1914 E)1100

29

Naxçıvanda kitabxana tarixinin neçə mərhələdə öyrənilir? A)3 B)13 C)23 D)33 E)43

30

Naxçıvandakı "Səadət" qiraətxanasındakı hansı jurnaldan  bəhs olunur? A)Füyuzat B)Şərqi rus C)Açıq söz D)"Molla Nəsrəddin " 

E)Kəşkül  

31

Azərbaycan Xalq komisarlığı  xalqa nə vaxt müraciət etmişdir? A)1920 5 iyun B)1925 C)1922 D)1820 E)1720 

32

AXMK-nın xalqa müraciətini əsas məqsədi? A)Kitabları məhv etmək B)Kitabları dağıtmaq  C)Kitabları yeni yaradılan 

kitabxanaya vermək  D)Kitabların üzlənməsi  E)Kitabların 

yandırılması

33

1920-ci il 31 oktyabr Azərbaycan İnqilab  komitəsinin mahiyyəti 34

Azərbaycan SSR-də kitabxana işi haqqında qərar nə zaman qəbul 

edilmişdir? A)1900 B)1935-ci iyun C)1835 D)1775 E)170035

Azərbaycan SSR-də kitabxanaçı asının tsisi nə vaxt müəyyən 

olunmuşdur? A)1957 B)1900 C)1700 D)1600 E)1500

36

Neçənci ildə zəhmətşeşlərin mommunist tərbiyəsi ilə bağlı qərara qəbul edildi? A)1900 B)1901 C)1957 D)1700 E)1600

37

Kitabxana şəbəkəsinin yaradılmasında əsas məqsəd? A)Kitabxananın təbliğat mərkəzinə B)Kitabxananın təşkili 

C)Kitabxananın çapı D)Kitabxanın dağıdılması E)yoxdu

38

Elmi texniki tərəqqi və kitabxanalar kitabı nə vaxt nəşr edildi? A)1880 B)1891 C)1892 D)1987 E)1877

39

1974-cü ildə hansı təşkilat yaradıldı? A)SSR B)MKS C)MR D)NMR E)KP

40

1947 - ci ildə hansı şəhərdə Qiraət koması yaradıldı? A)Şahbuz B)Culfa C)Şərur D)Babək E)Sədərək 

41

Qiraət koması harada yaradılmışdır? A)Cəlilkənddə B)Küküdə C)Dizədə D)Bistdə  E)Şərurda 

42

Qiraət koması nə vaxt yaradıldı? A) 1947 B) 1890 C) 1981 D)1749  E)1847 

43

MKS harada fəaliyyətə başladı? A)Şahbuz B)Babək C)Culfa D) Şərur E)Ordubad

44

Babək rayonunda MKS  nə vaxt fəaliyyətə başladı? A)1978 B)1878 C)1877 D)1888 E)1889

45

Hansı rayonda kitabxana xidmətinə Sovet dövründə başlanıb? A)Şahbuz B)Şərur C)Culfa D)Ordubad E)Babək

46

Culfada kitabxana xidmətinə nə vaxt başladı? A)1937 - ci ildə Sovet dövrü B) 1987- ci il C)1927- ci il D)1987- ci il E) 1999- ci 

il47

Şəhər kitabxanasının 1935- ci ildə fəaliyyətə başlayan kitabxana 

hansıdır? A)M.S.Ordubadi B)A.Babayev C)M.K.S D)Kitabxana  

E)Universitet

48

A.Babayev adına kitabxana nə vaxt fəaliyyətə başladı? A)1935 B)1891 C)1792 D)1901 E)1701

49

A.Babayev adına kitabxanada neçə işçi var? A)10 B)20 C)30 D)40 E)50

50

Adil Babayevin adı kitabxanaya nə vaxt verildi? A)1978 B)1900 C)1800 D)1700 E)1600

51

A.Babayev adına kitabxanada 1985 - ci ildə neçə oxucu olmuşdur ? A)5.250 B)6.300 C)9,607 D)7.201 E)4.301

52

1965 - ci ildə uşaq kitabxanasında neçə oxucu olmuşdur?A)5.250 B)6.300 C)9.607 D)11.207 E)1200

53

Şahbuz rayon kitabxanası nə vaxt fəaliyyətə başladı? A)1947 B)1847 C)1848 D)1871 E)1881

54

Şahbuz rayon kitabxanası 1980- cı ilə qədər kimin adı ilə açılmışdır? A)Adil Babayev B)Səməd Vurğun C)Q.Təbrizi 

D)İ.Nəsimi E)A.Quliyev

55

Şahbuz rayonunda MKS nə vaxt yaradıldı? A)1980 B)1800 C)1700 D)1600 E)1500

56

Hansı rayonda 1978- ci ildə MKS yaradılıb?  A)Culfa B)Babək C)Şərur D)Şahbuz E)Ordubad

57

Hansı rayonda 2004- cü ildə MKS fəaliyyətə başlayıb? A)Babək B)Culfa C)Şərur D)Kəngərli E)Şahbuz

58

Respublikamızda kitabxana tarixinin ən parlaq səhifələri hansı kitabxanadadır? A)Uşaq kitabxanası B)M.S.Ordubadi kitabxanası 

C)Şahbuz kitabxanası D)Şərur kitabxanası E)Culfa kitabxanası

59

M.Səid Ordubadi kitabxanası nə vaxt yaradılıb? A)1922 B)1980 C)1780 D)1982 E)1891 

60

1953 - cü ildə hansı kitabxanaya Ordubadinin adı verilib A)A.Babayev B)M.S.Ordubadi C)Şahbuz kitabxanası D)Culfa 

kitabxanası E)Şərur kitabxanası
61

Müsəlman incəsənət və dram cəmiyyətinin ixtirası nə vaxt təşkil 

olunub? A)1880 B)1990 C)1881-83 D)1772 E)1774

62

1905- ci ildə harada rəsmi kitabxana açılıb? A)Şahbuz B)Culfa C)Şərur D)Naxçıvan E)Ordubad

63

Söyüdlü məhləsində neçə il sonra kitabxana yaradılıb? A)2 B)44 C)66 D)88 E)10

64

1917-ci ildə Naxçıvanda neçə kiatbaxana vardır? A)3 B)33 C)44 D)61 E)72

65

1922-ci ildə AXK tərəfindən kitabxana işlərini gücləndirmək üçün neçə nüsxə kitab göndərilib? A)60 B)16 C)15 D)12 E)11

66

Kitab fondunda 1937-ci ildə neçə nüsxə vardır? A)2000 B)3000 C)4412 D)5000 E)6000

67

Ordubadda rəsmi kitabxana nə vaxt yaradılıb? A)1924 B)1800 C)1700 D)1600 E)1500 

68

NMR-sının nə qədər fondu var? A)150 min B)160 min C)3 min D)180 E)120 min

69

NMR-sının nə qədər oxucusu var? A)4 min B)2 C)3 D)5 E)870

Ümumiyyətlə 2024-cü ilini I yarısında respublika kitabxanasına 

oxucu gəlişi nə qədərdir? A)19516 B)190 C)180 D)200 E)300

71

Nə vaxt Muxtar Respublika kitabxanası ilə müqavilə bağlanır? A)Avqust B)May C)İyun D)Oktyabr-noyabr  E)İyul

72

Kitabxananın yenidən qurulmasında, yeni nəşrlərin başlanğıcı nə hesab edilir? A)H.Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı B)Kitabxananın 

düzülüşü C)Kitabxananın yaradılması D)Kitabxananın ləğvi 

E)İ.Əliyevin qayıdışı

73

1966-cı ildə hansı qərar qəbul edildi? A)MKS B)Kitabxana işi haqqında C)SSR D)TTC E)TİT


74

Muxtar Respublikada kitabxana nə vaxt kompuyter dəsti  hədiyyə 

edilmişdir? A)2008 B)1900 C)2000 D)1800 E)1700

75

2008-ci ildə Muxtar Respublikaya neçə kompuyter dəsti hədiyyə edildi? A)2 B)22 C)11 D)12 E)13

76

22 dekabr 2008-ci tarixində prezidentimiz hansı qərarı verdi? A)Kitabxana ili B)Kitabxana işi ili C)2009-cu ilin uşaq ili  

D)Məktəb ili E)Siyayi qərar

77

2009-cu ildə  uşaq ili nə vaxt elan olundu? A)22 dekabr 2008-ci il B)2007-ci il D)2006-cı ildə D)2005-ci ildə  E)1990-cı ildə 

78

Yeniləşmə və Ekologiya ili nə vaxt elan olundu? A)2010-cu il B)200-ci il C)2001-ci il D_2002-ci il E)2003-cü il 

79

2009-cu ildə kitabxananın əsas keçirələcək tədbirləri nə qədərdir? A)150 B)100 C)200 D)300 E)500

80

Hansı kitabxanada 2010-cu il yeniləşmə ili haqdda qərar qəbul edildi? A)M.S.Ordubadi B)Şahbuz C)Culfa D)Babək E)Adil 

Babayev


81

2010-cu ildə dövlət tərəfindən neçə kitab kitabxanaya hədiyyə 

edilmişdir? A)1605 ədəd B)1700 ədəd C)1800 ədəd D)1500 ədəd 

E)400 ədəd

82

Ordubad rayon MKS-də bu gün neçə kənd filalı var? A)42 B)2 C)4 D)7 E)8

83

MKS-in kitab fondu nə qədərdir? A)294384 B0298 C)282 D)821 E)284

84

1985-ci ildə mərkəzi kitabxana işinin adını danışmışdır? A)S.Vurğun B)A.Babayev C)İmran Qasımov D)İ.Nəsimi 

E)M.Quliyev

85

Şahbuz rayon MKS-ın tərkibində neçə şöbə və filial var? A)4 şöbə 25 filial B)44 şöbə 22 filial C)45 şöbə 27 filial D)48 şöbə 22 

filial E)50 şöbə 11 filial
86

Milli məclis ilk dəfə kitabxana işi haqqında qanunu nə vaxt qəbul 

etdi? A)1999-cu il B)2000-ci il C)2001-ci il D)2002-ci il E)2003-

cü il


87

Kitabxana işi haqqında qanun neçə fəsil, neçə maddədən 

ibarətdir? A)6 fəsil 34 maddə B)81fəsil  24 maddə C)24 fəsil  

21maddə  D)25fəsil  22 maddə   

88

Azərbaycan dilində latn qrafikası haqqında qanun nə vaxt qəbul edildi? A)12 mart 2004-cü il B)2005-ci il C)2006-cı il D)2007-ci 

il E)2008-ci il 

89

2008-ci ildə Respublika prezidenti hansı qanunu qəbul etdi? A)Kitabxana işi B)Latın dili C)Rus dili D)Kitabxana fəaliyyətinin 

yaxşılaşdırılması E)Uşaq ili 

90

Şərur rayon MKS-i neçə kitab fonduna malikdir? A)310.000 ədəd B)310 ədəd C)410 ədəd D)510 ədəd E)110 ədəd

91

Kitabxanada uşaq şöbəsinin oxucu sayı nə qədərdir? A)654 nəfər B)842 nəfər  C)43 nəfər  D)692 nəfər  E)224 nəfər 

92

Mövzular üzrə, illər üzrə aparılan iş hansı rayona aiddir...? A)Şahbuz  rayonu  B)Babək rayonu  C)Culfa rayonu   D)Ordubad 

E)Şərur rayonu 

93

34 kənd filialı və 65 nəfər işçisi olan kitabxana hansı rayondadır?  A)Babəkdə B)Culfa C)Şərur D)Kahbuz E)Ordubad  

94

... Milli sərvətdir? nöqtələrin yerinə nə yazılmışdır? A)Kitabxana B)Kitab C)Məktəb D)Qanun E)Qəzet 

95

"Qız məktəbində" kimin şeiridir? A)Hüseyn Cavid B)İmadəddin Nəsimi C)Səməd Vurğun D)Cəfər Cabbarlı E)Mikayl Müşfiq

96

Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında qərar nə vaxtdır? A)7 fevral 2009-cu ildə 

B)2008-ci ildə C)2007-ci ildə D)2000- ci ildə E)2005-ci ildə  

97

Kitab həftəsində iş neçə istiqamətdə keçirildi? A)3 B)33 C)13 D)14 E)15


98

Kitabxana fondunun yaradılması kimin kitabıdır? A)M.Həsənov 

B)Tağıyev C)Mirzəyev D)Əbu Bəkr E)İsmixanov 

99

Kitabxanada xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, bilik zəka mənbəyidir sözləri kimə aiddir? A)Heydər Əliyev 

B)İ.Əliyev C)H.Tağıyev D)A.Babayev E)V.Talıbov

100

İlk kitabxanalar harada olmuşdur? A)Avropa B)Babil C)Çumerlər D)Roma E)Şirvanşahlar

101


Azərbaycanda kitab və kiabçılıq işinə dair tədqiqatlara ilk hansı 

professor başlayıb? A)Abuzər Xələfov B)Z.Əliyev C)H.Tağıyev 

D)H.Əliyev E)İ.Əliyev

102


Ordubadda "Qiraətxana " adlı əsər kimə aiddir? A)H.Z.Tağıyevə 

B)H.Əliyevə C)H.Talıbov D)T.Nağıyev E)E.Bayrama

103

Molla Nəsrəddin jurnalı nə vaxt fəaliyyətə başlayıb? A)1906-cı il B)1900-cu il C)1800-ci il D)1901-ci il E)1902-ci il

104


1859-cu ildə hansı kitab nəşr olundu? A)Nəzm və nəsr B)Fihristli 

kitab C)Kritina  D)Mirzə Ağa  E)Homer

105

Neçənci əsrdən başlayaraq Azərbaycanda bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatçılıq haqqında dərsliklər  yarandı? A)XIX əsr B)X əsr 

C)XI əsr D)XII əsr E)XIXX əsr  

106

Şamaxıda qəza  Məktəbi nə vaxt açıldı? A)1837-ci ildə B)1700 ci ildə C)1600 ci ildə  D)1500 ci ildə E)1701ci ildə 

107


S.Mümtaz neçə məqalənin müəllifidir? A)24 kitab və 70 məqalə 

B)25 məqalə  C)70 məqalə  D)71məqalə  E)72 məqalə 

108

1977-ci ildə hansı nəşriyyat yaradılmışdır? A)Yazıçı B)Azərnəşr C)Şərqi rus D)Açıq söz E)Azərbaycan 

109


Elmi-texniki tərəqqi və kitabxanalar nə vaxt yarandı? A)1987-ci 

ildə B)1900-cü ildə  C)1887ci ildə  D)1991ci ildə  E)1999-cu ildə 
110

Molla Nəsrəddin jurnalından hansı qiraətxanada bəhs olunur? 

A)Sevil B)Səadət C)Açıq söz D)Şərqi rus E)Şərhi

111


Qədim dövrdən, sovet dövründən, müstəqillik illəri hansı şəhərin 

kitabxana  tarixi 3 dövrə bölünür? A)Naxçıvan B)Bakı C)Culfa 

D)Şahbuz E)Şərur

112


AXK-nın  xalqa  nə vaxt müraciəti olub? A)1920-ci il 5 iyun 

B)1921-ci il  C)1922-ci il   D)1925-ci il  E)1875-ci il  

113

A.Babyev adına uşaq kitabxanada 1975-ci ildə neçə kitab fondu vardı? A)107,818 B)107 C)108 D)109 E)110

114


 2007-2008-2009-2010-cu illərdə Naxçıvanda neçə uşaq bağçası 

vardı? A)11 B)10 C)12 D)13 E)9

115

2009-cu ildə kitabxanaya gəliş nə qədərdir?  A)260.700 B)260 C)700 D)900 E)8080

116


2010-cu ildə dövlət tərəfindən neçə kitab hədiyyə edilmişdir? 

A)1605 ədəd B)78 ədəd C)11 ədəd D)23 ədəd E)14ədəd

117

İ.Qasımov adına Naxçıvan şəhər kitabxanasının neçə mərkəzi kitabxanası var? A)11 B)22 C)1 D)12 E)13

118


59 kitabxana filialı olan rayon hansıdır? A)Şərur B)Culfa 

C)Şahbuz D)Babək E)Ordubad 

119

...milli dəyərlərin daşıyıcısıdır? A)Kitab B)Kitabxana C)Qanun D)Sənəd E)Məktəb 

120


Neçənci ildə M.Arazın yaradıcılığı ilə bağlı tədbir keçirilib? 

A)2014-cü ildə B)2000-ci ildə  C)1900-cu ildə  D)1800-ci ildə  

E)1700-cü ildə 

121


Kitabxana işinin iqtidiyyatı kimin əsəridir? A)Xələfov A. 

B)Rzayev. S C)Tağıyev.T  D)R.Kazımov E)Əcəmi 

122

Şahbuz rayon kitabxanası nə vaxt fəaliyyətə başaladı? A)1947 B)1847 C)1848 D)1871 E)1881


123

Söyüdlü məhəlləsində neçə il sonra Kitabxana yaradılıb? A)2 

B)44 C)66 D)88 E)10 

124


İnformasiya xarakterinə görə neçə cür olur? A)2 B)4 C)5 D)6 E)7

125


Tərkib hissədə yerləşən sənəd digərlərindən nə ilə ayrılır? A)(...) 

B). C), D)() E)[]

126

Konseptual səviyyənin neçə xarakteristikası var? A)3 B)2 C)4 D)5 E)24 

127


1947-ci ildə hansı şəhərdə qiraət kitabxanası yaradıldı? A)Şahbuz 

B)Culfa C) Şərur D)Babək E)Sədərək 

128

1985-ci ildə mərkəzi kitabxana kimin adını daşımışdır? A)S.Vurğun B)İmran Qasımov C)M.Quliyev D)A.Babayev 

E)İ.Nəsimi

129

Ordubadda ilk rəsmi kitabxana nə vaxt yaradılıb? A)1924 B)1800 C)1700 D)1600 E)1500

130


1975-ci ildə kitab fondu neçə ədəddir? A)107.818 B)818 C)250 

D)300 E)607

131

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti nə vaxt qərar qəbul etmişdir? A)1946 B)1846 C)1740 D)1741 E)1777

132


Sədərək rayonunda nə vaxt MKS fəaliyyətə başladı? A)1991 

B)1800 C)1771 D)1727 E)1271

133

M.S.Ordubadi adına kitabxana nə vaxt MR Kitabxanası adlandı? A)1800 B)1700 C)1660 D)1930 E)1900

134


3817 nüsxəyə malik olan kitab fondu nə vaxt açılıb? A)1936-cı il 

B)1900-cü il C)1800-ci il D)1700-ci il E)1600-cü il 

135

İnformasiya əsri neçənci əsrdir? A)XIX B)XXI C)XVI D)XV E)VII

136


... milli  sərvətdir. Nöqtələrin yerinə nə yazılmalıdır? A) Kitab 

B)Kitabxana C)Sənəd D)Qəzet E)Jurnal 
137

İSO  Təşkilatına görə neçə ölkə daxildir? A)153 B)160 C)190 

D)163 E)181

138


VBİ-i neçə qrupa ayırırlar? A)5 B)4 C)3 D)2 E)1

139


MS Accessin ilk buraxılışı nə vaxt oldu? A)1893 B)1995 C)1993 

D)1994 E)1900

140

Foxpronun   ilk adı nə olub? A)Fox Bace B)Fox bis C)Fox vbis D)Fox bisp  E)Fox vip 

141


İlk kitabxanalar harada olmuşdur? A)Avropa B)Babil C)Şumerlər 

D)Roma E)Şirvanşahlar 

142

Naxçıvanda kitabxana tarixinin neçə mərhələdə öyrənilir? A)3 B)13 C)23 D)33 E)43

143


Əbu Bəkr neçə il atabəylər sarayında müəllimlik etmişdir? A)45 

B)25 C)31 D)34 E)30

144

1947-ci ildə hansı şəhərdə qiraət kitabxanası yaradıldı? A)Şahbuz B)Culfa C) Şərur D)Babək E)Sədərək 

145


Münisnamə Medretin diqqətini nə vaxt cəlb etmişdir? A)1985 

B)1970 C01881 D)1800 E)1600

146

Məhəmməd ibn Hinduşah Naxçıvani kim olmuşdur? A)Riyaziyyatçı B) Alim C)Tərcüməçi  D) Tarixçi E)Şair

147


Ordubad şəhərində qiraətxana açılmışdır? A)1905 B)1800 

C)1700 D)1600 E)1500 

148

Məhəmməd İbn Hinduşah Naxçıvani kim olub? A)Riyaziyyatçı C)Tərcüməçi D)Tarixçi E)Şair

149


Ordubad şəhərində qiraətxana nə vaxt açılıb? A)1905 B)1800 

C)1700 D)1600 E1500 

150

Mədrəsədə və onların kitabxanalarında  olan dərslikdə tədqiqatçılar neçə yerə ayrılır? A)5 yerə  B)3 yerə  C)8 yerə  D)10 

yerə  E)12 yerə Kataloq: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tarix -> III
Tarix -> Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: a əbu Reyhan Biruni Əl-Xarəzmi b məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi c
Tarix -> Poetika anlayışı ədəbiyyatşünaslığın hansı şöbəsinə aid edilir? A ədəbiyyat tarixçiliyi b ədəbi tənqid
Tarix -> "Biblioqrafiya" sözünün hərfi mənası nədir: a "biblion" kitab
III -> Etdi: a I ümumrusiya Müsəlmanları qurultayı b kazan
III -> 2008-ci ildə Bakıda böyük özbək şairi və mütəfəkkiri 2008-ci ildə
III -> Xix əsrin 50-70-ci illərində İngiltərəni adlandırırdılar: a "İnqilablar diyarı" b "Dünya emalatxanası" c "Dənizlərin
III -> "Mentalitet" sözünün mənası nədir? A sağlam düşüncə b sosial təcrübə c
III -> S. S. Axundovun "Qorxulu nağıllar" silsiləsinə neçə əsər daxildir a b c 3
III -> Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləni göstərin
III -> Azərbaycan Tarix muzeyinin ekspozisiyasını formalaşdırır: a eksponatlar

Yüklə 262,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə